TEKNOLOJİ & BİLİM & UZAY DOSYASI /// BAKİ AYDIN : Dünden Bugüne Genetik Bilimi


Dünden Bugüne Genetik Bilimi

Baki Aydın

Dr.

Bilimin, özellikle de genetik alanındaki ilerlemelerin oldukça hızlı bir şekilde geliştiği bir çağda yaşamaktayız. Gelişmeler bundan 50 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz noktaya ulaşmıştır. Elli yıl sonraki gelişmeler ise, bugünkü bilgilerimizle tahminde bulunamayacağımız noktaya erişecektir. Bilinen bunca bilgiye rağmen olayın daha çok başlangıcında olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Çünkü her bilimsel gelişme ile şu ana kadar hemen hemen hiçbir şey bilmediğimizi, olayların oldukça karmaşık olduğunu, bir bilinenin en az yüz bilinmeyen olaya kapı açtığını, bilimin gittikçe daralan bir çizginin aksine, ışığın dağıldığı gibi gittikçe yayıldığını ve henüz bu ışık huzmelerinin de nereye kadar ulaşacağını bilmemekteyiz. Genetikteki bu durum, Winston Churchill’in II. Dünya savaşıyla ilgili olarak 1942’de söylediği, "şimdi bu son değil, hatta sonun başlangıcı da değil, ancak belki başlangıcın sonudur" cümlesi ile özetlenebilir.

1950’li yıllarda DNA molekülünün yapısının aydınlatılmasıyla başlayan genetik çalışmalar, günümüzde dolu dizgin devam etmektedir. Gelişmeler insanları hem heyecanlandırmakta, hem de bazı endişelere sürüklemektedir. Gelişmelerin yakın gelecekte sadece tıp, biyoloji, biyoteknoloji gibi alanlarda değil, tarih, sosyoloji, antropoloji gibi alanlarda da bilgilerimizi değiştireceği düşünülmektedir.

Günümüzde insan genomu, yani kalıtım şifresi hakkında bilgilerimiz arttıkça, genetik alanında önemli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeler daha çok, kök hücre tedavisi, gen tedavisi, preimplantasyon genetiği, insan genom projesi, biyoteknoloji ve klonlama konularında yoğunlaşmaktadır.

Bu konulara geçmeden önce, olaya öncelikle makrokozmozdan başlayıp mikrokozmoza, yani hücreden başlayıp, genlere baktığımızda günümüze kadar elde edilen bilgiler ışığında sistemin oldukça karışık, kompleks, kusursuz ve mükemmel olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız. Bu mükemmelliği tesadüflerle izah etmek mümkün gözükmemektedir.

İnsan gözü yaklaşık milimetrenin onda bir büyüklüğü, yani topluiğne ucu kadar bir büyüklüğü görebilmektedir. İşte bu büyüklükteki alanda yaklaşık 100 hücre yer almaktadır. Her hücrenin de yaklaşık 100.000’de bir bölümünü genom, yani DNA oluşturmaktadır. İşte maddi boyutu bu kadar küçük olan DNA molekülü, bugün için bilinen en ileri ve karmaşık, akıl almaz büyüklükte bir bilgi içermektedir. İşte çok küçük bir et parçasında, bu kadar bilginin var olması ve bu bilgilerin bir itaat ve şuur içinde çalışmaları akla durgunluk vermektedir. DNA molekülünü keşfeden Crik’in söylediği gibi, "bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında dürüst bir adamın yapabileceği tek yorum, DNA’nın mucize bir eser olduğunu kabul etmesidir."

Genlerimiz hücre çekirdeğinde, kromozom adı verilen, yumurta ve sperm hücreleri hariç, her hücrede sayısı 46 olan yapıların içerisinde yer almaktadır. Her kromozom sentromer denen incelmiş bir bölgeye sahiptir. Bu bölgeler hücre bölünmesi sırasında iğ iplikçiklerinin tutulduğu yerlerdir. Kromozomların her iki ucunda telomerler yer alır, bunlar ise kromozomların kopyalanmasından, yapısal ve işlevsel kararlığının sağlanmasından sorumludur. Kromozomlar sıkıştırılmış birer iplikçik yumağıdırlar. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki DNA iplikçiği milyarda biri kadar küçük bir alana, yani kromozomlara sıkıştırılarak paketlenmiştir. Kromozomlarda sıkıştırılmış bu iplikçiklerden birini çekip milyonlarca büyüttüğümüzde her biri diğeri ile sarmal oluşturmuş iki iplikçik ve bazı proteinler görülmektedir. İşte bu iki sarmalı oluşturan yapı deoksiribonükleik asit, yani DNA’dır. Hayatın şifresi olarak bilinen yapılar, yani genler DNA üzerindeki dizilerden oluşmaktadır. Bediüzzaman hazretlerinin ifade ettiği acbü’z-zenep günümüz bilgilerine göre DNA’dan başka bir şey değildir. İşte insanlar öldüklerinde ruhlarının başka makama gitmesi cesetten bir çekirdek, bir tohum hükmünde küçük bir parçanın baki kalması, tekrar yaratma olayında ruhun tekrar bu parçaya gönderilip hayat bulması olayındaki küçük parça olarak ifade edilen acbü’z-zenep, DNA molekülüdür.

Bir organizmanın toplam DNA içeriği, onun genomu olarak bilinir. Bir DNA zinciri 3.164.700.000 adet baz içermektedir. Bu büyüklükteki bir zincir yalnızca dört farklı bazın farklı konfigürasyonda yer almasıyla oluşmaktadır. Bunlar adenin, sitozin, guanin ve timin adındaki bazlardır. Bu bazlar DNA molekülünün şeker ve fosfat iskeletine tutunarak molekülün bir iplikçiğini oluşturmaktadırlar. İki iplikçik yalnızca adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına guaninin gelmesi şartıyla birbirine bağlanmaktadır. Bu şekilde bağlanan iplikçikler birbirinin tamamlayıcısı olmaktadırlar. Her biri kıvrımlı olan bu iplikçikler birbirine bağlandıklarında çift sarmal yapıyı oluşturmaktadırlar. İşte bu baz çiftlerinin dizilimi ile ortaya çıkan şifrelere gen demekteyiz.

DNA sarmalının iki iplikçiği hücre bölünmesi ve protein üretiminden önce birbirinden ayrılarak iki ayrı DNA dizisi ortaya çıkmakta, bir sonraki aşamada bu iki dizi kendilerini tamamlayan bir dizi oluşturmaktadırlar. Böylece DNA içinde taşınan bilgi farksız bir şekilde bir sonraki hücreye aktarılmaktadır. Genlerin esas işi protein üretimi için gerekli şifreyi taşımaktır. Proteinler ise aminoasit adı verilen maddelerin farklı sıralanması ile meydana gelmektedir. DNA iplikçiğindeki her üç baz bir aminoasit yapımından sorumludur.

İnsan vücudunda sayıları -henüz tam olarak bilinmeyen- 26.000 ila 31.000 arasında gen mevcuttur. İnsanlar DNA dizilimi bakımından sadece binde bir oranında farklılık göstermektedirler, yani iki insan % 99.9 oranında benzerdir. Her gen farklı sayıda baz çiftinden oluşmaktadır. İnsan genomunun sadece % 1.5’i gen içermektedir. Kalan diğer bölümlerin çoğu tekrarlayan dizilerden oluşmaktadır. Bu bölgelerin, henüz tam olarak fonksiyonlarını bilmemekteyiz.

Genlerin iç yapısı oldukça komplekstir. Genler düzenleyici bölgeler, ekzon ve intron bölgelerinden oluşmaktadır. Ekzon bölgeleri protein yapımından sorumlu şifreyi taşıyan kısımlardır. Bu bölgeler intron bölgeleri ile birbirinden ayrılırlar. İntronlar protein yapımı için bir şifre içermezler; genin çalışması, üretim kapasitesi, fonksiyonlarının düzenlenmesinde görev alırlar. Ayrıca genlerin uç kısımlarında bulunan genin işleme sokulup sokulmamasında görev alan düzenleyici bölgeler mevcuttur.

Genlerin fonksiyon görmesi ile protein üretimi başlamaktadır. Protein üretiminde iki aşamalı bir süreç karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle yazılım aşaması dediğimiz safhada DNA’daki genetik bilgi DNA’ya çok benzeyen RNA molekülüne aktarılmakta, daha sonra çevirim aşaması dediğimiz safhada RNA’daki bilgi sitoplazmada ribozomlarla etkileşmekte, bu bilgi doğrultusunda aminoasitler sıralanmakta ve protein oluşmaktadır. RNA molekülü DNA yapısından farklı olarak, timin bazı yerine urasil bazı içermektedir. Ayrıca şeker yapısı da farklıdır. RNA molekülünün mesajcı RNA, transfer RNA ve ribozomal RNA diye üç tipi vardır. DNA’daki bilginin okunması ve protein oluşumuna kadar değişik safhalarda görev alırlar. Protein sentezi üç evrede oluşmaktadır. Başlama evresinde, başlama faktörlerinin yardımı ile mesajcı RNA, ribozom ve transfer RNA kompleksi oluşur, uzama evresinde başlangıç kodonundan sonra gelen kodona ait aminoasidin, bir önceki aminoaside peptid bağı ile eklenmesi, sonlanma evresinde ise üç adet dur kodonundan biriyle karşılaşıldığında işlemin durması gerçekleşir.

İşte gözle görebildiğimiz en küçük noktanın 10.000.000’da bir küçüklükteki alanda bu kadar ince ve karmaşık işlemlerin gerçekleştiği DNA molekülünün sadece bir madde yığını olduğunu, saniyede milyonlarca anlamlı ve maksatlı işlerin bir arada birbirine karışmadan gerçekleştiğini, içerdiği bilgilerinde maddenin rastgele etkileşimleri ile ortaya çıktığını söylemek mümkün değildir. Ayrıca DNA molekülünde yapılan işler o kadar hızlıdır ki, neyin sebep, neyin sonuç olduğunu izlemek çok zordur; işleme tarzına bakıldığında ise zaman mevhumunun olmadığını rahatlıkla söylemek mümkündür. Günümüze kadar maddenin bilgi oluşturduğuna dair bir veriye ulaşılamadığına göre, bunca kompleks, kusursuz ve mükemmel işlerin ancak bu bilgiye sahip birisi tarafından yapıldığı akla gelmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda günümüzdeki genetik bilimindeki gelişmeleri, Allah’ın insan geninde tecelli eden ilminin bir parçası olarak görmek gereklidir.

Kök Hücre Tedavisi

Günümüze kadar, genetik şifredeki bozukluklara bağlı hastalıkların tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmasına rağmen, bozuk şifre yapısı değiştirilmediği için, bu hastalıklara kalıcı çözüm bulunamamıştır. Dolayısı ile günümüzde bozuk genin tamiri veya normal genle değiştirilme çabalarına başlanmıştır. Ayrıca son yıllarda genetik şifrenin aydınlatılması ve hücre davranışlarının daha iyi anlaşılması ile insanın kök hücreleri kullanılarak beyin, deri, kemik, kalp kası gibi çeşitli dokular üretilmeye başlanmıştır. Bu hücreler aldıkları sinyale göre farklı hücre tipine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahiptirler. Bu kontrolü genler belirlemektedirler. Vücut da meydana gelen değişikliklere, ölüm ve hasar durumuna göre bu hücreler hangi hücre türüne ihtiyaç var ise o hücreye dönüşmektedirler. Laboratuvar şartlarında bu işin başarabilmesi için etkili genlerin ve kontrol mekanizmalarının iyi bilinmesi gereklidir.

1998 yılında insan embriyosundan kök hücre elde edilmesi ve kültürde çoğaltılması ile bu konudaki çalışmalar hız kazanmıştır.

Döllenme, yani sperm ile yumurtanın birleşmesi sonrası oluşan zigot, ilk dört günde bölünme sonucu 16 hücreye ulaşmaktadır. Bu hücrelerin tümü tek başlarına tüm organizmayı oluşturabilecek genetik bilgi ve güç ile donatılmışlardır. Bunlara totipotent hücre denmektedir. Yani bu hücreler birbirinden ayrılarak farklı anne rahimlerine konursa, bir biriyle aynı genetik yapıda 16 ayrı tek yumurta ikizi oluşabilmektedir. Hücre bölünmesi devam ederken beşinci günden itibaren hücreler, insan oluşturabilme yeteneklerini kaybediyorlar ancak gerekli ortam sağlandığında bugün bilinen 200 farklı hücre türüne dönüşebilme özelliğine sahiptirler. Bu hücrelere pluripotent hücre demekteyiz. Daha sonraki gelişim dönemlerinde ise hücreler daha özel görevlere sahip oluyorlar. Örneğin, kan kök hücresi kanla ilgili hücrelere, deri kök hücresi deri ile ilgili hücrelere dönüşüyorlar. Biraz daha özelleşmiş bu hücrelere ise multipotent hücreler diyoruz. Bunlar çocuklarda ve erişkinlerde bulunabiliyorlar, gerekli ortam ve sinyaller sağlandığında farklı hücre türüne de dönüşebiliyorlar. Kök hücreler embriyo, fetus ve erişkinlerden elde edilebiliyor. Ancak erişkin kök hücrelerinden halen tüm hücreler elde edilemiyor, kültürde yetiştirilmesi, büyüme ve çoğalmaları daha uzun zaman gerektiriyor. Ayrıca bu hücreler dokulardan kolayca elde edilemiyorlar, erişkin kök hücrelerin embriyonal hücrelerden bölünme süreleri daha uzun, yaşam süreleri ise daha kısadırlar.

Günümüzde karaciğer, kalp, böbrek, akciğer, pankreas gibi organların yetersizlik durumlarında ve kanser vakalarında kök hücre tedavisi önemli gelişmelere aday görülmektedir. Hücrelerin normal görevlerini yerine getiremediği, ölen hücrelerin yerine yenilerinin gelmediği durumlarda organlar çalışmıyor ve çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Bu gibi durumlarda kök hücreler hastalıklı hücrelerin yenilenmesi için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Hasta insandan alınan tek bir hücredeki genetik bilgi, embriyodan alınan kök hücresine verildiğinde aynı genetik yapıda ve kök hücre özelliği taşıyan hücre elde ediliyor. Böylece tek bir hücreden istenilen bir organ oluşturulabilecektir. Organların tamamını değiştirmeden kök hücreler ile o organdaki hastalıklı ve ölü hücreleri sağlıklı hücrelerle değiştirmek de mümkün olacaktır. Kök hücrelerden sağlıklı hücreler elde etmek mümkündür. Parkinson, Alzheimer gibi beyni belirli yaştan sonra etkileyen hastalık durumlarında kök hücreler verilerek hastalıklı hücrelerin görevlerini yapması mümkün olacaktır. Ayrıca kalıtsal hastalıklarda kişiden alınan kök hücrenin genetik mühendislik yoluyla, ilgili gendeki bozukluk düzeltildikten sonra tekrar programlanarak kişiye geri verilmesi ile sağlam hücreler üretme çalışmaları hızlı bir şekilde sürmektedir. Genetik şifre ve kök hücre üzerindeki bilgilerimiz arttıkça olay daha açık hale gelecek, bugün için tedavisi imkânsız olan hastalıklara çare bulunacaktır.

Gen Tedavisi

Günümüze kadar kullanılan ilaçlar ancak belirli bir süre etkilerini gösterirler ve metabolize olarak atılırlar. Gen tedavisi ile canlı için gerekli maddenin vücudun gereksinimleri doğrultusunda kendisi tarafından üretilmesi amaçlanmaktadır. Hedef, hasta hücredeki genetik yapıyı normali ile değiştirmektir. Öncelikle, bozuk genin yerini alacak genin hücrelere ulaştırılması gereklidir. Bu amaçla ilk planda normal gen virüsler içerisine yerleştirilerek hücrenin genetik şifresine entegre olması sağlanır veya virüslerin genetik materyali tamamen çıkarılarak içerisine istenilen gen yerleştirilerek hücreye verilir. Hücre çekirdeğine giren gen, hücrenin genetik yapısına bağlanarak kendi geni gibi görev yapmaya başlar. Ayrıca genler organik kesecikler içine yerleştirilerek vücuda verilebilir. Bu kesecikler hücre tarafından yutulur. Kese duvarı yıkılarak genetik materyal serbest kalır ve hücrenin genine entegre olur. Bu sağlıklı gen çalışmaya başlayarak hücrede eksik veya hatalı proteini üretmeye başlar. Son yıllarda verilmesi istenen gen ilk planda hücre içerisine yerleştiriliyor, bu hücreler vücut dışarısında belirli bir sayıya kadar çoğaltılıyor ve daha sonra vücuda veriliyor, istenilen dokuya giden hücreler burada gerekli proteini üretmeye başlıyor. Bu hücrelerde yeni yeni kök hücreler kullanılmaya başlıyor, bu sayede hücreler kendilerini sürekli yeniliyorlar. Böylece programlanmış olan diğer hücreleri defalarca hastaya vermek yerine kök hücreleri bir kez vererek daha fazla başarı elde ediliyor.

Preimplantasyon Genetiği

Günümüzde tüp bebek yöntemi ile meydana gelen canlı, anne rahmine konmadan önce çeşitli hastalıklar açısından incelenmeye başlanılmıştır. Burada sperm, ovumuna girdikten sonraki 4 gün içerisinde birbiri ile aynı özellikte 16 hücreye bölünüyor. Genellikle 4 veya 8 hücre oluştuğunda lazer ile bu hücrelerden biri alınıyor ve laboratuvar şartlarında hastalıklar açısından inceleniyor. Bu yöntem çocuk istemekle birlikte belirli yaşa gelmiş fakat çocuğun zeka gerilikli olmasında korkan, aynı zamanda kürtaj olayına karşı aileler için önemli açılımlar sağlamıştır. Ayrıca bazı ailelerde kalıtsal olarak belirli oranda tekrarlayan hastalıklar daha embriyoda farklılaşma olmadan önceki safhada incelenmekte, eğer embriyo hastalık taşıyor ise rahime yerleştirilmemektedir. Günümüzde ancak bazı hastalıklar incelenebilmektedir, zamanla tüm hastalıklar bu yöntemle incelenebilir hale gelecektir. Böylece gelecekte genetik hastalıkların insidansında belirgin bir azalma görülecektir.

İnsan Genom Projesi

1990 yılında ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Çin ve Almanya’nın katılımı ile oluşturulan uluslararası bir organizasyon, İnsan Genom Projesi adıyla insan genomu haritalama programını başlatmıştır. Ana hedef, genetik haritayı, fiziksel haritayı ve DNA dizilimini ortaya koymaktır. İnsan genomu, bir insanın oluşması için gerekli olan kalıtsal bilgilerin tümüne verilen addır. Genomu, canlının hücrelerinin yapısını ve hücre etkinliğini gösteren bir şifre olarak kabul etmek mümkündür, ancak görev yapması için oldukça karmaşık, henüz denizde bir katre oranında bilebildiğimiz işlemlere ihtiyacı vardır. 2005 yılında tamamlanması planlanan projenin 2000 yılında % 97’si, 2003 yılında ise tamamı çözülmüştür. Ancak bu çözülmenin farklı bir alfabe ile yazılmış bir eserin sadece harflerinin Latin alfabesine çevrilmesi gibi bir olay olduğu unutulmamalıdır. Bundan sonraki esas zor adım, bu harfler yumağının kelimelere, kelimelerin cümlelere dönüştürülmesi ve cümlelerin de ne anlama geldiğinin öğrenilmesidir. Bu sayede genetik hastalıkların temeli ve tedavi yolları açıklığa kavuşacaktır. Görüldüğü gibi, şu haliyle olayın daha çok başında olduğumuzu, bilim alanında bir kapı açılmasının bilinmeyen çok sayıda kapı açtığını, bilimin gittikçe çok daha karmaşık olduğunu müşahede etmekteyiz.

İnsan Genom Projesi sonuçları ile genlerin insan genomunda belli bölgelere yoğunlaştıklarını görüyoruz. İnsan genomu 3.164.700.000 yapı taşından (nükleotid) oluşmaktadır. Bir gen ortalama 3.000 nükleotidden meydana gelmektedir. Genomda gen bölgelerinin % 1.5’ini oluşturduğu, diğer bölgelerin ise gen içermeyen, fakat gen ifadesini düzenlemek, uyarmak, kromozom bütünlüğünde ve çekirdek bölünmesinde yapısal rol almak gibi görev üstlendikleri saptanmıştır. Gen sayısının ise 26.000-31.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Aynı gen alternatif mesajcı RNA kesilmeleri ve kimyasal değişikliklere bağlı olarak değişik proteinler kodlayabilmektedir. DNA parçasının iki ilmiğinin birbirinden farklı iki protein kodlayabildiği, sentez sürecinde bir ilmekten diğerine sıçramalar olabildiği, yazılım sırasında genomun çok uzak bir bölgesindeki düzenleyici bölgelerin olaya müdahale edebildiği saptanmıştır.

İnsan genom projesinin yeni bir dönemin başlangıcı olduğu bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmektedir. Bu projeden beklenen getiriler şöyle sıralanabilir;

Hastalıklara tanı yöntemlerinin geliştirilmesi,

Adli tıpta suçluların saptanması,

Organ nakillerinde doku uyumunun saptanması,

Hastalıklara genetik yatkınlığın belirlenmesi,

Gen tedavisi yöntemlerinin geliştirilmesi,

Genetik yapıya özgü ilaçlar geliştirilmesi,

Hastalık yapıcı bakterilerin kolay ve hızlı saptanması,

Yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi,

Çevre kirleticilerin saptanması ve kontrole alınması,

Biyolojik ve kimyasal ajanlara karşı korunma yöntemlerinin geliştirilmesi,

Değişik toplumların göç yollarının ve akrabalıklarının araştırılması,

Hastalıklara karşı dirençli bitkilerin geliştirilmesi,

Besin değeri yüksek, sağlıklı çiftlik hayvanların geliştirilmesi,

Yenilebilir aşılar üretilmesi,

Çevre temizlemede kullanılacak ağır metal toplayıcı bitkiler geliştirilmesi.

Genetik alanındaki gelişmeler ve insan genom projesi, sosyal, yasal ve etik açıdan çeşitli kaygıları da beraberinde getirmektedir:

Genetik bilginin gizliliği ve kontrolünün sağlanması ne şekilde olacak?

Toplumlar ve bireyler arasında yeni bir eşitsizlik kaynağı olacak mı?

Henüz tedavisi olmayan hastalıklar erken tanındığında ne olacak?

Tıbbi tedavi ve süperleştirme arasındaki çizgi ne olacak?

Genetik değişikliğe uğratılmış gıdalar ve diğer ürünler insanlar için tümüyle güvenli olacak mı?

Bu teknolojiler gelişmekte olan ülkelerin dışa bağımlılığını nasıl etkileyecek? gibi sorular birbirini izlemektedir.

Gen dizilişinin çözümlenmesinde heyecan verici gelişmeler sürerken, işin sanıldığının aksine, oldukça kompleks olduğu görülmektedir. Günümüzde genlerin, proteinlerin özelliklerini belirlediklerinin anlaşılması ile dikkatler bu moleküllere çevrilmiştir. İnsanın yaşamsal işlevlerinin, hastalıklarının, yapısal özelliklerinin çözümlenebilmesi için proteinlerin anlaşılması gereklidir. Proteomik adı verilen araştırmalar ile proteinlerin bulundukları yerler, miktarları, geçirdikleri değişimler, etkileşimleri, etkinlikleri ve işlevleri aydınlığa kavuşacaktır. Çalışmalar proteinlerin genlerden daha karmaşık yapıda olduklarını göstermektedir. Tek bir gen çok farklı proteinin olmasını sağladığı gibi, bir proteinin oluşması için de farklı genlerin etkili olması gerekmektedir. Ayrıca proteinler koşulların değişmesi ile hücredeki yerlerini değiştirebiliyorlar, parçalara ayrılabiliyor ve diğer proteinlerle birlikte farklı fonksiyonlar görebiliyorlar. İşte genlerden daha kompleks yapıdaki proteinlerin yapı ve fonksiyonlarının daha iyi öğrenilmesi ile genetik biliminde daha önemli açılımlar sağlanacaktır.

Biyoteknoloji

Mal veya hizmet üretmek için canlı organizmalardan yararlanma teknolojisi olarak tanımlanan biyoteknoloji yüzyılımızın en önemli gelişmelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm canlıların genetik maddesi olan DNA molekülünün özelliklerinin anlaşılması, belli bir DNA dizisinin bir canlıdan diğerine aktarılmasının gerçekleşmesi ile biyoteknoloji hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Günümüzde yaşamın her alanında etkisini doğrudan veya dolaylı şekilde gösterir hale gelmiştir. Genetik yapısı değiştirilmiş bitkiler, hayvanlar, klonlanmış canlılar ve mikroorganizmalar ile çok çeşitli ürünler kullanıma sokulmuştur. Kullandığımız ilaçlardan tükettiğimiz gıdalara ve giysilere kadar her alanda biyoteknolojik gelişmelerden yararlanmaktayız. Çok hızlı ilerleyen bu teknoloji beraberinde bir takım kaygıları da getirmektedir. Genetiği değiştirilmiş bitkilerin ve hayvanların yenilmesi, biyoteknolojik ürünlerin kullanılması, genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmaların doğaya yayılması çekingenliklere yol açmaktadır. Ancak biyogüvenlik koşullar aksatılmadan doğaya ve topluma zarar vermeyecek bir biyoteknolojinin kullanılması gelecekteki bir çok problemin çözümüne katkıda bulunacaktır.

Biyoteknolojinin ilerlemesi ile insan genlerinin kodladığı proteinlerin bazıları bakterilerde üretilmeye başlanmıştır. İnsan hücresi yaklaşık iki yüz bin adet protein üretmektedir. Bunlardan bir tanesinin olmaması önemli bir hastalığa yol açmaktadır. Gen aşılamak yoluyla başka bir canlıda üretilen ilk insan proteini 1982 yılında bakterilerden elde edilmeye başlanan insülindir. Şeker hastaları için zorunlu bu proteini büyüme hormonu ve başka proteinler izlemiştir. Bakterilerin bu şekilde ucuz protein üreten fabrikalar olarak kullanılmaları büyük avantaj sağlamaktadır. Gelecekte bu iş bitkilere yaptırılabilir hale gelecektir.

Bitkilerden aşı ve antibiyotik üretmek bugün için mümkün hale gelmiştir. Yine dünyanın bir çok bölgesindeki araştırmacılar, bitkilere aşı antijeni nakli ile yenilebilir aşılar geliştirmek için çalışmalar yapmaktadırlar. Bitkilere gen aktarımıyla bitkilerin çeşitli çevresel etkenlere, bakteri, virüs ve mantar kökenli hastalıklara, kimyasal maddelere direnç özelliği kazanması sağlanabilecektir. Bugün için besince yetersiz çevre ve iklim koşullarına uygun bitkiler oluşturmak mümkün hale gelmiştir.

Günümüzde gen aktarımı ile transgenik hayvanlar oluşturulmakta, böylece bol süt ve et veren, ayrıca hastalıklara dirençli koyun ve sığır elde edilmektedir.

Klonlama

Klonlama, aynı genetik yapıya sahip canlıların oluşturulması olayıdır. İlk kez 1997 yılında 6 yaşındaki bir koyunun meme hücresi alınmış, daha sonra çoğalan bu hücreler kültür ortamında, besin ortamını zayıflatmak ve büyümelerini durdurmak amacı ile G 0 olarak adlandırılan safhada bekletilmiştir. Bu arada aynı türden başka bir dişiden yumurta hücresi alınmış, çekirdeği çıkarılmış, bunun yerine meme hücresinin çekirdeği konulmuştur. Daha sonra oluşan yeni hücre normal hücre döngüsüne sokulmuştur. Bir sonraki aşamada ise oluşan embriyo yetişkin başka bir dişinin rahmine yerleştirilmiş ve hamilelik süreci başlatılmıştır.

Klonlama veya kopyalanma adı verilen bu olayda yeni canlı, beden hücresinin alındığı canlının kalıtsal özelliklerini taşımaktadır. Buradaki ana soru, beden hücresinin kromozomları yumurta hücresine aktarıldığında, nasıl yumurta hücresinin kromozomları gibi davranmaktadır. Bir hücrenin çekirdeğini programlaması, hücre sitoplazması ile çekirdekteki genlerin arasında etkileşimli bir süreçtir. Sitoplazma çekirdeğe hangi genlerin etkileşip, hangilerinin etkinliğinin biteceğini, yani hücrenin hangi proteinleri üretileceğini belirleyen sinyaller göndermektedir. Bundan dolayı yumurta hücresinin sitoplazması kullanılmalıdır ki, tüm genler çalıştırılabilsin.

Günümüzde klonlama ile kök hücre araştırmalarında kullanılmak üzere hücre kaynağı oluşturmak amacı ile araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda istenilen canlı klonlanılacak, hangi organın kök hücresi gerek ise o safhada kök hücre alınacak, daha sonra ise embriyo ölüme terk edilecektir; buradaki en önemli etik sorun her embriyonun potansiyel bir canlı olmasıdır. Şu ana kadar koyundan sonra keçi, fare, inek, domuz ve kedilerde yapılan klonlama çalışmalarında başarı sağlanmıştır. Ayrıca soyu tükenmekte olan hayvanları klonlamak üzere kök hücre tedavisi önemli bir açılım sağlamaktadır. Ancak bilim adamları halen diploid beden hücre çekirdeği aktarım sürecini tam olarak çözememişlerdir. Klonlama yüzlerce denemeden sonra ortaya çıkabilmektedir. Her şey yolunda gitse de klonlanan canlılar daha fazla hastalanmakta, en önemlisi de annelerinin yaşında doğmaktadırlar. Ayrıca klonlanan canlının kromozomları vericiden gelmekle birlikte hücredeki genetik materyalin tamamı kromozomlarda yer almamaktadır, çok az bir kısmı, özelliklede enerji metabolizması ile ilgili genetik materyal sitoplazmada bulunan mitokondrilerde yer almaktadır. Klonlama sırasında çekirdek vericiden alınmasına rağmen sitoplazma için kaynak başka hücrenin yumurta hücresi olduğundan, aslında klonlama ile bire bir aynı canlı meydana gelmemektedir.

Yukarıda görüldüğü gibi son yıllarda genetik bilimi çığ gibi gelişmektedir. Bu gelişmelerin birkaç yıl içerisinde çok daha ileriye gideceği kesindir. Gelişmeler her ne kadar heyecan verici olsa da yapılacak en ufak bir hatanın tüm canlıları etkileyeceği hiçbir zaman akıldan uzak tutulmamalıdır.

KÜRESELLEŞME DOSYASI /// Küreselleşme : Hayaller, Mitler, Kavgalar


Murat Çetinkaya

Popülerleşen, kutuplaşmalara konu olan ve sonunda tartışılamaz kılınan kavramlardan biri küreselleşmedir. Dünyanın giderek küçük bir köy haline geldiğini, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, yaşarsak daha neler göreceğimizi sıklıkla duyuyoruz. Özellikle 90’lı yıllarda kendisine en çok atıfta bulunulan kavram haline gelen küreselleşme, popülerleşen her şey gibi içerik ve tanım konusunda muğlaklaştı. Küreselleşmenin ne olduğu, ne tip etkilerde bulunduğu, bizleri nereye götürdüğü, ne kadar yeni olduğu çok tartışıldı. Akademik ve kamusal söylemin hegemonik kavramı1 olan küreselleşme, aslında çokça tartışılıp az anlaşılan bir kavram olma yazgısından kurtulamadı. Küreselleşme; hayaller, mitler ve kavgalar arasında bir yerlerde sıkışıp kaldı.

Bu yazıda amacım, tartışmalar içinde elimizden kayıp giden küreselleşmenin, nasıl algılandığını ve tartışıldığını göstermek olacaktır. Popüler küreselleşme söylemlerini incelerken, bu söylemleri verdiği öncelikler ve yaptıkları vurgular açısından üç temel kategoride inceleyeceğim. Bunlar ekonomik küreselleşme, siyasal küreselleşme ve kültürel küreselleşmedir. Alternatif algıların var olduğunu kabul etmekle birlikte bahsettiğim üç kategorinin akademik ve popüler küreselleşmenin algılarını en kapsamlı biçimde gözler önüne serdiğine inanıyorum. Bu küreselleşme algılarının küreselleşme konusunda ideolojik pozisyonların oluşmasına katkıda bulunduğunu ve bu küreselleşme söylemlerinin etkisiyle oluşan ideolojik pozisyonların iki temel başlık altında incelenebileceğini öne sürmekteyim. Bunlar liberal kibir ve yerel-ulusalcı direnişlerdir. Söz konusu duruşların, küreselleşmenin sağlıklı bir biçimde tartışılmasını engelleyen, tartışmanın taraflarını kamplaşmaya ve taraflardan birine destek olmaya iten baskıcı bir yapıya yol açtığı kanaatindeyim. Bunun sebebinin küreselleşmenin yaşanan ve devam eden bir süreç olarak değil bir durum olarak ele alınması olduğunu iddia ediyorum. Söylemsel bir hegemonya savaşının beraberinde türev söylemleri ve dışlayıcı – anormalleştirici eğilimleri getirdiğini göstermeye çalışacağım. Bu amaçla küreselleşmeyi liberalizmle ve liberalizmin zaferiyle eşleştiren ve adına "liberal kibir" dediğim yaklaşımın "yerel-ulusalcı direniş"i nasıl doğurduğuna değineceğim.

Yazının sonuç kısmında küreselleşmenin yeniden kavramsallaştırılmasına dair öneriler getirmeye çalışacağım. Küreselleşmenin modernite ile benzer bir akıbete sahip olmasının ciddi sıkıntılar doğurabileceğinden hareketle özellikle ideolojik, kültürel tartışmalarının çerçevesinin yeniden çizilmesini gereğine değineceğim.

I. Hangi Küreselleşme: Mitler ve Tartışmalar

Küreselleşme çok yüzlü ve genel bir durumu adlandırmak için kullanıldığından, aslında birden çok küreselleşmeden bahsetmek daha sağlıklı olabilir. Ancak bu basit önermeyi çok da basit bir sınıflandırma takip etmiyor. Çünkü, çeşitli özellik ve halden hangisinin ya da hangilerinin öncelenmesi gerektiğini tespit etmek zor. Küreselleşme denildiğince öncelikle entegrasyon, küçülme, birleşme ve etkileşim akla geliyor. Bu anlamda küreselleşmenin ne olduğu üzerinde belli bir ortak kabulden bahsetmek mümkün. En geniş anlamıyla küreselleşme, sınırları anlamsız ve son derece geçirgen kılacak bir biçimde dünya üzerinde mal, hizmet, bilgi, kültürel değer ve insanların hareketliliğini tanımlıyor. Held’in tabiriyle küreselleşmeyi en üzerinde uzlaşılabilir kılan özellik, "sınır-ötesi akışkanlık".2 Küreselleşmeyi zaman ve mekanın sıkışması olarak tanımlayan sosyal bilimciler, bu sınır-ötesi akışkanlığın insanoğluna yepyeni bir zaman ve mekan tasavvurunu kazandırdığını vurgulamaktalar. Roland Robertson bu yeni tasavvurun tek bir dünya fikrine olan inancı kuvvetlendirdiğine inananlardan. Bu inanç öylesine yayılmış durumda ki küreselleşme karşıtları bile bu entegrasyonu geri dönülemez bir bütünleşmenin işareti saymaktan kendilerini alamıyorlar.3

Küreselleşme tartışmaları, küreselleşmeyi tam olarak neyin temsil ettiğinden, küreselleşmenin gerçekten yaşanıp yaşanmadığına; küreselleşen dünyada devletin ve siyasetin rolünden, küreselleşmenin yerel kültürleri asimile eden bir tek-tipleştirici süreç olup olmadığına değin çeşitli temalar üzerine yoğunlaşıyor. Bu sebeple hangi küreselleşme sorusu önemli. Küreselleşmenin temelleri ve etkileriyle ilgili vurgular, küreselleşmenin nasıl kavrandığının da işaretlerini veriyor. Küreselleşme tartışmalarını takip ederek üç temel küreselleşme algısından bahsedebiliriz. Bunlar; ekonomik küreselleşme, siyasi küreselleşme ve kültürel küreselleşmedir. Bu üç kategorinin örtüşen yönleri olduğu muhakkak. Ancak, yine de son kertede her birinin küreselleşmenin niteliği ve etkileri konusunda farklı yerlere bakıp farklı bir teorik çerçevede geliştirdikleri söylenebilir. Her sınıflandırma ve kavramsallaştırma çabasında olduğu gibi bu ayrımda da eleştirilebilecek taraflar vardır. Örneğin benim bu üçlü sınıflandırmama teknolojik küreselleşme, bilgi-tabanlı küreselleşme gibi alternatif sunanlar da olabilir. Ancak, tartışmaların yoğunlaştığı konular ve bunlardan beslenen ideolojik pozisyonlar dikkate alınınca, aslında ana caddenin üç şeritli olduğu zannederim kolaylıkla fark edilecektir.

A. Ekonomik Küreselleşme

Küresel entegrasyonun pek çoklarına göre en önemli ayağı, artan ekonomik ilişkilerdir. Dünyanın gitgide tek bir pazar haline geldiği ve işgücü ile sermayenin hızlı ve esnek bir biçimde dünya üzerinde hareket ettiği iddia edilmekte. Bu anlamda küreselleşme tartışmalarının ve bu literatürün önemli bir kısmı, küreselleşmeden ekonomik küreselleşmeyi kastediyor. Yaşanan ekonomik ilişkilerin nitelik ve nicelik açısından insanlık tarihinde yaşanmamış bir hale işaret ettiğini iddia eden ve çoğunluğu liberal eğilimli düşünürler, bütünleşen bir dünya ekonomisinin sonuçta siyasetten hukuğa birçok sahada kendi mantığını hakim kılacağını söylüyorlar. Diğer taraftan, yine küreselleşmenin ekonomik yanına öncelik veren ancak bunun karşı konulması gereken tehlikeleri olduğuna inanan diğer uç ise aslında hiç de küreselleşmediğimizi ve bugün yaşanan bütünleşmenin öyle kayda değer, eşi benzeri görülmemiş bir şey olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Tabii bu noktada ciddi bir biçimde rakamların savaşı ve bunların çatışan yorumlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Küreselleşme ve piyasa ekonomisi arasında kurulan bağın ne derece sağlıklı olduğunun çok fazla tartışılmadığını hemen belirtmek gerekiyor. Stephen Gill’in de ifade ettiği gibi küreselleşmenin çok yönlü yapısından ne kadar bahsedilse de özellikle ekonomik boyutunun ön plana çıkarıldığını görmekteyiz.4

Küreselleşmenin tarihi ve başlangıcına yönelik tartışmalar da bu ekonomik vurguyu gözler önüne seriyor. Küreselleşmenin başlangıcına yönelik tarih önerilerinin hemen hepsi ekonomik ilişkilerde yaşanan bir dönüşümü ya da kırılmayı temel almakta; Wallerstein’e göre küreselleşme Avrupa ülkelerinin özellikle coğrafi keşiflerin etkisiyle yeni pazarlara açılmaları ile 16. yüzyılda başlamış bir süreç. Bu süreç Wallerstein’e göre bugün hala dünya politikasının çerçevesini belirleyen dünya-sisteminin de başlangıcı.5 Bu bakışın özellikle Marksist tarihçiler ve ekonomistler arasında genel bir kabul gördüğünü söylemek mümkündür. Liberaller için kapitalist ekonominin başlangıcı sayılan bu yüzyıl, dünya çapında kaynakların kullanımı (ya da sömürülmesi) açısından bir dönüşüme işaret ettiği için küreselleşmenin dayandığı temel olarak kabul edilmekte. Küreselleşmenin 16. yüzyıla dayandırılması ve bunun üzerine Marksist ve liberal eğilimli düşünürlerin ittifak etmeleri, aslında farklı diskurların nasıl olup ta benzer bir analiz ve söylem inşası sürecinden geçtiklerini göstermesi bakımında ilgi çekici. Liberal kibir diye tabir ettiğim ideolojik pozisyonu irdelerken daha detaylı değinmeye çalışacağım bu yaklaşım, aslında liberaller açısından bugün içinde yaşadığımız durumu liberal ekonomi ve demokrasinin zaferi olarak sunmanın da yolunu açıyor. Yaşadığımız çağın sömürü ve eşitsizliğin çağı olduğuna inananlar içinse küreselleşmeyi kapitalizmle ilişkilendirmek, suçlunun tespiti ve kınanması için önem arz ediyor.

Küreselleşmenin başlangıcıyla ilgili bir diğer teklif ise 20. yüzyılın başında yaşanan ve Büyük Kriz’e değin devam eden liberal ticaret çağıdır. Williamson özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında serbest piyasa ekonomisine dönük bir konsensüsün oluştuğundan yola çıkarak küreselleşmenin en önemli parçası olan ekonomik entegrasyon yolunda insanlık tarihinde ilk kez ciddi bir fikir birliğinin olduğuna değiniyor.6 Büyük Kriz sonrasında bu trendin tersine döndüğünü ve korumacı ekonomik politikaların tekrar gündeme geldiğini belirten sosyal bilimciler ise Williamson’ın erken davrandığı kanaatindeler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeler arasında yaşanan ticaretin ve sermaye akışının hızla artmasından yola çıkan bazı sosyal bilimciler, o tarihten günümüze yabancı yatırımların ve sermaye hareketliliğinin artan bir seyir takip ettiğini, bunun da küreselleşmenin ana damarını oluşturduğunu savunuyorlar. Bu süreci alt bölümlere ayırmak ve özellikle 1970’lerdeki Petrol Krizi’ni takiben ekonomik işbirliklerinin gündeme geldiğini ve 80’li yılların bunların kurumsallaşması yolunda kritik adımların atıldığı dönem olduğunu düşünenler, küreselleşmenin başlangıç çizgisini iyice yakınımıza çekiyorlar.

Başlangıcı konusundaki tartışmalar her ne kadar nihayetsiz kalsa da temel vurgunun ekonomik faktörlerin ortaya çıkardığı yeni ve bütünleştirici dinamikler olduğu görülüyor. Bu anlamda bugünkü durumun ciddi bir entegrasyona işaret ettiği tezinden yola çıkılarak buna bir tarihsellik katılmaya çalışılıyor. Örneğin Stephen Gill’in 1995 tarihli makalesinden o günler için toplam 72 milyon kişinin çokuluslu şirketlerde istihdam edildiğini öğreniyoruz. Bunun ortaya yüksek sermayeli ve bilgi-yoğun yeni bir sektör ortaya çıkardığına değinen Gill, 90’lı yılların başında 300 büyük çokuluslu şirketin dünyadaki ekonomik kaynakların dörtte birine hükmettiğini belirtiyor. 1992 itibariyle toplam 37.000 çok uluslu şirketin yaklaşık 170.000 yan kuruluşa sahip olduğunu dile getiren Gill, bu rakamın 1970’li yılların başında sadece 7.000 olduğuna dikkat çekiyor.7 Aslında bu rakamları bir kenara bırakıp özellikle dünya ülkelerini kasıp kavuran ekonomik krizler bile tek başına düşünüldüğünde, artan bağımlılık ve etkileşim rahatlıkla fark edilebilir. Uzakdoğu’da, Rusya’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve halihazırda Arjantin örneğinde tekrar gündeme gelen krizler, dünyanın bir köşesinde yaşanan çalkantının dalgalarının bambaşka sahilleri dövebileceğini ve bunun neticesinde zincirleme krizler doğabileceğini göstermektedir.

Ancak, bu entegrasyonun gerçekten yaşanıp yaşanmadığı konusunda ciddi itirazlar olduğunu da belirtelim. Örneğin Paul Hirst, bahsedilen ekonomik entegrasyon trendinin aslında küreselleşmeyi göstermekten uzak olduğuna ve birkaç büyük ekonominin artan etkinliğinin, tüm dünyaya mal edilmeye çalışıldığına inananlardan.8 Benzer düşünceleri paylaşanlar, özellikle Amerikan sermayesinin, ülke sınırlarını aşıp dünyaya yayıldığını; bunu yaparken işgücü maliyetlerini ve pazar imkanlarını göz önünde bulundurarak bazı faaliyetlerini gelişmekte olan ülkelere kaydırdığını; ancak bu yayılmanın dünya çapında yaşanan bir ekonomik birliktelik olarak sunulmasının amaçlı bir saptırma olduğunu belirtiyorlar. Küreselleşme iddiasına bir diğer itiraz ise çok-uluslu şirketlerin, ortak bir ekonomik çıkarı, Amerikan ve Batı Avrupa sermaye egemenliğini yansıttığı yönünde. Bu itirazı dile getirenler, bir yandan da ticaretin her zaman ülke ekonomilerinde önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, bugün sadece teknolojinin yardımıyla daha hızlı gerçekleştiğini belirtmekteler. Dünyanın birçok bölgesinin küresel ekonomiden "nasib"ini tam olarak almadığı ve bu sebeple küreselleşmenin tamamlandığına dair yargıların yanlış olduğu da eleştiriler arasında.

Ekonomik küreselleşmeyle ilgili her iki taraf arasında bir rakamlar savaşı gözlendiğinden bahsetmiştim. Gill’in entegrasyonun gerçekleştiğini ispat için kullandığı verilerin karşısında, ekonomik küreselleşmenin abartıldığını savunanlar da bu sürecin hiç de yeni bir şey olmadığını ispata çalışmaktalar. Hemen belirtmek gerekir ki bazı açılardan rakamlar da onlardan yana. Örneğin Çağlar Keyder’in de değindiği gibi sermaye birikiminde yabancı yatırımın payı ve göç rakamları aslında bugün 1900’lerin gerisinde olduğumuzu gösteriyor.9 Yirminci yüzyılın başında Yeni Dünya’ya çok yoğun bir göç dalgasıyla milyonlar akın etmişti. Ayrıca, ülkeler arası ticaret rakamları da ekonominin geneli içinde kayda değer bir yekün tutuyordu. Bu iddialara yine rakamlarla ve eleştirilerle karşı çıkan ekonomik küreselleşmeciler, yaşanan entegrasyonun hızı ve tarzının yeniliği konusunda ısrarcılar. Çünkü, bazı rakamların gücünü arkasına alan ekonomik küreselleşme karşıtlarının, yaşanan değişimin niteliğini gözden kaçırmak gibi vahim bir hata yaptıklarını da ortada. 20. yüzyılın başında, özellikle Yeni Dünya’ya yaşanan göçle bugün dünyanın her yanından eğitimli kitlelerin daha iyi eğitim ve iş motivasyonuyla gittikleri yerlere yaptıkları katkının boyutu çok farklı.

B. Siyasal Küreselleşme

Küreselleşme tartışmalarının ve algılarının şekillendirdiği bir diğer küreselleşme kavramlaştırması ise, Siyasal Küreselleşme olarak adlandırılabilir. Ekonomik küreselleşme ile yakından ilintili olmakla birlikte Siyasal Küreselleşme tartışmaları, uluslararası arenada yaşadığımız dönemin ne olduğu ve bizi nelerin beklediği sorularını, siyasal organizasyonların durumu ve bunların birbirleriyle ilişkileri açısından ele alma eğiliminde. Siyasal Küreselleşmenin temel sorularını şöyle özetleyebiliriz: Küreselleşen dünyada en önemli politik aktör ulus-devlet mi yoksa ulus-devlet üstü ve/veya uluslararası organizasyonlar mı? Küreselleşmenin getirdiği entegrasyon, küresel ve merkezi bir yönetimi mümkün ve gerekli kılıyor mu? Artan iletişim ve etkileşimin demokrasi ve özgürlükler sahasında ne tip yenilikler getirmesi beklenebilir?

Küreselleşmenin siyasi boyutuyla ilgili tartışmalar otorite ve hükümranlık sınırları üzerinde odaklanıyor. James Rosenau bahsi geçen tartışmalara en kapsamlı katkılardan birini yapan siyasal bilimci olarak artık yeni ve sınırlandırılması zor otorite sahalarının oluştuğu kanısında.10 Her geçen gün ulusal ve uluslararası olan arasındaki sınır gözden kaybolmaktadır. Rosenau’ya göre küreselleşme ve yeni durumla ilgili esas mesele, siyasetin sınırlarına ve işleyişine dair yıllardır zihnimizi şekillendiren bazı kavram ve kalıplardan sıyrılma zorluğudur. Ulus-devletin temel aktör kabul edilmesi sebebiyle bugüne değin ulusların iç meselelerinin dış politika olay ve oluşumlarından farklı bir dinamizme ve mantığa sahip olduğu kabul edilegelmiştir. Oysa yaşanan küreselleşme, Rosenau’ya göre, yeni (global) bir bakışı zorunlu kılmaktadır. Parçalanma ve entegrasyonun eş-zamanlı gerçekleştiğini düşünen Rosenau küreselleşmenin ortaya çıkardığı hale İngilizce’de entegrasyon ve parçalanma tabirlerinin birleşiminden oluşan yeni bir kavramı, "fragmegration" demeyi tercih etmektedir.11 Artık sınırlar daha geçirgendir. Ulus-devletlerden sivil toplum örgütlerine çok sayıda aktör vardır. Temel sorunlar ise, her ferdi ilgilendiren sayısız meseleden oluşmaktadır. Bunun yansıması ise çalkantı ya da düzensizliktir. Bu gelişmeye yol açan etkenlerin başında bireylerin daha fazla analitik yeteneğe sahip olmalarının ve daha fazla bilgilenmelerinin geldiğine inanan Rosenau, bunun sonucunda artık devletlerin ve diğer otorite merkezlerinin performanslarıyla değerlendirildiklerini söylemektedir.12

Dağınık ve çok merkezli bir yapının doğduğu kanaatinde olanlar için ulus-devlet artık tarih sahnesindeki rolünü tamamlamak üzeredir. Ulus-devletin artık tarihin en önemli aktörü olma ayrıcalığını yitirdiğini belirtilerek ortaya çıkan yeni yapının ulus-devletin düzenleyici rolüne artık ihtiyaç hissetmediğini öne sürülmektedir. Yine de ulus-devletin artık tamamen anlamını yitirdiğini öne süren radikal düşünürlerin pek fazla olmadığını belirtmek gerek. Ulus-devletle ilgili tartışmalar, daha ziyade bu tarihsel kavramın artık giderek güç ve hükümranlık erozyonuna uğradığı iddiası üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bakışa göre teknolojik değişim ve buna eşlik eden ekonomik entegrasyonun geleneksel yapılarla, alışılmış çözümler ve eski otorite merkezlerince kavranılmaları ve kontrol altına alınmaları mümkün değildir. Milli bilinç, ulusal çıkar ve benzeri nosyonların artık 19. yüzyıldaki ilerlemeci rollerini tamamladıkları ve bugün tek kelimeyle statükoyu temsil ettikleri öne sürülmektedir.13 Ulus-devletin kendi sınırları içerisindeki topluluk üzerinde kurduğu hakimiyet, derinden sarsılmaktadır. Çünkü artık bireyler, vatandaşlık bağı ile sadece kendi devletlerine bağlı ve bağımlı değiller. Ulus-devletlerin kararlarını kontrol edecek, yeri geldiğinde hükümsüz kılacak uluslararası güç merkezleri var. Bunlar ulus-devletin gücünün ve yetkilerinin bir kısmını devralmış durumdalar. Bu yargıda ulus-devletin ideolojik bir aygıt olarak rolünü tamamladığına inanılmasının büyük payı olduğu görülüyor. Buna göre ulus-devlet, kapitalizmin bir aşamasında kitleleri pazara entegre etmenin aracı olarak çıkmış, siyasi bir aygıt. Kitlelerin yığın ve teba olmaktan çıkıp vatandaş olmalarına giden yolda eğitimden düzenli orduya, ortak hukuktan piyasa ekonomisine değin birçok adımı devlet attı. Bu devletin, toplumsal bütünlüğü sağlama yolundaki en büyük gücü ise başta milliyetçilik olmak üzere kitlelere ortak geçmiş ve ortak gelecek duygusunu aşılayan ideolojilerdi. Bu ulusçu ideolojiler tarihin bir devresinde kanlı savaşları da doğuran ciddi ayrışmalara ve bölünmelere sebep oldular. Ancak bugün devletin elindeki güç ve bu ideolojinin sağladığı farklılık duygusunun giderek törpülendiği düşünülüyor.

Bunun karşısında ise ulus-devletin hala vazgeçilmez bir güç olarak dünya siyasetine yön vermekte olduğuna inanan ve uluslararası örgüt ve organizasyonların aslında ulus-devletlerin inisiyatifi ile ayakta durduklarını düşünen sosyal bilimcilerin sayısı hiç de az değildir. Bunlara göre, ulus-devlet hala dünya sisteminin temel belirleyicisi rolünde. Küreselleşmenin getirdiği problemlerle başa çıkma gücüne sahip olduğuna inandıkları devleti ekonomik, siyasi ve askeri açıdan tehdit edebilecek bir kurumsal yapı yok. Bu görüşte olanlar için küreselleşmeyi ulus-üstü örgütlerin doğuşuyla irtibatlandıranlar aceleci davranmaktalar. Aslında sona ermiş ve tamamlanmış bir süreçten değil, olsa olsa bugün bile devam etmekte olan bir "karma model" den bahsedilebilir. Bir yandan entegrasyon yaşansa da diğer taraftan bölünme ve parçalanmalar gözlenmektedir.

Uluslararası örgütlerin etkisinin arttığına dair argümanlar ise, devletin önemini savunanlarca basit bir algı yanılması olarak tanımlanıyor. Uluslararası örgütlerin ulus-devlet temelinde organize olduklarına dikkat çeken bu sosyal bilimciler, bu örgütlerde alınan kararların uygulanabilirliğinin yine devletlerin onayına bağlı olduğunun altını çiziyorlar. Gerçekten de uluslararası arenada 20. yüzyılın başından bu yana Milletler Cemiyeti ile başlayıp Birleşmiş Milletler ile devam eden, UNESCO’dan ILO’ya çeşitli alt dallara bölünen uluslararası organizasyonlara yönelik en büyük tehdit, bu organizasyonlarda alınan kararların uygulanmasında yaşanan problemlerdir. Alınan bir kararın uygulanabilirliği, aynen ulus-devlet modelinde olduğu gibi gerektiğinde yaptırım ve cezalandırmayı gerektiriyor. Oysa bu yönde bir güç tam anlamıyla oluşturulabilmiş değildir. Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde bazen düzenlenen operasyonlara dair tartışmalar; çifte-standart suçlamaları ve sonuçsuz kalan çabalar herkesin malumu.

Devletin tarih sahnesinden çekildiğini iddia edenlerin karşısında, devletin hiç de o kadar güç kaybetmediğini ispata çalışanlar kadar, yaşanan sürecin aslında devleti daha da güçlü kıldığını öne sürenlere de rastlıyoruz. Charles Tilly küreselleşme sürecini bu yönde algılayanların başında geliyor. Tilly, küreselleşme ile birlikte yeni sorunların gündeme geldiğini dile getirerek insan haklarından standart kurallara değin pek çok hedefin gerçekleşmesi için devletin elinde halihazırda tuttuğu güçle daha kritik bir varlık haline geldiğine inanıyor.14 Devletin gücüne yönelik bazı tehditler ve devletler sisteminde bazı değişimler olduğunu kabullenmekle birlikte bazı sosyal bilimciler, bunun bir yeniden düzenleme olduğu konusunda ısrarcılar. Mevcut sistemin bazı yönlerden değişiklik ve düzeltmelere uğradığını, ancak bu değişikliklerin devleti, merkezi siyasal aktör rolünden koparmadığını düşünüyorlar. Devlet artık farklı görevlere sahip olsa da yine de yapacak çok şeye sahip addediliyor.

Özetle söylemek gerekirse, küreselleşmenin siyasal boyutuna dair en önemli ve kayda değer tartışmada, yani ulus-devletin konumu hakkında, taraflar temel olarak hükümranlık ve fonksiyon kavramları üzerinde duruyorlar. Bu tartışmanın belkemiğini takip edebilmenin yolu ise Çağlar Keyder’in tespitiyle, sosyal bilimlerin iki tanıdık kavramına geri dönmemizi gerekli kılıyor: Westphalia ve Weber.15 1648’de imzalanan Westphalia Antlaşması, ulus-devletin en yetkin siyasi aktör olarak tanımlanmasının başlangıcını ifade ediyor. Bu anlaşmayla devletlerin birbirlerinin iç işlerine karışmaması, karşılıklı olarak birbirlerinin tüzel kişiliklerini kabul etmeleri, devletin kendi halkı üzerinde tek yetkili güç sayılması gibi konularda mutabakat sağlanmıştı. Weber ise bu otonom devletin örgütlenmesinin ve işleyişinin ana hatlarını çizdi. Weber’e göre ulus-devlet, akılcı bir bürokrasi tesis ederek hakimiyetini kurmak ve meşruiyetini temellendirmek zorundaydı. Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda devletlerin hala birbirlerini, en azından kağıt üzerinde, hükümran ve muhatap kabul ettiklerini söyleyebiliriz. Ancak, uluslararası organizasyonların devletlerin bu hükümranlık haklarını sınırladıklarını da görmezden gelemeyiz. İnsan haklarından işkenceye birçok konuda uluslararası bir denetim için çabalar var. Bu tarz uygulamaların ulus-devletlerin rızası ile mümkün olduğu ve anlaşmalardaki tarafın yine devlet olduğu iddiası ise bir noktayı tam kavrayamıyor. Devletleri bu anlaşmalara ve prensiplere uymaya iten bir havanın ve baskı ortamının oluştuğu gözden kaçırılıyor. Kısacası, devlet kendi halkı üzerinde sınırsız ve denetim kabul etmeyen bir tasarrufa sahip değil. Aslında, buna belki hiçbir zaman tam olarak sahip de olabilmiş değildi. Artık devletler kendilerini belli düzenlemelerin dışında tutamıyorlar. IMF politikaları bunun en tipik örneği. Ancak yine de küreselleşmenin bu etkisinin eşit ve adil dağılmadığını da unutmamalıyız. Çin’in insan hakları konusundaki tutumunu, ona göre nispeten daha güçsüz bir Üçüncü Dünya ülkesinin ısrarla sürdürmesi beklenemezdi. Çifte-standart ve çıkar ilişkileri de meselenin ayrı bir yönü. Dünyanın pek çok yerindeki uygulamaya farklı tepkiler gelebiliyor. Bunda özellikle Birleşmiş Milletler bünyesindeki hakim kliğin ve elbette tek süper güç olmanın -şu an için- keyfini çıkaran ABD’nin çıkarları da etkili oluyor.

Siyasal Küreselleşme ya da küreselleşmenin siyasal alanla ilgili algılamalarının önemli bir diğer alt başlığını, geleceğe yönelik tahminler ve özellikle demokratik bir yönetimin ortaya çıkma ihtimali oluşturuyor. Bu konularda da ciddi ayrılıklar yaşanmakta. Küreselleşmenin global bir demokratik açılımı beraberinde getireceğine inananlar kadar bu sürecin kendi içinde tek-tipleştirici bir totaliterlik taşıdığını düşünenler de mevcut. Rosow’un tabiriyle demokrasi, küreselleşme içinde çeşitli biçimler ve karışık yollarla dolaşıyor.16 Küreselleşmenin demokratikleşmeye katkıda bulunacağına dair inancın en tipik temsilcisi olarak David Held’i göstermek mümkün. Held, yeni bir modelin ortaya çıktığına inanıyor ve bunu "kozmopolitan demokrasi modeli" olarak tanımlıyor.17 Ulus-devletlerin uğraşmakta yetersiz kaldıkları finansal akışlar, çevre problemleri ve benzeri konuların, devletlerin otoritelerinin sorgulanmasına yol açacağını belirten Held, zamanla demokrasinin küresel hakimiyetinin kurulabileceğini ileri sürüyor. Bunun için ilk aşamada uluslararası hukukun ve bu hukuku uygulama gücüne sahip kurumların oluşması gerektiğine inanan Held, kısa vadede Birleşmiş Milletler’in koordinasyon rolü üstlenebileceği kanısında. Uzun vadede ise, özellikle teknolojinin yardımıyla, halkın değişik düzeylerde karar alma mekanizmalarına doğrudan katılabileceğini düşünen Held, global bir parlamentoyu da hedefleri arasında sayıyor.

Held’in bu oldukça iyimser vizyonunu paylaşmayan çok sayıda insan olduğu muhakkak. Küreselleşmenin içerisinde totaliter bir yan barındırdığına inananlar için gelecek, demokrasi açısından çok da olumlu bir tablo çizmiyor. Bu aşamada belki de tartışılması gereken, demokrasinin ne tarz bir toplumu ve insanı gerekli kıldığıdır. Küreselleşme, böyle bir toplum ve insan için var olma imkanlarını arttırıyor mu azaltıyor mu? Bu soru üzerinde yoğunlaşıldığı takdirde ne tip bir dünyaya doğru yol aldığımızı kavramamız daha kolay olabilir. Yine de sosyal olayların beklenmeyen ve hedeflenmeyen sonuçları olageldiğini unutmamak gerekiyor. Kısacası, gelecek yüzyılın demokrasinin zaferi mi yoksa hezimeti mi olacağına karar verebilmek o kadar da kolay değil.

C. Kültürel Küreselleşme

Küreselleşme ile ilgili en hararetli tartışmalar küreselleşmenin kültürel boyutuna dair olanlardır. Küreselleşmenin beraberinde belli bir yaşam tarzını ve kültürü getirdiği konusunda bir uzlaşmadan bahsedebiliriz. Özellikle kitle iletişim araçlarının açtığı saha ile kültürler arasında kayda değer bir etkileşimin doğduğunu görmemek mümkün değil. Tartışmalar küresel kültürü neyin temsil ettiği ve bunun ne derece evrensel ne derece Batılı olduğu üzerinde yoğunlaşıyor.

Kimilerine göre "Mc Donaldization" ile karşı karşıyayız. Hergün çok daha fazla insan, içecek olarak Coca Cola’yı tercih ediyor. Her gün artan sayıda insan jeans giyiyor; başkalarıyla İngilizce iletişim kuruyor. Birçoklarına göre bu, belli bir yaşam tarzının kitlelerce daha fazla tüketilmesi demek. Sklair’in tabiriyle ideolojileşmiş bir tüketim kültürü dünya üzerindeki egemenliğini günden güne sağlamlaştırmakta.18 Bu öyle bir kültür ki kendisine temel olarak hemen her şeyi metalaştıran bir tüketim kültürünü seçerken diğer taraftan da kitlelerin kolay tüketimine uygun biçim ve tarzlarda kendisini sunuyor. Geri dönüşümden uzak bir ürün çeşitliliği söz konusu. Kullanımı pratik bu kültür nesnelerini çabucak tüketip atmanız mümkün. Bir bakıma fast-kültürün hakimiyeti bu. MTV’den CNN’e özelikle global televizyon kanallarıyla bu kültüre ait simgelerin hızla dolaşıma sürüldüğünü görüyoruz. Hız ve tüketim bu sürecin anahtar kelimeleri.

Küresel kültürün bu hızlı yayılışını tehdit olarak algılayan çeşitli inanış ve kültür grubundan insanlar, küresel kültürün homojenleştirici yönünü vurgulayarak bu kültürel yayılmayı emperyalizmin yeni bir türü olarak adlandırıyorlar. Tomlinson’ın da belirttiği gibi bu eleştirel bakış, adına küreselleşme denen şeyin tekdüze bir kültürün hegemonyası anlamına geldiğini savunuyor. Bu hegemonya, dünyanın kültürel zenginliğine de ciddi bir tehdit arz ediyor. Küreselleşme karşıtlarına göre küresel kültür, emperyalizmin hiyerarşisini, belli kültürel değerlerin artan hakimiyetini ve tüketim kültürüne yaslanan Amerikan değerlerinin yayılmasını sembolize ediyor.19

Küreselleşmeyi Batılılaşma olarak görme eğiliminin özellikle Batıyla kültürel, ekonomik ve siyasal rekabeti olan; belki de daha doğru bir ifadeyle, Batı’nın bu sahalardaki tehdidi altında yaşayan toplum ve gruplarda ortaya çıktığını görmekteyiz. İngilizce’nin yaygınlaşması, giyim kuşam tarzları, kitle iletişim araçlarının gücü ve diğer gelişme ve sembollerle izi sürülen bu küresel kültürün Batılılaşma olarak adlandırılmasının, beraberinde bazı teorik ve pratik problemleri de getirdiğini söyleyebiliriz. Bunlardam biri, Batının ve Batılılaşmanın homojen, tamamlanmış bir olgu olarak sunulması. Tomlinson’ın da değindiği gibi her ne kadar Batılılaşma çoğunlukla içinde birşeylerin seçilebileceği bir menü olarak değil, bir "sosyal paket" olarak geliyorsa da, Batılılaşma kavramı söylenildiği kadar geniş ve iç tutarlılığa sahip bir kavram değildir.20 Batı’nın geldiğimiz noktada hakim değerleri temsil ettiği muhakkak. Ancak bu, Batı’nın bizzat kendi içinde gözlemlenen farklılaşmaların olduğunu ve Batı dediğimiz medeniyetin ya da kültürün oluşmaya/oluşturulmaya devam ettiği gerçeğini unutturmamalı. İkinci problem, Batılılaşma ve Batı’nın kültürel hegemonyasına dair tezlerin tek taraflı bir kültürel akışı öngörmeleridir. Batı’dan çevreye doğru yayılan kültür değerleri ve ürünlerinden bahisle, Batı-dışı toplumların bu akışın pasif nesneleri olduğu varsayılıyor. Oysa yine Tomlinson’ın da detaylandırdığı gibi, kültürel bir akıştan değil, olsa olsa etkileşimden bahsetmek gerekir. Değerlerin iletilmesi sırasında taraflar bunları yeniden yorumlamakta, adapte etmekte, bazı şeylere karşı çıkmakta ve hatta reddetmektedir. Bu anlamda verilen tepkiler, tarafların kendi değer ve duruşlarını yeniden gözden geçirmelerine sebep olmaktadır. Batı hegemonyasıyla ilgili tartışmalarda bir diğer husus, gizliden gizliye bir Batı üstünlüğü fikrinin Batı muhaliflerine bile sirayet etmiş olmasıdır. Karşılaşılan şeyin baş edilmesi ve etkisinden kurtulunması çok zor, hatta imkansız bir güç olduğu düşünülüyor. Bu da Batı-dışı kültürlere yönelik süregelen "otantik ama aşağı kültür" yaklaşımının en tehlikeli yönüdür.

Kültürel küreselleşme ile ilgili kayda değer bir başka nokta, küreselleşmenin aynı anda hem bütünleşme hem de parçalanmayı beraberinde getirdiğine dair vurgulardır. Ekonomik küreselleşme ile ilgili olarak da benzer şeylerin söylendiğini görmekteyiz. Bir yandan ülkeler arasındaki sınırları anlamsızlaştıran mal, bilgi ve insan akışı yaşanırken diğer taraftan AB’den NAFTA’ya bölgesel ekonomik bloklar oluşturulup dışarıya karşı set çekilmekte. Kültürel sahada da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Küreselleşme ve homojenleşme ile başbaşa giden yerelleşme çabaları var. Aslında birbirini besleyen iki eğilimden bahsediyoruz. Adına küyerelleşme (glocalisation) de denilen bu süreçte, yerel kültürel değerlerin kutsanması ve bunlara yönelik bir korumacılığın doğduğunu görmekteyiz. Fast-food’un bayağılığından ve sıradanlığından bıkanların yerel mutfaklara yönelmesi, Hollywood yapımı filmlerden usananların İran sinemasında estetik duygularını tatmin etme çabaları ve daha bir çok örnek. Tabii bu tarz daha bireysel tepkilerin dışında asıl inceleme konusu olması gereken şey herhalde yerel kültürler bazında örgütlenen toplumsal hareketler ve bunların ideolojik yapıları.

Kimlik politikaları başlığı altında çok sayıda akademik çalışmaya rastlıyoruz. Bunların önemli bir kısmının son yirmi yılda oluşturulması ve hatta Yeni Sosyal Hareketler literatüründen beslenerek kapsamlı bir analize kalkışmaları tesadüf değil. Küreselleşme ve kimlik kaybı meseleleri, yerel direniş noktalarının oluşumunda etkili faktörler. Bu meseleler ise özellikle son yirmi yılda daha hararetli bir biçimde tartışılmaya başlandı. Bauman’a bakılırsa bu kimlik bazlı hareketler yaşanan hızlanmanın ortaya çıkardığı hoşnutsuzluklardan ibaret. Bauman’a göre bireyler, nereye ait oldukları konusunda kuşku duydukları zaman kimliklerini hatırlamaktalar.21 Benzer bir yaklaşımın oldukça yaygın olduğunu belirtelim. Kimlik tabanlı hareketlerin (dini, ulusal vs.) ortaya çıkışını, yaşanan değişimin hızından kaynaklanan "yerinden edilmelere" (displacement) bağlayan çok sayıda sosyal bilimci var. Belli ölçüde haklı olduklarını kabul etmek gerekiyor. Yaşanan etkileşim sırasında kendi özelliklerini yitirme kaygısının, çeşitli referans noktaları etrafında birleşen ve bu referans noktalarını dünya görüşleri ve kimlik tanımları açısından temel kabul eden kişi ve grupları tepkiselliğe itmesi doğal.

Söylemler arasındaki ilişkinin doğasına dair türev söylem literatürü önemli veriler sunuyor. Türev söylem kavramı, esasen Hint yarımadasındaki milliyetçilikle ilgili çalışmalarla beslenmiş, ardından genel olarak kolonileşme sonrasındaki söylem oluşumunun (özellikle milliyetçiliğin) analizini esas almıştır. Temel vurgu milliyetçilik düşüncesinin ve bunun etkisindeki tarih yazıcılığının egemen söylemin etkisinden kurtulamadığıdır. Örneğin Partha Chatterjee kolonileşme sonrasındaki milliyetçi düşüncenin politik egemenliğe sahip olmakla birlikte söylem bazında kendi kavramlarını ve söyleminin çerçevesini kolonyal gücün söyleminden devşirdiğini iddia etmektedir.22 Bu yaklaşımını küreselleşmeyle ilgili kültürel tartışmalara da uygulayabilmek bir ölçüde mümkün. Fikirlerin ve en genel anlamıyla söylemin diyalojik bir şey olduğunu ve sözün imkanları ve sınırlarından etkilendiğini söyleyebiliriz. Kendini muhalifiyle sürekli bir etkileşim ve hatta savaş içinde gören bir yaklaşımdan kurtulabilmek oldukça zor. Bunda yazının ilerleyen kısımlarında değineceğim liberal kibirin de önemli bir payı var. Karşıtlıklar temelinde kurulan bir söylemin ciddi handikapları olduğu muhakkak. Kendi değerlerini "karşıtı gibi olmamak" ve hatta karşıtının tam tersi olmak gibi dar bir alana hapseden yaklaşımın, kendisi olarak var olabilmesi ve sağlıklı gelişebilmesi pek mümkün değil. Varlık iddiasının, kendi içinde belli bir farklılık iddiası taşıdığı yadsınamaz. Ancak, kurulan ilişkinin yönü ve tarzı yanlış. Öncelikle tüm varlığını tek bir muhalife bağlamak, bu muhalifi de sürekli ayakta tutup beslemek anlamına gelir. Oysa çok boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. A’nın B ile uzlaşmazlığına bakıp A ve B’yi birbiriyle hiçbir biçimde örtüşmeyen kümeler olarak tanımlamak; ve yine A’nın sadece B ile problemi olduğunu düşünüp çeşitli sahalarda ayrılıkları olabileceği C, D ve diğerlerini sırf B ile olan benzer tarzdaki problemli ilişkilerinden dolayı yakın ve aynı safta görmek ciddi bir algı yanılmasıdır. Gerçek vakalardan bahsetmek gerekirse, İslam medeniyetinin ve İslami değerlerin sadece Batı-gibi olmayan ve hatta Batı’ya her sahada karşı olan değerler olarak sunulması sakıncalıdır. Aslında bir yönüyle bu Batı’ya hak etmediği bir rütbenin de verilmesidir. Batı, (ki böyle bir genel kategorinin de problemli olduğunu kabul etmek lazım) İslam’ın sunduğu düşünce, inanç ve ahlak değerlerinin kapsayıcılığı karşısında son derece dar bir alanı ifade ediyor. Bu tarz bir karşıtlık kurulması sonuçta hemen her sahada adeta birbirine yakın iki değerin karşılaştırılması oluyor. İşte bu yönüyle mevcut dünya düzenine ve küreselleşmeye yönelik İslam’ı temel alan bazı söylemlerin, aslında bir çok açıdan türev söylem konumuna düştüklerini görmek zorundayız.

Ancak burada şöyle bir tuzağa da düşmemek gerekiyor. Bu kimlik tepkilerine bakılarak genellikle Batı karşıtlığı sebebiyle bir türev söylem konumuna düştükleri fikri, kolaylıkla bir ideolojik araç olarak kullanılmaya müsaittir. Kısacası, Batı’nın önermeleri ile herhangi bir benzerlik tespit edildiğinde hemen bir el çabukluğu ile "İşte türev söylem. Hani nerede orijinalite?" tarzı tepkiler ve suçlamalarla karşılaşabiliriz. Karşılaşıyoruz da. Şunu kabullenmek gerek. Etkiden, tepkiden uzak bir şekillenme mümkün değil. Sonuçta belli değerlerin hayata yansımasından ve pratiğe dökülmesinden bahsediyoruz. Bunun çevre faktörlerinden ve diğer medeniyetlerden etkilenmemesi mümkün değil. Hele bugünün teknolojisi ile hemen her sahayı kendisinin ilan eden bir yaklaşımın karşısında, bu tarz bir etkileşimden uzak durmak neredeyse imkansız. Ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Türev söylem oluşumu aşamasında bile aslında egemen söylemin de bir bakıma bir türev söylem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yukarı da değindiğim gibi, etkileşimden bahsediyoruz. Elimizde olmuş bitmiş, nihai formuna ulaşmış ideal-tipler yok. Oluşum süreci devam ediyor ve bu süreç bahsi geçen ilişkiyle şekilleniyor. Bu sebeple telif hakkı konusunda dikkatli olmak gerek.

II. Küreselleşme İdeolojileri: Liberal Kibir, Yerel Direnişe Karşı

Küreselleşme algılarından ve tartışmalarından bahsettikten sonra küreselleşmenin bu tartışmaları aşıp ideolojik pozisyonların temeli haline geldiğine değinmek faydalı olacaktır. Küreselleşme, üzerine tartışılan bir kavram olmaktan çıkıp ideolojik kamplaşmaların önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Bu kamplaşmalar ise küreselleşmenin sağlıklı bir tarifinin ve analizinin yapılmasını engelliyor. Bir yanda küreselleşmeyi liberalizmin zaferi ilan eden ve küreselleşmeyi, liberalizmle birlikte insanlığın vardığı optimum nokta olarak sunan liberal kibir; diğer tarafta küreselleşmenin mutlaka direnilmesi gereken bir tehdit olduğunu düşünen yerel direnişçiler var.

Suçluyu tespit kolay değil. Ama liberalizmin kibirinin ve küreselleşmeyi tarihin sonu olarak sunmasının; bahsi geçen ideolojik zıtlaşmaları doğurduğunu söyleyebiliriz. Ancak hemen şunu da belirtmek lazım. Liberalizm oldukça geniş bir kategori. Bu çalışmada benim liberal yaklaşım ya da "liberal kibir" olarak tanımladığım düşünce tarzı; küreselleşmeyi olumlayan ve bu olumlama sırasında küreselleşmeyi liberal düşüncenin ve liberal demokrasinin zaferi ve hatta hegemonyası olarak sunan görüştür. Belki en bariz biçimde Fukuyama’nın tarihin sonu tezinde karikatürize edilen bu kategorinin, aslında dozajı daha düşük de olsa birçok düşünür, yazar ve sosyal bilimcide var olduğu fikrindeyim. Bu sebeple Fukuyama ya da benzeri düşünürlerin kredibiliteleri ya da bilimsellikleri konusundaki eleştirilerin benim bu sınıflandırmamı geçersiz kılmayacağına inanıyorum. Çünkü burada pratik sonuçları da olan bir algıdan ve hatta baskıdan bahsediyoruz. Amerikan dış polikasını ve dünya görüşünü ne şekillendiriyor derseniz "Liberal kibir" derim. Bu sebeple kullandığım "liberal" tabirinin bu biçimde anlaşılması gerekir.

Liberal kibir, küreselleşmeyi uluslararası sahada yaşanan hızlı entegrasyon ve artan ilişkilerle tanımlıyor. Buna göre küreselleşmenin bizzat kendine has bir dinamiği ve mantığı bulunmakta. Değişik ülke pazarlarının birbirine açılması beraberinde toplumlar arasında etkileşimi getiriyor ki bunun da devlet dışında ve devleti dengeleyici bir saha olarak ulus-devlet üstü kurum ve kuralları oluşturacağı düşünülüyor. Devletin giderek öneminin yitirdiği ve otoritenin artık çok-merkezli olduğu iddia ediliyor.23 Devletin yeni duruma uyum sağlamakta yaşadığı problem, küreselleşmeyle ilgili önemli bir gerilim noktası olarak kabul ediliyor. Devletler sisteminin eski gücünü ve hakimiyetini korumaktan öyle kolay kolay vazgeçmeyeceğini, yani sahadan dövüşerek çekileceğini liberaller de inkar etmiyorlar. Ancak liberal bakış yine de devletin mevcut haliyle tarihi misyonunu tamamladığını inanıyor.

Liberalizmin küreselleşme konusunda önde gelen mitlerini ise şöyle sıralayabiliriz:

a. Dünya hiç görmediği bir biçimde entegrasyona gidiyor: Liberal küreselleşmeciler, dünyanın tek bir pazar olma yolunda ilerlediğine dair ciddi bir inancı paylaşıyorlar. Buna göre ülkeler arasındaki hızlı mal ve bilgi akışı önüne geçilemez bir birleşmeyi de beraberinde getiriyor. Bu entegrasyonun dünya tarihindeki hiçbir döneme benzemediğine inanılıyor. Liberallere göre entegrasyonun giderek ivme kazanmasının esas sebebi, liberalizmin artık ideolojik olarak karşı çıkılamaz bir üstünlük elde etmesi.

b. Küreselleşme insanlık tarihinde eşi benzeri bulunmayan "yeni" bir durumdur: Ortodoks liberallerin küreselleşmeyi "yeni" bir "durum" olarak tanımlamak konusunda ciddi bir ısrarları olduğu göze çarpıyor. Bunda küreselleşmenin hiç de yeni olmadığını iddia eden ve önceki kısımlarda değindiğim küreselleşmeyi küçümseme eğilimlerinin etkili olduğunu düşünebiliriz. Tam ters bir ilişki de söz konusu olabilir. Küreselleşmenin yeni bir durum olarak sunulması, bugüne değin görülen aksaklıklara karşı yeni olanın cazibesinden faydalanmaya matuf da olabilir.

c. Küreselleşme engellenemez ve geri döndürülemez bir süreçtir: Küreselleşmenin önünde durulamaz bir sel gibi engellenemeyeceği ve geri döndürülemeyeceği düşüncesi, herhalde liberal kibiri en totaliter yapan kabullerden birisidir. Özellikle teknolojiye yapılan atıfla, şahit olunan gelişmenin tersine çevrilemeyeceğine dair bir inanç sürekli olarak pompalanıyor. Bunun oldukça problemli olduğu ortada. Sosyal yaşama bu kesinlikle yaklaşmak, modası geçmiş bir determinizmden başka bir şey değil. Marksizme determinist diyenlerin, dini inançları dogmatiklikle suçlayanların bilimselliği ve demokratlığı(!) görülmeye değer.

Küreselleşmeyi böyle kabul edince tartışılacak bir şey de kalmıyor. Küreselleşme bir süreç olmaktan çıkıp bir durum oluyor. Oysa hep vurguladığım gibi bunu yaşamaya, yapıp bozmaya, yeniden kurmaya devam ediyoruz. Küreselleşme, liberal kibirle birlikte bir inanç meselesi haline geliyor. Diğer taraftan küreselleşmenin ortaya çıkardığı pek çok problem (eşitsizlik, adaletsiz gelir dağılımı, ideolojik baskılar vs.) anomali olarak görülüyor. Hurrel ve Woods’un da belirttikleri gibi liberaller yaşanan eşitsizlikleri ve küreselleşmeye yönelik eleştirileri görmezden gelme eğilimindeler. Onlar daha ziyade sorunların çözümüne teknokratik bir yaklaşımın yeterli olacağı düşüncesindeler. Apolitik ve teknik bir devlet aygıtının (ya da ulus-devlet üstü bir kurumun) meselelerin çözümüne yeteceğini düşünmekteler.24

Bu ve benzeri önermeler liberal küreselleşmecileri küreselleşmeyi liberalizmin nihai zaferi olarak sunmaya itiyor. Soğuk Savaş sonrasında dünyanın tek kutuplu bir hale geldiğine dair tezler bir yandan da liberalizmin zaferini müjdelemekteydi. Bunlar arasında Francis Fukuyama’nın Tarihin Sonu tezi oldukça popüler bir metin haline gelerek literatüre yerleşti.25 Fukuyama’nın kısa makalesi aslında akademik kriterleri karşılamaktan çok uzak bir polemik metniydi. Ancak belli bir düşünüşü yansıtması açısından ilgi çekici bir yazı olduğundan, üzerine çok şeyler yazılıp çizildi. Fukuyama, Soğuk Savaş sonrasında liberalizmin karşısında hiçbir ideolojik alternatifin kalmadığını iddia ederek liberalizmin zaferini ilan etti. Bazı maddi hedeflerin tam olarak gerçekleşmediğini kabul etmekle birlikte Fukuyama, liberalizmin bilinç düzeyinde bir zafere ve hakimiyete imza attığını söylüyordu. Hegel’e ve Marx’a atıfla aslında "Tarihin Sonu" tezinin çok da yeni bir şey olmadığına değinen Fukuyama, Hegel ve Marx’ın farklı biçimlerde izah ettikleri "Tarihin Sonu"na, Soğuk Savaş sonrasında ulaştığımız düşüncesinde. Fukuyama yaşadığımız zamanı ise tarih-sonu (post-historical) diye tabir etmekteydi.

Tahmin edilebileceği gibi bu tez çok şiddetli eleştirilerle karşılaştı. Yazarın liberalizmi karikatürize etmesinden tutun da aslında küresel bir hegemonyayı ve yeni bir sömürgeciliği meşrulaştırma gayreti içinde olduğuna değin birçok eleştiri yapıldı. Yanlıştı; yanlıydı belki ama Fukuyama bir zihniyeti ele vermesi bakımında önemli bir işe imza atmıştı. Keyman’ın hiperglobalizm26 olarak adlandırdığı bir tavrın yansımasıydı bu. İçinde önemli farklılıklar taşımakla birlikte liberalizmin değişik versiyonlarının da aynı keskinlikle olmasa da küreselleşmeyi liberalizmin dünya hakimiyetine ve ideolojik hegemonyasına giden bir geri dönülemez yol olarak gördüğü aşikar.

Liberalizmin küreselleşmeyle ilgili bakışının ve beklentilerinin oldukça problemli olduğunu anlamak gerek. Küreselleşmenin liberal yorumu, bugün sağlıklı bir küreselleşmenin önündeki en kayda değer engellerden biri. Liberallerin küreselleşmenin tarihin sonunu işaretlediğine dair inançları, Soğuk Savaş sonrasında yaşanan vakumun sağladığı ortamda yapılmış bir el çabukluğundan öteye geçmiyor aslında. Örneğin Fukuyama’nın tezini üzerine inşa ettiği, meydan okunamayan liberalizm fikrinin gerçeğe tekabül etmediği ortada. Kurumsallaşmış tepkilerin, özellikle Sovyetlerin çöküşüyle ciddi bir gerileme yaşadığı gerçeğinden hareket ederek, muhalefetin güya yokluğunu imkansızlığına atfetmek tek kelimeyle bir göz bağlama. Buradaki hile; liberalizm, kapitalizm ve demokrasi gibi kavramları muğlak bir biçimde ve birbirlerinin yerini tutabilecek tarzda tanımlamak. Mesela kitle tüketimine yönelik trendi, liberalizmle eşleştirmek gibi bir kolaycılık son derece problemli. Sonuçta kitle tüketimi artıyorsa toplumların bilinçleri de liberalizm doğrultusunda şekillenir tarzında bir ilişki hayal etmek doğru değil. Aslında Fukuyama’nın karikatürize ettiği ve bir çok düşünürün de farklı dozlarda da olsa paylaştığı liberal zafer düşüncesi, iki kutuplu bir dünyanın sona ermesiyle birlikte geride kalan her şeyi, egemen güçle ilişkilendirme hatasını paylaşıyor. Mevcut durum, onlara göre, liberal ütopyaya yakın bir hal. Bunun gücü ise, yine Fukuyama’nın değindiği gibi, bilinç düzeyinde bir alternatife sahip olmamasından kaynaklanıyor. Kabul etmemiz gereken şeyler var. Kitle tüketimi ve Batılı yaşam tarzı olarak adlandırılabilecek hayat anlayışına ve dünya görüşüne uygun bir yapılanmanın giderek dünyanın en ücra köşelerinde bile hüküm ferma olduğunu inkar edemeyiz. Bunda küreselleşmenin tanımlanmasında sıklıkla kullanılan teknolojik etkinin rolü son derece büyük. Bu bakımdan bazı kavramlar (pazar ekonomisi, özelleştirme, bireycilik vs.) gitgide taban bulup eleştirilmezlik zırhına bürünüyor. Ancak bunun tam olarak neye tekabül ettiğini daha derinden, yani felsefi düzeyde tartışmamız lazım. Ne tip bir varlık anlayışı ile karşı karşıyayız? Bilginin, insanın konumu ne? Bu tarz sorular gereken açılımı sağlayabilir ancak.

Yaşanan entegrasyonun beraberinde getirdiği toplumsal görüntülerin liberalizmin dünyaya yayılan hakimiyeti olarak sunulması, beraberinde ideolojik tepkileri de doğuruyor ki bunlara türev söylem tartışmasında bir nebze değindim. Genel anlamıyla yerel direniş olarak adlandırdığım bu ideolojik tavır, küreselleşmeyi bir tehdit ve tehlike olarak algılıyor. Liberal kibrin zafer naralarının bu tarz bir karşı çıkışı doğurması aslında son derece normal. Yerel direniş, kendisi ve dış dünya arasında çizdiği sınırı sağlam tutmak ve gerektikçe daha da yükseltmek güdüsüyle hareket ediyor. Dışarının tehlikelerinin bünyeye nüfuz etmesini önlemek ana hedefi. Mesela bir ülkenin dışarıdan gelen tüm taleplere gücü nispetinde kendini kapatması, kendi varlığını ve hakimiyetini korumasının ana şartı sayılıyor. Kültür ve kimlik politikaları açısından düşünüldüğünde ise tüm etkileşim yollarının reddi ve dış gelişmeler ışığında iç sorgulama ve dönüşümlerin önünün kesilmesini görüyoruz. Yerel direnişçiler küreselleşmeci liberallerin eski düzen dedikleri devletler sistemine sahip çıkmayı ve küreselleşmeyi küçümseyip, yaşanan değişimin hiç de önemli olma-dığını ispat etmeyi gerekli görüyorlar. Oysa özellikle kimlik taleplerinin önünde ulus-devletin hep sürdüregeldiği totaliter tavır göz önünde bulundurulduğunda, bu tercihin çok da sağlıklı olmadığı ortaya çıkıyor. Ancak, belirttiğim gibi, ideolojik pozisyonları genel olarak tartışma ve analizlerden ayıran bu kutuplaşma eğilimi. Taraflardan biri olmaya zorlanmaktayız.

Yerel direnişin tepkisinin sınırlarının ve tarzının belirlenmesinde bu kutuplaşma rol oynuyor. Ancak her iki tarafın mevcut kutuplaşmanın ortaya çıkışında ve sürdürülmesinde kullandıkları esas kavram "anormallik". Liberal kibir, yerel kimlik taleplerini ve genel olarak küreselleşmeye dönük eleştirileri "anormal yerellikler" olarak tanımlıyor. Küreselin egemen olduğu bir çağda yerel olmak, yereli savunmak, yerel adına küresele karşı çıkmak tarihi anlayamamak kabul ediliyor. Sonuçta, liberal kibirin gözünde yerel direniş anormalleştiriliyor ve ahistorik ilan ediliyor. Bu anormalleştirme kervanına farklı bir biçimde yerel direnişçiler cevap veriyor. Onlar da "anormal küreselleşme" dediğim bir kavramla karşımıza çıkıyorlar. Yerel direnişçiler küreselleşmeyi insanlık tarihinde "anormal" ve yıkıcı bir gelişme olarak tanımlıyorlar. Olmaması gereken ve zararlı bir durum; normalden ciddi bir sapma kabul ediyorlar. Tavırların ve bakışların böyle belirlendiği bir ortamda da sağlıklı bir tartışmanın kapıları da kapanmış oluyor.

Son Söz İçin Çok Erken: Küreselleşmeyi Tartışabilmek

Küreselleşme yazının başında da değindiğim gibi, üzerine çok şey söylenen ancak gerçek anlamda tartışılmayan bir kavram. Bugün geldiğimiz noktada yapılabilecek en büyük katkı küreselleşmeyi tartışılabilir hale getirmektir. Bunun başarılabilmesi için öncelikle küreselleşmenin bir durum değil bir süreç olduğunun kabul edilmesi lazım. Bu devam eden bir süreç ve herkes belli katkılarda bulunabilir. Gelecek yıllar, bu süreci çok farklı mecralara da sürükleyebilir. Olmuş bitmiş bir şeye karşı tavır almak ya da onun bu hayali son halini kutsamak, bizi ancak kısır ideolojik kutuplaşmaların içine iter. Görmezden gelinemeyecek eşitsizlikler, sömürü ve kıyım ortadayken küreselleşme denen entegrasyonun bu haliyle bir zirve noktasını temsil ettiğini iddia etmek zaten çok da ahlaklı değil. Ancak, bundan yola çıkarak köklerden uzak, yapay bir köktenciliğin tuzağına düşmek ve aslında aynı safta olunmaması gereken ideoloji ve gruplarla aynı siperde çarpışmak bir o kadar yanlış. Küreselleşmenin bir süreç olarak algılanması sırasında değişik küreselleşme devrelerinin ve dalgalarının da farkında olmalıyız. Küreselleşme, farklı toplumsal formasyonlarda değişik görünüm ve etkilere sahip. Birden çok eş-zamanlı küreselleşmeden bahsedebiliriz.

Özetlemek gerekirse, küreselleşmeyi modernitenin akıbetine uğratmamak gerekiyor. Modernite tartışmaları yıllarca hep muğlak bir modernite mitinden, herkesin kendi keyfine ve konjonktüre uygun belirlediği modernite tanımlarından çok çekti. Sonuçta, farklı modernite biçim ve etkileri olduğunu göremedik. Çünkü, aynen küreselleşme gibi modernite de bir durum olarak algılanmış ve ideolojik kutuplaşmalara konu olmuştu. Hatalardan ders almak gerekiyor. Bunu için de küreselleşme konusunu tekrar tartışılabilir kılmak gerek. Belki bu tartışmaların getireceği katkı, bu sürece bazı grupların ya da ülkelerin değil, genel olarak insanlığın hayrına bir çizgiye götürür. Uğraşmakta fayda var…

1. Keyman, Fuat, "Globalleşme Söylemleri ve Türkiye", Koray, Meryem (ed.) Küreselleşme ve Ulus-Devlet, İstanbul: YTÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2001 içinde, s. 113.

2. Held, David, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford: Stanford University Press, 1995, s. 29.

3. Robertson, Roland, Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage Publications, 1992, s. 7-9.

4. Gill, Stephen, "Globalisation, Market Civilisation and Disciplinary Neoliberalism", Millennium: Journal of International Studies, Cilt 24, Sayı 3, 1995, s. 404-405.

5. Walerstein, Immanuel, The Modern World Ssytem, New York: Academic Press, 1980.

6. Williamson, John, "Globalization, Convergence, History", Journal of Economic History, Cilt 56, Sayı 2, s. 277- 306.

7. Gill, Stephen, Age, s. 405.

8. Hirst, Paul, Globalization in Question, London: Polity Press, 1996.

9. Keyder, Çağlar, "Globalleşme ve Devlet", Koray, Meryem (ed.), Küreselleşme ve Ulus-Devlet, İstanbul: YTÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2001 içinde, s. 135.

10. Rosenau, James N., Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World, Cambridge: Cambridge University Press.

11. Age., s. 30.

12. Age., s. 59.

13. Bu düşüncenin ideal bir örneği için bkz. Kennedy, Paul, Preparing for the Twenty-First Century, New York: Random House, 1993.

14. Tilly, Charles, Coercion, Capital and European States, Cambridge: Basil Blackwell Publications, 1992.

15. Keyder, Çağlar, Agy., s. 138.

16. Rosow, Stephen J., "Globalisation as Democratic Theory", Millennium: Journal of International Studies, Cilt: 29, Sayı: 1, s. 28.

17. Held, David, Age., s. 267.

18. Sklair, Leslie, Sociology of the Global System, New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.

19. Tomlinson, John, "Cultural Globalisation: Placing and Displacing the West", The Erupoean Journal of Development Research, Cilt: 8, Sayı: 2, s. 25-26.

20. Agy., s. 26-27.

21. Bauman, Zygmunt, Parçalanmış Hayat, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001, s. 112-113.

22. Chatterjee, Partha, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Dsicourse, Minneapolis: University of Minnesota Press. Söz konusu literatürdeki tartışmalar için şu eserler önem arz ediyor: Prakash, Gyan, After Colonialism: Imperial Frontiers and postcolonial displacements, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995; Spivak, G. Chakravorty, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present, Cambridge: Harvard University Press, 1999.

23. Hurrell, Andrew ve Ngaire Woods, "Globalisation and Inequality", Millenium: Journal of International Studies, Cilt: 24, Sayı: 3, s. 447-470.

24. Agy., s. 450.

25. Fukuyama, Francis, "The End of History", National Interest, Sayı: 16, 1989, s. 3-18.

26. Keyman, Fuat, Agy., s. 114.

KÜRESELLEŞME DOSYASI /// UFUK ÖZDEMİR : Küreselleşme Tarihin Sonu mu ?


Küreselleşme Tarihin Sonu mu?

Ufuk Özdemir

Giriş

20. yüzyıl siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle teknolojik alandaki gelişmeler, buna bağlı olarak, ekonomik ve sosyal hayatı da değiştirmiş, daha önceki dönemlerde görülmemiş imkanları insanlara sunmuştur. Bu asır biterken, tartışmaların ana eksenini küreselleşme kavramı oluşturmaktadır. Bu kavram, diğerlerinde olduğu gibi, dışımızdaki gelişmelerin bir sonucu olarak yaşantımıza girmiştir.

Küreselleşme, hakim bir ideolojik kavram olarak daha çok olumlu, sesleri çok fazla çıkmasa da karşıtlarınca olumsuz nitelemelerle kullanılmaktadır. Çoğunluğu oluşturan kesim, küreselleşmeyi insanlığın teknolojik, ekonomik ve sosyal birikimlerinin sonucu ve şimdiye kadar görülmemiş imkanlar sunan, insanlığın geldiği son ve mükemmel nokta olarak görürken, karşıtları da bu kavramı kapitalist sömürü düzeninin küresel çapta uygulanması olarak görmektedir.

Küreselleşme: Liberalizmin Zaferi ya da Tarihin Sonu

Küreselleşme (globalization) 1980’li yıllarda hukuki, ekonomik ve teknolojik değişimlerin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkmış bir kavramdır. Kimilerine göre kurulan yeni dünya düzeninin adıdır. Kimilerine göre insanlığın gelişme sürecinde yaşaması gereken kaçınılmaz bir olgudur. Bu olguyu savunanlar da karşıtları da küreselleşmenin bütün dünyayı her alanda etkilemekte olduğu hususunda müttefik görünmektedirler. Özellikle 1991’deki Körfez Savaşı’ndan sonra pek çok kişi tarafından yeni bir dünya düzeninin ortaya çıktığı ve bütün ülkelerin bu düzene uymak zorunda kalacakları konusu sık sık vurgulanmaktadır.

Küreselleşme, tüm yer kürenin (ve onu çevreleyen uzayın) aynı ölçülerle değerlendirilen tek bir birim haline gelmesi anlamını taşımaktadır. Dünyayı daha küçük birimlere bölen sınırların önemi azalmakta, mahalli ayrımların karşıtlığı yumuşamakta, birçok alanda tüm dünyayı kucaklayan kurumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumu mümkün kılan öğelerden en önemlisinin modern iletişim teknolojilerinin olduğu kesin. Bazıları bu teknolojilerin yer yer küreselleşmenin nedeni haline gelebildiklerini de belirtiyorlar. (Şahin, 15)

Küreselleşme kavramı son 20 senedir hayatımıza girmiş olsa da, gelişmeler bir anda ortaya çıkmış değildir. Bu sonuç bir dizi ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişme ve değişikliklerle gerçekleşmiştir. Özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılması, Marksist ve sol ideolojinin, kapitalist dünya karşısında teslim olmasına yol açmıştı.

1960’lı yıllarda Kanadalı iletişim felsefecisi Marschall McLuhan çok önceleri kitle iletişim araçlarının, özellikle de televizyonun dünyayı küresel bir köye dönüştürebileceği yorumunda bulunmuştu.1 McLuhan’ın bu öngörüsü 30 sene sonra gerçekleşti. Annaelle Screbernyi Mohammed’in yorumuyla "Doğu ve Batı arasındaki karşıt bloklar, uluslararası pazar, para ve medyaya kapılarını açıyordu. Almanya birleşmişti. Yeni ve genişleyen Avrupa rüya gibi bir hayali gerçekleştiriyordu. Küreselleşmenin merkezkaç kuvveti 1990’ların en hızlı figürüydü." (Mattelart, 177-178)

Daha sonraları liberalizmin rakipsiz kalması sonucu bu konuda yeni teoriler üretildi. Bunlardan en meşhur olanı Francis Fukuyama’nın teorisidir. Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve liberalizmin tüm dünyada hakimiyetini ilan etmesini Fukuyama 1989 yılında The National Interest dergisinde yayınlandığı bir makalesinde "Tarihin sonu" teziyle formüle etmişti.

Fukuyama bu teziyle, "Son yıllarda hükümet sistemi olarak liberal demokrasinin meşruluğu üzerinde dünya çapında dikkate değer bir mutabakatın oluşmuş olduğunu ve aynı zamanda monarşi, faşizm ve son dönemde komünizm gibi rakip hakimiyet biçimlerinin liberal demokrasiye mağlup olduklarının ortaya çıktığını" göstererek fikir yürütmeye devam etmiş ve liberal demokrasinin muhtemelen "insanlığın ideolojik evriminin son noktasını" ve "nihai hükümet biçimini" temsil ettiğini öne sürmüştü. (Fukuyama, 7) Bu teze göre liberal demokrasi ve dolayısıyla Batının temsil ettiği değerler insanlık tarihçesinde yazılmış "son nokta"ydı.

Liberalizmin karşısında hiç bir rakip tanımayan Fukuyama’ya göre diğer ideolojiler gibi "belli bir ahlak koduna ve politik ve sosyal adalet doktrinine sahip bütünsel bir ideoloji" olarak değerlendirdiği İslam’ın da liberalizm karşısında şansı bulunmamaktaydı. Fukuyama "İslam’ın kültürel fetihler döneminin geçmişte kaldığını, yitirdiği bazı yandaşlarını geri kazanabileceğini, ama, Berlin, Tokyo veya Moskova’da genç insanlar üzerinde hiçbir yankı uyandıramayacağını" iddia etmekteydi. Fukuyama bu konuda şöyle devam eder: "Bir milyar insanın -dünya nüfusunun beşte biri- İslam’ın renklerini taşıyan bir kültürde yaşamakta olmasına rağmen, İslam kendi alanında, fikirler alanında liberal demokrasi karşısına çıkamaz."2

80’li yıllara damgasını vuran ve sosyo-ekonomik yapıları temelinden sarsan liberal ekonomi-politikaların desteklediği tüketim toplumu vakıası, her türlü değerin ticari mekanizmalar aracılığıyla ortaya çıkarılması manasına gelmiştir. Artık "yeni bir dünya düzeni"nden söz edilmektedir. 1980’lerde belirginleşen ve ulus-devlet yapısını olduğu kadar geleneksel dengeleri de değiştirip yerinde oynatarak yeni bir hiyerarşik yapılanmaya yol açan; bu yönüyle "yeni dünya düzeni" adını hak eden batı merkezli bu değişim, dünya ekonomisinin tek bir bütün olmaya doğru yönelmesi anlamında "küreselleşme" (globalization) olarak adlandırılmaktadır. Tek bir dünya sistemine gidildiğini anlatan ve temel olarak iktisadi bir süreç olan küreselleşme, günümüzde üretim, ticaret, sermaye hareketleri ve teknolojinin milletlerüstü bir özellik kazanarak "serbestleşmesi" ve dünya ekonomisiyle serbest ticaret ve yoğun işbölümü şartlarında "bütünleşmesi" olarak yaşanmaktadır. (Mattelart, 99)

Bu yeni düzen tabii olarak, Batı değerlerinin ve çıkarlarının gelişmemiş ülkeler aleyhine üstünlük kazanması manasına gelmektedir. Küreselleşme bir anlamda dünyanın tek bir pazar haline gelmesi ve bu pazarda üretim araçları ve sermayeyi elinde tutan ABD ve Batı ülkelerinin diğerlerini sömürmesini netice vermektedir. Bu pazarda kuralları koyanlar da gene pazara hakim olanlardır.

Kapitalizmin Yeniden Yapılanması ve Yeni Sağ

1980’li yılların en önemli özelliklerinden biri de hala iki kutupluluğun devam ettiği dünyada, Batı bloğunda egemen olan kapitalist ekonomik yapının yeni bir değişime girmesi olmuştur. 80’li yıllara kadar kapitalizmin sosyal yönünü de gözönüne alan politikalarla yürüten Batı, bu dönemde liberalizme yeni bir yorum getiren uygulamalara şahit olmaya başladı.

19. yüzyıl boyunca vahşi bir kapitalizmin egemen olduğu Batı, 1930’lu yıllarda karşılaştığı ekonomik kriz ve toplumsal tabanı olan güçlü sosyalist akımlar karşısında, sosyal yönü daha ağır basan ılımlı bir liberalizmi uygulamaya başladı. Bu anlayış soğuk savaş döneminde 50 yıla yakın bir zaman devam etti. O dönemde en tehlikeli durum, bir ülkenin komünizmin pençesine düşmesiydi. Çünkü II. Dünya Savaşı sonrası Doğu Avrupa ülkeleri, Çin, birçok Asya ülkesi, hatta ABD’nin burnunun dibi sayılan Küba komünist yönetimlere geçmişti. Bu nedenle sosyal politikaların uygulanması çok önemliydi.

1970’li yıllara gelindiğinde ise özellikle ABD’de 19. yüzyıldaki vahşi kapitalizmi hatırlatan yeni liberal politikalar ve teoriler seslendirilmeye başladı. Batıdaki bu gelişmelerin kökeni 1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların başında ABD’de "muhafazakarlar"ın "piyasa ekonomisini kamu müdahalelerinden arındırma" düşüncesine dayanmaktadır. "Reagannomics" başkan Ronald Reagan dönemini tanımlayan ve daha serbestleştirilmiş bir dünya ekonomisi oluşturma amacına dönük politikalar demetini oluşturan bu yeni ekonominin ilk adı olmuştur. Müşahhas uygulamalarını ABD ve daha sonra İngiltere’de Margaret Thatcher’le bulan bu politikalar, önce batı dünyasını etkiledi, ardından da komünizmin yıkılmasına yol açan süreçte önemli rol oynadı. Sovyetler Birliği’nin çöküşü küreselleşmenin yaygınlaşmasını daha da hızlandırdı.

Aynı dönemde bir dizi gelişmekte olan ülkelerin borç ödeyemez duruma düşmesi, bunların uluslararası kredi kurumları IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla hedeflenen politikalara sokulmasını sağlamıştır. Serbestleşme rüzgarı 80’lerin sonunda Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğunun parçalanmasına neden olmuştur. Bu ülkelerin politik ve ekonomik düzenlerinin alt üst olduğu 90’lı yıllarda koşulsuz serbest piyasa ekonomisi yanlısı ABD’li danışmanlar, aynı düzeni bunlara hiç olmazsa ismen kabul ettirmede etken olmuş ve birkaçı ağır dış borçlu bu ülkelerin merkezin kredi kurumlarında borçlanabilmekten başka çareleri kalmamıştır. Böylece on yıl gibi kısa bir sürede, serbestleşme-küreselleşme akımı dünyanın küçümsenmeyecek kadar geniş bir alanına yayılmıştır. (Kazgan, 45-46)

Yeni sağ (yeni liberalizm veya yeni muhafazakarlık) adı verilen bu akım, 60’lı yılların başında üstünlük sağlayan "yeni sol" harekete tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yeni sağ, genelde ekonomik hayat gibi siyasi hayatın da ferdi hürriyetler ve öncelik sorunsalı etrafında oluştuğunu savunur. Bu yönde bir serbest pazar oluşturulması "minimal" devlet ile birlikte temel hedefi teşkil eder. Yeni sağın siyasi programı şu hususları kapsamaktadır: Programın giderek daha fazla hayati alanı kapsayacak şekilde genişlemesi, ekonomide "aşırı" müdahaleden arınmış bir devletin oluşturulması; belirli grupların (örneğin ticari birlikler) gücünün azaltılması; kanun ve düzenin uygulanabilmesi için güçlü bir hükümetin oluşturulması. (Held, 243; Akdemir, 230-231)

Özellikle ABD ve İngiltere’de iktidara gelen hükümetlerin programlarını oluşturan bu politikalar, Avrupa’da kendisine müttefikler bulmakta gecikmemiştir. Bunun sonucunda, yeni sağ politikalar dünyadaki ekonomik gelişmeyi ve ülkelerin ekonomik politikaların da etkileyerek, bu yeni anlayışın yaygınlık kazanmasını sağladı.

Bu hükümetler, grup politikalarına yönelmiş olanların çıkarlarını korumaya çalışan bürokratik devlet kuruluşlarının çoğalması nedeniyle "ferdi hürriyetlerin" azaldığını ısrarla vurgulamışlardır. Böylece kolektif iyiliğin (veya fertlerin iyiliğinin) bir çok durumda yalnızca rekabetçi bir tecrit edilmişlik içinde davranan ve sektörel hedeflerini en düşük seviyede devlet müdahaleleriyle gerçekleştirmeye çalışan özel fertler eliyle gerçekleştirilebileceğini söyleyen klasik liberal doktrine bağlılıklarını ortaya koymuşlardır. Pazara olan bu bağımlılık, liberalizm tarihinde diğer bir önemli yöne işaret etmektedir; düşünce, iş, ticaret ve aile hayatının gelişebileceği emniyetli bir temel oluşturabilmek için güçlü bir devlete olan ihtiyaç. Başka bir deyişle, burada eşzamanlı olarak hem devlet faaliyetleri alanının sınırlandırılması, hem de devletin gücünün artırılmasına yönelik bir strateji söz konusuydu. (Held, 243-244; Akdemir, 232-233)

Fordizm ve Fordizm Sonrası Dönem

20. yüzyılın başında ünlü otomobil üreticisi Henry Ford’un başlattığı ve bir üretim biçimi olmanın dışında, hayatın her alanına yayılan bir anlayış haline gelen Fordizm’in,* gelişen teknoloji ve iletişimle birlikte etkisini kaybetmeye başlaması küreselleşmeye zemin hazırlamıştır.3

Fordizm sadece ekonomik bir gelişme olarak anlaşılmamalıdır. Fordizmin yalnızca belli bir organizasyonu değil, bir hayat biçimini temsil etmesi gibi Postfordizm de küreselleşmeye zemin hazırlayan daha geniş ve daha derin bir siyasal ve kültürel gelişmenin özetidir. Postfordizm üretim tarzının 21. yüzyılın başında yol açtığı dönüşüm alanları şöyle sıralanabilir:

Gelişmiş kapitalist ülkeler, yeni ortaya çıkan oluşumlar yoluyla, modern kitle toplumunu nitelendiren homojenlik, standardizasyon ve büyük ölçekli ekonomi ve organizasyonlar yerine giderek çeşitlilik, farklılaşma ve ayrışma gibi kavramlarla nitelenir olmuşlardı. Bu ise modernite deneyimini 20. yüzyılın üçte ikisini kapsayan bir süreç itibarıyla tanımlayan "Fordizm"den "Postfordizme" yani Fordizm sonrası döneme olan dönüşümün özünü teşkil etmektedir. Ekonomik açıdan, bu dönüşümün temel özelliği, kitle üretiminin dayandığı eski montaj işleminin yerine "esnek ihtisaslaşma"nın giderek güç kazanmasıdır. Küreselleşmenin tekamülünü düzenleyen ve tahrik eden her şeyden önce bu gelişmedir.

1. Ekonomik alanda üretim sürecinin esnekleşmesi,

2. Siyasal alanda güç yapılarının zayıflaması,

3. Kültürel çeşitliliğin artması,

4. İletişim alanında düzenlemenin etkisizleştirilmesi. (Akdemir, 213-230)

Görüldüğü gibi küreselleşme dediğimiz olgu, aslında insanlığın tekamül yolculuğunun her döneminde olduğu gibi ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü özelde üretim biçimleri genelde ekonomi insanların sosyal ve siyasi gelişiminde de önemli rol oynamaktadır. Nasıl gelişen buhar teknolojisiyle oluşan sanayi devrimi, köleliğin sonunu getirerek, bir işçi sınıfı meydana ortaya çıkarmışsa, iletişim ve enformasyon alanında meydana gelen gelişmeler de küreselleşmenin zeminini hazırlamıştır. Bu açıdan küreselleşme, durdurulamaz, karşı konulamaz ve kaçınılmaz bir gelişme ve yaşanan bir vakıadır.

Küreselleşme ve Medya

Küreselleşmeyi, hızlandıran en önemli unsurlardan birisi, gelişen teknolojik yapı sonucunda ortaya çıkan kitle iletişim araçları, yani medyadır. 1980’lerden sonra uydu yayıncılığının gelişmesiyle, dünyanın her tarafına yayın yapabilen televizyonlar, coğrafi ve siyasal sınırları da ortadan kaldırmıştır. Bu gelişmelere asrın sonuna doğru hızla gelişen ve yaygınlaşan kişisel bilgisayar ve internet şebekelerini de katarsak küresel çapta bir iletişim çağını yaşamakta olduğumuz görülmektedir.

McLuhan 1960’lı yıllarda özellikle televizyonun dünyayı küresel bir köye dönüştürebileceği hususundaki öngörüsü, soğuk savaş döneminin şartları, ekonomik sınırlamalar, teknolojinin yaygınlaştırılmasındaki kısıtlamalar ve kamu yayıncılığı gibi faktörler yüzünden uzun süre gecikti. Fakat zaman, uzay ve coğrafi sınırlar sonunda ortadan kalkarak, küreselleşme vakıasını insanlığın gündemine koydu. (Wheeler, 178)

Mattelart’ın tabiriyle (97) "Küreselleşme günümüzde yaşanan bir olgu olmasına karşın, aynı zamanda kendi ideolojisini de oluşturmuştur." Bütün teknolojik imkânlar ve kitle iletişim araçları bu ideolojinin meşrulaştırılması ve kabul ettirilmesi için çalışmaktadır.

İdeolojik soğuk savaşın bittiği kapitalizmin dünyanın tek hakimi olarak görüldüğü yeni dünya düzeni, düzenin hakimleri olan devletler ve uluslararası şirketler, medyayı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmakta tereddüt etmeyeceklerdir. Bu yüzden Chomsky’ye göre (23) yeni medya düzeninde, medya, haberlerin ve çözümlemelerin çatısını, yerleşik imtiyazları destekleyen bir çerçevede kurarak ve bu doğrultuda her türlü tartışmayı sınırlayarak, birbiriyle sıkı sıkıya kaynaşmış olan devletlerin ve şirketlerin menfaatlerine hizmet etmektedir.

Bazılarına göre medyanın öylesine büyük bir etkileme gücü vardır ki, insanlara nasıl düşünmelerini ve davranmalarının uygun olacağını telkin edebilir. Çoğu kişiye göre kitle iletişim araçları, çeşitli bilgiler ve görüş açıları sunmak yerine, hakikatin yanılsamalı bir biçimde algılanmasına yol açar. Bunlar, isteyerek olmasa bile bir noktaya kadar kültürel yabancılaşma ve toplumsal tekbiçimciliğe yol açabilirler ve dünyanın hiçbir parçası bu tehlikeden korunmuş değildir. (MacBride, 18)

Küreselleşme sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da tek biçimliliği getirmektedir. Bu durum kimi akademisyenlerce "McDonaldlaşma (Mc Donaldsizition) kavramıyla ifade edilmektedir.

İletişim teknolojisindeki gelişmeler, farklı kültürel oluşumlara da imkân tanımamaktadır. Aksine dünya çapında hakim, başat ve tek bir kültürün oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Bunun tipik örnekleri, dünyanın hemen her ülkesinde görülebilecek olan televizyon yayınları, standartlaşmış film ve programlarla, tek bir dil kullanan bilgisayarlardır. Enformasyon teknikleri, kültür hizmetlerinin niteliğini tanımlayan ve üreten tekelleşmiş -tek merkezden yönlendirilen- bir kültür ve eğlence pazarının doğmasını sağlamaktadır. Bu vakıa, insanların özgün kültürel çevreleriyle bağlantılarını sağlayan ve kültürel gelişmelerin özünü teşkil eden mekanizmaların hızla yok olmasına yol açmaktadır. (Hamelink, 21) Dünya televizyonlarındaki programlar büyük ölçüde ABD ve Hollywood kaynaklıdır. Amerikan kültürü ve hayat tarzı tüm dünyada televizyon vasıtasıyla yaygınlaştırılmaktadır. Ve bu kültür, insanlara küreselleşme olarak sunulmaktadır. Bu kültürel tekbiçimcilikten en muhafazakar ve kapalı toplumlar bile kurtulamamaktadır.

Sonuç

İnsanlığın sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmesi içerisinde kaçınılmaz bir olgu olarak bütün dünyayı etkileyen "küreselleşme" her alanda oluşmuş yapıları ve anlayışları değişime uğratmaktadır. Küreselleşmenin olumlu veya olumsuz bir gelişme olduğu tartışmaları bir tarafa, hiçbir ülke ve kurumun bunun etkisinden kurtulması mümkün olmayan bir gerçek haline geldiği bir vakıadır.

Bu nedenle öncelikle küreselleşmeyi bir vakıa olarak kabullenmek gerekmektedir. Küreselleşme, bazılarının iddia ettiği gibi liberalizmin zaferi veya insanlığın varacağı nihai nokta değildir. Bu tekamül kanununa da aykırı düşer. Küreselleşme beşerin tarihi gelişme sürecindeki duraklardan biridir ve insanlık ister istemez, bu durakta bir süre bekleyecektir.

Risale-i Nur’da da belirtilen insanlığın gelişme evreleri olan; bedeviyet, ecir, esir devirleri nasıl yaşanmışsa, belki de ecir devri ile malikiyet devri arasındaki bir geçiş devresi olarak küreselleşme de yaşanacaktır.

İslam, insanlığın gelişme sürecindeki ekonomik ve sosyal gelişmelerden çok, bu gelişmeleri yaşayan insanların imani ve ahlaki konumuyla ilgilenmiştir. Mesela İslam’ın onaylamadığı bir kurum olan kölelik, o devrin şartları içinde bir üretim aracı ve "esir devri"nin bir gereği olarak, kabul edilmiş, ahlaki çerçevedeki düzenlemelerle, adaletsizlik en aza indirilmesine çalışılmıştır. Ama ideal olarak insanlığın Allah’tan başka kimseye kul olmayacağı bir sistem (iyyakenabüdü ve iyyakenestain) öngörülmüştür. Olaylara bakışımızdaki ülfet perdesini kaldırdığımızda aslında, ecir devrindeki belli bir maaş karşılığı zamanının büyük bir kısmını patronunun emrine veren "çalışan"ın, esir devrindeki "köle"den sadece statü olarak biraz daha iyi konumda olduğu görülecektir. Malikiyet devri ise gerçek anlamda insanlığın ve İslam’ın tezahür ettiği bir zaman dilimi olacaktır.

Ayrıca küreselleşme, bizim dışımızda gerçekleşmiş, ama bizim de etkisinden kurtulamayacağımız bir vakıadır. Olumsuz pek çok yönü olmasına rağmen, olumlu tarafları da göz ardı edilmemeli ve bunun asıl maksat olan "insanların dünya ve ahiret mutluğunu kazanmasına" ne şekilde katkılarda bulunabileceği konusunun düşünülmesi gerekmektedir.

Küreselleşme olumsuz taraflarına rağmen önümüze pek çok fırsatı da beraberinde sürmektedir. Yeni dünya düzeninde medya, bu düzenin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Kişisel bilgisayarların çok hızlı gelişimiyle, internet şebekeleri dünyayı bir köy haline getirmiştir. Kitle iletişim alanındaki bu gelişmeler ve küreselleşme vakıası, insanlığın önüne her türlü bilgiye ulaşma açısından çok büyük imkânlar sunmaktadır.

Bu araçlar, beşerin fıtratına ve yaratılış amacına aykırı, pek çok sefaheti ve ahlaksızlığı yaydığı gibi, dünyanın en uzak köşelerinde, hayatında hiçbir Müslüman’la yüz yüze görüşmeden, insanların hidayetine vesile olabilmekte, dinler, kültürler ve milletler arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanan önyargıları yıkabilmektedir. Bu kitle iletişim araçları insanların çoğunu, küresel düzenin hakimlerinin istediği şekilde yönlendirirken, pek çok gerçeğin de ortaya çıkması amacına hizmet edebilmektedir.

Küreselleşme, gözümüzü kapayarak, uzak kalabileceğimiz bir vakıa olmaktan çıkmıştır. Bütün insanlık ister istemez bu süreci yaşayacaktır. Önemli olan küreselleşen dünyada, her biri ayrı bir küre (alem) olan insanın bu dünyasını aydınlatabilmektir. Küreselleşme bu konuda önemli imkanlar sunmaktadır.

1. "İ’lem Eyyühel Aziz! Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefîheyle gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve kezâ, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması, ancak Allah’ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur." (Nursi, Mesnevi-i Nuriye, s. 105.)

2. Geçtiğimiz yıl 11 Eylül’de ABD’de meydana gelen uçak saldırıları sonrasında yaşanan gelişmeler, İtalya Başbakanı Berlusconi’nin ve başka pek çok kimsenin seslendirdiği gibi, Batı’nın İslam’a bakışının nasıl aşağılayıcı ve küçük gören bir tavırda olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı şekilde biten ideolojilerle birlikte bazılarının yeni bir düşman icat etme çabaları içinde olduğu ve bunun için terör ve şiddet kavramıyla birlikte kullanılarak İslam’ı hedef aldığı ortaya çıktı.

* Fordizm: Ünlü sanayici Henry Ford tarafından ortaya atılan ve işin verimini malların standartlaştırılması ve yeni bir iş örgütlenmesiyle artırmayı amaçlayan sınai örgütlenme ve etkinlik kuramı. (Larousse, 4196)

3. Çıktığı dönemde insanları o kadar etkilemiştir ki, 1932 yılında Aldous Huxley’in yazdığı Cesur Yeni Dünya isimli romanında, 600 yıldan fazla devam eden, Ford otomobillerin çıkışının insanlık tarihinde bir milat olarak görüldüğü, insanları hazlara boğarak oluşturulan ve Fordizmin yeni bir din haline geldiği bir diktatörlük anlatılmaktadır. (Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya, İthaki Yayınları, İstanbul 1999.)

TARİH /// ABDÜLNASIR YİNER : Hasan Sabbah (1054-1124)


Hasan Sabbah (1054 -1124)

Abdünnasır YİNER

Dr.

Nizârî-İsmailî Devleti’nin kurucusudur. Büyük Selçuklu Devleti’nin baş edemediği örgütü ve eylemleriyle dehşet saçmış, aralarında meşhur Nizamülmülk’ün de bulunduğu devletin ileri gelenlerini, kendilerine özgü metotlar ve suikastlarla öldürtmüştür. Kurduğu örgütü ve kendine bağlı adamları bağlılıklarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişlerdir. Selçuklular kendisi ile mücadeleyi devlet politikası haline getirdikleri halde yaşadığı süre boyunca onunla baş edememişlerdir. Risâle-i Nur’da, Afyon Mahkemesi’nde savcının iddianamesi vesilesiyle ismi anılmaktadır. Künyesi Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyn bin Muhammed es-Sabbah şeklindedir.

Hasan Sabbah’ın 1054 tarihinde Kum kentinde doğduğu rivayet edilmektedir. Eserinde verdiği bilgilerle, soyunu Yemen’de hüküm sürmüş olan Himyeri krallığına dayandırmıştır. İfadelere göre babası Yemen’den Küfe’ye göç etmiş, buradan Kum ve Rey şehrine geçmiştir. Ancak, Himyeri asıllı olduğu iddiası tartışmalıdır. Bunun dışında Rey şehrinde doğduğunu nakledenler de vardır.

Hasan, ilk derslerini babasından aldı. Baba, oğlunun eğitimiyle yakından ilgilendi. İlmi birikimi olan babası kelam, mantık, felsefe, fıkıh ve riyaziyat alanında önemli bilgileri kendisine verdi. Hasan’ın, Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk ile arkadaş olduğu ve aynı hocadan ders aldıkları tarzındaki bilgiler, söz konusu şahısların doğum tarihleri göz önüne alındığında yakın bir ihtimal olarak görülmemektedir. Bu bilginin dışında, arkadaş oldukları halde sonradan aralarının bozulduğu, Hasan Sabbah’ın Nizamülmülk’ün desteğiyle sarayda görev aldığı da nakledilmektedir.

Yaşı ilerledikçe ilme merakı artan Hasan, eğitim amacıyla Rey şehrine gitti. Ailesinin etkisiyle, Şiiliğin İmamiyye itikadına bağlı olmakla birlikte, daha sonra Fatımî müntesiplerinin etkisiyle İsmailiyye mezhebine bağlandı. Bir süre sonra Rey şehrinden ayrılarak İsfahan’a gitti. Burada iki yıl kadar kaldı. Daha sonra Azerbaycan, Musul, Sincar, Meyyafarikin (Silvan), Rahbe, Dımaşk, Sayda, Sur ve Akka şehirlerini gezdi. Akka’dan Mısır’a geçti. Kahire’de Fatımî halifesi ile görüştü. Halife kendisine yakın ilgi gösterdi. Bu arada dolaştığı beldelerde İsmaili itikadını yaymaya çalıştı.

Hasan Sabbah, Fatımî Halifesi Müntazır Billah’tan sonra gelişen veliaht tayin işlerine müdahale etmeye kalkışınca yöneticilerle arası açıldı. Hasan Sabbah, ölen halifenin yerine oğlu Nizar’ın geçmesini istiyor ve İmamet’in bu soydan devam etmesi gerektiğini savunuyordu. (Mustafa Öz, "Haşîşiyye", TDVİA). Oysa ki Nizar, babasının yerine halife olamadı. Onun yerine küçük kardeşi Müsta’li halife oldu. (Hasan Sabbah ve müntesipleri halife adayı olarak Nizar’ı isteyip destekledikleri için kendilerine "Nizârî"-İsmailî denmeye başlanmıştır.) Hasan Sabbah ise, yaptığı muhalefetten ötürü önce tutuklandı, arkasından da ülkeden çıkartıldı. İskenderiye üzerinden deniz yoluyla Mısır’dan ayrıldı. 1081 yılında İsfahan’a vardı. İran’ın muhtelif şehirlerini dolaşarak yıllarca Batınilik’i yaymaya çalıştı. İran’ın kuzey taraflarındaki dağlık bölgelerde yaşayan ve devletten bağımsız, kendi başlarına buyruk olan savaşçı bir kavimle yakın temasa geçti. Adamları vasıtasıyla giriştiği faaliyet sonucu buradakileri kendine bağlamayı başardı. Bu arada bölgede yaşayan halkı da önemli ölçüde etkiledi.

Hasan Sabbah’ın faaliyetlerinden önce, Şii Fatımî Devleti ile Abbasi halifeliğine taraftar ve destekçi olan Selçuklu Devleti arasında siyasi ve fikri mücadeleler meydana gelmişti. Ancak, askeri üstünlüğe sahip olan Selçuklulara karşılık bu alanda mücadele veremeyen Fatımîler mağlup olup toprak kaptırmışlardı. Fikri alanda üstünlük kurmak isteyen Fatımîler, propaganda yoluyla karşı mücadele vermek için Darü’l-Hikme adlı kurumları oluşturmuş ve buradan yetişen kişileri Selçuklu topraklarına gönderip kendi fikri düşüncelerini yaymaya çalışmışlardır. Buna karşılık Selçuklu yönetimi de Nizamiye medreselerini kurmak suretiyle fikri yönden de onlara karşılık vermiştir. Hem askeri hem de fikri yönden başarılı olamayan Fatımî Devleti’nin Büyük Selçuklu Devleti ile mücadele edebilmesi için söz konusu faaliyetlerinden farklı yeni bir yöntem gerekmekteydi.

Hasan Sabbah’ın uygulamış olduğu mücadele tarzı hem diğerlerinden farklıdır hem de Selçuklular üzerinde daha fazla etki yapmıştır. Hasan Sabbah’ın mücadelesinde ve uyguladığı yöntemlerde başarılı olmasının ve devletin güvenliğini bozmasının en önemli sebeplerinin başında, Selçuklu Devleti’nin yapısını iyi bilmesi, zayıf ve kuvvetli yanları hakkında iyi bir fikre sahip olması gelmektedir. İyi eğitimli ve akıllı biri olan Hasan Sabbah, sahip bulunduğu bu bilgileri üzerine yeni metodunu inşa etti.

Büyük Selçuklu Devleti’nin siyasi ve sosyal düzenini hedef alan Hasan Sabbah’ın mücadele metotlarının orijinal yönleri şu şekilde sıralanabilir:

a) Selçuklu Devleti’nin muhalifi olan Fatımî Devleti’nin yürüttüğü mücadele dışardan bir müdahale idi ve bununla mücadele etmek daha kolaydı. Hasan Sabbah ise mücadeleyi Selçuklu ülkesine taşımıştır. Dolayısıyla içerden yapılan bu yeni duruma karşı Selçuklu yönetiminin yaptığı mücadelenin başarı şansı, öncesine göre çok daha zor olmuş ve Hasan Sabbah ile girişilen uzun süreli mücadele başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

b) Hasan Sabbah’ın ülke içinde yaptığı mücadele metodu da farklı olmuştur. Öncelikle alınması zor kaleler elde edildikten sonra buralara yerleşilmiş ve Hasan Sabbah’ı ele geçirmek imkansız hale gelmiştir.

c) Hasan Sabbah ve müntesiplerinin başvurduğu yeni bir yöntem de suikast ve suikastlarda kullanmış oldukları hançerleme olayı olmuştur. Kendilerine karşı mücadele veren, gelişmelerine engel olmaya çalışan Selçuklu Devleti’nin askeri ve sivil idarecilerini, "fedai" adlı kimselerin suikastlarıyla hançerleyerek öldürmeleri yoluna gitmişlerdir. Dolayısıyla bu hareketleriyle, doğrudan devletin düzenini yıkmayı hedeflemişlerdir. Ancak, bu saldırılarında Selçuklu hanedanını hedef almamış olmaları da dikkat çekmiştir. (M. Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, 2. Bsk., Ankara, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi, 1982. s. 208-209).

Kendine bağladığı güçlerle devlet için tehlike teşkil etmeye başlayan Hasan Sabbah’ın faaliyetleri Selçuklular tarafından dikkatle izleniyordu. Son gelişmeler üzerine Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ın tutuklanması emrini verdi; ancak bu mümkün olamadı. Sabbah, önce Kazvin’e ve oradan da meşhur Alamut Kalesi’ne giderek buraya yerleşti. Alamut Kalesi’ni karargah yaptı. Akabinde 1090 yılında Nâzirî-İsmaili Devleti’ni kurdu. Sığındığı kalenin ele geçirilmesini önlemek için yeni savunma tedbirleri aldı ve uzun süre kendilerine yetecek miktarda yiyecek stokunu sağladı.

Hasan Sabbah, bir süre daha Fatımilerle ilişkisini devam ettirdi. Fatımiler ikiye ayrıldıktan sonra imam olarak Nizar’ı destekledi ve adına hutbe okuttu. Kendi akidesini müritlerine öğretmeye başladı. Kendilerine karşı olanların öldürülmesinin dini bir vazife olduğu inancını aşıladı. Müritlerinin eğitimini kendisi üstlendi. Bunların eğitim ve öğretime tabi tutulmalarından çok, imamın rehberliğini ön plana çıkardı. İmamların masumiyetinden hareketle, her devirde bunların rehberliğine ihtiyaç olduğu, dini meseleler için aklın yeterli olmadığını, Allah’ı iyi tanımak için imamların yardımına gereksinim olduğunu bildirdi.

Dine davet eden ve "dai" olarak adlandırılan adamları vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürdü. İnsanları etkilemek için farklı yöntemlere başvurdu. Böylece Batınilik Hasan Sabbah’ın şahsında yeni bir kimlik kazandı. Dailer önceleri insanları, masum imam adına davet ederken, yeni bir gurup ortaya çıkmaya başladı. Sabbah’a bağlı bu gurup "Haşşaşin" adıyla anılmaya başlandı. Liderlerine olan bağlılıkları haşiş (esrar) içmiş gibi gözü kapalı kabullenmeden ötürü bu isimle adlandırıldıkları belirtildiği gibi, gerçekten de bunlara söz konusu uyuşturucunun verildiği de iddia edilmiştir.

Hasan Sabbah’ın adamlarına Cennet vaat ettiği ve bu Cenneti dünyada da yaşamaları, mutluluğu tatmaları için esrar içirttiği ve bu yolla her türlü emrini yerine getirttiği ifade edilmektedir. Dini mahiyetten çok siyasi bir örgüt gibi çalışarak, fikirlerini zorla kabul ettirme yoluna gitti. Çıkardıkları olaylarla insanlar arasında dehşet saçmaya başladı. O zamana kadar görülmemiş bir tarzda, devletin en üst kademesinde bulunanlara varıncaya kadar, kendilerine özgü metotlarla suikast girişiminde bulunuldu.

Alamut’u (kelime anlamı kartal yuvası) aldıktan sonra, Fatımî Devleti’nin halifesi değil de desteklediği Nizar adına hutbe okutan Hasan Sabbah, Mısır ile olan alakasını tamamen kesti. Suikastlarda kullandırttığı "hançer"i adeta dini bir vecibe haline getirdi. Kurmuş bulunduğu yeni ekol de "Nizârîlik" olarak anılmaya başlandı. Hasan Sabbah, kurucusu bulunduğu ve temsil ettiği Batınî akidesine bağlı Nizârî-İsmailî hareketinin yayılması, daha kolay anlaşılması ve kabul edilmesi için, esasları bizzat kendisi tespit edip uygulamaya sokmasıyla da yeni bir eylem icra etmekteydi. Bu özelliği ile de orijinal bir hareket olarak telakki edildi. (Köymen, age. s. 210)

Hasan Sabbah’ın Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezine pek uzak olmayan Alamut kalesini alması, burayı ele geçirmek için yaptığı dikkat çekici faaliyetler, onun planlı ve bilinçli hareket ettiğini de göstermekteydi. Alamut kalesi Selçukluların elinde olup Sultan adına korunmakta idi. Mısır’daki Fatımî idarecileriyle arası bozulan ve İran’a dönen Hasan Sabbah, 1081 yılından itibaren kaleyi eline geçirmek için, bütün faaliyetlerini bu amaç için yürüttü. Amacına ulaşmak için civar bölgelere gönderdiği "dailer" vasıtasıyla taraftar kazanmaya yöneldi. Halkı kendi tarafına çekmeye çalıştığı gibi, bölgede bulunan kale komutanlarını da kendi tarafına çekmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Bu çalışmaların neticesinde Alamut kalesi komutanını elde etmeye muvaffak oldu.

Alamut kalesine girmeyi başaran Hasan Sabbah, çok kısa bir süre sonra kale komutanını kovdu. (1090) Ayrıca, başka bir kale komutanını da elde etmek için yüklü miktarda dinar gönderdiği ve adeta kaleyi satın aldığı da nakledilmiştir. 1090 yılında Hasan Sabbah’ın eline geçen, Selçuklular tarafından bir türlü ele geçirilemeyen, 1256 yılındaki Moğol istilası ve işgaline kadar elde tutulan Alamut kalesi, Batınî hareketinin merkezi haline geldi. Dışardan müdahalelerle alınması adeta imkansız sarp bir bölgede bulunan savunmaya çok elverişli bu kaleyi, çok önceden Hasan Sabbah’ın almayı tasarladığı büyük bir ihtimal dahilindedir.

Hasan Sabbah’ın faaliyetlerinin Selçuklular tarafından takip ve izlenmesi, Alamut kalesinin alınmasından sonra değil, aksine çok daha öncesinden başlamıştır. Hasan Sabbah ve yandaşlarının faaliyetlerini düzeni bozucu olarak kabul eden Selçuklu idaresi, bunları şiddetle takip etmiş ve en sert tedbirleri almaktan da geri kalmamıştır. Buna rağmen, Hasan Sabbah, Selçuklu Devleti’nin en güçlü olduğu bir dönemde; zekası, planlı hareketi ve teşebbüs yeteneğiyle en sarp kaleyi almaya muvaffak olmuş ve böylece kendisi ile yapılacak mücadeleyi zorlaştırmıştır. (Köymen, age., s. 211)

Selçuklu Devleti’nin ünlü veziri Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ın faaliyetlerini yakından takip ettirmiş ve yazmış bulunduğu "Siyasetnâme" adlı eserinde de konuyu işlemiştir. Eserinde, Hasan Sabbah’ın zararlı faaliyetlerine dikkat çeken ünlü vezir, Batınî hareketine de geniş yer vermiştir. Siyasi yönden tedbir almaya çalışan devlet, bu şekilde fikri yönden de tedbir alma yönüne gitmiş, Sünni anlayışa aykırı bu cereyana karşı fikri yönden de mücadele vermiştir.

Hasan Sabbah’ın yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için Rey şehri idarecisine emir veren Nizamülmülk, 1081 yılından itibaren kendisini takibata aldırdı. Takip edildiğini bilen Hasan Sabbah, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdi, şehirden şehre dolaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. İlk başlarda devlet idaresi, sadece Rey şehrine emir göndermekle yetinmiş, diğer vilayetlere yakalanması emri vermemişti. Hasan Sabbah, bir taraftan devletin takibatından kurtulmaya çalışırken, diğer taraftan da gittiği yerlerde propagandasını yapmaktan da geri kalmadı. Böylece, yakalanması için alınan tedbir yeterli olmadığı gibi, Sabbah’ın faaliyetlerini yaymasına da engel olunamadı.

Alamut kalesine yerleşen Hasan Sabbah, burayla yetinmedi. Yine Alamut gibi sarp kaleleri ele geçirmek için teşebbüslerde bulunurken savunma tertibatlarını da arttırdı. Selçuklu yönetimi, ilk önce olayı devlet problemi olarak ele almamış, bölgede ikta sabihi olan Yoruntaş’ın vereceği mücadeleyle iktifa etmişti. Yoruntaş, Alamut kalesini uzun süre baskı altında tutmuş, burada yaşayanları büyük sıkıntılara maruz bırakarak ümitlerini bazen yitirme noktasına kadar getirmiş, birçok kişiyi öldürmüş ve mallarını yağma etmişti. Bütün bu baskılara rağmen Hasan Sabbah teslim olmamış ve adamlarıyla birlikte dayanmaya devam etmiştir.

Hasan Sabbah, elinde bulundurduğu Alamut kalesini teslim etmeyerek güneydeki Kuhistan bölgesine el attı. Özellikle halktan elde ettiği taraftarlarla siyasi ve sosyal düzen için büyük tehlike oluşturmaya devam etti. Durumun giderek ciddiyet arz ettiğini gören Selçuklu Sultanı Melikşah, olayı devlet meselesi olarak ele almaya başladı. Arslantaş adlı komutanına görev veren Melikşah, Kuhistan bölgesinde bulunan Batınîleri yok etmesini istedi. Olay, böylece ilk defa kapsamlı bir şekilde ele alınmış oldu.

1092 Mayıs ayında Alamut kalesini kuşatmaya başlayan Arslantaş da bir netice elde edemedi. Çevre kalelerden elde ettiği kuvvetlerle bir gece baskını düzenleyen Hasan Sabbah, Selçuklu komutanını mağlup ederek onu geri çekilmek zorunda bıraktı. Bu arada Kuzistan bölgesinde de Kızıl Sarıg adlı Selçuklu komutanı Batınîlere karşı harekete geçmişken Melikşah’ın vefat haberi üzerine savaşlar durmuştur. Böylece Selçuklu Devleti’nin giriştiği bu faaliyetler de sonuçsuz kalmıştır.

Selçuklu Sultanı Melikşah’ın ölümü ve bu arada İslam dünyasına yönelik başlayan Haçlı seferleri, Hasan Sabbah’ın daha da güçlenmesine uygun bir ortam sağlamıştır. Hasan Sabbah ve Batınî hareketine karşı harekete geçen diğer bir Selçuklu Sultanı Mehmed Tapar’dır. Sultan, iktidara geldikten sonra ilk seferini Isfahan üzerine gerçekleştirmiş, civar bölgelerde bulunan Batınîler üzerine yürümüştür. Sultan, Batınîlerin elinde bulunan Şahdiz kalesini almaktan öte bir başarı elde edememiştir. Bu hareket sırasında, Batınîler sekiz yıl boyunca kuşatma altında tutulmuş, kalelerin çevresinde ektikleri mahsuller yok edilmiştir. Yine Alamut kalesi üzerine harekete geçen Enuştekin Şir-gir, kaleyi tam ele geçireceği sırada Sultan Mehmed Tapar’ın ölümünü haber almış ve ordusu dağılmıştır. Böylece bu hareket de sonuçsuz kalmıştır.

Hasan Sabbah’ın adamlarıyla mücadele, Melikşah tarafından devlet politikası haline getirilmiş, ilmi noktada mücadeleyi sağlamak için Nizamiye medreseleri vasıtasıyla Sünniliğin takviye edilmesine ve batıl inançlarla bu şekilde mücahede yoluna gidilmesine çalışılmış ise de, Hasan Sabbah’ın faaliyetleri durdurulamamış, suikastlarına de engel olunamamıştır.

Sultan Sancar döneminde de Batınîlik’e karşı mücadele devam etmiştir. Ancak, Sancar tahta çıkmadan evvel Batınîlere karşı göstermiş olduğu cesareti ve hareketliliği, Sultan olduktan sonra gösterememiştir. Sancar’ın sultan olduktan sonra Batınîlere karşı daha pasif bir politika izlemesi ve üzerlerine şiddetle gitmemesi şu şekilde izah edilmiştir:

Selçuklu sultanının kendisine karşı harekete geçmesinden korkan Hasan Sabbah, buna engel olmak için harekete geçmiştir. Sultan’ın sarayına kadar sızan Hasan Sabbah, Sultan’ın hizmetinde çalışan bir kadını elde etmeye muvaffak olmuştur. Söz konusu kadın aracılığıyla, bir gece Sultan Sancar’ın yatağının başına bir hançer saplatmıştır. Eylemi gerçekleştirdikten sonra, Sultan’a haber yollayarak kendisine muhabbeti olduğunu, aksi takdirde o hançeri yumuşak göğsüne saplamanın daha kolay olduğunu belirtmiştir. Bu olayla bağlantısı kesin bir şekilde bilinmemekle birlikte, daha sonraki dönemde, Batınîlerle mücadelenin gevşediği ciddi bir şekilde gözlemlenmiştir. Ayrıca, Sultan’ın, Hasan Sabbah ve adamlarına karşı müsamahalı davrandığı Abbasi halifesi tarafından dile getirilmiş ve eleştiri konusu yapılmıştır. (Köymen, age., s. 216).

Hasan Sabbah ve sonrasında Batınîlerin eylemleri devam etmiş, kendilerine muhalif olan, karşı mücadele için hareket emri veren devlet idarecilerine karşı suikastlara devam edilmiş ve hemen hemen bir çoğu öldürülmüştür. Böylece, devlete karşı siyasi ve askeri bir hareket yerine, ferdi eylemler halinde gerçekleşen gizli suikastlarla amaçlarını gerçekleştirme yoluna gitmişlerdir.

Hasan Sabbah’ın başını çektiği Nâzirîlerin suikastlarla gerçekleştirdikleri eylemlerde ilk kurban; kendilerine karşı hem askeri hem de fikri yönden mücadele vermiş bulunan ünlü vezir Nizamülmülk olmuştur. Suikastın gerçekleştiriliş şekli, önceden planlandığını akla getirmiştir. Selçuklu sultanından sonra en önemli makamda bulunmakta olan Vezir’in huzuruna, bir dilekçe verme bahanesiyle, sufi kılığında bir şahıs girmiştir. Kendisinden şüphelenilmeyen Batınî akideli şahıs, sözde dilekçeyi vereceği sırada veziri hançerleyerek öldürmüştür. (1092)

Batınîlerin ilginç bir şekilde öldürdükleri Selçuklu vezirlerinden birisi de Kaşanî’dir. Çünkü, Kaşanî kendilerine karşı mücadele vermiş ve onları zor durumda bırakmıştır. Veziri ortadan kaldırmayı üstlenen iki fedai, vezirin atlarının barındırıldığı tavlasına hizmetçi olarak girmişlerdir. Bunlar sözde atların seyisi olarak çalışmaya başlamışlar ve dindar geçinerek göze girmeyi başarmışlardır. Vezirin güvenini kazanmayı başaran fedailer için fırsat, Nevruz dolayısıyla doğmuştur. Sultan Sancar’a Nevruz vesilesiyle hediye edeceği atı seçmek üzere ahıra giden Vezir, atları gözden geçirdiği sırada bu fedailer tarafından yine hançerlenerek öldürülmüştür.

Melikşah’ın ölümünden sonra Selçuklularda taht kavgaları başlarken, haçlı seferlerinin düzenlenmesiyle birlikte Müslümanların yaşadığı bazı bölgeler istilaya uğramıştır. Bu yeni durum Hasan Sabbah’ın işine yaramıştır. Fırsatı değerlendirerek faaliyetlerine hız vermiş, önemli bazı kaleleri ele geçirmek suretiyle konumunu güçlendirmiştir. Bu arada propaganda faaliyetlerine de hız vermiş, ayrıca, Selçuklu ordusuna sızmak suretiyle taht kavgalarına fiili olarak dahil olmuştur.

Hasan Sabbah’ın adamlarının toplum içine saldıkları korku sonucunda, din ve devlet adamlarını herkesin gözü önünde öldürmeleriyle devletin ileri gelenleri elbiselerinin altına zırh giymeden sokağa çıkamaz olmuşlardır. Selçuklular ve Hasan Sabbah arasındaki mücadele uzun süre devam etmiş, bazen netice alınacak duruma gelinmişse de sonrasındaki gelişmeler yüzünden, Alamut Kalesi elde edilemediği gibi, Hasan Sabbah da ele geçirilememiştir.

Hasan Sabbah ve adamları, siyasi rakiplerini öldürmekle yetinmeyerek, bütün cemiyeti etkileyecek bir faaliyetin içine girmişlerdir. Kurulu siyasi ve sosyal düzeni çökertmek için tepedekileri hedef almışlar ve halkı da kendi taraflarına çekmek için özellikle inanç noktasında yoğun bir propagandayı yürütmüşlerdir. Halkı ikna etmeye çalışırken kendi akidelerini aktarırken gerektiğinde halka karşı da zor kullanmaktan ve şiddete başvurmaktan çekinmemişlerdir.

Batınî hareketinin en büyük zararı; toplumun Batınî olanlar ve olmayanlar şeklinde iki düşman kampa bölünmesine neden olmasıdır. Taraftar olanlar devlet idaresi tarafından, karşı olanlar da Batınîler tarafından her an öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Devlet yönetimi, görüldükleri yerde Batınîleri öldürme politikasını güderken, Batınîler de kendilerine karşı olan herkesi ortadan kaldırmaya yönelmişlerdir.

Halk arasında ikilik meydana geldiği gibi, Devlet teşkilatında da büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Gerek sivil gerekse askeri teşkilat içinde belli makamlara gelmek isteyenler, rakiplerinin ayağını kaydırmak ve kendilerine ortam sağlamak için, söz konusu kişileri Batınî olmakla itham etmişler ve bunların Devlet gücüyle ortadan kaldırılmalarına zemin hazırlamışlardır. Buna benzer bir gelişme Kirman Selçukluları’nda yaşanmıştır. Batınî olmakla itham edilen, dönemin din ve ilim çevrelerince azline hükmedilen hükümdarları İranşah tahtını kaybettiği gibi, arkasından da öldürmek suretiyle hayatını kaybetmiştir.

Bütün bu gelişmeler Selçuklu Devleti’nin siyasi ve içtimai hayatını alt üst etmiş ve önemli ölçüde istikrarsızlığa yol açmıştır. Alınan tedbirler istenilen amacı gerçekleştirememiş, daha sonraki dönemde halkın devlet ile birlikte eyleme geçmesi, Batınîlerin toplu bir şekilde öldürülmeleriyle neticelenmiştir.

Hasan Sabah, 1124 yılına kadar Alamut Kalesini elinde tutmaya ve faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Birçok bilim dalında önemli birikime sahip olması, teşkilatçılığı, kurduğu düzenli örgütü ile dehşet saçan bir duruma gelmiştir. 1124’de Alamut Kalesinde ölmüştür.

Buraya kadar Hasan Sabbah’ın çok büyük zararlara sebep olduğu, toplumun sosyal ve siyasi düzenini sarstığı aktarıldı. Ancak, bütün bunların yanında; söz konusu iddiaları reddeden ve özellikle günümüzde Hasan Sabbah’ı büyük bir kahraman olarak ileri sürenler de mevcuttur.

Hasan Sabbah’ı hatırlatan ilginç bir gelişme ise, Bediüzzaman’ın yargılanması sırasında yaşanmıştır. Bediüzzaman’ın maruz kaldığı ilginç olaylardan bir tanesi Afyon savcısının iddiasıdır. Bediüzzaman ömür boyu Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmeye, bizzat bunu hayatına tatbik ederek yaşamaya çalışmasına, Sünnilik konusunda büyük hassasiyet göstermesine rağmen savcının iddiasına akıl erdirmek mümkün değildir. Çünkü, iddiaya göre, Hasan Sabbah Ehl-i Sünnet’e karşı giriştiği siyasi faaliyetiyle nasıl siyasi sarsıntıya yol açmışsa, Bediüzzaman da benzer bir siyasi sarsıntı meydana getirmek istemektedir. Savcının bu asılsız iddialarına karşılık Bediüzzaman, mahkemeye verdiği savunmasında, kendi şahsına yönelik on beş sayfadan oluşan iddianameye, iddiacının seksen bir yanlışını ortaya koyarak karşılık vermiştir. (Şualar, 1994, s. 351-369)

TERÖR DOSYASI /// ALİ MURAT YEL : Terörizmin Temel Sebepleri


Terörizmin Temel Sebepleri

The Basic Reasons of Terrorism

Ali Murat YEL

Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi.

Son yıllarda hakkında en çok konuşulan konulardan birisi olan terörizmin ortadan kaldırılması için farklı kesimlerden çeşitli öneriler gelmektedir. Mesela, 2000 yılında kaybettiği başkanlık için seçim kampanyasından sonra yapmış olduğu en önemli siyasi konuşmasında Al Gore, herkesin Birleşik Devletler’den nefret ettiğini ve bunu açıkça belirtmekten çekinmediklerini ifade ederek Başkan Bush’a terörizme karşı verdiği mücadeleden ötürü destek verilmesini söylemişti. Ayrıca, yine Bush’a atıfta bulunarak "Dünyada bir şer ekseni daha vardır: fakirlik ve cehalet, hastalıklar ve çevreye verilen zararlar ile yolsuzluk ve siyasi baskı" gibi olguların terörizmin ortaya çıkmasında önemli bir rolü olduğunu belirtmişti.1

Sosyo-ekonomik adaletsizliğin terörizmin temel sebebi olduğu iddia edilmesine karşın tarihte ve çeşitli bölgelerde farklılıklar gösteren terörizmi sadece böylesine basit bir sebebe dayandırma en hafif bir ifadeyle kolaya kaçma olacaktır. Filistin’de veya Irak’ta intihar bombası eylemleri düzenleyenlerin hepsi olmasa bile bir kısmının fakir ailelere mensup olması "terörizmin temel sebepleri nedir?" sorusuna hep yanlış cevaplar verilmesine yol açmıştır. Sebepler arasında hep olağan suçlular başı çekmektedir; fakirlik, adaletsizlik, sömürü, engellenme ve hayal kırıklığı… Nasrettin Hoca’nın kaybettiği anahtarları içeride değil de "aydınlık olduğu" için dışarıda araması gibi bu kolayca akla gelen meselelerin sebep olarak ortaya atılması aynı zamanda gerçeğin ortaya çıkmasını da engellemektedir.

Multimilyoner Usame bin Ladin bir kenara bırakılırsa, 11 Eylül saldırılarında rol aldığı öne sürülen kişilerin hepsinin Suudi, Mısır ve Körfez ülkeleri vatandaşlarından zengin veya imtiyazlı ailelere mensup olmaları ve ayrıca çoğunun Batı’da yaşamaları terörün asıl kaynağının fakirlik olduğunu ileri süren tartışmaları en başından geçersiz hale getirmektedir. Zira Orta Doğu’nun fakir ailelerine mensup pek çok kişi her ne kadar teröristleri desteklese bile onlara eleman sağlayamazdı; zira Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılacak bir saldırıda bu denli rahat hareket edebilme imkanları olmazdı.

Eski çağlardan beri adına terörizm denilebilecek olaylar meydana gelse bile terörizm, büyük oranda 19. yüzyılda Rus entelijansiyasının icat ettiği bir olgudur ve o günden beri devrim amacına yönelik şiddet kullanma hep imtiyazlı sınıfın elinde bulunmuştur. Terör ve terörist kavramları, II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Filistin ve Cezayir gibi eski Avrupa sömürgelerinde özgürlük mücadelesi gruplarının adına "kirli savaş" denilen eylemlerini tasvir etmek için kullanılmıştır. 1960’larda ise Latin Amerika’nın sosyalist kurtuluşu ideolojisinde radikal bir biçimde yetişen eğitimli ve şehirli gruplar (Kolombiyalı FARC, Nikaragualı Sandinista ve Uruguaylı Tupac Amaru gibi) ile Batı dünyasında yine sol eğilimli gruplar (Fransız Action Directe, Alman Bader Meinhof, İspanyol ETA gerillaları ve İtalyan Kızıl Tugaylar gibi) örgüt ve grupların eylemleri için hep terörizm ifadesi kullanılmıştır. Her ne kadar istiklal mücadelesi olarak başlamışsa da terörizmin Batı’da IRA ve ETA haricinde pek dini bir söylem geliştirdiği de söylenemez. Ama şurası da bir gerçektir ki, Batı’yı yerleşme alanı olarak terk eden terörizm, ilk çıkışındaki sol ideolojiden ayrılarak din eğilimli ve uluslararası bir hale gelmiştir. Belki de modern terörizmin atası sayılabilecek 5 Eylül 1972 tarihinde Münih’te bulunan İsrailli olimpiyat kafilesine karşı gerçekleştirilen saldırı, terörün artık ulusal sınırlar dışına taşmasına ilk örnek teşkil etmektedir. Bu tarihten sonra da ticari havayollarına ait uçak kaçırma eylemleri ve bunların arasında en korkuncu sayılabilecek İskoçya’nın Lockerbie şehrinin üzerine düşürülen Pan Am uçağı uluslararası kamuoyunu dehşete düşürmüştü. Küreselleşmenin de etkisiyle finans kuruluşlarının kendi amaçları doğrultusunda kolaylıkla kullanılabilmesi uluslararası eylemlerin daha sıklıkla meydana gelmesini sağlamıştır. Burada terör eylemlerini gerçekleştirenler ile ondan daha önemli olan bu eylemleri planlayanları ayırt etmek gereklidir. Hatta, pek çok terör örgütünün sadece beyin takımı değil, aynı zamanda üyelerinin de büyük bir kısmı için fakir oldukları söylenemez.

Terörizmle ekonomik şartlar arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını iddia etmek de siyasi şiddetle terörizm arasında da bağ olmadığını söylemek anlamına gelmez. Fakat böyle bir bağ tahmin edilebileceği üzere çok daha az belirgin ve ele almak/sonuca ulaşmak için daha komplike bir çalışmayı gerektirmektedir. En azından, Stalin’in "oy verenler değil oyları sayanlar sayılırlar" sözünden hareketle terörizmin aslında fakirlik -belki nihai anlamda değil ama iktidar ve gücü ele geçirme amacı söz konusu olduğunda- siyaset ve onun "meşru şiddet kullanma" yetkisiyle ilişkilendirilmesi mümkün olabilir. Hatta Daniel Pipes’ın da iddia ettiği gibi demokrasi eksikliği ile terörizm arasında da bir ilişki kurulabilir: "Müslüman ülkelerin çok teröristleri ve az demokrasileri vardır."2 Belki de terörizmin sebepleri güç dengesizliğinde aranmalıdır. Bu dengesizlikler devletler arasında, sınıflar arasında ve ırklar arasındaki bazen ekonomik güç bazen de askeri güç dengesizlikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dengesizliğin getirdiği en önemli sonuç ise bazılarının diğerlerine karşı üstünlük ve tahakküm kurmasıdır. Üstünlüğün korunması da diğerlerine karşı adaletsiz bir tavır geliştirilmesi ve üstünlük hakkının doğuştan geldiği gibi bir iddiayı sürdürebilmenin yegane yolu olarak gözükmektedir.

Terörizmin temel sebepleri hakkında tartışma yapmanın bile tartışıldığı bugünkü ortamda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kendi ülkelerinde tehdit olarak algılandığında diğer Avrupa ülkeleri de gerekli olduğuna inandıkları önlemleri almaya çalışmaktadırlar. Ama terörün asıl sebebi ise hep göz ardı edilmektedir. Sebeplerin tartışılması ise, bazılarına göre onu meşrulaştıracağı gerekçesiyle yanlış bulunurken, diğerleri ise temel sebepler araştırılırken cezalandırıcı bir reaksiyon yerine gerçek sebeplerin ortaya çıkarılması görüşündedir.

Terörizmin temel sebeplerini anlayabilmek için öncelikle şu iki sorunun cevabı verilmesi gerekir: Modernleşme ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği olumsuzluklar neden anonim olarak görülmeyip bazı şahıs, kurum, kuruluş ve devletlere yüklenmektedir? Neden bazı gruplar içinde bulundukları olumsuzlukların sorumlusu olarak gördükleri kişi ve gruplara karşı şiddet eylemleri gerçekleştirmektedir? Kendilerini terör eylemcisi olarak niteleyen grupların yine kendi içinde bulundukları güç durum için yerel, bölgesel ve uluslararası aktörleri sorumlu tutmaları da sorulması gereken bir diğer sorudur.

Terörizmin temel sebepleri kısaca şöyle özetlenebilir:

Terörizm ile fakirlik arasında dolaylı ve zayıf bir ilişkiden söz edilebilir. Terör örgütleri üyelerini genellikle orta ve yüksek sınıf ile nispeten eğitimli kişilerden devşirmektedirler. Terör olaylarına katıldığı iddia edilen ülkelerde fakir kesimler genellikle siyasi gösteriler gibi daha az önemi haiz olaylara karışmaktadırlar. Zira dünyanın en fakir ülkelerine bakıldığında terör olaylarının çok daha az görülmesi terörün fakirlikle doğrudan ilişkili olmayıp daha çok hızlı gelişme, değişim ve modernleşmenin getirdiği sıkıntılarla açıklanabilir. Ama öte yandan fakirlik her zaman devrimci amaçlara alet edilmiş ve terör örgüt yöneticileri kendilerini fakirlerin temsilcisi olarak kabul ederek onlara daha müreffeh bir gelecek vaat etmişlerdir. Belki de bu yüzden fakirlik ile terörizm arasındaki ilişki kolayca öne sürülebilmektedir.

Zaman zaman da bazı devletlerin ya kendi dış siyasetleri ya da iç siyasetlerinde faydalanmak üzere terörist grupları kullandıkları görülmüştür. Elbette devlet desteği terörün meydana gelmesinde etkin bir faktördür; ama öncelikle şurası da belirtilmelidir ki devletler genelde ortaya yepyeni bir terör örgütü çıkarmadıkları gibi bu örgütler üzerindeki kontrolleri de sınırlı kalabilmektedir. Bu terör grupları çoğu zaman bazı azınlıkların bağımsızlığını kazanmak için kuruldukların devletlerle işbirliği yapmaları onların işlerine gelirken devletleri de terörist konumuna düşürebilmektedir. Dolayısıyla, devletlerin terörün asıl sebebi ve yegane destekçileri oldukları iddia edilemez.

Terörizmin asıl sebepleri belirlenirken sebep-sonuç ilişkisi üzerinde durulmalı ve terörizmin ortaya çıkışındaki sebepler ile onların sonuçlarının doğuracağı yeni şartlar birbirinden ayrılmalıdır. Bir başka deyişle, terörizmi hazırlayan ya da onun ortaya çıkışını ve etkin olmasını sağlayan şartlar daha derinlikli olarak incelenmelidir. Hazırlayıcı şartlar aslında genel ve her ortamda şöyle ya da böyle bulunabilecek şartlardır ama aynı veya benzer şartların neden her zaman terörizme yol açmadığı sorgulanmalıdır. Yani, hazırlayıcı şartlar terörizmin ortaya çıkışında her zaman yeterli olmayabilir. Belki de bu yüzden terörizmin asıl sebepleri yerine onu ortaya çıkaran ve tetikleyen şartlara yeniden bakmamız gerekmektedir.

Mesela, bir ülkede demokrasi ve vatandaşlık hakları eksikliği veya hukuk devleti özelliğinin olmaması veya yitirilmesi çoğu zaman dahili terörizmi tetikleyen nedenlerden birisidir. Ama burada gözden kaçırılmaması gereken nokta da totaliter veya baskıcı rejimlerde muhalif terörizmin olmaması veya sınırlı olması devletin muhalif gruplara ne kadar şiddet uyguladığına bağlıdır. Şiddetin dozu arttıkça terörün etkinliği de artacak ve nihayetinde hükümetlerin yıkılmasına bile yol açabilecektir. Terörün engellenmesi devlet şiddetinin en az olduğu demokratik ortamlarda mümkün olabilecektir.

Öte yandan, devletlerin zayıflaması da terörün ortaya çıkışındaki nedenlerden birisidir. Terörist organizasyonlar için en uygun ortam ülkede bulunan iktidar boşluğudur. Bu durumda yeni üyeler devşirebilir ve onların şiddet konusundaki eğitimlerini devletin kontrol edemediği bölgelerde rahatça yapabilirler. Nadiren de devletlerin aşırı liberal politikaları, ne kadar güçlü demokrasileri olursa olsun yine de terör örgütlerine bir tür sığınaklar edinmelerini sağlayabilir.

Bütün bu anlatılanlardan sonra terörün asıl ve temel sebepleri arasında ülkelerin sosyo-kültürel alanda değişime uğraması veya hızla modernleşmeleri ideolojik terörizmin ortaya çıkmasında en önemli faktör olarak görülebilir. Mesela, geleneksel hayat tarzının yıkılmaya başlaması toplum içinde bazı grupların muhteşem olarak algıladıkları geçmişlerine bir özlem duymaları ve bu geri dönme isteğini de ideolojik olarak bazen milliyetçilik bazen de dini fundamentalizm şeklinde hayata geçirmeleri mümkündür.

Öz

Son yıllarda hakkında en çok konuşulan konulardan birisi olan terörizmin sebepleri hakkında çeşitli fikirler ortaya atıldığı gibi ortadan kaldırılması için de farklı kesimlerden çeşitli öneriler gelmektedir.

Terörizmin asıl sebepleri belirlenirken sebep-sonuç ilişkisi üzerinde durulmalı ve terörizmin ortaya çıkışındaki sebepler ile onların sonuçlarının doğuracağı yeni şartlar birbirinden ayrılmalıdır. Bir başka deyişle, terörizmi hazırlayan ya da onun ortaya çıkışını ve etkin olmasını sağlayan şartlar daha derinlikli olarak incelenmelidir. Hazırlayıcı şartlar aslında genel ve her ortamda şöyle ya da böyle bulunabilecek şartlardır ama aynı veya benzer şartların neden her zaman terörizme yol açmadığı sorgulanmalıdır. Yani, hazırlayıcı şartlar terörizmin ortaya çıkışında her zaman yeterli olmayabilir. Belki de bu yüzden terörizmin asıl sebepleri yerine onu ortaya çıkaran ve tetikleyen şartlara yeniden bakmamız gerekmektedir.

Bu makalede terörizmin asıl sebepleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, terör, modernleşme, küreselleşme

Abstract

There are many ideas about the reasons of terrorism which is the mostly discussed issue in the last years. On the other hand, there are many suggestions from the various parts of the society in order to finish it ultimately.

The cause-effect relationship should be taken into account while defining the main reasons of terrorism. The reasons for the emergence of terrorism and the new conditions brought about due to the consequences of terrorism should be differentiated from each other. In other words, the conditions that lead to the emergence and effectiveness of terrorism should be analyzed more deeply. Actually, these conditions are general conditions which might be seen more or less in every environment. At this point the question should be addressed to the fact that why similar conditions do not lead to terrorism at any moment. Namely, these conditions can not be sufficient every time. Exactly for this reason, we have to look at the conditions again that lead to the emergence and alert of terrorism instead of the looking at the main reasons.

This article emphasizes the main reasons of terrorism.

Key Words: Terrorism, terror, modernization, globalization

Dipnotlar

1. Gore’un Council of Foreign Relations’daki 12 Şubat 2002 tarihli konuşması için bkz. http://archives.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/02/13/gore.speech/index.html

2. Yahia Sadowski, ‘The new Orientalism and the democracy debate’, Middle East Report, 183, 1993, s. 14’ten alıntı.

TERÖR DOSYASI /// ALİ BAKKAL : Terörizmin Sebep ve Çareleri


Terörizmin Sebep ve Çareleri

The Reasons and Remedies of Terrorism

Ali BAKKAL

Prof. Dr., Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi.

I. Anarşi ve Terör Kavramları

Anarşi ve terör, genellikle aynı anlamda kullanılan iki kelimedir. Fakat ikisi arasında bazı farklar vardır.

Anarşi, kargaşa ve ihtilal anlamına gelir. Hükümet idaresi bulunmayan bir toplum kurmayı hedef tutan siyasî teoriye anarşizm denir. Anarşist felsefenin ilk belli başlı mümessili Stoik felsefesinin kurucusu olan Zenon’dur. Zenon, Platon’un "Utopia" devletine karşılık, devlet idaresi olmayan hür bir topluluk fikrini ortaya attı. Anarşizmi ilk defa sistematik bir doktrin haline getiren 19. yüzyıl İngiliz filozoflarından William Godwin’dir.

Ama, anarşizmin adını ilk koyan Fransız Proudhon’dur. Anarşizm 19. yüzyılın sonlarında yayıldı ve zaman zaman şiddete başvurulmasına yol açtı. Birçok devlet başkanı anarşistlerin kurbanı oldu. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra çok yaygın bir durum alan anarşizm İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerilemeye yüz tutmuştur.1

Latince Terror kelimesinden gelen terör (fr.terreur), dehşet, korku saçan şey anlamına gelir. Tedhişçi ve herkese dehşet salan kimseye terörist; tedhişçilik ve yıldırma siyasetine ise terörizm denir. Bu anlamda ihtilalci grupların giriştiği şiddet eylemlerinin tümü terörizm sayılır.

Fransız İhtilalinde, 5 Eylül 1793 ile 27 Temmuz 1794 arasındaki döneme ve rejime de terör adı verilmiştir. Bu dönem, Fransız İhtilalinin en kanlı dönemidir. Güneydoğu Fransa’da Mayıs 1795-Eylül 1816 arasında kralcıların, rakiplerine karşı giriştikleri karşı-devrimci hareketlerine de Beyaz Terör adı verilmiştir. Beyaz terör kralcıların katledilmesiyle son bulmuştur.2

Anarşizm, sistematik bir doktrin olma başarısını gösterdiği halde, terörizm böyle bir başarıyı gösterememiştir. Ancak her ikisinde de, kurulu düzene karşı düşmanlık beslemek ve ona isyan etmek ortak bir özelliktir. Anarşizmde hedef hükümetsiz bir toplum yapısı oluşturmak olduğu halde, terörizmin hedefi genellikle başka bir hükümet düzeni kurmaktır. Bu açıdan bakıldığında anarşizm bir gaye gibi görünürken, terörizm bir araç niteliğindedir. Ancak bu iki kelime genellikle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda daha çok terör kelimesi kullanıldığı için biz de bu kelimeyi kullanmayı tercih ettik.

Her toplumda hiç kimseyi beğenmeyen bazı insanlar bulunur. Eğer birileri bu insanları bir araya getirme başarısını gösterebilirse, bunları anarşiye sürükleyebilir. Ancak böylesi insanlardan meydana gelen bir grubun huzur bozucu faaliyetleri uzun süre sistematik bir yapı içinde sürdürülemez. Sırf kurulu düzeni bozmak için yürütülen yıkıcı faaliyetler bir yerde durdurulabilir. Ancak belli hedefe kilitlenmiş olan tedhiş hareketlerini durdurmak o kadar kolay olmaz.

II. Terörizmin Sebep ve Çareleri

Terörist gruplar kendilerini halk kahramanı gibi görürler. Çünkü onlar, halk adına haksızlık ve adaletsizlikle mücadele ettikleri iddiasında olup, kanları pahasına bu haksızlığı ortadan kaldırıp adaleti sağlayan bir sistem getirecekleri kanaatindedirler. Onların haksızlık ve adaletsizlik olarak ileri sürdükleri hususların mevcut olup olmaması çok fazla önemli değildir. Önemli olan, teröristlerin böyle inanca sahip olmalarıdır. Birçok kez onların ileri sürdükleri adaletsizlik mevcut değildir veya çok düşük bir düzeyde bulunmaktadır. Bu hususlar teröristler tarafından terörü meşrulaştırma aracı olarak kullanılır ve maalesef Walter Laqueur’un da ifade ettiği gibi çağdaş terörizmin, haksızlık ve adaletsizliklere karşı bir tepki olduğuna inanılan yaygınlaşmış değer yargılarından da söz etmek mümkündür.3

Haksızlık ve adaletsizlik gibi hususlar terörizmin bahane kabilinden olan sebepleri arasındadır. Terörizmin asıl sebeplerini şöylece sıralamak mümkündür:

1. Ayrılıkçı ve bölücü düşünceler

Irkçılık duygularını tahrik ederek belli bir bölgede bağımsızlık kazanma isteği terörün önde gelen sebeplerinden biridir. Bunun en uygun örneği, ülkemizin sıkıntısını çektiği PKK terörüdür. Irkçılık duygularının temel teşkil ettiği bu tür terörün önüne geçebilmek için devletin başlıca iki hususa dikkat etmesi gerekir.

a. Devlet ırkçılık yapmamalı ve özellikle bölücülük yapan bölgelerde devletin ekseriyetini teşkil eden millî unsurun üstünlüğünü öne çıkaran bir politika takip etmemelidir. Devletler, belli ırklar adına kurulmuş olabilirler. Ancak insanların bir ırka mensubiyeti ne müsbet, ne menfî anlamda bir değer hükmü taşımaz. Irk, değer yargısı bakımından nötr özelliklidir. E.E. Cummings’in ifade ettiği gibi "Bir insanı ırkından dolayı sevmek, ırkından dolayı ondan nefret etmek derecesinde bir tahkirdir."4 Ayrıca ırkın kendisi bir kültür de değildir. Kültür olarak olsa olsa bir Türk kültüründen bahsedilebilir. Fakat bu da bir kültürü hakim unsur adına isimlendirmekten başka bir anlam ifade etmez. Günümüz Türkiye’sinde sözü edilen Türk kültürü esas itibariyle çeşitli milletlerin katkıları neticesinde ortaya çıkmış olan bir kültürdür. Bu anlamda, herhangi bir ırka ait saf bir kültürden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ırkçılığı çağrıştıracak şekilde Türk unsurunu öne çıkaran tasvirlerin yapılması doğru değildir. Aksi davranışlar, ırk unsuruna dayanan bölücü faaliyetlerin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. Ayrıca bu memlekette Türkler, diğer Müslüman unsurlarla o kadar kaynaşmışlardır ki, çoğu defa saf bir Türk ırkından söz etmek bile mümkün değildir. Bediüzzaman’ın dediği gibi "Şu dünya yüzü, husûsan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhâceretlere ve tebeddülâta mâruz olmakla beraber; merkez-i hükûmet-i İslâmiye bu vatanda teşkil olduktan sonra, akvâm-ı sâireden [diğer kavimlerden], pervane gibi, çokları içine atılıp, tavattun etmişler [bu memleketi vatan edinmişler]. İşte bu halde, Levh-i mahfûz açılsa ancak hakîki unsurlar birbirinden tefrik edilebilir. Öyle ise, hakîki unsuriyet fikrine hareketi ve hamiyeti binâ etmek, mânâsız ve hem pek zararlıdır."5

b. Ayrılıkçı ırkçıların ellerine bahane kabilinden olan fırsatlar verilmemelidir. Bu tür ırkçıların genellikle iki türlü bahaneleri bulunur: Kendilerine etnik özelliklerinin gerektirdiği özgürlüklerin verilmemesi ve hakim unsura göre kendilerine ekonomik anlamda haksızlık yapılmış olması, hatta bir ölçüde sömürülmeleri. Bir ülkede farklı ırklardan insanlar olsa da olmasa da herkes, temel hak ve özgürlüklerden olabildiğince yararlanmalıdır. Temel hak ve özgürlükler bir memurun özlük haklarına benzer. Özlük hakları kısıtlanmadığı müddetçe memur, kolay kolay âmirlerine karşı gelmeyeceği gibi, bir unsurun temel hak ve özgürlükleri konusunda sınırlama getirilmediği müddetçe de o halkın topyekûn teröre taraftar olması düşünülemez.

Yine ırkçılığa dayanan terörizmde teröristler kendi halklarının ekonomik anlamda sömürüldüklerini ve devlet yardımlarının daha çok hakim unsura yapıldığını ileri sürerler. Türkiye açısından böyle bir iddia hiç de doğru değildir. Bugünkü tablo yaklaşık olarak şöyledir. Devlet, Trakya illerinden aldığı verginin ancak % 10’u 15’i kadarını yine Trakya illerine verirken, Güneydoğu illerinden aldığı verginin belki 80-90 katını Güneydoğu’ya vermektedir. Ancak devlet bu durumu Güneydoğu illerine anlatmamakta veya anlatmasını becerememektedir. Bir zamanlar Bengaldeş’i Batı Pakistan’dan koparan Muciburrahman da aynı iddialarda bulunuyordu. Ama gerçek olan, Batı Pakistan’ın Doğu Pakistan’a (Bengaldeş’e) aldığından daha çok vermesiydi. Bağımsızlık Bengaldeş’e, daha çok fakirlikten başka bir şey getirmedi.

Devlet, memleketimizin Doğu ve Güneydoğu’sunda ekonomik anlamda bir sömürge politikası uygulamamış, hatta zaman zaman bölgenin kalkınması için büyük teşvikler vermiştir. Ancak ekonomik ve sosyal şartların buralarda yatırım yapmaya pek müsait olmaması, teşviklerin de işe yaramamasına sebebiyet vermiştir. Eğer Doğu ve Güneydoğu’nun kalkındırılması, devletin kendisinden veya diğer bölgelerdeki insanlardan isteniyorsa, bunun kolay kolay gerçekleşemeyeceğini söylememiz mümkündür. Devletin yapması gereken şey, bu bölge insanları aracılığı ile bölgenin kalkınmasını sağlamak olmalıdır. Bu konuda mutlaka ekonomik ve sosyal bir proje geliştirilme mecburiyeti vardır. Devlet teşvik veriyor; ancak bunlar bankalar yoluyla toplanıp yine başka bölgelere aktarılıyor. Teşvikler sadece bazı zenginleri daha zengin yapmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu dahi terörün bahane sebeplerinden birini oluşturuyor.

2. Bağımsızlığını kazanan devletlerin intikam hırsı

Bağımsızlık kazanılmış olsa bile geçmişteki bazı olayları bahane edip intikam alma arzusu ve bu vesileyle dünyaya kendini mağdur millet olarak tanıtıp kendine dost kazanma siyaseti terörün önde gelen sebeplerinden biridir. Bunun en uygun örneği, yine Türkiye’nin halâ sıkıntılarını çektiği Ermeni terörüdür.

ABD’nin meşhur tarihçilerinden William Langer şunları yazmaktadır: "Ermeniler hem iyi, hem kötü günler görmüş olan tarihlerinin büyük kısmında, dünya işlerinde önemli rol oynadılar. Fakat genellikle daima büyük bir imparatorluğun egemenliği altında bulundular. 19. asrın daha sonraki en iyi tahminlerine göre Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni nüfusu 1 milyon kadardı. 1890’da Türkiye’nin hiçbir vilâyetinde çoğunlukta değillerdi. İstanbul Ermenileri zengindiler ve bir çeşit aristokrasi kurup Ermeni kilisesine söz geçiriyorlardı. Osmanlı hoşgörüsü şurada belli oluyor: 800 yıl beraber yaşadığı Ermeni’nin kültürüne Türk karışmıyor. İlk Ermeni gazetesi 1839’da İzmir’de yayınlanıyor. Ermeniler eğitime düşüyorlar; bir okul, ardından bir diğeri açılıyor. 1866’da sadece İstanbul’da erkek çocuklar için 32, kızlar için 14 okul vardı. 1860’ta Ermeni patriği, kabul edilen bir kararla bütün Ermeniler tarafından seçilmeye başlanmıştır. Bu suretle Türkler tarafından tartaklanmayan, itilip kakılmayan Ermeniler liberal, hattâ demokratik bir usul kabul ettiler. Kendi kendilerini idare etmekle kalmadılar, ileri bir sistemle idare edilmeye başlandılar."6 Ancak ABD’nin 1780’li yıllardan itibaren Osmanlı Devleti ile ilişki kurmasından itibaren Amerikan misyonerleri millet-i sâdıka olarak tanınan Ermenileri Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmaya başlamış,7 daha sonra Ruslar, Fransızlar ve İngilizler de bu kervana katılarak Ermenileri Osmanlı devletini parçalamak için piyon olarak kullanmışlardır. I. Dünya savaşı sırasında Osmanlılar Kafkas cephesinde Ruslarla çarpışırken, Ermeniler Ruslarla anlaşarak cephe gerisinden Türk ordusunu vurmaya ve birçok vilâyette yıkıcı faaliyetlere başladılar. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenileri güney vilâyetlerine nakletme kararı aldı ve bu karar 1914-15 kışında uygulamaya kondu. Zor kış şartlarında gerçekleşen bu tehcir esnasında, eşkıyanın baskınları sonucunda can ve mal kaybına uğrayan Ermeniler, bu hareketi "soykırım" olarak nitelendirdiler. Gerçekte hiçbir zaman bir soykırım olmamıştı. Ama kesif propagandalar neticesinde Ermeniler hem kendilerini, hem de dünyayı Türklerin kendilerine soykırım yaptığına inandırdılar.

Kaynağı intikam düşüncesi olan bu tür terörizmin önüne geçebilmek için gerek Ermenilerin gerekse dünyanın doğru bilgilendirilmesi şarttır. Türkiye’nin bu konuda henüz kendi kamuoyunu bile tatmin ettiği söylenemez.

3. Yeni rejim talepleri

Yeni rejim talepleri ekonomik ağırlıklı olabileceği gibi, sosyal, siyasal ve dini ağırlıklı da olabilir.

Rusya’da komünist rejimin çöküşünden önce, sosyal ve ekonomik problemlerle uğraşan birçok ülke, komünizm ve sosyalizm tehdidi altındaydı. Teröristlerin amacı genellikle ülkeye komünist rejimi getirmekti.

Terörizmin birinci amacı mevcut düzeni zayıflatmaktır. Terör olaylarını önlemede zayıf kalan hükümetler karşısında halk, zamanla gerçekten hükümetlerin haksızlık yaptıklarına inanmaya başlar ve teröristleri de bir ölçüde haklı görmeye başlar. Bunun neticesinde ya teröristler ihtilal yapar, devleti ele geçirirler; ya da Türkiye’de olduğu gibi askeriye idareye el koyar; bir müddet demokrasi askıya alınır, ülke en az bir on yıl geriye gider.

Komünizmin çöküşünden sonra tekrar aynı istikamette rejim taleplerinin olması mümkün görünmemektedir. Ancak eskiden komünizmin hakim olduğu ülkelerde yeni rejimin başarılı olamadığı durumlarda tekrar eski rejimi özleyenler olabilir. Bu ülkelerin her zaman komünizme karşı uyanık olmaları gerekir. Bu yüzden komünizm, Türkî Cumhuriyetlerde her zaman bir terör sebebi olabilir.

Gerek dünyada ve gerekse ülkemizde özellikle İran devriminden sonra İslâm’ın bir din olmanın yanında bir yönetim biçimi ve bir rejim olduğu yönündeki kanaatler yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla İslâmî yönetim biçiminin hakim olmadığı ve halkının çoğunlukla Müslüman olduğu ülkelerde böyle bir tehlikenin varlığı kabul edilmektedir. Dini fanatizmin körüklenmesi neticesinde Müslüman ülkelerde her zaman İslâm’ın bir terör sebebi olabileceği ileri sürülmektedir. Ülkemizde Hizbullah örgütünün yaptıklarıyla, dünyada el-Kaide adına yapılan yıkıcı faaliyetler buna örnek olarak gösterilmektedir.

İslâm’ın bir rejim olarak talep edilmesi konusunda şu hususların dikkate alınması gerekir:

a. Din dışı ihtiyaçlar, din dışı yollarla ifade edilemezse, halk bu tür ihtiyaçları dinî terimlerle ifade etme yolunu tercih eder. Dolayısıyla dinî terimlerle yapılan taleplerin tümü, dinî rejim talebi anlamında ele alınmamalıdır.

b. Bazı İslâmcı yazarlar aşırı Batı aleyhtarı bir söyleme sahiptir. Esasen onların itirazı Batı’da olan rejime değildir. Onlar her şeyin İslâm adına yapılmasını istedikleri için, özü itibariyle İslâm’la uyuşsa bile Batı kültürü adına ortaya çıkan her şeye karşı çıkarlar. Komünizm adına takdim edilen şeyler karşısındaki tutum da aynıdır. Onlar için bir fenomenin özü değil, ait olduğu kültür önemlidir. Dolayısıyla onlar bir fenomeni tenkit ederken esas itibariyle o fenomeni değil, onun ait olduğu kültürü eleştirmekte veya reddetmektedirler.

Meselâ bir zamanlar muhafazakâr yazarlar kooperatiflere şiddetle karşıydılar. Çünkü onu komünizmin bir aracı olarak görüyorlardı. Şimdilerde benzeri örnekler modernizm eleştirilerinde görülmektedir. İslâmcı denilen bazı yazarların eleştirdikleri birtakım meseleler İslâm adına sunulmuş olsa, bunları kolay kolay tenkit etmeyeceklerdir.

c. Yine (b) maddesine benzer bir şekilde, bazı İslâmcı yazarların Cumhuriyet döneminde önde gelen bazı idarecileri tenkit etmeleri, rejimi ve siyasal sistemi tenkit etmeleri anlamına gelmemektedir. Onların itirazları rejime değil, kişilerin şahsî icraatlarına veya rejimin sahibi gibi görünen bir grubun temsil ettiği kültürel dünyayadır. Esas itibariyle eleştirilerin, rejimin kendisiyle bir alakası yoktur.

d. Laiklik gibi rejim açısından önemli olan bazı ilkelerin anlaşılma ve uygulama şekillerine itirazlar, ne bu ilkenin kendisini ne de cumhuriyet ve demokrasi gibi bu ilkelerin ait olduğu rejim ve sistemi tenkit anlamına gelmez. Her sistemde bazı kavramlar daima tartışma konusu olmuştur. Bazı anlayışları eleştirmek, ne ilkeyi ve ne de sistemi tenkit anlamına gelmez.

e. Bütün evrensel dinlerin bazı kamusal talepleri vardır. Ancak bu talepler o dini sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda bir rejim haline getirmez. İslâm’ın bir rejim olarak algılanması çağımıza has bir meseledir. Eğer Hulefâ-i Râşîdîn, Emevîler, Abbâsîler, Selçuklular, Osmanlılar döneminde uygulanan sistemle günümüzde İran ve Suudî Arabistan’da uygulanan yönetim biçimlerinin hep aynı şey olduğu söyleniyorsa, o zaman, bu nasıl bir rejimdir, diye sormak lazım. Rejim bir siyasal sistemdir ve bu sistem her nerede ne zaman uygulanırsa uygulansın, uygulamalar birbirine benzemelidir. Fakat sözünü ettiğimiz devletlerin siyasal uygulamalarında o kadar farklılık var ki, neredeyse bunların her birini farklı bir rejim olarak telakki etmek mümkün olacaktır. İslâm’ın sosyal, siyasal ve ekonomik talepleri her zaman aynı şekilde bir uygulamayı gerektirecek kadar sabit, ayrıntılı ve kesin değildir. Bu sahalarda İslâm’ın talepleri genel nitelikli olup, bunları her zamanın şartlarına göre farklı şekillerde uygulamak mümkündür. Sözgelimi İslâm’ın ekonomik taleplerinden müstakil bir ekonomik sistem çıkmaz. Ancak yine bu taleplerden yola çıkarak, İslâm adına, sosyalizme ve kapitalizme benzeyen çeşitli sistemler oluşturmak mümkündür. Bu sistemlerin kendileri İslâm olmayıp İslâm adına fertlerin ortaya koydukları yapılanmalardır. Bunlar belki İslâm’a uygun olabilirler, fakat İslâm’ın kendisi değillerdir. Siyasal anlamda da durum aynıdır. İslâm, sınırları belli ekonomik ve siyasal bir sistem önermez. İslâm bazı temel ilkelerin gerçekleştirilmesini ister. Bu ilkelerin uygulaması şartlara göre çok farklılık arz edebilir.

f. İslâm’ın temel ilkeleriyle, cumhuriyet ve demokrasinin temel ilkeleri arasında büyük bir benzerlik vardır. Sözgelimi lâiklik cumhuriyetin temel ilkesi ise, dinde zorlamanın olmaması da İslâm’ın temel ilkelerindendir. İslam ülkelerinin tarihinde görüldüğü kadarıyla dinde zorlama olmaması ilkesi, geçmişte insanları, günümüzdeki lâiklik uygulamalarından daha çok rahat ettirmiştir. Gerek İslâm, gerekse lâiklik adına bu tecrübeden yararlanmak gerekir.

Daha cumhuriyet kurulmadan önce bazı din bilginlerimiz cumhuriyete özlem duyuyorlardı. Meselâ Bediüzzaman Said Nursî, henüz 16 yaşlarında iken Siirt’e bağlı Tillo kasabasında meşhur bir türbeye kapanıp Kâmus-u Okyanus’u ezberlemeye başladığında küçük kardeşi Mehmet kendisine yemek getirir; yemek içindeki taneleri, kubbenin etrafında bulunan karıncalara verirdi. Kendisine; "Neden dolayı taneleri karıncalara veriyorsun?" denildiğinde, "Bunlarda hayat-ı içtimâiyeye mâlikiyet ve fevkalâde vazifeşinaslık ve çalışma bulunduğunu müşâhede ettiğim için, cumhuriyetperverliklerine mükâfaten kendilerine muavenet [yardım] etmek istiyorum." cevabında bulunmuştur. Rejim muhalifi olduğu iddialarına karşı da bir mahkemede şöyle demiştir: "Hulefâ-i Râşidîn, her biri, hem halîfe, hem reis-i cumhur idi. Sıddîk-ı Ekber, Aşere-i Mübeşşere ve Sahâbe-i Kirâm’a elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat, mânâsız isim ve resim değil, belki hakîkat-i adâleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan, mânâ-i dindar cumhuriyetin reisleri idiler."8

4. Totaliter idareler

Totaliter idareler ulusal terörün belli başlı sebepleri arasındadır. Özellikle zamanımızda baskıcı rejimlerin tutunması mümkün değildir. Bu tür baskıları hazmedemeyen bazı insanların birleşip bir terör örgütü kurmaları ve hassaten devlet kademesinde yer alan masum insanları gelişigüzel öldürmeleri uzak bir ihtimal değildir. Yöneticiler ancak, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterdikleri sürece terörden emniyette olabilirler.

Sertlik, sertliği getirir; baskı, karşı saldırıyı doğurur. Bunun neticesi ise terördür.

5. Büyük devletlerin zâlimâne davranışları ve uluslararası emperyalizm

Özellikle uluslararası terörün önde gelen sebeplerinden biri, büyük devletlerin zâlimane davranışları ve uluslararası emperyalizmdir. Büyük devlet olmak yalan ve haksızlık üzerine dayalı bir siyaset gütmeyi değil, adalet ve hakkaniyet üzere davranmayı gerektirir. Ayrıca büyük devletler bir nevi dünyanın hakemi sayılırlar. Birçok problemin çözümü onların yansız ve dürüst davranışlarına bağlıdır. Onlar bu görevi ifa ederken hakkâniyeti ölçü almak mecburiyetindedirler. Eğer üst üste büyük hatalar yaparlarsa, bu durum onların başına uluslararası terör olarak geri dönebilir. Her hatanın bir bedeli vardır. Günümüzde Filistin meselesi önemli bir terör sebebidir. ABD bu işin çözümünü Yahudilerin keyfine bırakır ve her fırsatta onların arkasında olduğunu beyan ederse, bu davranışın karşılığını her an terör olarak görebilir. Çünkü bütün dünya bilmektedir ki, ABD arkalarında olmadan Yahudiler tek başlarına Filistin zulmünü devam ettiremezler. İkiz kuleleri vurup yüzlerce insanın ölümüne sebep olmayı tasvip etmek elbette mümkün değildir. Ancak, bir gün kocası, başka bir gün çocuğu öldürülen, daha sonra da evi başına yıkılan ve yiyecek ekmeğini bulmada dahi zorluk çeken insandan, çılgınlıktan başka ne beklenir?

Büyük devletler hakemlik görevlerini hakkâniyetle yapmadıkları gibi, emperyalist faaliyetlerinden de vazgeçmemektedirler. ABD’nin Irak’ı işgalinin gerçek nedeninin Saddam rejimini devirmek olmadığı ortaya çıkmıştır. Bugün herkes bilmektedir ki ABD Irak’ta petrol için vardır. Irak’a girerken dünyaya karşı ileri sürdüğü sebeplerin hiçbirisinin gerçek olmadığı gün gibi ortadadır. Yüz binlere varan insanın ölümüne sebep olan haksız bir işgalin teröre sebebiyet vermeyeceğini kim iddia edebilir? Terörün psikolojik sebeplerinin başında intikam alma duygusu gelir. İntikam alırken adalet ve hakkâniyet duygularından söz edilemez.

6. Bazı devletlerin teröre destek vermeleri

Terörist gruplar olmadan teröre destek vermek mümkün olmaz. Dolayısıyla bazı devletlerin teröre destek vermesi terörün temel sebepleri arasında düşünülmeyebilir. Ancak fiilî durum tamamen böyle değildir. Tarihte yaşamış olan ya da günümüzde mevcut olan bazı terör örgütleri tamamen dış destekler neticesinde oluşmuştur. Ermeni terörü dahi dış tahrikler ve destekler neticesinde ortaya çıkmış bir olgudur.

Terör literatüründe, sık sık terörün "zayıfların silahı" olduğundan söz edilir. Terörizm uzmanlarının ortak kanaatine göre terörist gruplar, karşı oldukları güçlerle açık bir çatışmayı göze alamayacak kadar kuvvetsiz gruplardan ibarettir. Onları güçlü konuma getiren diğer terör örgütleriyle ortak çalışmaları ve bazı devletlerden destek almalarıdır.

Küba’da Kastro, Batista diktatörlüğüne karşı yürüttüğü mücadelede en büyük malî desteği ve sempatiyi, onu bir "hürriyet kahramanı" sanarak alkışlayan ABD halkından görmüş ve diktatörlüğünü bu alkışlar arasında kurmuştur. Bugün iki kanada bölünmüş vaziyette Kuzey İrlanda’da kanlı terör eylemleri gerçekleştiren IRA, malî ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü yine ABD’deki İrlanda asıllı kimselerden sağlamaktadır. Uluslararası terör şebekesine tam anlamıyla entegre olmuş vaziyette çalışan ASALA da, uluslararası terör şebekesi yanında ABD ve Fransa başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki Ermeni gruplarından destek görmektedir.9 PKK’nın da, ABD, Fransa, Belçika, Yunanistan, Ermenistan, Suriye, Irak… gibi ülkelerin bizzat yöneticileri veya halkları tarafından desteklendiğini bilmeyen yoktur. Eğer bu terör örgütleri uluslararası desteklere sahip olmasalardı, bu denli başarılı olmaları mümkün olmayacaktı.

Özellikle bir grubun terörist olduğunu kabul edip buna rağmen o gruba destek veren devletlere uluslararası müeyyide uygulanması bir zaruret haline gelmiştir.

7. Psikolojik ve sosyolojik tatminsizlikler

Modern insan giderek psikolojik ve sosyolojik bakımdan tatminsizliğe düşmekte ve toplum içinde yalnızları oynayarak geçmişte olmayan pek çok psikolojik rahatsızlıklara sürüklenmekte; bu da onda yaşamanın anlamsızlığı düşüncesini doğurmaktadır. Hayatı anlamsız görenler başkasının hayatını da anlamsız bulurlar. Böylesi insanların bazen zevk için dahi başkalarına acı çektirebileceklerini düşünmek gerekir.

Eric Hoffer’ın, Erol Güngör’ün Kesin İnançlılar adıyla tercüme ettiği bir kitabı vardır. Bu kitabı şöyle özetlemek mümkündür: Yoksulları bir konuda ikna ettiğiniz zaman, onları sürükleyemeyeceğiniz bir yer yoktur. Çünkü yoksulların kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Hayatı ve hazzı onları sevk edeceğiniz yerde ararlar. Zenginleri de ikna ettiğiniz zaman, onlara yaptıramayacağınız bir şey yoktur. Çünkü onlar zevk adına önlerine gelen her şeyden tatmışlar, ancak bunlardan tatmin olamamışlardır. Eğer onları tatminkârlığın başka yerde olduğu hususunda ikna edebilirseniz, bütün mallarını ellerinden alabilirsiniz. Orta sınıfı kolay kolay bir yere sürükleyemezsiniz. Çünkü onların elinde bazı şeyler vardır ve daha fazlasını elde edince bunlarla tatmin olacaklarını zannederler. Onları daha yüksek hazlara teşvik etseniz, ellerindekinin kaybolacağı endişesine kapılırlar. Bu yüzden onları yerlerinden oynatamazsınız.

Günümüzde birçok terör örgütünün arkasında fakirlerle zenginleri görmekteyiz. Psikolojik tatminsizliğin insanları nereye sürükleyeceği belli olmaz. Modernizm, insanın maddî hazlarla tatmin olacağını kabul etmekte ve ruhî ihtiyaçları yok saymaktadır. Modern insanın ruhu yaralı ve hastadır. Bu hastalığın terörizme destek verme şekline dönüşmesi uzak bir ihtimal değildir.

8. Yoksulluk

Yoksulluk, terörün temel sebeplerinden olmamakla birlikte, diğer sebeplerden dolayı ortaya çıkan terörü besleyen en önemli unsurdur. Ayrıca yoksulluk, sadece yoksulluktan ibaret olmayıp beraberinde eğitimsizlik ve cehalet gibi tehlikeli unsurları da getirir. Yoksulluk cehaletle birleşince patlamaya hazır bir bomba gibi olur. Onu isteyen istediği gibi kullanabilir. Terörizmin en büyük tahassungâhı fakirliktir. Onu bu yere uğratmamak gerekir.

III. Terörle Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Terörün temel kaynağı tespit edilmeli, mücadele buna göre yapılmalıdır. Terörle mücadelede yapılan en büyük yanlış, terörün kaynağının yanlış tespit edilmesidir.

2. Bütün yöneticiler bilmelidirler ki, toplumsal mutabakata dayanmayan bir idare şekli, topluma huzur getirmez ve bu şekilde uzun süre yaşayamaz. İdareciler toplumu toplum adına yönetirler; dolayısıyla toplumun genel arzularına uymak zorundadırlar. İdarede ideolojik tavırlar sıkıntı getirir ve toplumu gerer, hatta bunlar teröre bile sebep olur. Gerek iktidar, gerek muhalefet olsun, kimsenin topluma kendi görüşlerini zorla kabul ettirme hakkı yoktur. Zora dayalı bir yöntemle mutabakatın sağlandığı varsayılan sistemler, çeşitli türden otoriter sistemlerdir.10 Otoriter sistemler terörün başlıca kaynaklarındandır.

Demokrasi, toplumsal mutabakatla siyasal muhalefetin birlikte yürütülmesini mümkün kılan bir yönetim tarzı öngörür. İktidarın mümkün olduğunca toplumsal mutabakatla iş görmesi, muhalefetin ise toplumsal mutabakata zarar vermeyecek şekilde muhalefet görevini yapması gerekir. Eğer muhalefet toplumsal mutabakatı zorlayan tavırlar içine girerse, bu durum yeni terör hareketlerinin bir sebebi olabileceği gibi, mevcut terör mücadelelerini sekteye uğratabilir.

3. Demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanması terör sebeplerinden biri olduğu halde, bu hakların çeşitli şekillerde kullanılması da terörün yayılma ve etkili olma araçlarındandır. Seyahat hürriyeti, kişinin dilediği yerde oturma ve çalışma, toplanma, dernek kurma, basın ve medya araçları ile fikirlerini yayma hakkının bulunması gibi hususlar, teröristlerin hem rahat hareket etmelerini, hem de fikirlerini yayabilme imkânını sağlar. Bununla birlikte terörle mücadele ederken, genel anlamda insanların hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerekir. Zaten bu durum, aynı zamanda terörün beslendiği en önemli kaynaklardan biridir.

4. Terör örgütleri bazı kesimlerden daha çok beslenirler. Devlet bu kesimleri potansiyel tehlike gibi görebilir. Ancak fiilen teröre bulaşmadıkları müddetçe devletin potansiyel tehlike adına insanlara terörist muamelesi yapmaması gerekir.

5. Bir ülkede bütün insanların o ülkede uygulanan rejimi benimsemiş olması düşünülemez. Her ülkede bazı rejim muhalifleri bulunur. Rejim muhalifliğiyle, terörizmi birbirine karıştırmamak gerekir. Bediüzzaman’ın dediği gibi, "Her hükümette muhalifler var. Âsâyişe ilişmemek şartıyla kanunen onlara ilişilmez."11 Kanunları çiğnemedikçe insanlara terörist ve hain muamelesi yapılmamalıdır.

6. Teröre karşı demokratik ülkeler arasında etkili bir işbirliğinin sağlanması gerekir. Eğer terör bu tür ülkelerde destek buluyorsa, bunun doğru olmadığı mutlaka o devletlere anlatılmalıdır. Uluslararası arenada haklılığını ispat edemeyen bir ülkenin kendi içinde terörle mücadelesi eksik kalır ve uzun zaman alır.

7. Esasen terörle mücadele uzun vadeli bir savaştır. Bir müddet sonra teröristlerin hakkından gelinse bile, terör sebepleri devam ettiği müddetçe terörün tekrar hortlayabileceğini hatırdan çıkarmamak gerekir. Bu yüzden terörle mücadelede zaafa ve ümitsizliğe düşmemek, gevşek davranmamak ve kararlı olmak lazımdır.

Sonuç

Anarşi ve terör, toplumlar ve devletler için temel tehditlerden biri haline gelmiştir. Terörün pek çok sebebi vardır. Terörle mücadele edebilmek için önce terörün ana sebebini, sonra da onu besleyen diğer sebepleri tespit etmek gerekir. Terörle mücadele bir uzmanlık alanıdır. Bazı konular fazla hata kabul etmediği gibi, terörle mücadele de fazla hata kabul etmez. Bazı mücadele şekilleri onu daha fazla azdırmaya sebebiyet verebilir. Terörle mücadelede yapılması gereken en önemli işlerden biri de, yapılan hataların tekrar tekrar gözden geçirilmesi olmalıdır.

Öz

Anarşi ve terör, toplumlar ve devletler için temel tehditlerden biri haline gelmiştir. Terörün pek çok sebebi vardır. Terörle mücadele edebilmek için önce terörün ana sebebini, sonra da onu besleyen diğer sebepleri tespit etmek gerekir.

Terörle mücadele bir uzmanlık alanıdır. Bazı konular fazla hata kabul etmediği gibi, terörle mücadele de fazla hata kabul etmez. Bazı mücadele şekilleri onu daha fazla azdırmaya sebebiyet verebilir. Terörle mücadelede yapılması gereken en önemli işlerden biri de, yapılan hataların tekrar tekrar gözden geçirilmesi olmalıdır.

Bu makalede anarşi ve terör kavramları kısaca tanımlandıktan sonra terörizmin sebep ve çareleri üzerinde durulmakta ve terörle mücadelede dikkat edilmesi gereken bazı hususlara dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anarşi, anarşizm, terör, terörizm, devlet, rejim, ırkçılık, emperyalizm, demokrasi

Abstract

Anarchy and terror turn to one of the basic threats for the states and societies. There are many reasons for terrorism. Firstly, it is necessary to find out the main reason of terror, and then other reasons which support the main reason in order to struggle with against terrorism effectively.

The struggle with terror is a field of specialization. In this field, there is not any space for errors, as in some other fields. Some ways of struggle might lead to the increase of terrorist actions. Thus, one of the most important things in the fight against terrorism should be the repeated analysis of the errors during this fight.

This article defines the concepts of anarchy and terror shortly. Furthermore, it focuses on the reasons of and remedies for terrorism, while emphasizing some sensitive points during the struggle against terror.

Key Words: Anarchy, anarchism, terror, terrorism, state, regime, racism, imperialism, democracy

Dipnotlar

1. Hayat Küçük Ansiklopedi, "Anarşizm" Maddesi.

2. Ana Britannica, "Terör" Maddesi.

3. Yayla, Atilla, "Uluslararası Terörizmin Sebepleri", Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas 1985, s. 112 (Laqueur, Walter, Terrorizm, Little Brown an Company, Boston 1977, s. 5’ten naklen).

4. Sungur, Mustafa, Anarşi, Sebep ve Çareleri, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1978, s. 208.

5. Bediüzzaman Said Nursî, Mektûbât, Yeni Asya Neşriyat (Almanya Baskısı) 1994, s. 313.

6. Kevorkyan, Dikran, "Ermeni Terörizmine Karşı Yapılması Gereken Yayınlar", Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri, s. 47-48 (Langer, William, Emperyalizmin Diplomasisi, s. 149’dan naklen).

7. Bkz. Kuran, Ercüment, "ABD’de Türk Aleyhtarı Ermeni Propagandası", Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri, s. 55-59.

8. Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayatı, Yeni Asya Neşriyat (Almanya Baskısı) 1994, s. 36.

9. Yayla, a.g.m., s. 117.

10. Mert, Nuray, İslâm ve Demokrasi, İz Yayıncılık, s. 45.

11. Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayatı, s. 492.

TARİH /// ABDULNASIR YİNER : İdris-i Bitlisî (1473?-1520)


İdris-i Bitlisî (1473?-1520)

Abdulnasır YİNER

Dr.

Mevlana, Şeyh, büyük Kürt alimi vb. sıfatlarla anılan İdris, Bitlis’in alim ve şeyhlerinden biri olan Mevlana Şeyh Hüsameddin Ali Bitlisî’nin oğludur. Baba Hüsameddin Ali 1495 yılında Tebriz’de vefat etmiştir. Annesi hakkında bilgi yoktur ve ismi bilinmemektedir. İdris’in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1472-73 yılları olduğu tahmin edilmektedir. Bunun dışında 1446 yılından sonrasını gösteren kaynaklar da mevcuttur.1

İdris’in gördüğü veya geçirdiği eğitim hakkında da doyurucu bilgi mevcut değildir. Ancak, eserleri, içinde bulunmuş olduğu faaliyetler göz önüne alındığında, çocukluk ve gençlik döneminde iyi bir eğitim aldığını tahmin etmek zor değildir. Bununla birlikte ilk eğitimini aileden ve özellikle babadan aldığı bilinmektedir. "Osmanlı Müellifleri" yazarı Bursalı Mehmed Tahir’e göre, ilk eğitimini babasının yanında görmüş ve dolayısıyla ilk hocası babası olmuştur. Yazar, ayrıca yörenin değerli alimlerinden ders aldığını da ifade etmiştir. Gördüğü eğitimle birlikte Arapça ve Farsça dillerinde de iyi bir eğitim seviyesine gelmiştir.2

Eğitimini tamamlayan İdris Akkoyunlu sarayında kâtiplik yapmaya başladı. Aynı görevde daha önce babası da bulunmuş ve söz konusu sarayda kâtiplik yapmıştır. İdris, önce Sultan Yakub’un kâtipliğini yaptı. Sultan Yakub’un 1491 yılındaki vefatından sonra sarayda çalışmaya devam etti. Bundan sonra Sultan Rüstem ve Elvend Bey’in divan kâtipliğini yaptı.

Bitlisî’nin Akkoyunlu sarayında yaptığı işin katiplikten ibaret olmadığı bilinmektedir. Bu görevinin yanı sıra, sarayda bulunduğu süre zarfında şehzadelere hocalık yaptığı ve bunlara ders verdiği de bilinmektedir. Bu hocalık vazifesinden dolayı kendisinden "müderris" olarak söz eden kaynaklar da mevcuttur. Akkoyunlu sarayındaki hizmetleri, bu devletin 1501 tarihinde Safaviler tarafından ortadan kaldırılıncaya kadar devam etti. Akkoyunluların ortadan kalkmasından sonra merkezleri olan Tebriz’i terk etti. Buradan ayrıldıktan sonra İstanbul’a geçti. Ancak, İstanbul’a; doğrudan veya Hicaz yoluyla geçtiği şeklindeki görüşler tartışma konusudur.

İdris, İstanbul’a geldiğinde Osmanlı tahtında Sultan II. Bayezid oturmaktaydı. Osmanlı padişahı tarafından sıcak karşılanarak kendisine bazı görevler tevdi edildi. Kendisi de bunları kabul ederek Osmanlı sarayında vakanüvis olarak çalışmaya başladı. Bu görevinden sonra ünlü eseri "Heşt Behişt"i (sekiz Cennet) yazmaya başladı. Seksen bin beyitten oluşan manzum eserini otuz ayda tamamladı. Sarayda yaptığı tarih yazıcılığının yanı sıra padişahın özel kâtipliğini ve nişancılığını da yaptı.3

Osmanlı sarayında çalışıp önemli bir eser kaleme alan ve padişaha takdim eden İdris ile saraydaki bazı görevliler anlaşamadıkları için araları açıldı. Kendi ifadesine göre, bu kimseler kendisini çekemediler. Söz konusu kişiler eserin aleyhinde bulundular. Kendisi de bu gelişmeler üzerine İstanbul’dan ayrılıp hacca gitmek istedi. Ancak, bu gidiş için bir türlü izin alamadı ve izin isteği hep engellendi. Bu yüzden 1511 yılına kadar Hicaz’a gitme amacı gerçekleşmedi.

İstanbul’dan ayrılıp Hicaz’a gitme fırsatını elde eden Bitlisî, önce Kahire’ye gitti. Çünkü burada yeğeni bulunmakta ve aynı zamanda "hac emiri" görevini uhdesinde bulundurmaktaydı. Emir ile birlikte Hicaz’a gitti. Bir süre burada kaldıktan sonra İstanbul’a ayrılış sebeplerini de içeren bir mektup yazdı. (1512) Sarayda takdir görmediğini ve bu yüzden de dönmek istemediğini yazdı.4

Bitlisî Mekke’de bulunduğu sırada, Osmanlı sarayında önemli gelişmeler olmaktaydı. Harekete geçen şehzade Yavuz, babasını tahttan çekilmek zorunda bıraktı ve I. Selim olarak Osmanlı tahtına oturdu. (1512) Yavuz Sultan Selim ile birlikte dış politikada ve komşularla ilişkilerde çok ciddi değişiklikler oldu. Bu arada yeni padişah Bitlisî’yi İstanbul’a davet eden bir mektup yazdı. Daveti alan Bitlisî hemen hazırlıklara başlayıp İstanbul’a doğru yola çıktı. Şam ve Kahire üzerinden İstanbul’a geldi.

İstanbul’a ikinci gelişi ve sarayda aldığı görevler, bu yeni dönemde kendisinden çok daha fazla istifade edilmek istendiğinin göstergeleri durumundadır. Gelir gelmez Padişah’ın önemli danışmanlarından biri oldu. Bilindiği gibi Yavuz’un babasına karşı tahta çıkma girişimi ve tahttan çekilme olayının en önemli sebebi, "Veli Padişah" olarak vasıflandırılan II. Bayezid’in uygulamış olduğu yumuşak politika ve giderek artan Osmanlı-İran, Osmanlı-Memluk ilişkilerindeki gerginlik idi. Nitekim Yavuz da çok uzun olmayan saltanatı boyunca en fazla enerjisini Doğu siyasetine harcayacaktır.

Osmanlı idaresinin siyasetini Doğu politikası üzerine yoğunlaştırmışken İdris-i Bitlisî gibi bir şahsiyetten istifade etme yoluna gitmesi gayet tabii idi. Nitekim bu istifade çok kısa zamanda semeresini vermiş ve kazanılan başarılarda önemli bir katkı sağlanmıştır. Bitlisî, padişahın siyaseti üzerinde önemli bir etki yapmış ve hemen hemen tüm istişare toplantılarına davet edilerek kendisinden istifade edilmiştir.

Bitlisî’nin ilk yaptığı işlerden biri Tebriz’e gönderilen heyette yer almak oldu. Padişahın sefere çıkmasından evvel Tebriz’e gelen heyet önemli temaslarda bulundu. Bitlisî de etkili simalarla bir araya gelerek Osmanlı lehine faaliyette bulundu. Hem idareciler hem de alim ve eşrafla yaptığı görüşmeler neticesinde uygun bir havanın oluşmasına büyük katkı sağladı. Kısa bir süre sonra Yavuz Sultan Selim Tebriz’e geldi.

Tebriz’e gelen Osmanlı padişahı ve ordusunun geri dönüp dönmemesi konusu görüşülürken, Bitlisî kalmaktan yana tavır koydu. Ancak, idarecilerin büyük ekseriyeti dönmekten yana idi. Padişah, Bitlisî ve dört beş kişi dışında büyük ekseriyet dönmekten yana irade ortaya koyunca, çoğunluğun isteği doğrultusunda padişah da geri dönüş emri verdi ve ordu Tebriz’den ayrılarak Amasya’ya döndü.

Kışı geçirmek üzere yurda dönen Osmanlı ordusu ve padişahı Amasya’ya gelirken, Bitlisî onlardan ayrıldı. O zaman Kürdistan olarak adlandırılan bölgede temaslarda bulunmak, yerel idarecilerle görüşmek üzere Diyarbakır’a geçti. Gaye, buradaki yöneticilerin Osmanlı idaresine sıcak bakmalarını sağlamak ve Safavilere karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer almalarını sağlamaktı. Nitekim Bitlisî bu gaye ve çalışmasında başarılı oldu. Çok önemli neticeler aldı. Bitlisî’nin gayretleri ve girişimleriyle o zaman Safavilere bağlı bulunan bazı yerleşim birimlerinin ve yerel yönetimlerin de ayrılmaları sağlandı. Bu gayretleri Yavuz tarafından karşılıksız bırakılmadı. Askeriyedeki en üst rütbe olan Kazaskerlik rütbesi ile taltif edildi.5 Ayrıca kendisine çeşitli berat ve hediyeler gönderildi. Beratlar gönderilirken, bunların kime verileceği İdris-i Bitlisî’ye bırakıldı. Söz konusu resmi belgelere ve beratlara kimin ismi yazılırsa ona tevdi edilecekti. Bu gelişme ile Bitlisî’nin saraydaki etkinliği daha da arttı.

Bitlisî’nin iki ay süren faaliyetleri sonucu çok sayıda Kürt ve Türkmen beyleri ve aşiretler kendi arzuları ile bağlılıklarını bildirdiler. "Bitlis hâkimi Emir Şerefüddin, Hizan meliki Emir Davud, Hısn-ı Keyfâ emîri Melik Halik, İmadiye hâkimi Sultan Hüseyin, Cezire hâkimi Şah Ali Bey, Çemişgezek hâkimi Melik Halil, Pertek hâkimi Kasım Bey kendi arzuları ile Osmanlı idaresini kabul ettiler. Ayrıca Suran, Urmiye, Atak, Cizre, Eğil, Garzan, Palu, Siirt, Meyyafarakin, Sason, Sincar, Çermik, Malatya, Urfa, Besni, Harput, Mardin ve benzeri yerlerdeki aşiretler de arka arkaya Osmanlı Devleti’ne iltihak etmişlerdir."6 Akabinde Sason, Sincar, Çermik, Atak ve Suran aşiretleri de bağlılığı kabul ettiler. Bitlisî bunlarla yetinmeyerek Urfa ve Musul emirleriyle de görüştü. Bu emirlikler o sıralarda Memluklara bağlı idiler. Bunlar da Osmanlılara bağlanmayı kabul ettiler.7

Bitlisî, kışı Diyarbakır’da geçirdi. Ordu Mısır seferine çıktığı zaman o hâlâ burada bulunmaktaydı. Sadece Diyarbakır değil, diğer yerlerin de Osmanlı topraklarına katılması için faaliyetlerini sürdürmekteydi. Diyarbakır’da bulunan Bıyıklı Mehmet Paşa Padişah tarafından Mercidabık Savaşı öncesi çağrılınca Diyarbakır’dan ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerine Padişahın emriyle Bitlisî vekalet etmeye başladı. Paşa, seferden sonra tekrar geri döndü. Yörede başına buyruk hareket eden paşa, iyi bir izlenim bırakmamış ve yöre halkının hoşnutsuzluğuna sebep olmuştu. Bitlisî ile de anlaşamayınca ya kendisinin veya Bitlisî’nin Diyarbakır’dan alınmasını istedi. Bu gelişme üzerine Diyarbakır’dan ayrılan Bitlisî tekrar padişahın yanına gitti.

Diyarbakır’dan ayrılan Bitlisî, bu tarihten sonra devam eden Mısır seferine katıldı ve yine padişaha danışmanlık yapmaya devam etti. Mısır’ın fethinden sonra padişah ile birlikte Kudüs’e de giderek burayı ziyaret etti. Ziyaretten sonra Mısır’a geri döndü. Mısır’da bulunduğu süre zarfında "Hayatü’l-Hayavan" adlı tercüme eseri tamamladı ve sultana takdim etti. Ayrıca, Mısır fethinden sonra yöre memleketlere gönderilecek Fetih-nâme de yine Bitlisî tarafından kaleme alındı.

İdris-i Bitlisî, çevresinde sözünü sakınmayan ve sultana düşüncelerini rahat aktarabilen bir şahsiyet olarak tanındı. Bu özelliğinden dolayı bazı dilek ve şikâyetler padişaha iletilmek üzere kendine sunulur oldu. Yine bu dönemde Mısır’a tayin edilen yöneticiler iyi bir izlenim bırakmayıp özellikle Mısır alimlerini rahatsız ederler. Aynı durumdan kendisi de rahatsız olur. Bu rahatsızlığı bir kaside şeklinde yazıp Yavuz’a takdim eder. Söz konusu şikâyetleri dile getirdiği gibi, kendisinin de hak ettiği değeri görmediğini ilave eder.

Bitlisî’nin dile getirdiği rahatsızlıktan sonra padişah kendisine bin altın flori gönderir. Bu bağış da kendisini rahatsız eder. Çünkü bağış için değil, bölgedeki huzursuzluğun giderilmesi ve insanlara adil davranılması için çaba sarf etmektedir. Bölgede, Osmanlı lehine faaliyette bulunurken hep bu amaçla insanlara davette bulunmuştur. Kendisine gönderilen bu hediyeyi geri gönderir. Ancak, vezirler aracılığıyla gerçekleşen bu iade padişahı son derece rahatsız eder. Yavuz, altınları getiren vezirlere kızdığı gibi, Bitlisî’nin de hemen İstanbul’a gönderilmesini emreder. Bir süre sonra İstanbul’a geri gelir ve Padişah tarafından iltifat görmeye devam eder.

Yavuz Sultan Selim döneminde daha fazla ön plana çıkan Bitlisî, padişahın vefatından sonra uzun süre yaşamaz. Yavuz 22 Eylül 1520’de vefat ettikten kısa bir süre sonra kendisi de 18 Kasım 1520 tarihinde vefat etti. Naaşı Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi. Eşi Zeynep Hatun tarafından yaptırılan, İdris Köşkü (İdris Çeşmesi) olarak adlandırılan mescidin haziresinde medfundur.

Bitlisî’nin kişiliği hakkında genel olarak olumlu eleştiriler yapılmıştır. Bilindiği gibi II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı sarayında önemli görevler üstlenmiş ve danışmanlığından azami istifade edilen şahsiyetler arasında yer almıştır. Kendisine verilen değer, istek ve talepleri doğrultusunda alınan bazı kararlar Osmanlı Devleti’ne çok büyük faydalar sağlamıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da yaptığı faaliyetler sonucu birçok bölge idarecisinin Osmanlı himayesini kabul edip bağlılığını bildirmesi Osmanlı Devleti’ni hem Safavilere hem de Memluklara karşı çok daha iyi duruma getirmiştir. Bu bölgenin güven altında bulunması Yavuz’un Mısır ve Suriye seferleri üzerinde de olumlu etkiler bırakmıştır.

Bitlisî’nin şahsiyeti ve yaptığı faaliyetler hakkında olumsuz değerlendirmeler de yok değildir. Ancak, bu eleştirilerin büyük ekseriyeti ideolojik olduğundan diğerlerinin yanında sönük kalmakta ve çoğu zaman dikkate bile alınmamaktadır. Bazı radikal eksenli neşriyatlarda Kürt düşmanı olarak gösterilmesi, bölgeyi peşkeş çektiği şeklindeki ithamlar ilmi dayanaktan yoksun ve sathi yaklaşımlar olarak kalmaktadır.

Bitlisî’nin devletin üst kademelerinde görev alması Akkoyunlularla başlamış, Osmanlılarla devam etmiş ve Yavuz Sultan Selim dönemiyle son bulmuştur. Özellikle Çaldıran Savaşı’ndan sonra önemli görevler üstlenmiş, Kürt beylikleriyle yaptığı görüşmeler genel itibariyle Osmanlı idaresinin istediği biçimde sonuçlanmıştır. Büyük âlim İdris-i Bitlisî tarafından padişaha yapılan telkinlerin de etkisiyle Doğu ve Güneydoğu bölgesinin tamamı, bir iki ay gibi çok kısa bir süre zarfında Osmanlı Devleti’ne iltihâk etmiştir.8

Doğu ve Güneydoğu’da çok önemli faaliyetlerde bulunan İdris-i Bitlisî, durumu bir mektupla Osmanlı Padişahına arz etmiştir; "Mülk ve dinin maslahatlarının nizama girmesi, metin sultanların tedbir ve tedvirine bağlıdır. Şark ve garbda adaletin tesisi, Acem ve Arapların mazlumlarının matlub ve meramlarının te’mini, İslâm padişahının adaletine vâbestedir. Diyarbekir mukimlerinden bu muhlis bendeleri arzeder ki;

Bilâd-ı Ekrâd denilen Diyarbekir ve civardaki mazlum Müslümanlar, devlet-i aliyyenizin hizmetine tâliptirler ve devlet ile din düşmanlarının şerlerinden sizin yardım ve merhametlerinizle masûn olmak ümidindedirler. Sizin Dâr’ül-Hilâfe yani İstanbul’a azimet haberiniz duyuldukdan sonra buradaki bir kısım muhlis bendeler, Beylerbeyiniz Bıyıklı Mehmed Paşa’ya arz-ı itaat etmişlerdir. Hem mezkûr Beylerbeyi ve hem de bu hakir vasıtasıyla size bazı maruzâtlarını arz etmek istemektedirler.

Ba’zı insî şeytanların müdâhalesiye Kürt ve Türkmen kabile ve aşiretleri, başlangıçta bir kısım ihtilâf ve ihtilallere ma’rûz kalmışlardır. Ancak Allah’ın lutf u inayetiyle bu menfilikler bertaraf edilmiştir. Ancak düşman durmamakta ve Kürt Beylerini isyana teşvik etmektedir. Bilâd-ı Ekrâd’ın Osmanlı devletine iltihakı, İstanbul’un fethi zaferini tamamlayacak derecede ehemmiyetlidir. Zira bu bölgenin ilhakıyla, bir taraftan Irak yani Bağdad ve Basra’nın yolları, diğer taraftan Azerbaycan yolları ve bir diğer taraftan da Haleb ve Şam yolları açılmış olacaktır.

Allah’ın yardımı pek yakındır. Bende-i Ahkar ve Çaker-i Efkar İdris."9

Mısır seferi boyunca Osmanlı padişahına çeşitli tavsiyelerde bulunmuş ve bu tavsiyeleri Yavuz tarafından dikkate alınmıştır. Fetihten sonra Mısır’da bırakılan görevlilerin yanlış tutumları, halkı ve alimleri rencide edici davranışlarda bulunmaları Bitlisî’yi de rahatsız etmiştir. Kendisi bu rahatsızlıkların giderilmesi için girişimde bulunmuş ve akabinde padişahın ihsanını geri göndermekte tereddüt göstermeyerek büyük bir medeni cesaretin sahibi olduğunu da göstermiştir.

Siyasi konularda sahip bulunduğu görüş ve düşünceleri yazıya dökmüş ve bu yolla idarecilere yardımcı olmaya çalışmıştır. Özellikle Mir’atü’l-Cemal ve Kanun-u Şahenşahî adlı eserlerin incelenmesi halinde bu alandaki birikimi açısından durumu daha iyi anlaşılacaktır. Bu eserleriyle şifahi olarak idareciler için yaptığı ikazları yazıya da dökmüş ve bu alanda yol gösterici olmaya çalışmıştır.

Bitlisî aynı zamanda bir tarihçi olarak hizmet görmüş ve bu özelliği ile daha çok tanınmıştır. Bu alandaki en büyük şöhreti Heşt Behişt adlı eseri ile gerçekleşmiştir. Bu eser hem Yavuz Sultan Selim dönemine kadar gelen padişahlar hakkında bilgi vermekte, hem de yaşadığı dönemin olaylarını kaleme alması bakımından birinci elden kaynak hükmüne geçmektedir. Dolayısıyla eser, söz konusu dönemi inceleyen Osmanlı tarihçileri için önemli bir kaynak hüviyetine haiz olmuştur. Ayrıca, Farsça yazılan ilk Osmanlı tarihi olma vasfına sahiptir. Devlet tarafından resmi olarak görevlendirilmiş, olayları yazıya dökme işini üstlenmiş bir şahsiyet olma itibariyle de Osmanlıların ilk vakanüvislerinden biri olma özelliğine de sahiptir. Eserlerinde dikkat çeken özelliklerden bir tanesi de yazıda hem nesir hem de nazım kullanmıştır.

Eserleri

İdris-i Bitlisî üstlenmiş bulunduğu görevleri yerine getirdiği, bir çok seyahatleri gerçekleştirdiği, çok sayıda idareci ve ilim adamıyla görüştüğü gibi, çok sayıda eser de kaleme almıştır. Yazdığı eserlerden bazılarının nüshaları ülkemizde bulunurken bazılarının nüshaları yurt dışındaki çeşitli müze ve kütüphanede bulunmaktadır. Bazı eserleri hakkında aydınlatıcı bilgilere sahip olunurken, kendisine ait olduğu tahmin edilen bazı eserler hakkında ise yeterli bilgi yoktur.

1- Heşt Behişt; en ünlü eseridir. Bu eserini otuz ayda tamamlamıştır. Osmanlı hanedanının ilk sekiz padişahı hakkında bilgiler ihtiva etmektedir. II. Bayezid’in emriyle yazmaya başladığı belirtilmektedir. Bitlisî bu eserine Kütubü’s-Sıfati’s-Semaniye fi Ahbari’l-Kayasireti’l-Osmaniyye adını da vermiştir. Eser sekiz kısımdan oluşmakta olup her kısımda bir padişahın dönemi ele alınmıştır. Gerek yurt içi gerek yurt dışında eserin birçok nüshası bulunmakta olup bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Bölümündedir. Eserin sonunda II. Bayezid’in saltanatı oğlu Yavuz’a bırakması da anlatılmaktadır. Eserin dili Farsçadır.

2- Selim Şah-Name; Yavuz Sultan Selim dönemini konu edinen eseridir. Osmanlı-Safavî ilişkilerinin de işlendiği bu eser çok ilginç bilgileri de olduğu gibi aktarmıştır. Çaldıran Savaşı (1514) öncesi Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasında cereyan eden mektup ve görüşmeler geniş bir şekilde yer almıştır. Bitlisî Şah İsmail’in Yavuz hakkında sarf etmiş olduğu hakaretleri olduğu gibi aktarırken, kendisi de Şah hakkında benzer ifadeler kullanmıştır. Eser Farsça olarak yazılmıştır.

3- Risâle-i Hazâniyye; Akkoyunlu Hükümdarı Yakub’un Azerbaycan’dan Erran’a yaptığı yolculuğu konu edinen eser olup bu hükümdara sunulmuş bir risaledir. Bitlisî de bu sırada Sultan Yakub’un maiyetinde bulunmuştur. Eserin dili Farsçadır.

4- El-İbâ ‘an Mevâki’i’l-Vebâ; Arapça olarak yazılan bu eser Tıp ilmi ile alakalıdır. Veba hastalığı ve korunma yolları hakkındaki bilgileri ihtiva etmektedir.

5- Tercüme-i Hayâtü’l-Hayavan; Bitlisî’nin tercüme eserlerindendir. Yavuz Sultan Selim’in emriyle tercüme edilmiştir. Asıl eser Ebü’l-Baha Kemalü’d-din Muhammed bin Musa ed-Demirî’ye aittir. On dördüncü yüzyılda kaleme alınmış bir eserdir. Eserde bazı hayvanların faydaları ve zararları üzerinde durulmakta ve bilgi verilmektedir. Bitlisî bu eserin tercümesini Mısır’ın fethinden önce tamamlayıp padişaha sunmuştur. Farsça yazılmıştır.

6- Risâle-i Bahâriyye Yâ Râbi’a’l-Ebrar; Akkoyunlu Hükümdarı Yakub’un son dönemlerinde kaleme alınmış olup kendisine takdim edilmiş bir risale şeklindedir. Astronomi ile ilgili bir eserdir. Farsça yazılan eserlerindendir.

7- Risâle-i fi’n-Nefs; Arapça olarak yazılmış bulunan eser felsefi konularla ilgilidir. Bitlisî bu eseri ile felsefi konulara temas etmiştir. Bilindiği kadarıyla ülkemizde herhangi bir nüshası yoktur.

8- Şerh-i Haşiye-i Tecrid (Haşiye-i Şerh-i Tecrid); Bursalı Mehmed Tahir bu eseri Bitlisî’nin eserleri listesine dahil etmiştir. Bunun dışında eserle ilgili bilgi yoktur.

9- Münâzara-i Işk bâ Akl; Eserde aşk ile aklın münazarası işlenmiştir. Farsça yazılmıştır.

10- Râfizilere Reddiye; Hakkında fazla bilgi olmayan başka bir eseridir.

11- Kenzü’l-Hafi fi Beyâni’l-Makamati’s-Sûfi; Bitlisî’nin eserleri arasında gösterilmekle birlikte hakkında bilgi yoktur.

12- Mir’âtü’l-Uşşak; Bir mukaddime ve iki bölümden oluşan eser Yavuz Sultan Selim’e takdim edilmiştir. Tasavvufa dair bir eser olup bu alandaki bazı terimlerin izahı yer almaktadır. Farsça yazılmıştır.

13- Hakku’l-Mubin fi Şerhi Hakki’l-Yakîn; Bu eserini II. Bayezid döneminde yazmaya başlamış olup Yavuz Sultan Selim döneminde tamamlamış ve Padişaha takdim etmiştir. Şeyh Mahmud-u Şebisterî’nin "Hakku’l-Yakin" adlı eserine yazmış bulunduğu şerhtir. Sekiz babdan oluşan bu eserini 1512-1514 yılları arasında kaleme almıştır. Dili Farsçadır.

14- Kanun-i Şahenşâhî; Vefatından kısa bir süre önce bitirdiği tahmin edilen eseridir. Hükümdarların uymaları gereken kurallar konusu işlenmiştir. Eser doktora tezine konu olmuştur. Farsça yazılmıştır.

15- Mir’atü’l-Cemal; Bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde yer almakta olan eser Osmanlı Padişahı II. Bayezid döneminde kaleme alınmıştır. Farsça yazılan eserlerdendir.

16- Münâzarâtü’s-Savm ve’l-İyd; Namaz ve bayram konusu işlenmiştir. Eser hem nazım hem nesir olarak karışık şekilde kaleme alınmıştır. Farsça yazılmıştır.

17- Şerh u Esrâri’s-Savm min Şerhi Esrâri’l-‘İbadin; Bitlisî Mekke’de bulunduğu sırada kaleme almıştır. Arapça yazmış bulunduğu eserlerinden biridir. Oruçla ilgili konular üzerinde durmuştur.

18- Risâle Der İbâhat-ı Ağânî; Günümüze kadar herhangi bir nüshasına ulaşılamayan eserlerdendir.

19- Hâşiye ‘alâ Tefsir-i Beyzâvî; Giriş kısmında Sultan II. Bayezid’i öven bir kasidenin yer aldığı eser, Beyzavî’nin tefsirine şerh olarak yazılmıştır. Eser Arapça olarak yazılmıştır.

20- Kasâid ve Münşe’ât ve Müraselât; Eserde yazarın bazı kasideleri ve mektupları yer almaktadır. Osmanlı padişahları hakkında yazdığı kasideleri ve bazı mektupları kaydedilmiştir. Eserin dili Farsçadır.

21- Mecmu’a-ı Münşe’at; Bu eserde yazarın, aralarında Hüseyin Baykara ve Şeyhülislam Ebu’s-Su’ud gibi, devlet ve din adamlarına yazdığı özel mektuplara yer verilmiştir. Bunların yanında padişah adına yazdığı mektuplar da yer almaktadır. Farsça yazılmıştır.

22- Şerh-i Nehcu’l-Belaga; Bu eser hakkında fazla bir bilgi yoktur. Sadece Bitlisî’ye ait olduğu bilinmektedir.

Sıraladığımız bu eserlerin dışında; El-Münşe’at, Tercüme ve Nazm-ı Hadis-i Erba’in, Şerhu’l-Hamriyye, Şerh-i Manzume-i Gülşen-i Raz, Tuhfe-i Dergâh-ı Âli, Şerhu Fusûsi’l-Hikem adlı eserleri de yazdığı nakledilmektedir. (Eserler hakkındaki daha geniş bilgiler için bkz. Hicabi Kırlangıç; İdris-i Bitlisî Selim Şah-nâme, Ankara, T.C. Kültür B., 2001)

Öz

Bu çalışmada, Mevlana, Şeyh, büyük Kürt alimi vb. sıfatlarla anılan İdris-i Bitlisî’nin kısa bir biyografisi sunulmakta ve eserleri tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İdris-i Bitlisî, Osmanlı, Safaviler, Kürtler

Abstract

This study goes on a short biography of İdris-i Bitlisi who is called as Mevlana, Sheikh, great Kurdish scholar etc. His works are also introduced.

Key Words: İdris-i Bitlisî, Ottoman, Safevids, Kurds

Dipnotlar:

1. Hicabi Kırlangıç; İdris-i Bitlisî Selim Şah-nâme, Ankara, T.C. Kültür B., 2001, s. 7-8.

2. Kırlangıç, a.g.e., s. 8.

3. Kırlangıç, a.g.e., s. 8; Ahmet Sırrı Arvas, Tarihe Geçen Tarihçi İdris-i Bitlisî, http://www.huzuradogru.com/Kose_Yazilari-1142.html

4. Kırlangıç, a.g.e., s. 9.

5. Çözüm ortak değerlerde http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=11629

6. Ahmed Akgündüz; Şark Meselesinin Tarihi Esasları, http://www.osmanli.org.tr/belgelergerceklerikonusuyor-2-74.html

7. Arvas a.g.m., http://www.huzuradogru.com/Kose_Yazilari-1142.html

8. Ahmed Akgündüz; Şark Meselesinin Tarihi Esasları, http://www.osmanli.org.tr/belgelergerceklerikonusuyor-2-74.html

9. A.g.m.

KÜRT SORUNU DOSYASI /// NAZMİ EROĞLU : “Güneydoğu Sorunu” ve Hamidiye Alayları’na Dair Birkaç Be lgede Anlatılanlar


"Güneydoğu Sorunu" ve Hamidiye Alayları’na Dair Birkaç Belgede Anlatılanlar

"South-eastern Question" and the Stories told about Hamidian Troops in Some Historical Documents

Nazmi EROĞLU

Araştırmacı-yazar

"Güneydoğu Sorunu"nun Mahiyeti

Daha ziyade Kürtlerin meskun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisî’nin teşebbüsleri sonucunda Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştı. 19. yüzyılın son çeyreğine kadar büyük ölçüde "sulh ve sükun" içindeki bu topraklarda, aynı süreçte meydana gelen bazı olaylar, bölgesel bir düzeyde ve daha ziyade asayiş çerçevesinde kalınarak kaynağında kurutulmuştur. Hilafetin ilgasından sonra meydana gelen gelişmeler ise daha şümullüdür ve toplumu uzun süre meşgul edecek sorunları içinde barındırmaktadır. 1980’lerden sonra tırmanan terör faaliyetleri ise neredeyse ülkeyi uluslararası boyutta sıkıntıya sokacak bir mahiyete ulaşmıştır.

Esasında bahsi geçen bölgede meydana gelen olayların sebepleri muhteliftir. Burada yaşayan insanların önemli bir kısmının hayatında yoksulluk, cehalet, bilgisizlik, eğitimsizlik söz konusudur. Bununla birlikte güvenlik, emniyet ve buna bağlı olarak aşiret düzeninin getirdiği problemler sürekli kendini göstermiştir. Neticede toplumu canından bezdiren bu müthiş sosyal ve ferdî hastalıklar bir türlü aşılamamıştır. Nitekim bütün ağırlığıyla yaşanan sorunlardan kurtulmak isteyenler ve imkan bulanlar bölgeyi terk ederek başka vilayetlere göç etmişlerdir. Türkiye’nin diğer bölgeleri de göç vermesine rağmen, bu tarz sorunlar sebebiyle buralardaki kadar büyük bir kopuş yaşanmamıştır.

Bununla beraber, Abdülhamid zamanından beri bölgede yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalar, "dış güçlerin" siyasi baskısı altında şekillenmiş ve çoğunlukla bu toprakların yabancı devletlerin nüfuzu altına gireceği korkusuyla hükümetler tarafından tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Fakat ortaya atılan projelerin Orta Doğu’nun bu kilit bölgesini düzene sokamadığı açıktır. Zira, burada yaşayan insanların rahat ve huzuru istikrarlı hale getirilememiştir. Meseleye ağırlıklı olarak güvenlik ve iktisadi açıdan yaklaşılması ve bunların giderilmesiyle sorunların biteceğine inanılması, çözümün gecikmesine ve sorunların bir bölümünün anlaşılamamasına sebep olmuştur. Bu da devlete ve topluma büyük bir maliyet yüklemiş, maddi ve manevi kayıplara yol açmıştır. Kısaca on milyarlarca dolar israf edilmiştir ki bu harcamalarla Türkiye’nin en büyük sorunlarının çözüleceğine şüphe yoktur. Bunun yanında bölge sakinlerinin ülkenin topyekun bir şekilde kalkınmasına yapacağı katkı azalmıştır.

Dolayısıyla, devleti bu ağır faturaya mecbur eden önemli oranda "emperyalist güçlerin" politikalarıdır. Bir o kadar da bölgede yaşayan halkın kültürel hakları ve kimlik yönündeki bilinen taleplerinin görmezden gelinmesidir. Hatta bu tutumun da önemli bir sebebi, Batılıların Orta Doğu’ya karşı ilgilerinin yönetim üzerindeki baskısı ve buna bağlı olarak "ulusalcı" ideolojinin, dışlayıcı veya "asimilasyon politikalarıyla" bir savunma hattı oluşturma gayretidir. Halbuki Türkiye’de asırlar boyu ortak bir medeniyet etrafında kaynaşan halkın yapay bir anlayışa zorlanması gereksizdi; zira bu anlayış eskiden kalma güçlü bağları zayıflatıcı bir mahiyet taşımaktadır. Böylece, korku ve heyecan içinde oluşan bu savunma yönteminin tarihî arka plan ve iç dinamikler göz ardı edilerek uygulanması, yönetimle halkın arasında önemli bir kopuşu ve yabancılaşmayı netice vermiştir. Nihayet, Balkan faciasının izleri Türkiye’yi yönetenlerin politikalarında hemen her dönem kendini göstermiştir. Buna rağmen yakın bir dönemde devletin aldığı bir kararla meydana gelen bazı değişiklikler bahsi geçen bölge halkına yönelik uygulamaların yanlışlığını ortaya koymuştur. (Kültürel haklar tanınmıştır) Büyük kayıplar verilerek gelinen bu noktada bürokratların ve siyasîlerin donanımsızlığı, bilgisizliği ile ideolojik yaklaşımların meydana getirdiği perdenin bu zümreleri nasıl halktan uzaklaştırdığı açıktır. Bunun yanında "Kürt elitleri ve aydınlarının" önemli bir bölümünün de bu bölgede yaşanan sorunları kavrayamadığı, hatta bazı kilit noktalardaki yöneticiler gibi bölge halkına yabancılaştığı, kendi halkını istismar ettiği gözden kaçmamaktadır. Kısaca, sabah-akşam bir arada yaşayan insanların birbirlerini anlamamaları gibi feci bir durum bütün ağırlığıyla geçerliliğini korumaktadır. Nihayet birinin güldüğü yerde öbürü ağlıyorsa, işte bu bir ülke için alarmdır. (Maalesef, buna on yıllardır şahit olunmaktadır. Hatta muhafazakar kitlelerin sorunlarında da bu bölünmüşlük kendini göstermektedir. Ülkeyi yönetenlerin veya sosyal problemlerin halli için fikir üretenlerin, özgürlükler konusunda duyarlı olmaları halinde rahatlıkla aşılabilecek sorunları kangren haline getirmeleri, bunu ülkenin birliği ve bütünlüğü adına yapmaları hayret edilecek bir husustur.)

Meşrutiyet’in başında bu bölgenin makus talihini yenmenin eğitim ve iktisadi sorunların halledilmesiyle mümkün olabileceğine inanan Genç Sancağı Mutasarrıfı İbrahim Muhlis’in (16 Eylül 1908’de Sadaret’e gönderdiği raporundaki)1 görüşlerinin o dönem için gerçekçi olduğu söylenebilir. Zira, Osmanlı Devleti’nde kültür ve "kimlik" yönünden önemli bir sıkıntı yaşanmamakta idi.2 Bununla beraber bahsi geçen şahıs şu hususların altını da çizmektedir: "… Zeki ve cesaretli olan bölge halkının yeteneklerinden istifade edilmediği gibi, Aşiret Alayları’na mensup olan Kürtlerin kontrol altına alınmasına dahi özen gösterilmeyerek bu grupların bulundukları yerlerin harap olmasına sebebiyet verilmiştir. İlk önce bu idari yapının değiştirilmesi gerektiği hususu açıkça ortaya çıkmıştır."3

Diğer taraftan, burada uygulanan Aşiret Alayları düzeninin bölgenin güvenliğiyle merkezi otoritenin politikalarının gerçekleştirilmesine hizmet etmesinin amaçlandığı bilinmektedir. Buna benzer bir yapılanmanın yakın tarihte meydana gelen olaylar sebebiyle teşkilatlandırılan "korucu sistemi" olduğu söylenebilir, ki burada güdülen gaye yüzyılın başındaki uygulamalarla paralellik arz etmektedir.

Bu yazımızda ele aldığımız belgelerde Aşiret Alayları ile bölgenin güvenlik ve eğitim sorunlarıyla ilgili hususlar dile getirilmekte ve metinleri kaleme alanlar tarafından çözüm yolları ortaya konulmaktadır. Ancak, belgelere geçmeden önce, burada üzerinde durulan konuların anlaşılması için, Aşiret Alayları’ndan bahsetmekte yarar vardır.

Hamidiye Alayları’nın Teşkilatlandırılması

Hamidiye (Aşiret) Alayları’nın kurulması 1890’da tasarlanmış ve o yıl içinde teşebbüse geçilmiştir. Bu alayların teşkilatlandırılmasında IV. Ordu Kumandanı Müşir Zeki Paşa, Anadolu Islahat-ı Umumî Müfettişi Mehmed Şakir Paşa, Teftiş-i Askeri Komisyonu üyesi Miralay İbrahim Bey görev almıştır. Dolayısıyla teşkilatın planlamasını ve projenin yürütülmesini sağlamışlardır. Rusya’nın yapılandırdığı Kazak Alayları da incelenerek ortaya konulan bu uygulama sonucunda 1901 senesinde 65 alay teşekkül ettirilmiştir. Bu girişimle -yukarıda da değinildiği gibi- merkezi otoritenin temini, doğuda devletin gücünü koruyacak bir siyasi dengenin yeni şartlara göre oluşturulması, Ermenilerin dış çevreler tarafından istismar edilmesiyle meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi ve Rusya’nın muhtemel saldırısına karşı bölgenin direncinin ve savunmasının güçlendirilmesi amacı güdülmüştür.4

Minorsky de bu hususa işaret ederek hükümetin Şark siyasetindeki değişikliğini 1878’e kadar geri götürmektedir. Zira, Berlin Antlaşması’nın 61. maddesine göre bahsi geçen bölgede ıslahat yapılması tavsiye edilmekte idi. Ancak Türk yöneticileri Büyük Devletler’in istekleri doğrultusundaki ıslahat taleplerine karşı "gizli mukavemet" gösteriyorlardı. 1885’ten itibaren meydana gelen ve Rusya, İsviçre ve İngiltere’ye bağlı olarak gelişen Ermeni ihtilâl hareketleri bu toplumun milliyetçilik duygularını kamçıladı.5 Esasında Rusya, Balkanlar’da başarılı bir şekilde uyguladığı Slav milliyetçiliği planına uygun bir şekilde Ermeni milliyetçiliğini de kullanarak Doğu Anadolu üzerindeki emellerini gerçekleştirmek istiyordu. İşte tam da bu noktada "Hamidiye Alayları’nın kuruluşunun direkt hedefi, Ermeni terörizminin daha fazla dallanıp budaklanmasını önlemekti".6 Devleti yönetenler ise bölgenin şartlarını dikkate alarak bilinen tedbirleri almaya başladı.

Nizamnameye göre alaylar 4, 5 veya 6 bölükten, 512-1152 arası neferden oluşacaktı. Aynı zamanda aşiret reislerinin çocuklarından birer kişi seçilerek İstanbul’daki süvari mektebine gönderilecek ve orada eğitim verilecekti. Bunlar, buradan mezun olup döndüğünde mülazım rütbesiyle alayında görev yapacak, böylece önemli bir kuvvet bölgenin imkanlarıyla vücut bulacaktı. Neticede 35.000 süvari ve asker devletin hizmetine girecekti.

Teşkilatlanan alayların faaliyet ve yönetimlerinde zamanla bazı sorunlar ortaya çıkmış, bu sebeple aşiretler arasında kavgalar artmıştı. Alayların disiplin altına alınması için Müşir Şakir Paşa müfettiş olarak görevlendirilmiş ve Şakir Paşa, Zeki Paşa ile tedbirler almaya çalışmıştır. Ancak, 1897’de henüz yeterli ölçüde bunun sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir husus Büyük Devletler tarafından Ermeni olayları (1890-1895) gerekçe gösterilmiş -yapılan şikayetler üzerine- alayların disipline kavuşturulması ve Ermeniler lehine hükümetin tedbir alması için baskı yapılmıştır.

Her iki paşa alayları nizama sokmak için Malazgirt’te bir ferikliğin emrinde (Hamidiye Umum Kumandanlığı adı altında) yeniden teşkilatlanmalarını ve faaliyetlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesini düşünmüşlerdir. Meşrutiyet’in ilanı ve daha sonra Abdülhamid’in tahttan uzaklaştırılmasının akabinde farklı bir durum ortaya çıkmış, alaylar dağıtılmış ve düzenli orduda subay olarak görev yapanların (Kürt reislerinin oğulları) rütbeleri indirilmiştir. Ayrıca, Ermeniler lehinde kararlar alınmış, bu da tepkilere yol açmış ve yeni yönetime karşı güven bunalımı meydana gelmiştir.7

Bu gelişmeler yaşandığı esnada bazı tecrübeli bürokratların ve bölgeyi temsil eden siyasilerin Doğu’nun durumu hakkındaki -hükümeti uyarıcı ve yol gösterici- raporları gündeme gelmiştir. Birbirine yakın tarihlerde gönderilen raporlarda değişik açılardan bölgenin yapısı ele alınmakta, özellikle bölgenin güvenliği, barış ve huzurunun temini üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, muhtemel tehlikelere de dikkat çekilmektedir.

Dördüncü Ordu Müşiri İbrahim Paşa’nın Uyarıları

Erzincan’da Dördüncü Ordu Müşiri İbrahim Paşa’nın şifreli telgrafında (18 Şubat 1910)8 Kürdistan ile ilgili sürekli olarak yaptığı ve doğru çıktığını düşündüğü açıklamalara, uyarılara işaret ederek yine bazı hususları dile getireceği belirtilmektedir. Kısaca, vatanı terk ve hicret etmeye mecbur bırakılan malum reisler (aşiret reisleri) hakkında vaktiyle dile getirmiş olduğu sorunların yine geçerliliğini koruduğunun artık anlaşıldığı ifade edilmektedir. Buna göre:

"Nüfuzları yalnız 8-10 bin kişiden ibaret olan, fakat kendi aşiretleri ve bağlılarıyla sınırlı kalamayan firarilerin (bahsi geçen reislerin) maruz kaldıkları göç felaketi -vatandan uzaklaşmaları- ve bugün aynı muameleye kendilerini maruz gören emsali üzerinde tesirli bir ibret, hüzün ve keder husule getirdiği anlaşıldı…

Firarileri ikna ederek vatanlarına dönmeleri ve akla gelen kötü şeylere meydan verilmeden uygun bir şekilde tedbir alınarak idare edilmeleri ülkenin selameti namına vecibeden iken bu konuda bir şey yapılmadı.

Diğer taraftan, "dört vilayeti" ülkenin sınır boyunu meydana getiren "Kürdistan" geniş hattının önemi ve zamanın nezaketinden dolayı muhtaç olunan sükunun sağlanması elzemdir. Ayrıca, devletin gelecekteki güvenliği ve barışı burada yaşayan unsurların birleşmesine bağlı olduğu, karşılıksız (seyyanen) muamele edilmesi ve adaletin yerine getirilmesi Meşrutiyet’in gereklerinden olduğu bilinmektedir. Ancak, işaret edilen vilayetlerde görev yapan memurlar bu durumu takdir etmekten ve anlamaktan acizdir. Bunların halleri, bölgenin yapısı (mizacı) gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Meşrutiyet hükümetinin halkın birliği hususundaki gayesini hareket düsturu olarak kabul etmesi gerekenler de çoğunlukta olan aşiret evlatlarına ve kabile reislerine kötü gözle bakmaktadırlar. Bundan dolayı, sabık dönemdeki cürümleri bahane edilerek kanunî takibat yapılmakta ve eskiden beri düşmanlıkları bulunan gayrimüslimlerin memnun edilmesi meşrutiyet-severlik olarak görülmektedir.

Halbuki böylelikle fırsat kollayan ve siyasi amaçlar taşımakta şüpheli görülen gayrimüslimlere geniş bir hareket sahası tanınmakta ve hoşa gitmeyen davranışlar artırılmaktadır. Zaman, mevki ve mekan itibarıyla gelişmeler muhakeme edilirse, Meşrutiyet’in yararlarını tamamıyla tecelli ve tesis edemeyen bu vilayetlerin henüz uygulama alanı olamayacağı ve bundan dolayı işlerin tecrübeli ellere, muktedir vali ve mutasarrıflara tevdiine ihtiyaç duyulduğu anlaşılır."

İbrahim Paşa’nın yazısının devamında şu hususların üzerinde de durulmaktadır:

Bu bölgede yaşayan aşiretlerle Ermeniler arasında ne zaman başladığı bilinmeyen bir tarihte meydana gelen soğukluğun son çeyrek asır zarfında maddi menfaat(ler) gibi tabiî sebepler ile husumete dönüşüp devam ettiği ve arttığı bilinmektedir. Bununla beraber bu düşmanlığın özellikle Ermeniler aleyhinde yayılan haberlere delalet eden kesin bir emaresi yoksa da, bir süreden beri aşiretler arasında dahi kasaba dahilinde bile hükümetten hoşnutsuzluğu içeren dedikodular cereyan etmekte, aşiret reisleri arasında gizlice fikir alışverişi ve (maksatlı) ilişkilerin olduğu işitilmektedir.

Aşiret sınıfından bazılarının çeşitli suçlardan şüpheli bulunarak tutuklanması, hiçbir mahkemenin tutuklama kararı olmaksızın (kanundışı) mülkiye hapishanesine konulması ve baskılara maruz bırakılması; Kürtleri büsbütün korkutup kaçırarak bu gibi dedikodulara her tarafta cereyan eden bir alan açılmasına ve Meşrutiyet’ten pek ziyade zarar gören reislerin iğfallerine, zararlı telkinlere sebep olmuştur. Fakat dedikoduların güvenlikle ilgili fiili bir etkisi bulunmadığı ve delil teşkil etmediği, fakat konuşma özgürlüğünün sınırlarını zorladığı bilinmektedir. Ancak, siyasi bir gürültü çıkmaması için bu husus dikkate alınmamıştır.

Gerçi nüfusun çoğunluğunu teşkil eden çiftçiler ve orta sınıf Kürtlerin Meşrutiyet’in tesiriyle her tarafta görülen rahatlık ve huzurdan memnun ve müteşekkir olduğu muhakkak ise de, her sınıf aşiret fertleri öteden beri reisler ve bir kısım eşrafın ister-istemez emellerin oyuncağı ve menfaatlerin vasıtası olmak zilletine mahkum olmuşlardır. O suretle yaşamış olduklarından düşüncem şu merkezdedir ki, aşiret reisleri ve eşrafın teşvikleriyle Meşrutiyet’in gereklerini hazmedemeyeceklerdir.

Dünkü gün aldığım özel bilgilere bakılırsa ilkbaharda Hüseyin ve Emin paşalar bir kuvvetle Van cihetinden dahile tecavüz etmek ve onu müteakip genel bir isyan meydana getirmek üzere bir takım aşiret reisleri arasında bir tasavvur ve gizli tertip için hazırlanmaktadır. Bu haber gerçi henüz kesinlik kazanmamıştır. Fakat mutasarrıflık bu genel duruma re’sen vuku bulan müracaatla olağanüstü tedbirler alınmasını gerektirecek ve endişe edilecek bir gelişme olduğunu bildirmiştir. Böyle bir halin devletin dış siyasetine karşı bir darbe teşkil edeceği bilindiğinden Mart ortalarına doğru burada bulunması lüzumuna karşı şimdilik Midyat’taki taburun karargah merkezi olan Muş’a alınması ve Bitlis Taburu mevcudunun artırılması gerekmektedir. Bununla beraber, mahkemelerin ıslahı ve adlî sahada nihaî düzenlemelerin ilkbaharda buraca da tatbiki ve hükümet dairelerinin sıkı bir bakanlık elinde bulundurularak kötü halleri bilinen adliye ve mülkiye memurlarının hiç olmazsa sair bölgelere kaydırılması ve sürgünleri; mahalli mizaçların hükümet işlerinde imkan dahilinde dikkate alınması ve hükümetin temkinli davranarak ihtiyaç halinde yönetimin bölge sorunlarına vakıf ve tecrübeli ellere tevdii. Ayrıca, Kürtler içinde itimat edilen şahıslardan oluşan bir nasihat heyeti gönderilerek telkinler yapılması önemli ve gereklidir.

Genç, Muş ve Hakkâri Mebuslarının Kaleme Aldığı Rapor

Bu süreç yaşanırken Dördüncü Ordu Müşiri İbrahim Paşa’nın telgrafından yirmi gün gibi kısa bir süre önce Genç Mebusu Muhammed Emin, Muş Mebusu Hasan Fehmi ve Hakkari Mebusu Taha tarafından kaleme alınan ve Dahiliye Nezareti’ne (İçişleri Bakanlığı) gönderilen bir yazıda (16 Kanunusani 1325/29 Ocak 1910)9 da ilginç konulara değinilmekte, aşiret yapısı ve bu yapıya dayalı teşkilatın mevcut durumu, ayrıca geleceğiyle ilgili nelerin yapılabileceğine ve eğitim sorununun ne şekilde çözüleceğine işaret edilmektedir. Buna göre:

Mebuslar önce, vicdani bir görevi yerine getirdiklerinden dolayı teşebbüslerinin şahsi durumlarıyla ilgisi bulunmadığını; devletin de temas ettikleri hususları dikkate alması gerektiğini ifade etmektedirler.

Alayların mevcut durumuyla ilgili gelinen noktada bahsi geçen mebuslar şu soruyu sormaktadır: "Hafif Süvari Aşiret Alayları’nın lağvı mı, devam ettirilmesi mi uygundur?" Bu suale, bölgede yaşayanların sosyal hayatını içerden ve dışardan, manen ve maddeten tehdit eden mevcut tehlikelerin sebeplerini göstermeleri halinde kafi bir cevap bulunacağı kanaatindedirler.

Yazıyı kaleme aldıkları ortamın etkisiyle olacak, "bugün bu alayların lağvı kadar kolay bir şey olamaz"; "haklarında reva görülen muameleler gezilip görüldüğünde anlaşılır" ifadelerine yer vererek yapılan yanlışlara dikkat çekmişlerdir.

Mesela, (şimdiye kadar bahis konusu olduğu halde bu kere) 140 santimetre yüksekliğinde beygir tedarikine mecbur bırakılmaktadırlar. Aleyhlerinde yapılan şikayetlerin delilleri ortaya konulmadan sübjektif kararlar verilmektedir. Lehlerindeki davalar ise genel muhakemelere tabi tutulmaktadır. Hasılı sosyal hayatın içinde bir mevkileri olmadığına delalet edebilecek derecede aşağılanmaları, -esef vericidir ki- süvarileri hiçbir vecihle bu kadar ağır muameleye mütehammil bulunmayan bu unsurları meyus etmeye, ağlatmaya, kaçırmaya kifayet eder dehşetli tesirlerden olduğu şüphesizdir.

Ancak lağvedilmeleri ve mahvolmaları kolay olan bu alayların, şayet siyasetimiz yakın bir gelecekte gerekli görürse tekrar teşkili mümkün müdür, değil midir? İşte şimdiden düşünülmesi lazım gelen en ziyade nazik nokta burasıdır.

Ruhî durumlarını yakından bildiğimiz için açıkça diyebiliriz ki elimizden bıraktığımız dakikadan itibaren düşman elinde göreceğimiz bu keskin silahı bir daha elde edebilmek ümidini besleyemeyiz. Şu olumsuz durum, kötü niyetlilere ait programların elli sene sonraki amaçlarına elli sene önce hizmet edeceği için bir şekilde devletin mukadderatıyla oynamak anlamına gelmektedir. Ayrıca komşu hükümetlerin de ekmeğine yağ sürmektir. Binaenaleyh temel unsurumuzun önemli bir organı, kara kuvvetlerimizin hareket halindeki (seyyar) ateş yağdıran demir gibi sağlam bir duvarı, hudutlarımızın metin, emin birer kahramanı hükmünde olan bu alayların lağvedilmesi yerine ilerde arz edileceği şekilde ıslahını daha uygun görürüz.

Yapılması gerekenler ise şunlardır:

Evvela, haklarında reva görülen kötü muameleden vazgeçilerek adilane (ve eşit olarak) muamele edilmesi. (Zaten yegane ilkesi adalet, eşitlik olan Meşrutiyet idaremizce de en ziyade gözetilecek şey bu değil midir?)

İkincisi: Hayvanların ölçüsünün iklim ve imkan dairesinde tadili. (Zaten 140 santimetre yüksekliğinde hayvan iklimimizde nadiren bulunuyor. Hatta hariçten alınması mümkün ise de yerli hayvan kadar amaca uygun olmaz)

Üçüncüsü: Talim ve terbiyelerine nizamiyeden tayin olunacak amir ve subayların, aşiretlerin yönetim politikalarına vakıf ve dindar şahıslardan seçilmesi. Zira, önceleri memur edilenler içinde birçoğunu biliriz ki aşiret efradını düzenli bir şekilde hırsızlığa, yanlışlara tahrik ve sevk ederek gayrı meşru ve haram kazançlardan alenen hisse almışlardır. Bu da aşiretlerin ahlakını bozmuştur. Ayrıca, şeriata ve edebe aykırı olan hareketleriyle askerin şeref ve haysiyetini, şahsiyetini ayaklar altına alıp çiğnemiş olmakla beraber Kürtlerin de taassubunu tahrik ve nefretini çekmişlerdir. Ki, bu gibilerine muallim, hatta ahlak bozucu subay (zabıta) demekten ziyade, bir şer aracı ve ifsadı demek daha ziyade yakışır.

Dördüncüsü: Suçlu olan şahısların tabi oldukları aşiret yöneticileri tarafından hükümete teslim edilmeleri ve buna aykırı hareket edenlerin cezalandırılması.

Beşincisi: Suçlular ve ortaklarının muhakemeleri genel mahkemelerde görülmesi ve altı ay hapis cezasına çarptırılanların askerlikle ilişkisinin kesilmesi, yerlerine aynı aşiretten uygununun seçilerek tayini.

Altıncısı: Birbirine komşu olan her on beş köyün, yahut yüz elliden iki yüz haneye kadar birkaç köyün ortasında mutlaka yatılı olmak üzere birer ilk, her alay veya kaza merkezinde birer orta, her liva merkezinde birer lise ve sanayi okulu kurulması. Çünkü aşiretlerin en büyük köyü, her biri diğerinden 10-50 dakika uzak mesafede dağınık on beş haneden ibarettir. Her haneye birer okul inşa etme imkanı olmadığına göre, köylerde bulunacak okullara -hele kış günlerinde- kırk-elli dakikalık yerden çocukların gelip gitmesi akla uygun değildir ve tehlikelidir. Zaten okul inşa edilen bazı köylerde istenilen sonucun alınamamasına sebep olan hususlardan birincisi budur. Fakat, yatılı okul olursa bu mahzur tabiatıyla ortadan kalkar.

Yedincisi: "Cahillerin taassubunu okşamak üzere" okullarda talebenin akideleriyle ilgili dersler vermek. Dinin adabına uygun hizmet ve yeni okullarla ilgili aşiretler arasında hasıl olan kötü düşünceleri ortadan kaldırmaya özen göstermek için de mahalli ulemadan -genellikle olumlu düşünce ve kanaat sahibi olanlardan ("kanaat önderlerinden")- birer müderris tayini. (Amaçlarının gerçekleşmesini urban ve aşiret mensuplarının cehaletinin devamı ve gafletinde arayan bir takım kötü niyetliler, şu bahtsızların taassuplarını tahrik için açıklamaya muhtaç ve tafsil olmayan bin türlü vesilelere müracaattan geri durmadıkları bilinmektedir. Bu sebebe binaen aşiretlerde cehaletin sürdürülmesine hizmet eden o gibi vasıtaları, süslü yalanları tesirsiz bırakmaya kafi bir tedbir var ise o da ifade edilen sağlam önlemlerden ibarettir.)

Sekizincisi: Talebenin umumi imtihanlarının vilayet, liva ve kazadan gönderilecek birer seçici heyet huzurunda ve fevkalade itina ile icrası.

Dokuzuncusu: Diploma veya çıkış belgesi ile mezun olan talebenin aldığı eğitime göre devlet hizmetinde görevlendirilmesi suretiyle himayesi ve emsallerinin eğitime teşviki.

Onuncusu: Maarifin tahsis edeceği para yeterli gelmezse başka yerlerden; vakıflar, aşiret reisleri ve yardımseverlerden bu okulların ihtiyaçlarının temini.

Genç Mebusu Muhammed Efendi’nin ifadesine göre, bölgesinin kapsamış olduğu perakende haneli beş yüze yakın köyün her birine maarif tarafından birer ilkokul öğretmeni tayin edeceğine, buraya ayrılacak paranın toplamının on beş yatılı okula tahsisi ve ayrıca öğretmenlerden başka orta derecede maaşla her bir okula mahalli hocalardan birer de müderris tayini. Harcamalarda meydana gelecek açıkları ise sancak ahalisinin ödeyeceğini ve eksikleri daimi bir şekilde karşılamak üzere her bir hane beşer yüz kök dut fidanı yetiştirip mektebe vakfedeceklerini taahhüt etmişlerdir. Ki hükümetçe önem verilse Muş ve Hakkari havalisindeki kabilelerin de aynı miktarı aynı şekilde temin edeceklerine şüphe yoktur.

Hülasa şimdiye kadar zararlı görülen bu alayların bahsi geçtiği şekilde ıslahı halinde bilakis birçok noktadan gerekli olduğu ve menfaatlerinin maddeten gerçekleşeceği şüphesizdir.

Şurası unutulmamalıdır ki, bugün Kürdistan bölgesinde ve Arabistan’ın çeşitli noktalarında ıslahat emrinde tasarlanan bunca masrafın bir kısmı maarife hasrolunur ve ıslahata maarif gibi yüksek vasıtalarla başlanırsa ahalinin hükümete karşı fikri büyük ölçüde düzelir ve sevgisi kazanılmış olur. Diğer taraftan da ilmin nuru buralara yayıldıkça dahilî hastalıklar kendiliğinden sona erer. Bütün emeller ve dahilî ve haricî batıl amaçlar sabahın ışıklarına uğrayan gecenin karanlığı gibi çekilir zannındayız. Unsurlar arasında birliğin temini için de bundan tesirli ilaç ve çare düşünülmüş değildir. Kabul edildiği takdirde emsale teşvik numunesi olmak ve ilkbaharda mahalli hükümet memurlarıyla birleşerek bölgelerimiz dahilindeki aşiretlerin okullarını tesis ve açıklarının (masraflarının) da bir kısmını aşiret reisleri kanalıyla temin ettirmek üzere bu yöndeki bölgesel sorunların giderilmesini istirham eyleriz…

Sonuç olarak, belgelerden derlemeye ve özetlemeye çalıştığımız hususlardan şu noktaya varmak mümkündür: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Abdülhamid döneminde oluşturulan yapı Meşrutiyet’in ilânından sonra bozulmuş veya değiştirilmiş; ancak yaşanan sorunlar azalacağı yerde büyümüştür. Bu durum sorumluluk mevkiinde olanları rahatsız etmiştir. Bölgede görev yapan Müşir İbrahim Paşa ve bölgeyi temsil eden bazı vekiller, sıcak gelişmelerin yaşandığı bir ortamda huzurun sağlanması ve bölge halkının barış içinde yaşaması için mevcut aşiret düzeninin ıslahını, Meşrutiyet’in vaat ettiği hukuka uygun bir şekilde sorunların çözümünü tavsiye etmişlerdir.

Öz

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzyılın başından beri çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bunlar daha ziyade bölgenin güvenliğiyle ilgili görüldüğünden bu yönde tedbirler alınmaya özen gösterilmiştir. Abdülhamid’in Doğu siyasetinin en önemli unsurunu oluşturan bu tedbirlerin merkezinde Hamidiye Süvari Alayları’nın teşkilatlandırılması yer almaktadır. Hakan’ın güvenini kazanan paşalar vasıtasıyla yürütülen bu proje çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Meşrutiyetin ilanından sonraki yıllarda bilinen aşiret düzenine dayalı teşkilatlanma önemini kaybetmiş ve buna bağlı olarak bölgede çeşitli problemler yaşanmıştır. Bu sıkıntıların aşılması için bölgede görev yapan ve halkını tanıyan bazı yetkililer tarafından önemli görülen hususlar dile getirilmiştir. Ana hatlarıyla bunlar; güvenliğin sağlanması, aşiretlerin yeniden daha itina ile teşkilatlandırılması ve eğitimin belli bir anlayış içinde yaygınlaştırılması düşüncesini kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hamidiye Aşiret Alayları, Kürtler, Ermeniler, Meşrutiyet, eğitim, Müşir İbrahim Paşa, Müşir Zeki Paşa, Mehmed Şakir Paşa, Miralay İbrahim Bey

Abstract

There are some problems in the Eastern and South-eastern Anatolian regions from the beginning of the 20th century on. Those problems are mostly related to the security of the region, against which some measures have been taken. Abdulhamid established the Hamidian Cavalcade Troops as the most important measure in the Eastern politics of Sultan Abdulhamid. This project which has been led by the Pashas on whom Sultan had trusted caused also a number of problems. After the declaration of the Constitution, the traditional organization system based on tribes became insignificant. This very fact caused to emerge many problems in the region. To overcome these newly emerging difficulties, authorities living in this region and familiar with their people uttered important issues. The main features of these utterances comprise of the provision of security, the careful reorganisation of tribes and the dissemination of education under the guidance of a definite conception.

Key Words: Hamidian Tribal Troops, Kurds, Armenians, Constitution, education, Müşir İbrahim Paşa, Müşir Zeki Paşa, Mehmed Şakir Paşa, Miralay İbrahim Bey

Dipnotlar

1. BOA. DH. MUİ, 2-5/36.

2. Bu konuda bakınız, Nazmi Eroğlu, "Bir Belgenin Ortaya Koyduğu Tarihî Arka Plan" Alternatif, Yıl: 2, Sayı: 3, Mart-Nisan 2005, s. 68-71.

3. BOA. DH. MUİ, 2-5/36’da kayıtlı belgeden (Eroğlu, s. 69).

4. Ali Karaca, "Hamidiye Hafif Süvari Alayları Hakkında Bazı Tesbitler (1890-1900)", Hakkı Dursun Yıldız Armağanı (Ayrıbasım), Ankara: TTK. Basımevi, s. 309-317; Cezmi Eraslan, "Hamidiye Alayları", DİA, c. 15, İstanbul, s. 462-463.

5. V. Minorsky, "Kürtler", İA., c. VI., MEB., s. 1106.

6. Martin van Bruinessen, Ağa, Şeyh ve Devlet Kürdistan’ın Sosyal ve Politik Örgütlenmesi, Çeviren: Remziye Arslan, Ankara: Özge Yayınları, tarihsiz, s. 228.

7. Eraslan, s. 462-464; Bruinessen, s. 228-229, 231; Ancak, daha sonra Doğu cephesinin şartlarının zorluğu sebebiyle yeniden yapılandırılmış olan alaylar, Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş savaşlarında savaşmışlar ve büyük kayıplar vermişlerdir.

8. BOA.DH.MUİ. 2-5/33, belgenin bulunduğu gömleğin üzerindeki tarih, 2 Mart 1910.

9. BOA. DH.MUİ. 60/28.

TARİH /// ABDULLAH DEMİR : Osmanlı Kaynaklarına Göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun İlhakı


The Annexation of Eastern and South-Eastern Anatolia According to Ottoman Sources

Abdullah DEMİR

Arşivci-Araştırmacı

Yunanlılardan Safevî ve Osmanlılara Kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Eski Yunan kaynaklarında Mezopotamya (ırmaklar arasındaki yer)1 adıyla anılan bölgenin Kuzey Batı’sında kalan topraklar, tarihi dönemlerde birçok medeniyetin geçiş yeri ve mekânı olmuştur. Bu bakımdan, yüzyıllar içinde burada hüküm süren ülkelere göre bahsi geçen toprak parçası farklı isimler almıştır. Osmanlılar, daha ziyade Kürtlerin meskun olmasına binaen buraya "Kürdistan" demeyi tercih etmişlerdir. Nihayet Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde bölge, Doğu ve Güneydoğu Anadolu adını almıştır.

Güneydoğu Anadolu, tarih boyunca Asurlular, Babiller, Romalılar ve Perslerin istilasına ve mücadelesine sahne olmuştur. Bölgenin en önemli şehirlerinden biri olan Diyarbakır, Roma ve Pers imparatorlukları arasında sürekli el değiştirmiştir. Bunun yanında Mezopotamya ve çevresinde, Roma İmparatorluğu’nun yerini alan Bizanslılar ile Sasaniler arasında sürekli çatışmalar kendini göstermiştir.

VII. yüzyılın ortalarına doğru Müslümanların hakimiyetine giren "Kürdistan" bölgesinde yaşayan halkların bir çoğu İslamiyet’i kabul etmiştir. Emevî hakimiyetinin sona ermesiyle Abbasiler bu toprakların hakimi olmuştur. Böylece Arapların hüküm sürdüğü asırlarda İslam kültürü bu bölgeye tamamen yayılmıştır. Bununla beraber İslam toplumları içindeki istikrarsızlık veya Müslümanlar arasında meydana gelen mücadeleler buralara da sirayet etmiş, bundan dolayı bölge sürekli el değiştirmiştir.

Bölgenin etrafı nehir ve ırmaklarla kaplı olduğundan burada yer alan araziler ve sakinleri "abadan ve şen" olmuş, diğer bölgelere göre daha verimli ve zengin bir hale gelmiştir. Bundan dolayı bu bölge, kendine yetecek bir hububat ambarı ve mal mübadelesinde büyük bir ticaret merkezi olarak tarihte yerini almış; ayrıca yeraltı zenginlikleriyle de dikkat çekmiştir.2 Diğer taraftan, stratejik önemi haiz olması sebebiyle sürekli istilalara maruz kalmış, birçok kavim burayı zaptetme mücadelesi vermiştir. Bölge, Asya ve Avrupa’yı birbirlerine bağlayan bir geçiş noktası olduğundan, adeta, değişik kavimlerin birbiriyle çatıştığı bir muharebe meydanı haline gelmiştir.

Abbasi hilafeti hizmetinde bulunan Selçuklular, zamanla güçlenerek Diyarbakır’ı ve civarında bulunan bazı yerleri hakimiyeti altına aldılar. Eyyubî Devleti ise XII. yüzyılda bu bölgeye hakim oldu. Burada yaşayan Kürt beylerine karşı yürüttükleri politikalar ve iyi ilişkiler sayesinde güçlerini pekiştirdiler. Eyyubîler birçok liva, sancak ve nahiyelere kendi emirlerini tayin ettiler. Akkoyunlular ve Karakoyunlular da Doğu Anadolu ve güneyinde belli bir süre hüküm sürdüler; fakat aralarındaki rekabet ve savaşlar nedeniyle bu bölgeyi tam olarak zapturapt altına alamamışlardır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ayrıca iki büyük istila hareketini yaşamıştır: Birincisi; XII. yüzyılın ortalarında Moğol hükümdarı Hülagu’nun, ikincisi; XV. yüzyılın başlarında Timur’un istilasıdır. Bu istilalar esnasında birçok tarihi yer zarar görmüş, mamur olan şehir ve kasabalar tahrip edilmiştir.

Akkoyunlu hakimiyetinin sona ermesiyle bölge Safevîler’in eline geçer. 1514 tarihinde Şah İsmail’in Çaldıran’da yenilgiye uğramasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tedricen Osmanlı hakimiyetine girdi. Bölge, Osmanlıya iltihak ettikten sonra ise istilalardan kurtulmuş ve yaklaşık üç yüz sene3 süren bir istikrara kavuşmuştur. Osmanlı Devleti de bu sayede topraklarını güneye doğru genişleterek Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı fethetmiştir.

Safevî Hakimiyeti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Osmanlı Devleti’ne ilhak etmeden önce siyasi ve idari olarak Safevî Devleti’ne bağlıydı. Bir arşiv belgesi bu hususu teyit etmektedir: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde beylikler halinde yaşayan Kürdistan emirlerinin tamamı eskiden beri Safevî Devleti’ne bağlıydılar. Bendeniz (İdris-i Bitlisî) oraya varıp biatlarını aldıktan sonra Kürt beylerinin tamamı Padişah Hazretlerine sadakat ve bağlılıklarını arz eyliyerek tabi olmuşlar"dır.4 Dolayısıyla, Çaldıran Seferi’nden önce bölgede hüküm süren beylerin Şah İsmail’e bağlı oldukları ve bu harekattan sonra da tamamen Osmanlı Devleti’ne tâbi oldukları bu ifadelerden anlaşılmaktadır.

Şeyh Haydar oğlu Şah İsmail Safevî, 1508’de Akkoyunluları yendikten ve Azerbaycan, Tebriz ve Irak’ı istila ettikten sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hakimiyetini pekiştirmeye başladı. İlk önce Musul, Mardin ve Diyarbakır’ı işgal etti.5 Hakimiyeti altına aldığı yerlere valiler tayin etti. Diyarbakır’a İstaçlu oğlu Muhammed Han’ı vali olarak gönderdi. Şah İsmail, aynı yılın baharında ordusuyla Kayseri sınırından geçerek Elbistan’ı ve Maraş’ı zaptetti.6 Safevîler karşısında tutunamayan Maraş Emiri Zülkadiroğlu dağlara kaçtı. Şah İsmail Zülkadiroğulları’na ait bölgeyi yağmaladıktan sonra Azerbaycan’a yürüdü. Ancak, mezhep taassubunun verdiği husumetle Kürtlerin üzerine yürümesi, Sünnilere ait türbe, zaviye ve mescitleri yakıp yıkması, büyük alimleri kılıçtan geçirmesi, şehir ve kasabalarını işgal etmesi, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde büyük nüfuza sahip Selahaddin-i Eyyubî sülalesinden Hısn-ı Keyf Emiri Melik Halil’i, Bohtan emirlerinden Cizre Emiri Ali’yi ve bunun gibi birçok Kürt beyini yakalayıp hapsetmesi büyük infiale sebep oldu.7 Neticede Şah İsmail’in bu şiddet ve sindirme siyaseti bölge halkını kendinden uzaklaştırmış, böylece Şah İsmail bölge halkının kin ve nefretini kazanmıştır. Bundan dolayı Safevî Devleti’ne bağlı bulunan bölge beyleri, teker teker Şah İsmail’i terk ederek Osmanlı Devleti’ne iltihak etmeye başlamıştır.

Yavuz Sultan Selim’in, Şah İsmail’e muhalif ve düşman olan bölge halkını böylece kendi safına çekmesi kolay olmuştu. Yani Kürtlerle Şah arasında meydana gelen bu husumet, doğal olarak Yavuz Sultan Selim’le ittifaka ve sultana biate yönelmiştir. Yavuz Sultan Selim ise bölge beylerine karşı askeri bir harekata girişmek yerine diplomasi yolunu seçmiş, Doğu ve Güneydoğu’da meskun bulunan büyük bir kitleyi kendine tabi kılmıştır. Böylelikle Şah’ın bölgedeki nüfuz ve satvetine son vermiştir.

Diğer taraftan "Kürt beylerine karşı yanlış bir siyaset izlediğinin farkına varan Şah İsmail, siyasi manevralarla bölge beylerinin gönlünü kazanmak, onları yeniden kendine doğru cezp etmek üzere kendi emirlerinden Çiyan Sultan’ı büyük bir orduyla Aladağ mevkiine göndererek bölge beylerinin tekrar kendine iltihak etmesini istemiştir."8 Kürt beylerine yapılan bu uzlaşma teklifi geri çevrilince Şah İsmail bu bölgeyi tekrar hakimiyeti altına almak için büyük bir askeri harekât başlattı ve -Kürdistan bölgesini zapturapt altına almak için- Karahan adlı komutanını görevlendirdi.9 İlgili arşiv vesikasında bu gelişmeler şu şekilde ifade edilmektedir: "Şah İsmail Kürdistan’ın Devlet-i Aliye’ye tebaiyetine geçtiğini haber alınca ol-memaliki Karahan’a tevcih etti. O dahi Diyarbakır’a gelince oradaki Kızılbaşlar onun başına toplandı."10

Kürt beyleri Safevî yönetimini terk ederek Osmanlı’ya iltihak ettikten sonra Şah İsmail Kürdistan bölgesinde büyük bir askeri yığınak yapmaya başladı. Diyarbakır’ı yeniden zapt etmek üzere Anadolu’da yaşayan birçok Alevi’yi etrafına toplayarak bu şehre hücum etti.11 Şah İsmail, Diyarbakır’ı kaybetmesi halinde "Kürdistan"ın da elinden çıkacağını tahmin ettiğinden bütün askeri kuvvetini buraya tahsis etmişti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Osmanlı Devleti’ne İltihakı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Osmanlılar açışından stratejik önemi arttığından Yavuz Sultan Selim Tebriz’de biatleri kabul ettikten sonra İdris-i Bitlisî’yi bölgeye gönderdi.12 Böylece, "Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bu muzafferiyet-i azime üzerine Tebriz’e gelip cüz-i tevakkuftan sonra Amasya şütebasına avdet eyleyeceği sırada Ümara’yı Ekrad’ı Devlet-i Aliye tarafına celb ve te’lifi için İdris-i Bitlisî’yi memuren Kürdistan’a irsal buyurdu."13

Bu süreç şöyle gelişti: Yavuz Sultan Selim Çaldıran’da Safevî ordusunu etkisiz hale getirmesinin akabinde 6 Eylül 1514’de Tebriz’e girdi ve burada bir süre kaldıktan sonra kışlamak üzere Amasya’ya dönünce, beraberinde bulunan İdris-i Bitlisî’yi Kürt beyleriyle temasa geçmek üzere görevlendirdi. İdris-i Bitlisî, Urmiye Gölü’nden Malatya ve Diyarbakır’a kadar uzanan bölge halkını Safevîlere karşı teşkilatlandırarak Osmanlı yönetimi altına girmeleri için büyük bir gayret sarf etti. İdris-i Bitlisî’nin Şark illerinde yürüttüğü faaliyetler kısa bir zaman içerisinde Osmanlılar lehine olumlu sonuçlar verdi.14 Urmiye çevresinde Emir Sarim’in oğulları İranlılara karşı sınırlarını korudular ve topraklarında bulunan Safevî taraftarlarını topraklarından çıkarmaları hususunda verdikleri mücadelede Soran Hakimi Emir Seyyid Bey ve Baban Kürtlerinin de desteğini almayı başardılar. Bunun yanında, Bıradost kabilesi emirleri Yusuf İskender Bey ve Sultan Ahmed de Osmanlıların safına katıldı. İmadiye Hakimi Emir Seyfeddin15 oğlu Emir Hüseyin, Cizre Hakimi Şah Ali Bey16 de Yavuz Sultan Selim’e biatlerini bildirdiler. Bu konuda kayıtlarda şu ifadeler yer almaktadır:

"Mevlana Hakimü’d-din İdris17 dame fazluhu ve halefu’l-ümerai’l-kiram Şeref Bey18 Hazretleri’nin Veziri Muhammed Ağa19 ki Şeyh Emir20 Karındaşı der cemi’i Kürdistan beyleri vekil edip elçileriyle bile gelip akalli kelimatları bu oldu ki müddet-i medidedir ki Devletlu Hüdavendigar Hazretleri’nin21 uğuruna hükmü şerifleri mücibince kızılbaşı melaini ile ceng ü cidal edip defa’atıyla nice bölük adamlarını kırıp memleketlerini garet etdük."22

Bu arada, Bitlis yöresinde toplanan bölge beyleri aralarında ittifak ederek İdris-i Bitlisî, Şeref Han’ın Veziri ve Şeyh Emir’in kardeşi Muhammed’i temsilci seçmişlerdi. Bütün Kürdistan beyleri, "Devletli Hüdavendigar Hazretleri"ne; "yapmış olduğumuz ahidname gereği bölgemizi korumak için kızılbaş-ı melain ile her yerde savaştık ve onların kuvvetleri üzerine yürüyerek bozguna uğrattık. Böylelikle Cizre ile Musul arasındaki sahrayı tamamen onlardan temizledik. Bize göndermiş olduğunuz emirnamenin gereğini aynen yerine getirerek bu bölgeyi Kızılbaşlardan tamamen temizleyerek bölgedeki egemenliklerine son verdik"23 şeklinde beyanda bulunmuşlardı.

Diyarbakır Üzerinde Osmanlı-İran Mücadelesi

Diyarbakır ahalisi İdris-i Bitlisî’nin kendilerine verdiği teminat üzerine ayaklanarak şehirdeki Safevî kuvvetlerinden bir kısmını ortadan kaldırdılar ve geri kalanlarını da sur dışına çekilmeye mecbur bıraktılar. Tehlikeyi tamamen bertaraf etmek için Osmanlı hükümdarına biatlerini bildirerek kendisinden yardım talep ettiler.

Şah İsmail bunun üzerine daha önce Cizre çevresinde Kürtlerle savaşmış olan ve Çaldıran Muhaberesi’nde ölen Ustaçlu Muhammed Han’ın kardeşi Kara Han’ı, Urfa hakimi olan Durmuş Bey ile birlikte Diyarbakır’ı muhasara ve zapta memur etti. Mardin, Hısn-ı Keyf, Harput ve Ergani’de bulunan Şah’a mensup kuvvetlere de Karahan’a iltihak etmeleri emrini verdi. Karahan ise beş bin kişilik bir kuvvetle Çapakçur yolundan gelerek Diyarbakır’ı muhasara altına aldı.24

Safevî kuvvetlerinin Diyarbakır’ı kuşatması yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Mahsur kalan halk Yavuz’dan tekrar yardım istedi. O sırada Zülkadir seferinde bulunan Yavuz Selim, Kürt beylerinin yardımına Dergah-ı Ali’nin en güvenilir adamlarından ve aslen Diyarbakırlı olan Yiğit Ahmed’i gönderdi. Amasya’dan hareket eden Yiğit Ahmed Paşa, Diyarbakır önlerine geldi; neticede muhasara hattını yarmaya ve şehre girmeye muvaffak oldu.25

Diyarbakır halkının imdadına yetişen bu kuvvetler Karahan’ın ordusuna karşı fazla bir varlık gösteremedi. Bunun üzerine, erzak ve mühimmat sıkıntısı çeken Diyarbakır halkı, İdris-i Bitlisî vasıtasıyla tekrar Yavuz Sultan Selim’e haber göndererek kendisinden yardım istediler. Sultan Selim, İdris-i Bitlisî’nin tavsiyesi üzerine Bayburt’ta bulunan Bıyıklı Muhammed Paşa’yı görevlendirdi ve Rumiye-i Suğra Beylerbeyi Şadi Paşa’nın beş sancakbeyinin de bu kuvvetlere iltihak etmesini emretti. Bütün komutanlar İdris-i Bitlisî’nin emrinde bulunan on bin mevcutlu Kürt kuvvetiyle birleştiler. Ayrıca, Hısn-ı Keyf hakimi Eyyubî sülalesinden Melik Halil,26 Bitlis Hakimi Emir Şerafeddin,27 Hizan Hakimi Emir Davut, Sason Hakimi Ali Bey ve Namran Hakimi Abdal Bey Muş sahrasında toplanarak harekete geçtiler.28 Palu Hakimi Cemşid Bey ve Çemişgezek Hakimi Hüseyin Beyler de Kiğı Sancağı’nda birleşerek önce Çapakçur’u Safevîlerin elinden kurtarıp Diyarbakır önlerine geldiler.29 Şadi Paşa da burada kendilerine iltihak etti. Osmanlı ordusu da şehir yakınında Karaköprü mevkiinde toplandı. Bu gelişmeler üzerine Karahan muhasarayı kaldırarak Mardin yönüne firar etti. Diyarbakır halkı şehrin kapılarını Osmanlılara açmasıyla Safeviler’in Doğu Anadolu’daki nüfuz ve hakimiyeti sona erdi (Eylül, 1515).

Diyarbakır ele geçirildikten sonra Bıyıklı Mehmed Paşa, Beylerbeyi rütbesiyle bölgeyi idare etmek üzere tayin edildi.30 Bu arada Safevîler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toparlanmaya başladılar ve nihai bir hesaplaşma mücadelesine giriştirler. Bunun üzerine Bıyıklı Mehmed Paşa ve İdris-i Bitlisi’nin idare ettiği ordular Mardin’in Koçhisar (Kızıltepe) yakınlarında birleşerek Korkuk mevkiinde31 Safevî ordusunu bozguna uğrattı. Bu muharebelerden sonra Şah’ın birlikleri İran’a çekilmek zorunda kaldılar.

Asayişin Yeniden Tesisi ve Bölgenin Osmanlı İdaresine Bağlanması

Bölgede savaştan dolayı bozulmuş olan asayiş ve istikrarın tesis edilmesi ve idari yapısının yeniden düzenlenmesi için İdris-i Bitlisî’nin içinde bulunduğu devlet adamları tarafından gerekli tedbirler alınmış ve merkezi otorite temin edilmiştir. İdris-i Bitlisî bölge beylerini yakından tanıdığı için sancakların teşkili ve beylerin tayini ile ilgili Yavuz Sultan Selim tarafından önemli yetkilerle donatılmıştı.32

Yapılan düzenlemelerde, Doğu ve Güneydoğu’nun coğrafi konumu, siyasi ve sosyal yapısı dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Zira, imparatorluğun diğer vilayetlerinde oluşturulan idari yapıdan farklı olarak, burada daha özerk bir sistem uygun görülmüştür. Böylece, "Diyarbekir vilayetine bağlı on iki sancak Yurtluk ve Ocaklık olarak düzenlenmiştir."33

Bununla birlikte, merkezi hükümetin bu kabil sancaklara da zaman zaman müdahale ettiği ve gerektiğinde yöneticilerini değiştirdiği görülmektedir. Yurtluk ve ocaklık ile idare edilen sancakların kanun ve nizamnamesine göre sancak mutasarrıfı olan beylerden biri öldüğünde yerine büyük oğlu; oğlu yoksa akrabalarından biri onun yerine sancak beyi olarak tayin edilirdi. Bu işlemin yapılabilmesi için de ahalinin, ayanın, kadının, imamın; kısaca sancağın ileri gelenlerinin hazırlamış olduğu mahzarları (toplu dilekçeler), bağlı bulundukları eyalet valisine vermesi gerekmekteydi. Bu mazbata üzerine eyalet valisi halkın talebi doğrultusunda tayin işlemini gerçekleştirdikten sonra merkezi hükümeti haberdar ederdi. Merkezi hükümet, tayinle ilgili deftere kaydını yaptıktan sonra ilgili yazıyı kaleme alarak beratını gönderirdi.34 Şayet bir bey isyan eder ve merkezi hükümet tarafından azledilirse veya idam edilirse, yönetim yine varislerinden bir başkasına geçerdi.35 Bu tür sancaklarda tahrir yapılmazdı. Ayrıca, beylere çeşitli büyüklükte haslar tahsis edilmişti ve savaş halinde bağlı oldukları eyalet birliklerine belli bir miktar askerle iştirak etme mecburiyetleri vardı.36

Öz

Bu çalışmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Osmanlı’ya ilhakı, bölgede Osmanlı-Safevi mücadelesi ve İdris-i Bitlisî’nin faaliyetleri belgeler ışığında gözler önüne serilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yavuz Sultan Selim, Bıyıklı Mehmet Paşa, İdris-i Bitlisî, Şah İsmail, Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Kürdistan

Abstract

This work brings out the annexation of Eastern and South-Eastearn Anatolian regions to Ottomans, the Ottoman-Safevid conflict in this region and the activities of Idris-i Bitlis under the guidance of historical documents.

Key Words: Yavuz Sultan Selim, Bıyıklı Mehmet Pasha, İdris-i Bitlisî, Shah İsmail, Diyarbakır, South-Eastern Anatolia, Eastern Anatolia, Kurdistan

Belgeler37

(TSMA, no: 5858)’de kayıtlı belge:38

(Bölge beyleri hakkında Şeref Han’ın veziri Muhammed tarafından kaleme alınan bu arzuhal İdris-i Bitlisî vasıtasıyla Sultan Selim’e gönderilmiştir.)

Dergah-ı mü’allaya ve barigah-ı a’laya bendeniz’in arzıdır. Haliyen Bitlis’te toplanmış olan Kürdistan beyleri Bitlis emirlerinden Şeref Han’ın veziri ve Şeyh Emir’in Kardeşi Muhammed Ağa ve Mevlana Hakimüddin İdris-i Bitlisî’yi vekil (temsilci) tayin ettiler. Fakat bazı nedenlerden dolayı buraya gelemeyen beyler elçilerini göndererek vekaletlerini bildirdiler. İdris-i Bitlisî ve Muhammed Ağa Amasya’da bulunan Yavuz Sultan Selim’e Kürt beylerinin biatlerini ve itaatlerini haber verdiler. Bölge beylerinin ittifakla söyledikleri tek söz buydu: Uzun süreden beri Padişah Hazretleri (Yavuz Sultan Selim) uğruna ve göndermiş oldukları hüküm gereğince lanetlenmiş Kızılbaş kuvvetleriyle mücadele ve savaş verdik, defalarca bölgemizde bulunan nice bölük adamlarını hezimete uğratarak memleketlerini talan ettik. Padişah Hazretleri’nden yegane beklentimiz Alaüddevle’ye karşı savaşarak onu mağlup etmesidir. Alaüddevle mağlup olursa bu bölgenin aciz ve fakirleri de bu küfür ehlinden kurtulmuş olurlar. Fakat Alaüddevle’yi mağlup etmek müyesser olmayıp beri tarafa kaçmış oldu. Özellikle Hamid ahvali (yani Diyarbekir merkezi) fethedilirse etrafında bulunan bütün şehir ve kasabalar elimize geçmiş olur. Böylelikle bölgemizde hiçbir düşman da kalmazdı.

Hasılı, Tebriz’e kadar uzanan bir bölge düşmanlardan temizlenmiş olursa gidip gelmemiz daha kolay olur. Ayrıca, Tebriz’den Bağdat’ın son sınırına kadar olan yerlerde Safevî kuvvetlerinin hakimiyet kurmalarına da izin vermezdik. Fakat şimdilik buna muvaffak olmadık. Şayet Devletli Padişah Hazretleri’nin Diyarbekir’in fethi için destek ve yardımları bize ulaşmaz ise Hamid içinde (Diyarbekir merkezinde) yüz bin kişi Safevî kuvvetleri tarafından kılıçtan geçirilecek ve Diyarbekir şehri ister istemez Safevîlerin eline geçecektir. Bizler de ya vatanımızı terk edeceğiz ya da ister istemez Safevî kuvvetlerine teslim olacağız. Şah İsmail’in emirlerinden Çiyan Sultan, beş bin kişilik bir kuvvetle bölgede bulunan beyleri ikna ederek Aladağ’a gelmiştir. Ayrıca, Şah İsmail Serkürdistan Beyi oğlu Başıbüyük Muhammed’i hususi elçi olarak bizlere göndererek kendilerine katılma teklifinde bulundu ve bütün beyleri davet etti. Bölge beylerini davet ettikten sonra o konuşma esnasında bunu da söyledi: Osmanlılar bize ne yapabilir; ahvalimizi şimdi bildik, Azerbaycan’a gelseler biz Irak’a gideriz, Irak’a gelse Horasan’a gideriz. Sonuç itibarıyla memleket harap olmamıştır. Osmanlı bütün memleketlerimizi tahrip ve bizleri öldürürse zulüm kazanmış olurlar. Fakat sizlere (Kürt Beylerine) vacip olan budur ki; iki padişah arasında yani Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim arasında arabuluculuk görevini üstlenmek ve her iki tarafta yaşayan Müslüman halk için barış ve anlaşmayı sağlamaktır. Osmanlı ve İran arasında bulunan Çopan köprüsünü sınır olarak kabul edip hem sizler, hem de diğer topluklar bu barış sayesinde huzur-ı kalb içerisinde müreffeh bir hayat sürdürmüş olursunuz. Tebriz Hakimi olan Helvacı oğlu Hüseyin Bey (Şah İsmail’in emirlerinden) bazı hediyelerle birlikte Yavuz Sultan Selim’e elçi olarak gelirken Maraş Bey’i Alaüddevle’nin mağlubiyetini ve Doğu’da Safevîlerin en güvenilir kalesi olan Kemah’ın düştüğünü ve Osmanlı tarafından ilhak edildiğini haberi alır almaz ihtiyaten Çiyan Sultan (Şah İsmail emirlerinden) yanında kaldı. Şayet izniniz olursa -ihtimal vardır- Hüseyin Bey gelip gitmek ister. Daha önce yapılan ahidname üzerine bu bende (İdris-i Bitlisî) dahi Kürdistan beylerine ümit ve istimalet verip sa’y u gayretimizle an yakın zamanda dediğiniz hazırlıklar görülüyor. (Yavuz Sultan Selim İdris-i Bitlisi’ye hitaben) sakın parçalanıp tefrikaya düşmeyesiniz daha önce geldiğiniz doğru yol ve istikamet üzere merdanelik edesiniz, adı geçen Helvacı oğlu Hüseyin gelirse biz kefiliz, onu Dergah-ı mu’allaya yetiştirmekle mükellefiz, dedik. Muhammed Ağa ve beraberinde bulunan elçiler ahidnâmeleri üzerinde kalıp beylerine haber gönderesiz. Karahan’ın Diyabekir’i kuşatması üzerine İdris-i Bitlisî Yavuz Sultan Selim’e Nizamüddin ile birlikte bir elçi yoldaş dahi gönderildi. Ümit ederiz ki, Osmanlı ordusu gecikmeden Diyarbekir’in yardımına yardım elini uzatacaktır. Bu diyarın ahvali ve haberleri için de bölge beyleri bendenizi (İdris-i Bitlisî ) gönderdiler ki varıp durumumuzu arz ettik de umulur ki ferman-ı ali ne ise emr oluna. Baki ferman bab-ı müallaya emri şeriflerine bağlıdır.

Bende-i Fakir

Muhammed’ül-hakir.

(BOA. Y.E E, 36/67)’de kayıtlı belge:39

Belgede evvela Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin fethinde emeği geçen üç şahıstan bahsetmektedir.

Birincisi: Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri’dir.

İkincisi: Evvel Asrın Sermedan Ulema ve Füzelasından olan İdris-i Bitlisî’dir.

Üçüncüsü: Erzincan ve havalisi beylerbeyi Bıyıklı Muhammed Paşa dahi bu şan ve şereften hissedar-ı iftihar olmuştur diye ifade etmektedir.

Şah İsmail İran’ın bütün şehir kasabalarını ele geçirdikten sonra Kürdistan bölgesini de zaptederek bütün şehir ve kasabalarını hakimiyeti altına aldı. Bunun üzerine Hicri (920) tarihinde Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Ordu-yı Hümayun ile İran’a karşı sefer düzenleyerek Çaldıran ovasında Şah İsmail ordusunu bozguna uğrattı. Bunun akabinde iki büyük devlet arasında kalan Kürtler, -"Şah İsmail’e bağlılığımızı sürdürelim mi? Yoksa Osmanlı Devleti’ne iltihak mı edelim?" diye- tereddüt geçiriyorlardı. Yavuz Sultan Selim Tebriz’de bir süre kaldıktan sonra Amasya’ya döneceği sırada Kürt emirlerini Osmanlı Devleti saflarına celbetmek için -Çaldıran Seferi’ne katılmış olan- İdris-i Bitlisî’yi görevli olarak Kürdistan’a gönderdi. Aynı zamanda Gürcistan biatlerini almak üzere de görevlendirildi.

İdris-i Bitlisî üstün yeteneğiyle kan dökülmeden istimâlet (gönüllerini almak) suretiyle bu bölgeyi Osmanlı topraklarına ilhak eyledi. Bu şekilde Kürt beylerinden yirmi dördünü40 celb ve cezb ederek Osmanlı Devleti’ne bağlamış oldu.41 Yavuz Sultan Selim ittifakı güçlendirmek maksadıyla daha önce öldürülmüş olan Kürt Rüstem Bey’in42 topraklarını oğlu Hüseyin Bey’e vererek Kürt beylerinin gönlünü kazanmış oldu.43 Böylelikle kendisine muhalif Halid Bey’in oğulları kalmıştı.

Bitlis Hakimi Şerefüddin, bölge beylerinden İran’a bağlı olan Halid Bey oğullarının üzerine hücum edip birçoğunu kılıçtan geçirdi.

Kemah Kalesi’nin fethi için Bıyıklı Mehmet Paşa görevlendirdi. Kale, Paşa tarafından muhasara altına aldı. Sultan Selim Han Hazretleri Ordusuyla Dersaadet’ten (İstanbul’dan) dönmek üzere Amasya’ya hareket ederek Kemah bölgesine ulaştığı gün Kemah Kalesi’nin fethi müjdesi kendisine verildi. Kemah Kalesi’nde bulunan şah taraftarları ise kılıçtan geçirildi.

Şah İsmail Kürdistan’ın Osmanlı Devleti’ne iltihakını haber alır almaz derhal bu bölgeye Karahan’ı askeri komutan tayin etti. Karahan Diyarbakır’a gelince bölgede bulunan bütün "Kızılbaşlar" etrafında toplandılar. Bıyıklı Muhammed Paşa ve İdris-i Bitlisî’nin komuta ettiği askeri birliklerin Diyarbakır’a doğru geldiğini haber alan Şah İsmail’in Emiri Karahan Diyarbakır muhasarasını terk ederek kaçtı. Safevî ve Osmanlı kuvvetleri arasında birçok kanlı muharebeler meydana geldi. Sonuç itibariyle Karahan öldürüldü ve "Kızılbaşlar" da yenilgiye uğrayarak etrafa kaçıştılar. Karahan’ın mağlubiyetini müteakip Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mısır üzerine yürüdü. Konya’ya vardığında Diyarbakır ve çevresinin Kızılbaşlardan temizlendiği ve Karahan’ın öldürüldüğü müjdesini alınca memnun oldu. Yavuz Sultan Selim Konya’da iken Karhan’ın kesik başı kendisine götürüldü.

Kısaca, Kürt emirlerini celb ve te’lifi ile Kürdistan sancaklarını teşkil ve tanzim eden İdris-i Bitlisî’dir. Diyarbakır Eyaleti’ni "Kızılbaşlar"dan boşaltıp temizleyen, bunca hududu muhafaza eden bıyıklı Muhammed Paşa’dır. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri’nin iltifatına mazhar olan komutanlardan Bıyıklı Muhammed Paşa Diyarbakır fethedildikten sonra beylerbeyliği payesiyle vezir olmuştur. İdris-i Bitlisî’nin Oğlu ve hafidi dahi Başdeftarlık (Maliye) gibi en mühim memuriyetlerde istihdam edilmiştir. Baki emru ferman men-lehü’l-emrindir.

(Hoca Sadeddin Tacü’t-Tevarih, c. II, s. 322-323)’de kayıtlı belge:Yavuz Sultan Selim’in İdris-i Bitlisî’ye Fermanı)

Safevîlerin hakimiyetinin sona ermesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bozulan idari ve siyasi yapının yeniden düzenlenmesi için Yavuz Sultan Selim Edirne’den İdris-i Bitlisî’ye bir ferman göndererek kendisine yetki verdi. İdari düzenlemenin nasıl yapılacağı ve hangi kuralların mer’i olacağı bu fermanda ayrıntılı bir şekilde belirmiştir. Sultan şu hususların üzerinde durmaktadır:

Mevlana Hekimu’d-Din İdris (Allah faziletini artırsın) yazmış olduğunuz mektup südde-i saadetime ulaştı. Senden umulan hüsn-i diyanet, emanete ifrat derecede sadakat ve doğruluğunuzdur. Diyarbekir Vilayeti’nin fethi sizin sayenizde gerçekleştiği bana haber verilmiş idi. Yüzün ak olsun, Allah’ın izni ve inayetiyle diğer vilayetlerin dahi fethine en büyük sebebi gene sizler olursunuz.

Benim bütün yardım ve desteğim sizinledir. Hiç bir şekilde sizlerden kuvvet ve desteğimi esirgemem ve her zaman sizinle birlikteyim. Bundan böyle şevval ayının sonuna kadar ulufeniz ile iki bin sikke-i efrenciye filori, bir samur, bir vaşak ve iki mürabba’ sovfları dahi ve bir frengi kemha kılıflı müzehheb kılıç İdris-i Bitlisi’ye gönderildi. Allah’ın izin ve keremiyle gönderdiğim bu hediyeler size ulaştığında sıhhat ve selametle harcayasın. Göstermiş olduğunuz hizmet ve başarı karşılığında her nevi hediye ve yardımlarım seninledir.

Diyarbakır savaşı ve diğer seferlerde size katılan, sana itaat edip gelen Kürt beylerinin sadakat, ihlas ve hizmetleri karşılığında ihtisaslarına göre daha önce mutasarrıf oldukları vilayet veya sancaklarına tayinlerinin yapılması.

Tayin olunan sancak beylerinin ahvali, elkapları ve diğer özellikleri sizlere malum olduğu ecilden "İftiharü’l-ümerai’l-izam zahiru’l-küberai’l-fiham zevi’l-kadri ve’l-ihtiram sahibi’l-mecdî ve’l-ihtişam el-mü’eyyedu bi-enva-i te’yidatillahi el-Meliku’s-Samed Diyarbakır Beylerbeyi Muhammed dame İkbaluhu’ya" nişanı şerifimi taşıyan beyaz, boş hüküm kağıtlarını gönderdim.

Sizlere düşen görev, tayinleri yapılan beylerin hangi vilayette görevlendirildiği, tayinleri ne şekilde ve hangi şartlarla yapıldığı, bahsi geçen beylerin hitap ve lakab cümleleri nelerdir? Yazışmaların hangi üslupla yapılması daha uygun olacağının belirtilmesi ve ayrıca beratları yenilenerek tevcihlerin yapılması.

Kürt beylerine verilen berat suretlerinde ayrıntılı bir şekilde tımar miktarlarını dahi yazıp bir suretini deftere kaydettikten sonra bana gönderesiniz ki "südde-i saadetimde", yani hükümet merkezinde muhafaza etmek üzere her husus mefhum ve malum ola. Tayini gerçekleşen beylere hangi sancakların verildiği ve ne şekilde tevcih yapıldığı, elkapları nasıl yazıldığı, görevlerinin, hediye ve inamların neler olduğunun ayrıntılı bir şekilde bana bildirilmesi.

Öyle adilane bir şekilde tertip ve tayin ediniz ki Kürt beyleri arasında tesis edilen kardeşlik bağları sarsılmasın ve zarar görmesin, aralarında bir kırgınlık meydana gelmesin. Berat verilmiş olan beylerden başka istimâlet-nâmleri gönderilmesi lazım olan beyler için de nişanlı beyaz kağıtlar gönderildi.

Onları dahi her beye ne şekilde istimalet-nâme gönderilmek münasip ise hazırlayıp gerekli hediyelerle birlikte kendilerine gönderesiniz. Ve onların ayrıntılı suretlerini, hediye ve inamda nasıl riayet olunduğu, verilen berat suretlerini deftere yazıp Dergah-ı Cihanpenahıma ulaştırasınız. Bilginiz olsun ki bu taraflarda olan askeri mühimmat ve sair ihtiyaçlar benim iradem üzere sizlere yetiştirilmiştir. İnşaallah bundan böyle o taraflara gelme ihtimalim yoktur. Kürdistan beyleri hakkında göstermiş olduğum lütuf ve ihsan onların mülahaza ettiklerinden daha fazladır. Erdebil oğlu "İsmail-i sapığı südde-i saadetime" (hükümetimize) Hüseyin Bey ve Behram Ağa isimli iki adamına bir name vererek bana elçi olarak göndermiş, "enva-ı ubudiyet" ve tazarru’larını arz eylemiş; barış ve anlaşmayı sağlarsanız ne isteğiniz olursa ona bağlı kalacağıma dair birçok yalvarış ve yakarışlarda bulunmuştur. Fakat ben onun hiçbir sözüne güvenmem. Bundan dolayı göndermiş olduğu elçilerden bazılarını Dimetoka hisarında, bir kısmını da Kilidü’l-Bahr kalesinde hapsettirdim. Sen dahi Şah İsmail’e karşı en iyi tedbirle ne ise onları alasın, şöyle bilesin alamet-i şerifime itimat kılasın. "Tahriren fi evasıt-şehri Şevali’l-mübarek sene ihda ve işrin ve tis’a mi’e el-Hicriye bi-makamı Darü’l-Hilafe-i Edirne (Hicri Evasıt-ı Şeval 921).

Dipnotlar

1. Salname-i Vilayet-i Diyarbekir’de şu ifadeler yer almaktadır: "Daha önce Araplar bu bölgeye Cezire ve Mavarau’n-nehir diye tesmiye ediyorlardı. Cezire iki nehir arasında kalan bir kıtadır ki Asya’dan başlayarak Fırat ile Dicle arasında kalan uzun bir daireden ibarettir." (Said Paşa, Salname-i Vilayet-i Diyarbekir, Diyarbakır, 1302, s. 1).

2. Said Paşa, s. 5.

3. Baban beylerinin nüfuzu altında bulunan Süleymaniye, Şehrizor ve mülhakatında III. Selim ve IV. Mustafa döneminde idari düzenlemeler yapmıştır. Daha önce Diyarbakır Eyaleti altında yönetilen bu bölge Musul’a bağlandı. Bunun idari düzenlemeden ziyade siyasi düzenleme ve Kürtleri bölmeye yönelik bir hareket olduğunu iddia eden Abdurrahman Paşa bu düzenlemeye karşı çıkmıştır. Osmanlı Devleti’ne karşı 1807 tarihinde Kürt beyleri ilk defa Babanlı Abdurrahman Paşa’nın öncülüğünde isyan etti. Bu tarihten itibaren meydana gelen gelişmelerle zaman zaman böyle müessif olaylar yaşanmış, huzur ve güven ortamı sarsılmıştır {Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA), no: E. 1376}.

4. TSMA, no: E. 11997.

5. Akkoyunlular tarafından tayin edilen Kasım Bey Hicri 911’de vefat edince Şah’dan kaçmış olan Akkoyunlu Sultanı Murad, Emir Bey’i Diyarbakır Valiliği’ne tayin etmiş ve Şah İsmal Hicri 913 tarihinde Diyarbakır üzerine yürüdüğünde şehri savaşmadan teslim etmiştir (Said Paşa , s. 132-133).

6. Said Paşa, s. 132-133; Abdügani Bulduk, Muhtasar Cezire Tarihi, Yazma eser, Diyarbakır Ümit Gazetesi Arşivi, (tahmini tarih, 1916) s. 172-173.

7. Müneccimbaşı, vrk, 97a; Melik Halil Çaldıran Savaşı’ndan sonra Tebriz’deki hapishaneden kaçmayı başarmış ve geri döndüğünde halk kendisini yeniden bey olarak tanımıştır. (Dr. Fritz, Kürtler Tarihi ve İçtimai Tetkikat, İstanbul, 1334, s. 85; Salhattin Tansel, Yavuz Sultan Selim, Ankara: M.E.B., 1969, s. 77).

8. TSMA, no: E. 5858.

9. TSMA, no: E. 5858.

10. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Esas Evrakı (Y.EE), 36/67.

11. BOA. Y.EE, 36/67.

12. BOA. Y.EE, 36/67.

13. BOA. Y.EE, 26/67.

14. İdris-i Bitlisî’nin 1515-16 kışında Doğu Anadolu Bölgesi ve çevresindeki faaliyetleri için en emin kaynaklar bu hususta Yavuz Sultan Selim’e kendisi tarafından gönderdiği Farsça bir arz (TSMA, no: E. 8333/2) ve Bitlisî’nin oğlu Ebu’l-Fazl Muhammed Efendi’nin Zeyl-i Heşt-Bihişt’te (Ebu’l-Fazl Muhammed Efendi, Zeyl-i Heşt-Bihişt, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Kısmı, yazma, No: 2447) babasından aynen naklettiği kısımlardır. Yukarıdaki belgenin kısmen ve mealen yapılan bir tercümesi tıpkı baskısı ile beraber Nazmi Sevgen tarafından yayınlanmıştır. (Nazmi Sevgen, "Kürtler III", Belgelerle Türk Tarih Dergisi, sayı: 7, 1968, s. 57-61). Fakat orijinal metinde birçok kelimeler noktasız veya kısmen noktalı yazıldığından, bilhassa özel isimler yanlış okunmuştur.

15. Emir Seyfeddin Bey İdris-i Bitlisî’nin çok samimi bir dostu idi (Ebu’l-Fazl, s. 67/a).

16. Fakat daha önce Kürt Beyleri Şah İsmail’e bağlılıklarını sunmak üzere Hoy ve Tebriz’e gidilmesini uygun görerek anlaştılar. Şah Ali Bey de bu beylere katılmak suretiyle Şah İsmail’in sarayına vardılar. Fakat, Şah İsmail, Şah Ali Bey ile birlikte 12 Kürt beylerini hapsettirdi. Ancak, Şah’ın zindanlarından kurtulan Şah Ali, Diyarbakır Valisi Han Muhammed Ustaclu’nun kardeşi olan Ulaş Bey’in yönetimi altında bulunan Cezire’ye geldi. Bunun üzerine ikisi arasında Cezire yönetimi üzerine çarpışma başladı ve yenilen Ulaş Bey Cezire’yi terk etmek zorunda kaldı. Böylelikle Cezire’nin bütün kaleleri ve nahiyeleri yeniden Şah Ali Bey’in hakimiyetine girdi. Bu arada, Şah Ali Bey ile Bitlis Hakimi Şeref Bey aralarında dostluk bağları güçlenince Yavuz Sultan Selim’e bağlılıklarını ilan ettiler (Şeref Hah, Şerefname, Tercüme: M. E. Bozarslan, Hasat Yayınları, 1990, s. 146-147).

17. İdris-i Bitlisî’nin babası, Bitlis’in alim ve şeyhlerinden Mevlana Şeyh Hüsameddin Ali Bitlisî’dir. Akkoyunlular döneminde sarayda görev almıştır. Safevîler tarafından Akkoyunluların devletine son verilince Tebriz’den İstanbul’a göç eder. Zamanın Osmanlı padişahı II. Beyazıt kendisini çok iyi karşılar ve Osmanlı Tarihi’ni yazmakla görevlendirir (Hoca Sadeddin, Tacü’t-Tevarih, c. II, İstanbul: 1297, s. 566; Hicabı Kırlangıç, Farsça Tercümesi, Selim Şahname, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, s. 5, 8).

18. Bitlis emirlerinden olup Tebriz’de Yavuz Sultan Selim’e bağlılığını bildirerek Şah İsmail güçlerine karşı savaşmıştır (TSMA, no: E. 8333/1-2).

19. Bitlis Hakimi Şeref Han’ın veziri ve Başı Büyük Ser-Kürdistan Bey’in oğludur, belgede ismi geçmektedir.

20. Şeyh Emir Bitlis Veziri Muhammed Bey’in kardeşidir.

21. Yavuz Sultan Selim.

22. TSMA, no: E. 5858.

23. TSMA, no: E. 5858.

24. Ebu’l-Fazl, s. 75; Hoca Sadeddin, c.II, s. 305.

25. Hoca Sadeddin, c.II, s. 306; Hacı Yekta Ahmet, Vakayi’-i Sultan Beyazid ve Selim Han, s. 89.

26. Bu zat Hısn-ı Keyf ve Siirt hakimi iken Şah İsmail’in kız kardeşi ile evlenmiş, aradaki akrabalığa rağmen Şah İsmail Hısn-ı Keyf’i beş sene muhasara ettirmiş, sonunda Melik Halil’i hile ile yakalatarak haps ve memleketini de Ustaçlu oğlu Mehmed Bey’e zapt ettirmişti. Çaldıran muhaberesinden sonraki karışıklık devresinde Melik Halil Eyyubi kaçmayı başararak Siirt’i Safevîlerden geri almaya muvaffak oldu. (Ebu’l-Fazl, s. 67 b, 84 a-b). Fakat Muhammed Bey’in kardeşi Süleyman Bey’in elindeki Hısn-ı Keyf’i geri alamamıştı.

27. Bu zat Tebriz’de Yavuz Sultan Selim’in huzuruna çıkarak biat etmiş, buna karşılık Bitlis ve çevresi kendisine verilmişti (Hoca Saadeddin, c. II, s. 302).

28. Ebu’l-Fazl, s. 67 b.

29. Hoca Sadeddin, c. II, s. 309.

30. Haydar Çelebi, Ruzname (Feridun Bey, Münşeâtü’s-Selatin, İstanbul 1247, c. I. 470 de).

31. Ebü’l-Fazl Mehmed Efendi, aynı eser, 85b. Bak, Neşajat Göyünç, Tarih Dergisi İÜEF. İstanbul 1969, s. 25.

32. BOA. Y.E.E, 36/67: Hoca Sadeddin, c. II. s. 322-323.

33. Mithat Sertoğlu, Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, İstanbul 1992, s. 32.

34. Bkz, BOA. İ. E. DH 562.

35. Bkz, BOA. İbni Emin 562 nolu vesika: Van Eyaletine bağlı Yurtluk ve Ocaklıkla idare edilen Muks ve tevabi’i Beyzadesi civar beyleriyle daima münazaada olduğundan Van’da teşekkül eden divana iştirak etmeyip firar ettiğinden dolayı azledilerek yerine en büyük oğlu olan Mir Muhammed tayin edilmiş.

36. Mithat Sertoğlu, Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, İstanbul, 1992. s. 15, 32.

37. Belgeler önemli ölçüde sadeleştirilerek verilmiştir.

38. Bu belgenin yazılış tarihi belli değildir. Fakata içindeki mühtevaya baktığımızda Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran’dan Amasya’ya döndüğü tarihi göstermektedir ki; bu tarihte henüz Kemah ve Diyarbakır’ın fethinden önce yazıldığı anlaşılmaktadır.

39. Bu belgenin yazılış sebebi ise Kürdistan’da kurulması düşünülen Yerli Süvari Alaylarından birine Ertuğrul Gazi Hazretleri’nin validesi ismi ve diğer bir alaya da o bölgenin fethi şerefine haiz olan zatın (Yavuz Sultan Selim’in) ismi verilmek irade-i seniye iktizasından olduğu beyanıyla Şakir Paşa tarafından gelmiş olan tezkireye zeylen yazılan cevabın müsveddesidir.

40. Bak: Tacü’t-Tevarih, c. II. s. 301; Sadeddin Efendi yirmi beş Kürt beyinin Osmanlı devletine iltihak ettiğini ayrıntılı bir şekilde zikretmektedir. İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 274; Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi No: 23362, vrk. 112/a 113/a.

41. Kürt beylerinden Halid ile Rüstem beyler Şah İsmail’i desteklediklerinden Yavuz Sultan Selim tarafından idam ettirilmişlerdi. Bu beylerin ve adamlarının idamlarıyla ilgili sebepleri "TSMA, no: 6672"de kayıtlı vesikadan çıkarmak mümkündür. Bu vesikaya göre, Halid Bey Şah İsmail adına Kara Hisar’a tabi Suşehri ile Akşehir ve Şaphaneyi basarak yağma ve tahrip etmiştir. Buna benzer birçok yerleri işgal etmiş, ayrıca Osmanlı ordusuna karşı savaştığı için idamına karar verilmiştir. Çemişkezek’te hüküm süren Rüstem Bey de Çaldıran seferinde Osmanlılara karşı savaştığı için Yavuz Sultan Selim tarafından idama mahkum edilmiştir. (Bak, Dr. Fritzche, Kürdler, İstanbul, 1337, s. 164; Selhattin Tansel, Yavuz Sultan Selim, Ankara, 1969, s. 68.

42. Dr. Fritzche, s.167.)

43. Dr. Fritzche, s. 165, 166.

TARİH /// DOÇ. DR. MÜNİR AYKUT : Güneydoğu Anadolu’nun Medeniyet Tarihi Açısından Önemi


Güneydoğu Anadolu’nun Medeniyet Tarihi Açısından Önemi

The Significance of the South-Eastern Anatolia for the History of Civilization

Münir AYKUT

Doç. Dr.

Güneydoğu Anadolu’daki Eğitim Kurumları

a. Urfa Akademisi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi medeniyet tarihi açısından önem arz eden önemli bir yerleşim birimidir. Bölgemizdeki antik eğitim kurumları: Edessa, İskenderiye, Harran, Nusaybin, Cunduşapur ve Kinnesrin okullarıdır. Edessa Akademisi Fırat’tan kuzeydoğu Suriye’den gelen yol üzerindeki Edessa (Urfa) şehrinde kurulmuştur. Kent tarih öncesi ve sonrasında önemli bir yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır.1 Özellikle Urfa’da Neolitik yerleşim merkezlerinin bulunmuş olması, Peygamberlerle ilgili menkıbelerin, Pagan, Sabiîlik, Hıristiyanlık ve İslam kültürünün bakiyelerinin yer almış olması kenti apayrı bir kategoriye koymaktadır. İslam kültür ve medeniyeti için müstesna şaheserler bırakan ilim adamlarının bölgeden çıkmış olması kentin kültür tarihinin vazgeçilmez bir konumu olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle kent, Yakındoğu medeniyet tarihinde müstesna bir ehemmiyete sahiptir ve eski Suriye medeniyetinin de mühim bir ocağı2 olarak kabul edilmektedir. Büyük İskender’in istilasına uğradıktan sonra kentin kültürel içeriğinde bir takım değişiklikler olmuştur. Bu dönemde kentin felsefî ve teolojik okullarla öne çıktığını görmekteyiz. Bölge Büyük İskender’in istilasından itibaren dış tesirlere kapılarını açmış, akabinde Süryaniler’in edebî ve felsefî ilk çalışmaları, miladi ikinci asırda Urfa’da ön plana çıkmıştır. Fakat Edessa’daki bu okuldan önce Pagan kültürünün teolojisini, ardından Yahudi öğretilerinin eğitimini yapan bir okul da mevcut idi. Hatta Süryani yazısının doğduğu kentte daha Miladi II. asırda mükemmel şekilde Grekçe bilen birçok alim bulunmaktaydı. II. asırdan itibaren kent Hıristiyanlık ve bilhassa Yakubi ve Nasturi mezheplerinin tesiri altında kalmıştır. Bu dönemde kentte gelişen "Süryani edebiyatı" esas bakımdan bir "kilise edebiyatı" olarak kabul edilmektedir. Edessa okulunu sadece bir teoloji ve felsefe okulu olarak da düşünmemek gerekir. Edessa’daki tıp okulunun kökenleri Babilonya, Papan ve Heretik kültüre dayanmakla birlikte özellikle Edessalı bilginlerin çalışmaları Grek filozof ve teologların çalışmalarıyla, tıp yazmalarına dayanmaktadır. Edessa Tıp okulu Hipokrat ve Galen modeli tıp eğitimi yapılanmasını esas aldılar. Aslında 313 yılında Roma imparatoru Konstantin, Hıristiyan mezheplere Halk hastaneleri kurma özgürlüğü tanıdı. Antik hastaneler arasında yer alan Edessa Cüzzam Hastahanesi de St. Ephraim tarafından kuruldu.3

M. II. asırdan başlayarak kentin Müslümanlarca fethedildiği VII. asra kadar Edessa’daki alimler işledikleri antik felsefeyi M.S. 8 ve 10. asırlar arasında ücret mukabilinde Arapça’ya tercüme ettiler ve böylece Müslüman filozoflara da hocalık ettiler.4 Urfa okulunun devamı olan Nusaybin okulu VII. yüzyıla kadar parlak bir devir geçirmiştir. IX. yüzyılda Bağdat’ta yeni bir okul açıldı. Nusaybin Okulu popülaritesini kaybetti.5 Nusaybin medresesinde din ilimlerinin yanında Hipokrat ve Galen’in tıp kitaplarıyla Aristo’nun mantığının bazı bölümleri de okutuluyordu.6 VII. yüzyılla birlikte Edessa (Urfa) okulu İslam’ın hizmetinde yeni bir ivme kazanmıştır. İslami dönemin ilim adamları için Zeyd bin Ebi Üneyse er-Ruhavi, 90-125/709-743,7 Yakup el-Ruhavî (633-708), İshak b. Ali el-Ruhavî, Ahmed bin Süleyman bin Abdülmelik el-Cezeri er-Ruhavî, Ahmed bin Süleyman bin Abdülmelik el-Cezeri er-Ruhavî Ebu’l Huseyn (H. 26I/M. 878), Ebu Muhammed Abdulkadir Bin Abdullah El-Fehmi El-Ruhavî (1142-1215)’yi örnek verebiliriz.8

b. Harran Okulu

Harran ve çevresi MÖ. 2500 yıllarında eski Mezopotamya medeniyetini yaşamış bölgelerden birisidir.9 MÖ. 4. yüzyılda Makedonya kralı Büyük İskender (MÖ. 331-323) Yunan şehir devletleri ve Paris İmparatorluğu’nu fethederek Anadolu ve Mısır’dan Hindistan’a kadar olan bölgeye sahip olduğunda Harran şehri de Yunan egemenliğine girdi. Bu tarihten itibaren Harran’a kültürel açıdan güçlü bir Yunan etkisi yerleşti. Bu dönemde Harran halkı dil olarak Süryanice konuşuyor olsa da pek çok yönden Yunan kültürünün ve Yunancanın etkisi altındaydı. Büyük İskender sonrası dönemde İran, Babil ve Suriye bölgesine Selevkid Hanedanı (MÖ. 312-64) hakim oldu.10

Makedonyalı İskender’in fethi üzerine birçok Yunanlı buraya gelip yerleşti11 ve kendi kültürlerini buraya yaydılar.12 Pisagorculuk ve Yeni Eflatunculuk buradaki en yaygın felsefi düşünceydi. MÖ. III. yüzyıldan itibaren bu felsefi düşüncelere yerel inanç olan Sabiîlik’le karıştı. Böylece bir çeşit Sabiî Hellenistik düşünce oluştu.13

Harran, bilindiği gibi dünyanın en eski üniversitesinin kurulduğu topraklardır. Harran Okulu İslamiyet’ten önce tıp, astronomi, fizik, matematikle, eski Yunan ve Süryani eserleri tercüme etmekle ve diğer müspet ilimlerle ön plana çıkmıştır. Harran, sahabe İyad b. Ganem tarafından H. 181 (M. 639) da fethedildikten bir müddet sonra Harran Okulu, fıkıh, hadis, kelam, tefsir, felsefe, tarih ve edebiyat gibi ilimlerle de tanınmaya başlandı. Emeviler döneminde Halife Ömer b. Abdülaziz Harran’daki eğitim müesseselerini organize etmiş, Yunan tıp geleneklerinin geliştiği İskenderiye’den tıp ekollerini alıp Antakya ve Harran şehirlerine taşımıştır.14 İlk bilimsel faaliyet Halid bin Yezid zamanında Yunancadan Arapçaya yapılan tercümelerle başlamıştır. Bunu Mervan bin Hakem zamanında Süryaniceden Arapçaya yapılan tercümelerle Abdülmelik zamanında Aristo’nun İskender’e gönderdiği kabul edilen tercümeler takip etmiştir. Ömer bin Abdülaziz zamanında Mısır ve Bizans’tan birçok kitaplar getirilerek Şam’da büyük bir kitaplık kurulmuştur. II. Mervan (744-750) döneminde ise Harran en parlak çağlarından birini yaşamıştır. Bu dönemde İskenderiye Okulu’nun hocalarından bir bölümü buraya getirtilmiştir.15

Bölgeyle ilgili Halife Harun Reşid, özellikle Halife el-Me’mun dönemine ait bilgiler daha belirgindir. Halife Harun Reşid bölgeyle ilgilenmiş, Harran’ın su ihtiyacını karşılamak için Cüllab Suyu’ndan şehre gelen kanalı tamir ettirmiştir.16 Şehirdeki eğitim müesseseleri tekrar gözden geçirilmiş, kurumsal anlamda bir eğitim müessesi yaptırılmıştır.17

Me’mun’un antik çağın kültürüne hayran oluşu tercüme devrinin açılmasına neden oldu. Me’mun özellikle felsefî eserlere önem vermiş ve felsefî tercüme dönemini açmıştır. Bu maksatla da Rum diyarına, Kıbrıs adasına ve daha başka yerlere ilim heyetleri göndererek oralardan felsefe kitapları getirmiştir.18 Özellikle Atina okulunun dağıtılıp yıkılması sonucu Yunan felsefesi Atina’dan Rodos ve İskenderiye’ye geçmiş, Rodos’ta Andronikos ile bir okul kurulmuştur. Ayrıca İskenderiye’de de, Ptoleme hanedanı döneminde, Yeni-Eflatuncu okulu meydana getirilmiştir. Bu anlayış, İskenderiye’den Antakya’ya, Antakya’dan Urfa’ya, Urfa’dan Harran’a geçerek Nasturi, Yakubi ve Yahudiler’in yardımı ile Helen felsefesinin bölgeye yayılmasına yardımcı olmuştur. Urfa ekolünde gelişen lehçe zamanla edebi bir dil hüviyeti kazanmıştır.19

Abbasi halifeleri, özellikle Me’mun döneminde, ilim merkezlerine ilim adamları gönderilmiş, bu merkezlerden eserler getirilmiştir. İlim adamlarının yanı sıra Me’mun gibi antik çağın hayranı halifeler de bu merkezlere gelmişlerdi. İbn Nedim’in nakline göre Harran’daki Sabiîler Me’mun devrine (813-833) kadar cizye ödeyerek kendi dinlerinde kalmıştı. Me’mun Bizans’a karşı son seferine çıkarken bunları görüp durumlarını öğrenince kitabi dinlerden birini kabul etmelerini istemiştir. Onlardan bir kısmı Müslüman, bir kısmı da Hıristiyan olmuş ise de, Me’mun’un bu sefer esnasında ölmesi üzerine Hıristiyan olanlar yeniden eski dinlerine dönmüşlerdir. Müslüman olanlar ise mürtetlere verilen ölüm cezasından korktuklarından Müslüman kaldılar. Buradaki putperestler ise kendilerini Sabiî olarak tanıttılar. Daha sonraları, önemli eserlerin birçoğunu Arapçaya tercüme edecek ve daha önce yapılan tercümeleri düzeltecek olan Sabit bin Kurra’nın Harranlı putperestlerden20 olduğu kabul edilir. İlmî organizasyonlarında yer alan ilim adamları arasında Abbasi döneminde meşhur olan tabipler arasında Stefan el-Hamanî adında birini görmekteyiz. Me’mun devri meşhur mütercimlerden biri Haccac b. Matad el-Harranî’dir. Bu ilim adamı Öklid geometrisini, Batlamyus’un el-Mausti’si ile Aristo’nun bir eserini Arapçaya çevirmiştir. Bundan başka, Me’mun Beyt el-Hikme başkanı Salim el-Harranî ile Haccac b. Matar’ı eski Yunanca eserleri toplamaları için Bizans’a göndermiştir. Büyük bir ihtimalle Salim pek çok eser yazmış veya tercüme etmiştir. Fakat, onun eserlerinden günümüze ulaşan bir kaç küçük kimya simya risalesinden başka bir şey bilmiyoruz. Bu dönemde felsefe ile uğraşan Harranlılardan biri ve bu şehrin metropoliti Ebu Kurra’dır (826-910). Aristo’nun Fezail el-Nefs adlı kitabını Tahir b. et-Hüseyin için tercüme etmiştir.21 Harran Okulunun İslam dönemindeki belli başlı ilim adamlarını H. 40/M. 660 doğumlu Cezire muhaddislerden olan Meymun bin Mihran’la başlatabiliriz. Ardından Abdülkerim bin Malik Ebu Said el-Harranî, (öl. H.127/M.745).22 Husayf bin Abdirrahman el-Hıdramî el-Harranî (127/745),23 Yunus el-Harranî (H. 228-273/M. 852-886), Hayat Bin Kays el-Harranî ve Teymiyye ailesinden Fahruddin Muhammed Bin Hıdr Bin Teymiyyet el Harranî (1147-1224)’ye kadar isimleri uzatabiliriz.

İskenderiye medresesi Harran’da yaklaşık yarım yüzyıldan fazla yaşayamadı.24 Fakat bu etkileşim sürecinden sonra Harran okulunun mensuplarından bir kısmı Bağdat’a taşınmıştır. X. yüzyıl ile daha sonraki dönemlerde yaşamış İslam bilginlerinin yararlandıkları kaynaklar, bu okulda yapılan felsefe, gökbilim, tıp, matematik ve din ile ilgili araştırmalara ve çevirilere25 büyük katkısı olmuştur. Bölgenin coğrafi adlandırılmalarından biride el-Cezire kavramıdır. El-Cezire, Dicle ve Fırat nehirleri arasında bulunan ve kuzeye doğru uzanan bölgenin genel adı olmuştur26 İlk üç asırda ilmi açıdan önem ifade eden şehirleri Musul, Rakka, Ruha ve Harran’dır. Bu bölge birçok muhaddis’in yerleştiği yer olması hasebiyle tahsil seyahatine çıkanların,27 tıp, astronomiye ilgi duyanların uğrak yeri olmuştur. Bu merkezlerden Urfa ve Harran’ın ilmi çeşitliliğin olduğu mekanlardan olması eğitim görmek isteyenler için cezb edici bir özellik olarak değerlendirilmiştir. Ortaçağ İslam dünyasında bulunan okullardaki eğitim kadrolarının Abbasi merkezine göçü zamanla diğer okullar gibi Harran okulunun da cazibesini kaybetmesine neden olmuştur.

c. Cundişapur Okulu

Bir diğer eğitim kurumu da Cundişapur okuludur. İran’ın Cundişapur şehrinde Hüsrev Anuşlirvan (521-579) tarafından kurulmuştur. Felsefe ve tıp çalışmalarıyla ünlenen okulun hocaları genelde Nesturî Hıristiyanlardı. Hüsrev aklî ilimlere olan ilgisinden dolayı Nesturîlere karşı tanıdığı müsamahayı Ya’kubîlere de tanıdı. Hıristiyan Süryani tabipleri sarayında özel bir itibar görüyorlardı. 529’da Atina’dan kovulan yedi Yeni Eflatuncu filozof, Hüsrev’in sarayında kendilerine yer buldular. 549’da Bizans-İran arasında yapılan antlaşma metninde İran Kisrasının isteğiyle bu filozofların dinî fikirlerinde hür bırakılması istenmiştir.28

d. Nusaybin Akademisi

Nusaybin her alanda olduğu gibi ilmi ve kültürel alanlarda da önemli bir konuma sahiptir. Mşiha Zha’nın vekayinamesinde, Bilimlerin Kaynağı sıfatını kullandığı bu kentte, söz konusu dönemde hem bir Yahudi akademisi hem de bir Hıristiyan akademisi var olmuş ve şehir tarihin değişik dönemlerde önemli teolojik ve tıbbi okullara ev sahipliği yapmıştır.29 Nusaybin’de, ilmi seviyenin ilk dönemlerden beri ileri düzeyde olduğu, kentin bu dönemde tıp ilmindeki gelişmişliğinden de kolayca anlaşılıyor. Daha 363 senesinde şehrin İranlılara terki ile Urfa’ya göçen Nusaybin’in zengin ve kültürlü halkı, burada teolojinin yanında tıp ilmi ile de ilgilenen bir okul kurdular ve tıp ilmini ileri bir düzeye getirdiler30 MS. 410’da Doğu Mezopotamya’daki kilise ve manastırların kendilerinde bağlı hastaneleri vardı ve Batı Mezopotamya’da durum aynıydı. Nusaybin hastanesinde öğrencilerin eğitimi için yapılmış binalar vardı.31 Fakat kaynaklardan edindiklerimizi dikkate alacak olursak, kentte din adamları ile hekimlerin arasının iyi olduğunu söylemek zordur. Hekimlerin dinsel değil de dünyevi işlerle meşgul olmaları bazı din görevlilerinin onların mesleğine şüphe ile bakmaya götürmüştür. Nusaybin tanrıbilim akademisindeki öğrenicilerin şehirde hekimlerle birlikte oturmalarının yasaklanması bu sürtüşmeyi gösteren en önemli kanıttır.32 Her şeye rağmen, yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılan odur ki, gerek Nusaybin’de gerekse Urfa’da kurulan akademilerin bugünkü tıp ilminin ileri seviyelerde bulunmasına katkısı büyük olmuştur.33

Nusaybin’de ilk olarak bir akademinin kurulmasının önünü açan hadise, MS. 325 yılında düzenlenen İznik konsili olmuştur. İznik konsiline öğrencisi Mar Afreim ile katılan Mar Yakub bu konsilin sona ermesinden sonra kendisinin piskoposluk bölgesi olan Nusaybin’de 326 yılında bir akademi kurmuştu.34 Akademinin başına yorumcu ya da yönetici olarak Afreim getirildi. Putperestlikten kalma eski Süryani okulunun enkazı üzerinde kurulan ve bünyesinde 800-1000 kadar öğrencinin yatılı olarak okutulduğu kaynaklarca ifade edilen bu akademi, çok gelişti ve Pers İmparatorluğunun içlerinden gelen Hıristiyan gençlerin yeğlediği bir ruhban okulu olarak 38 yıl boyunca neredeyse Urfa Akademisini gölgede bıraktı. Ama kentin 363 barışıyla Romalılar tarafından Perslere terk edilmesiyle Nusaybin Akademisi yok olmadı ise de üyelerinin çoğunu yitirdi. Halkın büyük kısmı, zengin ve kültürlü sınıfın tümü batıya göçtü ve Roma İmparatorluğunun topraklarına, özellikle Urfa’ya yerleşti.35 Nusaybin’de rakip bir ruhban okulu kuruluncaya dek Urfa Ruhban okulu, Asur ruhbanlarının yetiştirildiği en büyük merkezdi ve tanrıbilim alanında Asur kilisesinin düşüncelerinin oluşmasında bu yüzden büyük paya sahip olmuştu.36

Nusaybin’in zengin ve kültürlü sınıfının Urfa’ya gitmesi bu şehri bilimsel açıdan yüksek bir mevkie taşımıştı. Fakat bu yükseliş uzun sürmemiş, 489 yılında İmparator Zeno döneminde, Urfa akademisi Nasturiliği yaydığı gerekçesiyle piskopos Qiyore tarafından kapatılmıştı. Bu gelişmeyle Nusaybin’deki rakip akademi yeniden bir atılıma geçti ve Monofizitçiliğe karşı doğuda Diyofizitçiliğin büyük bir kalesi haline gelerek ikinci kez kuruldu. Böylece, kovularak Nusaybin’e gelen alimlerden bazısı, İran hiyerarşisinde yüksek mevkiler işgal etmiş, bazı başkaları (özellikle Narsay’ın kendisi) Nusaybin akademisinde ders vermiş ve bu okula İran sınırlarının çok ötesine uzanan bir ün kazandırmıştı. Bundan sonra Nasturilik, İran Hıristiyan kilisesinin resmi doktrini haline geldi. Nusaybin’deki akademinin propagandasını Roma İmparatorluğunun içlerine kadar yaydığına Efesli monofizitçi tarihçi Yuhanna da tanık olmuştur.37 Urfa akademisinin kapatılarak Nusaybin’deki akademinin tekrar yükselişe geçmesi hususu Erbil vakayinamesinde şöyle hikaye edilir:

"Mar Hibay (Urfa piskoposu İbas) Urfa okulunda sürekli olarak doğruyu öğretiyordu. Ölümünden sonra (457) sahtekarın müritleri birleştiler ve bütün Persli öğrencileri kentten dışarı sürdüler. Onlar da yurtlarına döndüler ve şeytanın saldırısı karşısında geri çekilmemek için çok sayıda okul kurdular. Nusaybinli Barşawmo, ünlü öğretmen Narsay’ı evinde misafir etti ve biraderlerin eğitimi için Nusaybin’de büyük bir okul kurdu ve sürekli olarak öğretmenler ve çocuklar burada eğitim gördü."38

Bu metinde de hikaye edildiği gibi, Urfa’daki akademisinden ayrılıp Nusaybin’e giden ve orada Perslerin manastırına yerleşen Mar Narsay, Barşawmo tarafından iyi karşılandı, kendisiyle birkaç gün geçirdikten sonra, ondan Nusaybin’de kendi yanına yerleşmesini ve burada uygun görürse bir akademi kurmasını rica etti, kendisini destekleyeceğine söz verdi. Barşawmo ona şöyle dedi:

"Kardeşim, sanmıyorum ki senin Urfa’dan ayrılman ve kurulun dağılması bir rastlantı olsun; tam tersine bu Tanrı’nın isteğiyle olmuştur. Bana göre, Urfa akademisinin dağılması Havarilerin Kudüs’ten dağılması gibidir. Öğüdüme kulak verip burada yerleşirsen, tüm ülkeye büyük yararın dokunacak; çünkü tüm Pers ülkesinde senin amaçlarına bu kentten daha uygun bir kent bulamazsın. Burası önemli bir kenttir. İki imparatorluğun arasında bulunduğu için buraya her taraftan insan akabilir. İnsanlar burada bir okulun var olduğunu, hele onu senin yönettiğini haber alınca buraya akın edeceklerdir. Barşawmo Narsay’ın zihnini yatıştırdı. Narsay, kendisine öğütlenen şeyi yapmaya (Nusaybin’de bir akademi kurmaya) razı oldu ve hemen bir akademi için gerekli her şeyin hazırlanmasını buyurdu."39

Bar-Habşobo’nun akademinin ikinci kuruluşundan sonraki gözlemleri ise şöyledir:

"Akademi birçok öğrenciyi çekti; buraya Persler, Süryaniler ve çevre ülkelerin insanları gelmekle kalmadı, Urfa akademisi’nin öğrencilerinin çoğu da geldi ve bu, Tanrı’nın şanını yüceltmek için oldu. Bundan dolayı Pers ülkesinde akademiler gelişti ve Urfa akademisi çökerken Nusaybin akademisi yükseldi. Romalıların imparatorluğunu sapkınlık sardı, ama Perslerinki Tanrı korkusuyla doldu.40

Urfa’daki akademinin kapatılmasıyla birlikte Narsay da dahil Süryanilerin bir kısmı Nastur’un felsefesini benimsediler. Bu olay Süryani kilisesinin ikiye bölünmesine yol açtı. Pers imparatorluğunun hudutları içerisinde kalan Süryanilere Doğu Süryanileri ve Roma sınırları içerisinde kalanlara da Batı Süryanileri denildi.41 Erbil vakayinamesi, ikinci kuruluştan sonraki süreç hakkında da bilgi verir. Mopsestiyalı Teodor’un öğretisinden hiç sapmadan bütün tanrısal kitapları yorumlayan Narsay’ın yanına bölgeden çok sayıda öğrenci gider ki Adiyebenos piskoposu olan Yusuf da bu giden öğrenciler arasındadır.42 Vakayiname o dönemdeki Hz. İsa’nın doğası hususunda ortaya çıkan ikiliğe de dikkat çekerek şu bilgileri verir:

"O tarihlerde tanrının kilisesi ikiye ayrılmıştı. Batı kilisesi tek doğayı öğretiyordu ve tanrısallık kavramını, bu kavrama ve doğasına ters gelen şeyler için kullanıyordu. Doğu ise iki doğalı tek bir insan öğretisini kabul etmişti."43

Kutsal kitabın doğru okunmasıyla ilgili Urfa akademisinde keşfedilen sistem Nusaybin akademisinde de Narsay tarafından uygulanmaya sokulmuştu. Bu okulun öğretmenlerinden olan Ahvazlı Yusuf, eski Urfa sistemini biraz değiştirerek yeni noktalar ve aksanlar ekledi. Nusaybin yakınlarındaki Bet Şehak’ta bir akademinin kurucusu olan Sabroway VII. yüzyılda doğunun monofizitçilerine bu sistemi tanıttı. Ayrıca akademide din ilimlerinden başka Hipokrat ve Galen’in tıp kitaplarıyla Aristo mantığının bazı bölümleri de okutuluyordu.44 Bundan başka akademide, bir din çerçevesi içinde, inanç yerine bilgiyi esas alan ve araştırmaya dayalı bilgelik yerine hakikate dayalı bilgeliği geçiren bir görüşü savunan gnostik inanç ve öğretilere ağırlıklı bir şekilde yer veren akımlar mevcuttu.45

VI. yüzyılın başlarında, okulun tefsircisi Quzbolu İlyas (Elisoc) ve yerine Mar Abraham geldi. Mar Abraham öğrencileri büyük bir dikkatle yönetti. Bu arada okulun dilbilgisi ve İncil öğretmenleri toplandılar ve bu toplantıda özellikle ekonomiye ilişkin dinsel yasalar ele alındı.46 Abraham Doğu Hıristiyan dünyasının bu yüksek okulunda 509-569 yılları arasındaki uzun zaman dilimi içerisinde liderlik yaptı.47 Akademinin idari yapısından bahsedecek olursak, Süryanilerin geleneklerine titizlikle bağlı olmaları, özgünlükten yoksun eski örneklere önem vermelerinden yola çıkarak Nusaybin akademisinin yönetmelik ve tüzüklerinin Urfa akademisinin yakın bir taklidi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Nusaybin akademisinin ikinci kurucusu Barşawmo ve kendisinin akademiye ilk müdür olarak atadığı Narsay, Urfa akademisinin eski öğrencilerindendi.48 Nusaybin akademisi, şüphesiz sadece Edessa’daki Hıristiyan akademiyi değil, aynı zamanda Nusaybin’deki Yahudi akademiyi de örnek almaktaydı.49 Öğretmen Narsay ve Nusaybin piskoposu Barsawmo, okula yeni kanunlar getirmişler, MS. 496 yılında Barsawmo’nun yerine geçen II. Mor Huşoh, bu kanunları daha da genişletmiş ve onun döneminde okul yalnız doğuda değil, Roma imparatorluğunda ve Afrika’da bile büyük bir şöhret kazanmıştır. Okulun kanunları yürürlüğe girmesinden ve disiplinli bir şekilde uygulanmasından dolayı herkesin hayranlığını kazandı.50 Daha tatmin edici olarak, Nusaybin Okulu’nun 496’da yayınlanan yönetmeliği elimizde mevcuttur. Söylendiğine göre, bu dönemde okulun öğrenci mevcudu sekiz yüze yaklaşmıştır. İdare ve disiplinle ilgili konular müdür (Rabban) ve onun meslektaşları tarafından okulun vekilharcına (Rabbaita) havale edilmekteydi. Ders veren hocaların ticaretle veya el sanatlarıyla uğraşmalarına ya da hocalık görevlerini aksatmalarına izin yoktu. Öğrenciler bir giriş sınavına girmek zorundaydılar. Öğrenim süresi üç yıldı. Okul yatılıydı ve öğrencilere ancak okulun yurdunda kalma imkanı olmadığı zaman şehirde yaşama izni verilmekteydi. Horozların ötüşüyle başlayan ve akşam şarkılarının söylenmesiyle sona eren derslere devam mecburiydi.

Yıllık tatil Ağustos’tan Ekim’e kadardı ve bu dönem zarfında öğrencilerin şüphesiz şehirde oturanlara rakip olmamaları için ancak Nusaybin dışında ücretli bir işte çalışmalarına müsaade edilirdi. Öğrenciler evli olmamak zorundaydılar. Disiplin katıydı ve ihlaller okuldan atılmakla cezalandırılırdı. Öğrencilerin meyhaneye gitmeleri ve açık havada şarap partilerine katılmaları, dünyevi kitaplar okumaları, dilencilik yapmaları veya görünüşlerinde itinasız olmaları yasaktı. Mümkün olduğunca öğrencilerin Bizans topraklarına geçme konusundaki hevesleri kırılmaya çalışılırdı.51 Öğrencilerin şehirde hekimlerle birlikte oturmaları ve acil durumlar dışında eğitime ara vermeleri yasaktı.52 VII. yüzyıla kadar parlak bir devre geçiren bu akademi, IX. asırda çöktü ve devamı olarak Bağdat’ta yeni bir Nasturi medresesi açıldı.53

İslam öncesi Nusaybin Akademisi’nde görev yapan bilginler başta olmak üzere Nusaybinli Mar Yakub (MS. ?-338), Aziz Afreim (306-373), Narsay (399-502), Barsawmo, Ahvazlı Yusuf ve Hanana’yı sayabiliriz.

Nusaybin’in İslam fatihlerince alınması sonrasında ise ilmi faaliyetler durmamıştır. Nusaybin’in ilim ve kültür alanındaki önü alınmaz hızı, İslam döneminde daha da artarak devam etti. Müslümanlar Mısır, Suriye ve Güneydoğu Anadolu’yu fethettikleri zaman eski kültürlerle karşı karşıya gelmişlerdi. Bu çerçevede Antakya ve Urfa akademilerinde olduğu gibi Nusaybin akademisindeki kültürel kalıntılarla da ilgilendiler.54 Öncelikle, Şam ve İskenderiye’den başka felsefe eğitimi veren Nusaybin medresesi, Emeviler döneminde varlığını aynen korudu ve burada pozitif bilimler eski yöntemlere dayanarak öğretildi.55 Emevilerin son dönemi ile Abbasilerin ilk devirlerine kadarki süreçte, düşünce hayatındaki hürriyet henüz kayıt altına alınmadığından dini ve felsefi fikirlerin beşiği olan Mezopotamya’da metafizik meseleleri serbestçe tartışılabiliyordu.56 Abbasi devleti döneminde de şehzadelerden Vasiki ve diğer bazı şehzadelerin, Nusaybin’de hatiplik yapmış olması Abbasiler’in bir ilim şehri olarak bu kente atfettikleri önemi göstermesi açısından anlamlıdır.57

İslam dönemine gelince, bu dönemde şehirdeki ilim ve eğitim faaliyetleri medreselerin inşasıyla devam etmiş, buradaki eğitimin aksamadan sürdürülmesi için de bu medreselere vakıflar tahsis edilmişti. Kaynaklar, Eyyubiler döneminde de, Nusaybin’de iki medresenin varlığından söz ediyor. Kentte, ünlü devlet adamlarının medreseler inşa ettiğini görüyoruz. Mesela, Nureddin’in ve Selahaddin’in başkadısı olup İbn Kesir’in künyesini, Kemaleddin Muhammed b. Abdullah b. Kasım Ebu’l Fadıl (öl. 572) olarak verdiği kişi Musul ve Nusaybin’de birer medrese inşa ettirmişti.58 İbnu’l Adim’in verdiği bilgiye göre, Zengi Nusaybin kentinde Hanifi öğretisini esas alan bir medrese inşa ettirmiştir.59

XII. yüzyılda şehri gezmiş olan İbn Cübeyr ve XIV. asır seyyahı olan İbn Battuta şehirde iki medresenin varlığından söz eder.60 Osmanlı fethinden sonraki dönemlerde de ilim faaliyetlerine devam edildi. 1549 yılında kentin Beriye ağzı muhafızlığına tayin olunan Hacı Şahkulu Bey burada bir mescid ve medrese yaptırarak buraya evkaf tahsis etti.61 İlme ve ilim adamına verilen bu değer neticesinde, Nusaybin şehrinde İslam döneminde birçok şair, edip ve ilim adamları yetişmiş, bunların bazıları ünlü devlet adamlarının saraylarında ikamet etmişlerdir. Bunlardan en önemlileri arasında şunları sayabiliriz.

1. Selman-i Pak (Selman-i Farisi)

Hz. Muhammed’in berberliğini yaptığı söylenen ve esasen Isfehanlı bir Mecusi olup İran’da iken kiliseye giderek Hıristiyan olan bu kişi, daha sonra Anadolu’ya geçip kiliselerde hizmet etti. Gençlik yıllarının bir bölümünü Nusaybin’de bir kilise papazının yanında geçirdiği söylenmektedir. Daha sonraları Şam’a, oradan da Medine’ye geçti. Rivayete göre, bir Yahudi’nin elinde bir köle bulunduğu sırada Hz. Muhammed ile karşılaşır ve Yahudi’den satın alınarak serbest bırakılır, sonradan da Peygamberimizin berberliğini yapmaya başlar. Resulullah’ın huzurunda ve sohbetinde kemale erer. Hz. Ömer zamanında yüksek makamlara getirilir.62

2. Hibetullah İbn Talha (öl. H. 652)

İbn Kesir’in Ebu Şame’den nakil ile alim ve fazıl bir zat olarak nitelediği Şeyh Kemaleddin adıyla da bilinen bu kişi, bir ara Nusaybin’de kadılık görevini yerine getirdi. Buradan Halep’e gitti ve vefatına kadar orada kaldı.63 Şeyh Kemaleddin’den, Ikdu’l Cum’an’ın müellifi Bedreddin Ayni de bahsediyor ve künyesini Ahmed b. Hibetullah İbn Talha olarak veriyor. Nusaybin kadılığına getirilmeden önce Dımaşk’ta hatiplik yapmıştı.64

3. Şeyh Ebu’l-Yakzan El-Esvedu’l-Cesed el-Ebyadu’l Kebid

XII. asır sonlarında (H. 580/M. 1184) Nusaybin’e gelen ünlü gezgin İbn Cübeyr, bu tarihte Nusaybin’de yaşayan alimlerden Ebu’l Yakzan’dan bahsediyor:

"Caminin kuzeyindeki zaviyelerden birinde, Allah’ın kalplerini imanla aydınlattığı evliyadan ve zamanımızda yaşayan güzelliklerden biri olan, hakkında anlatılanlarla ünlü, keramet sahibi ibadet ve zühtten bir deri bir kemik kalmış, kulluk yolunda yaşlanmış, elinin emeği ile yetinen, bugünkü azığından yarına saklamayan Şeyh Ebu’l-Yakzan El-Esvedu’l-Cesed el-Ebyadu’l Kebid yaşamakta. Rebiülevvel ayının ilk günü Salı akşamı onunla görüşme mutluluğuna kavuştuk. Kendisiyle görüşmeyi nasip ettiği için Allah’a şükrettik. Umarım Allah duasının bereketini gösterir. O işiten ve karşılık verendir. Kendinden başka Tanrı yoktur."65

4. Ebu’l Ferec Abdulvahid b. Nasr b. Muhammed al-Harumi

İbn Hallikan’ın Vefayatu’l Ayan adlı eserinde, Sa’libi’den nakil ile Nusaybinli bir Arap şairi olarak kaydettiği ve kendisinden Bebbeğa olarak bahsedilen bu kişi, Seyfüddevle’nin sarayında ikamet etmiş, onun ölümünden sonra da Musul ve Bağdad’da yaşamıştı. Şairlikte, çağdaşı meşhur Mütenebbi kadar olmasa da Bebbeğa’ya zamanın en parlak zekalarından biri olarak bakılırdı. Methiyelerinde büyük bir muvaffakiyet görülür, şiirlerinde ise daha sönük olmak üzere her neviden şiir yazdı.66

5. İzz ed Darir

Nusaybinli olup felsefe ile uğraşmış olan İzz ed Darir’den de burada söz etmek gerekir. İbn Kesir’in hoş olmayan sözlerle yad ettiği bu kişi, yine onun yazdığına göre, zimmilere diğer başkalarına ders vermekte olup Ebu’l Ala el-Maarri’ye benzemekteydi.67

6. Ali b. Muhammed b. Hasan b. Yusuf b. Yahya

Nusaybin’de doğmuş bir başka şair olan bu kişiden Şakir el-Kutbi’nin, Fevatu’l Vefayat’ında belirttiğine göre, Eyyubi meliki Melik Eşref Musa’nın, bir berad gönderdiği bahsedilir. Bu şairin Divan-ı Sağir diye adlandırılan bir divanı vardı ve Nusaybin şehrinde ikamet ediyordu, hendese ilmi ile de meşgul olan bu zat H. 619 senesinde burada vefat etti.68

7. Bişr b. Yahya b. Ali el-Kayyi en-Nesebi

Yakut, Mu’cemu’l Udeba, İbn Nedim’in de Fihrist adı eserlerinde Nusaybinli olduğunu kaydettikleri bu edipten bahsediyor. Künyesi Bişr b. Yahya b. Ali el-Kayyi en-Nesebi olarak verilen bu kişi, mühim bir şair ve edip idi. Muhammed İbn İshak kitabında ondan bahsediyor.69

8. Hasan b. Muhammed b. Ahmed b. Neca

Ayni’nin Ikdu’l Cum’an’ında kendisinden Sufi diye bahsettiği ve Nusaybinli olduğunu söylediği bu kişi aynı müellifin ifadesine göre, eski ilimlerden birçoğu ile uğraşmıştır.70

9. Ebu Salim Nasibi (Muhammed b. Talha) (1186-1254)

Şafii fıkıh usul ve hadis alimi olup Kemaleddin lakabıyla anılan bu kişinin Nusaybin ile ilgisi burada kadılık yapmasından kaynaklanır. Bilahare, kendisine vezirlik teklif edilmesine rağmen bunu reddedip mazur görülmesini istedi. Çok mal mülk sahibi olmasına rağmen bunlara hiç itibar etmeyip züht yolunu tuttu. Geride bıraktığı eserler şunlardır: el-Ikdu’l Ferdi li’l Melik üs-Said -ed-Dürr’ül Munazzam fi Sirri’l A’zamTahsinu’l Meram – Tahsinü’l Meram fi Tafdil üs Selati ale’s Siyam – el-Cifrü’l Cami’ve Nuru’l Lami’ – Nefaisü’l Anasırli Mecalisü’l Melik Nasır fi Ahlak ve’s Saltanat ve’ş Şeraiti.71

10. Nesimi

Bazı kaynaklarda, doğruluğu tartışılır olsa da, XIV. yüzyılda yaşamış olup klasik İslam anlayışına aykırı görüşleri ile tanınmış olan insan yüzünün Allah’ın aynası olduğu şeklindeki farklı görüşleri sebebiyle derisi yüzülerek öldürülmüş olan şair Nesimi’nin de Nusaybinli olduğuna dair rivayetler yer alır.72

Sonuç olarak Güneydoğu Anadolu’nun kültürünü meydana getiren ana unsurun ilim ve din olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Bölgedeki binlerce tarihi kalıntı, efsane ve bölgede yetişen ilim adamlarının eserleri bunu ispatlamaktadır. Bölgenin tekrar ayağa kalkması da ancak bu hususların tekrar inşasıyla olabilir.

Öz

Güneydoğu Anadolu Bölgesi medeniyet tarihi açısından önem arz eden bir yerleşim alanıdır. Güneydoğu Anadolu’nun kültürünü meydana getiren ana unsurun ilim ve din olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Bölgedeki binlerce tarihi kalıntı, efsane ve bölgede yetişen ilim adamlarının eserleri bunu ispatlamaktadır. Bölgenin tekrar ayağa kalkması da ancak bu hususların tekrar inşasıyla olabilir. Bu çalışma Güneydoğu Anadolu’nun medeniyet tarihi açısından önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu, medeniyet tarihi, kültür, ilim, din, Urfa Akademisi, Harran Okulu, Cundişapur Okulu, Nusaybin Akademisi

Abstract

The South-Eastern Anatolia is a very significant settlement in the history of civilization. It is a doubtless reality that the main elements in the composition of the South-eastern Anatolian culture have been religion and science. Thousands of historical ruins, legends and the works of scholars educated in this region prove this fact. The revical of this regiou could only be possible after the reconstruction of these three qualities. This study aims to emphasize the significance of South-Eastern Anatolia in the history of civilization.

Key Words: South-Eastern Anatolia, history of civilization, culture, science, religion, the Academy of Edessa, the Harran School, the Cundishaper School, the Academy of Nisibi

Dipnotlar:

1. Geniş b,ilgi için bkz. Abdullah Ekinci; Müze Şehir Urfa, Ankara 2006.

2. W. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara 1940, s. 10-11.

3. William P. Cheshire, "Twins of Terebinth: The Ethical Orijins of The Hospital in the Juedo-Christian Tradition", Ethics-Medicine, 19:3, 2003, s. 150.

4. Nihat Keklik, Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı, I-II, İstanbul 1969, s. 19-20.

5. Mşiha Zha, Erbil Vekayinamesi, s. 138-139,146-148; Hayes, Urfa Akademisi, s. 11,133,152,225-226.

6. Mehmet Bayraktar, s. 39.

7. S. Kemal Sandıkçı, s. 306.

8. S. Kemal Sandıkçı, s. 306.

9. Ahmet Hulusi Köker, "Sabit b. Kurra’nın Hayatı" Gevher Nesibe Sultan Anısına Düzenlenen Harran Üniversitesinin Bilimsel Temelleri, Harranlı Bilim Adamları Kongresi Tebliğleri, Kayseri 1995, s. 37.

10. Şinasi Gündüz, agm, s. 82; Seleucid Hanedanı ve Büyük İskender’in istilası için bkz. Fikret Işıltan, s. 12-21.

11. Mehmet Bayraktar, s. 40.

12. Y. Kumeyr, İslam Felsefesinin Kaynakları, çev. F. Olguner, İstanbul 1976, s. 166.

13. Mehmet Bayraktar, s. 40.

14. Phillip Hitti, II, s. 349; Mehmet Bayraktar, s. 32.

15. Aynur Özfırat, s. 14.

16. Ramazan Şeşen, s. 12; Ahmet Ağırakça, s. 99.

17. Ahmet Hulusi Köker, "Sabit bin Kurra’nın Hayatı" Gevher Nesibe Sultan Anısına düzenlenen Harran Üniversitesi’nin Bilimsel Temelleri, Harranlı Bilim Adamları Kongresi Tebliğleri, Kayseri 1995, s. 37.

18. Cavit Sunar, s. 43.

19. S. Mihail, s. 166; T. J. Boer, s. 12.

20. H. Dursun Yıldız, s. 454-455; Ramazan Şeşen, s. 52-53.

21. Ramazan Şeşen, s. 59.

22. Necati Avcı, s. 109.

23. S. Kemal Sandıkçı, s. 306.

24. Y. Kumeyr, s. 167-169.

25. İsmet Zeki Eyyuboğlu, "Harran Okulu" YA., 10, İstanbul 1984, s. 7433.

26. Corci Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, II, İstanbul 1971. s. 47; S. Kemal Sandıkçı. İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis, Ankara 1991. s. 301.

27. S. Kemal Sandıkçı, s. 301.

28. T.J. De Boer, İslam’da Felsefe Tarihi, çev. Yaşar Kutluay, İstanbul 2001, s. 34-35.

29. Mşiha Zha, Erbil Vekayinamesi, s. 148; Dickens, "The Church of The East", Fides et Historia, XXXII, no. 2, s. 109.

30. O’leary, İslam Düşüncesi, s. 17; Segal, Edessa, s. 112.

31. Segal, Edessa, s. 112.

32. Segal, Edessa, s. 187.

33. Bu konuda şu makalelere bakılabilir. Samir Johna, "The Assyrians and Their Role in The History of Medicine", The American Surgeon, Ekim 2002, 68, s. 927; amlf., "The Roots of Modern Medical Schools", s. 627.

34. Mateos, Vekayiname, s. 25, not 73.

35. Hayes, Urfa Akademisi, s. 133, 152; Çevik, "agm", s. 2; Akyüz, Nusaybin Okulu, s. 24-25.

36. Hayes, Urfa Akademisi, s. 11.

37. Hayes, Urfa Akademisi, s. 239; Işıltan, Urfa Bölgesi, s. 27; Segal, Edessa, s. 140; O’leary, İslam Düşüncesi, s. 24; Aydın vd., Mardin, s. 64; Akyüz, Nusaybin Akademisi, s. 27-28; Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Ankara, 1997, s. 34; Çevik, "agm", s. 2.

38. Mşiha Zha, Erbil Vekayinamesi, s.138-139; Hayes, Urfa Akademisi, s. 225-226.

39. Hayes, Urfa Akademisi, s. 225-226; Bayraktar, İslam Felsefesi, s. 34.

40. Hayes, Urfa Akademisi, s. 226.

41. Akyüz, Nusaybin Akademisi, s. 28.

42. Erbil vekayinamesini çeviren Alfons Mingara, Nusaybin’deki akademiye gösterdiği yoğun ilgisinden yola çıkarak Mşiha Zha’nın da bu akademiden mezun olduğu olasılığı üzerinde durur. Bkz. Mşiha Zha, Erbil Vekayinamesi, s. 14, not 59.

43. Mşiha Zha, Erbil Vekayinamesi, s.138-139.

44. Hayes, Urfa Akademisi, s. 161, 252; Bayraktar, İslam Felsefesi, s. 34.

45. Abdullah Ekinci, "Ortadoğu’da Ortaya Çıkan Heterodoks Akımların Tarihsel Arka Planı", TÜRDAV, Sayı 141, Aralık 2002, s. 7-8. Gnostizm hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekinci, Karmatiler, s. 38-41.

46. Mşiha Zha, Erbil Vekayinamesi, s. 146-147.

47. Mşiha Zha, Erbil Vekayinamesi, s. 13.

48. Hayes, Urfa Akademisi, s. 16, 164.

49. Segal, Edessa, s. 201, not 92.

50. Akyüz, Nusaybin Akademisi, s. 29-30.

51. Segal, Edessa, 201; Yamauchi, "God And Shah", s. 92; Akyüz, Nusaybin Okulu, s. 31-32.

52. Segal, Edessa, s. 187; Akyüz, Nusaybin Okulu, s. 32.

53. Bayraktar, İslam Felsefesi, s. 34; Aydın vd., Mardin, s. 64, not. 54.

54. İ. Agah Çubukçu, İslam Düşünürleri, Ankara, 1977, s. 7.

55. O’leary, İslam Düşüncesi, s. 26-27; İrfan Aycan, Mahfuz Söylemez, Ramazan Atınay, Fatih Erkoçoğlu, Nizameddin Parlak, Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, s. 72.

56. Günaltay, "Selçuklular Horasan’a İndiklerinde İslam Dünyası", Belleten, VII, s. 68; Barthold, İslam Medeniyeti, s. 128-129.

57. Mez, İslam Medeniyeti, s. 187-188.

58. İbn Kesir, el-Bidaye, XII, s. 521; Bazı kaynaklara nazaran Nusaybin’de iki medrese inşa ettirdi Krş. Şeşen, Salahaddin ve Devlet, s. 328, 352.

59. İbnu’l Adim, Buğyatu’t Taleb, s. 295.

60. İbn Cübeyr, Endülüs’ten Kutsal Topraklara, s. 175; İbn Battuta, Seyehatname, s. 337; Abdülgani Efendi, Mardin Tarihi, s. 171; Aydın vd., Mardin, s. 103; Çevik, "agm", s. 8.

61. Göyünç, Mardin Sancağı, s. 58-59.

62. Tarihin Tanığı Nusaybin, s. 107.

63. İbn Kesir, el-Bidaye, XIII, s. 342-343.

64. Ayni, Ikdu’l Cum’an, I, s. 94.

65. İbn Cübeyr, Endülüs’ten Kutsal Topraklara, s. 175-176.

66. İbn Hallikan, Vefayatu’l Ayan, III, s. 199; J. Hell, "Bebbega", İA., II, Eskişehir, 1997, s. 431.

67. İbn Kesir, el-Bidaye, XIII, s. 411.

68. Şakir el-Kutbi, Fevatu’l Vafayat, III, s. 66.

69. Yakut, Mu’cemu’l Üdeba Fi Aşri Cuzea, (Basım yeri yok), 1980, s. 75; İbn Nedim, Fihrist, Kahire, ts., s. 219.

70. Ayni, Ikdu’l Cum’an, I, s. 338.

71. İslam Alimleri Ansiklopedisi, VIII, s. 246-247.

72. İ. Agah Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, Ankara, 1986, s. 172.

KÜRT SORUNU DOSYASI /// Eski Rus Dış İstihbarat Servisi Başkanı : Suriye dağılırsa, Kürdis tan kurulur


Eski Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı General Vyaçeslav Trubnikov, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade ederek, "Suriye dağılırsa, Kürdistan kurulur" diye konuştu.

Telegraph: Bağımsız Kürdistan savı güçleniyor

BaltNews.lv haber ajansına konuşan Trubnikov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın meşruluğunun oldukça önemli olduğunu vurgulayarak "Önemli olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın meşruluğu ve bundan vazgeçmek mümkün değil. Esad yasal olarak başkan. Esad bulunduğu küçük bir bölgeden bile ülkenin birliğini sağlıyor. Mossad’daki ‘sevimli meslektaşlarım’, Suriye’nin tek devlet olması gerektiğini kabul ediyor. Suriye’nin dağılması Ortadoğu’da büyük karışıklıklara neden olur, Kürdistan da kurulur" ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL BU KONUDA RUSYA’YI DESTEKLİYOR’

Eski SVR Başkanı, "İsrail bu konuda kesinlikle Rusya’yı destekliyor. Suriye’nin tek devlet olarak devam etmesini korumak lazım" dedi.

Daha fazla: https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201610221025428948-rus-dis-istihbarat-suriye-kurdistan/

FAYDALI BİLGİLER : TRAFİK KAZASI GEÇİRİP HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE KANUNİ HAKKINIZDAN HABERDAR MISINIZ ??? LÜTFEN PAYLAŞIN


2918 Nolu Yasa… DİKKATLE OKUYUNUZ!..

KİMSENİN BAŞINA GELMESİN AMA, DİYELİM Kİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİNİZ. YARALI VAR, HASTANEYE GİTTİNİZ.

SİZLERİN 2918 NOLU YASAYI BİLMEDİĞİNİZİ ZANNEDEREK, ‘YAPILACAK MÜDAHALE VE TEDAVİ ÜCRETLERİNİ ÖDEYECEĞİNİZE DAİR ŞU BELGEYİ İMZALAYIN’ TEKLİFİ İLE KARŞILAŞIRSINIZ….

ANCAK SİZ DE ‘BU BELGEYİ İMZALAMAZSAM, BANA MÜDAHALE VE TEDAVİ ETMEYECEĞİNİZE DAİR BİR BELGEYİ İMZALAYIP TARAFIMA GETİRİN.’…

DEDİĞİNİZ ANDA, HASTANENİN BÜTÜN İMKANLARI SİZİN İÇİN SEFERBER OLACAKTIR.

2918 SAYILI TRAFİK KANUNUNU MUTLAKA OKUYUN.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ, KAZAZEDELERİN HAKLARIYLA İLGİLİ BİR RAPOR HAZIRLADI.

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN VE HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINAN KAZAZEDELERİN, KANUNA GÖRE TEDAVİ İÇİN ÜCRET ÖDEMEMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ.

KAZA SONUCU YARALANAN VE HERHANGİ BİR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KAZAZEDELERDEN, BU TEDAVİLERİNE KARŞILIK HASTANE TARAFINDAN ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEĞİNİN BELİRTİLDİĞİ RAPORDA,

2918 SAYILI TRAFİK KANUNU’NA GÖRE :

”HERHANGİ BİR TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN KİŞİ, EN KISA SÜREDE HASTANEYE YETİŞTİRİLMEK VE GEREKEN TEDAVİNİN YAPILMASI” HÜKÜMLERİNİ İÇERİYOR.

YÖNETMELİĞE GÖRE,

” HASTANE ACİL SERVİSİ, KENDİSİNE GELEN KAZAZEDENİN’ MADDİ DURUMU, SOSYAL GÜVENCESİNİN OLUP OLMADIĞINA VE HASTANIN ÖZELLİĞİNE BAKMADAN, GEREKEN TEDAVİYİ VE MÜDAHALEYİ HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMEDEN YAPMAK ZORUNDADIR.!!

BU TEDAVİ SONUCU OLUŞAN MASRAFIN İSE SAĞLIK BAKANLIĞI, KARAYOLLARI TRAFİK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞININ BELİRTİLDİĞİ RAPORA GÖRE;

VATANDAŞLARIN HAKLARINI BİLMEDİĞİ İÇİN SORUNLAR YAŞANDIĞINI VE HASTANELERİN BU KANUNDAN BİHABERMİŞ GİBİ GÖZÜKÜP, VATANDAŞTAN PARA TALEP ETMELERİNİN SUÇ OLDUĞU BELİRTİLDİ.

LÜTFEN TANIDIĞINIZ HERKESE İLETİNİZ …

İLETEN : E. KUR. ALB. ÖMER LÜTFİ TAŞCIOĞLU

KÜRT SORUNU DOSYASI // PROF. DR. MUSTAFA ERDOĞAN : Türkiye’nin Kürt Sorunu


Türkiye’nin Kürt Sorunu

The Kurdish Question in Turkey

Mustafa ERDOĞAN

Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi

I. Giriş

"Kürt sorunu"nun bugün Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu temel sorunların ilk sıralarında yer aldığı şüphesizdir. Ancak, güncel bir sorun olması, onun tarihî arka planını bize unutturmamalıdır. Nitekim, Kürt sorununun tarihi, diğer bazı temel sorunlarımız gibi, aşağı yukarı Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına kadar geri gitmektedir. Bunu göz ardı edersek meseleyi çözme şansımız büyük ölçüde azalmış olur.

Hiç şüphe yok ki, her toplumsal varoluş kendi içinde sorunlar barındırır. Esasen bu durum, daha genelde bu dünyada insan olarak varoluşumuzun doğasından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan, sorunsuz bir "insanlık durumu" tasavvur edilemez; aksi halde dünyada olmamızın -dünya hayatının- "Cennet"te olmamızdan farkı olmaması gerekirdi.

Bu tespitten, sorunlar karşısında pasif kalmayı telkin eden "tevekkülcü" bir sonuç çıkarmak elbette yanlış olur. Bu, olsa olsa, insanî varoluşa ilişkin bir gerçekçilik çağrısı olarak anlaşılmalıdır. İnsanlar elbette hata yaparlar; insanların toplu yaşamayla ilgili kararlarından yanlışlar doğması ihtimali ise daha da büyüktür. Ama insanoğlu karşılaştığı sorunları çözebilecek yeteneklerle donatılmıştır. Bu çerçevede, bizi birey, toplum veya insanlık olarak zora sokan bütün sorunlarımızı çözemeyebiliriz, ama çözebileceklerimizi de çözme iradesi göstermeliyiz.

Şimdi, her büyük toplumsal sorun gibi, Kürt sorununun da hiç şüphesiz ciddiyetle ele alınması gereken nedenleri vardır. Gerçi, bunların hepsinin bilinçli insan eylemiyle değiştirilmesi mümkün olmayabilir. Öyle de olsa, hiç değilse bilgi ve irade kapasitemiz dahilinde olan şartlara müdahale edebiliriz ve etmeliyiz. Ama önce, sorunun arkasındaki nedenleri anlamalıyız, bunu yapmadan hiç bir sorunu çözmek mümkün değildir. Bu "anlama" çabası ise, işaret ettiğim genel perspektif içinde, hem nedenleri teşhis etmeyi -ama doğru teşhis etmeyi- hem de bunların hangisine müdahale edebileceğimizi idrak etmeyi kapsamaktadır. Bu gibi büyük sorunların nedenlerini iyi teşhis etmek, ayrıca, gelecekte benzer sorunların ortaya çıkmasına meydan vermemek bakımından da önemlidir.

Bu sorunu ortaya çıkaran temel nedenleri ele almadan önce, sorunun teşhisiyle ilgili iki yanlışa kısaca dikkat çekmek istiyorum. Bu yanlışların ilki Kürt sorununun özünde bir "terör" sorunu olduğuna ilişkin teşhistir. Esas olarak, "devlet" adına konuşan ve hareket edenlerin benimsedikleri bu görüş "sivil" kesimde de devletçi ve milliyetçi gruplar ve hatta bir ölçüde halk tarafından da onaylanmaktadır. Kabul edelim ki, meseleyi böyle görmek çözümü imkânsızlaştıracağı gibi, terörün bastırılması adına münhasıran inzibatî tedbirlere başvurmayı veya bunları sürdürmeyi öngörmesi bakımından da yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Elbette Türkiye Kürt sorunuyla bağlantılı olarak bir "terör sorunu"yla da karşı karşıyadır, ama meselenin özü bu değildir. Açıktır ki, PKK terörü bir şekilde sona erdirilse bile, başka tedbirlere başvurulmadığı sürece, Kürt sorunu varlığını sürdürecektir.

Teşhisteki ikinci yanlış, karşı karşıya bulunduğumuz sorunu "Güneydoğu sorunu" olarak adlandırmaktır. Bu ifade, hiç değilse ortada toplumsal bir sorun olduğunu ima etmesi bakımından, "terör sorunu" ifadesine göre daha isabetli olmakla beraber, sorunu yine de yanlış teşhis eden bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Çünkü, bu yaklaşım da Kürt sorununu ortaya çıkaran hakim milliyetçi bakış açısından kaynaklanmaktadır. Açıkçası, burada "Kürt" sözünü telâffuz etmemek için bölge adına atıfta bulunulmaktadır. Gerçi, bu adlandırmayı tercih edenlerin önemli bir kısmı bunu "bölünme" korkusundan yapıyorlar; ama eğer mesele bu ihtimali akıllardan uzak tutmaksa, "Kürt sorunu" demekle "Güneydoğu sorunu" demek arasında özde bir fark yoktur. Nitekim, ilk terim "millet"in bölünmesini çağrıştırıyorsa, ikincisi de "ülke"nin bölünmesini çağrıştırabilir.

II. Ulusdevlet ve Milliyetçilik

Türkiye’de öteden beri bir Kürt sorunu olmasının en genel nedeni, kuruluşundan birkaç yıl sonra Cumhuriyet’in ideolojik bir dönüşüm geçirerek, Millî Mücadele döneminde hakim olan birleştirici bir yurtseverlikten etnik milliyetçiliğe geçmiş olması ve bunun bugün de inat ve ısrarla halâ sürdürülüyor olmasıdır. Bu milliyetçiliğin ana davası Türk kimliği odaklı bir "ulus-devlet" projesini gerçekleştirmek ve onu o haliyle sonsuza kadar korumaktır. Dolayısıyla, kuruluş döneminde devletin temel işlevi, etnik yanı ağır basan bir "Türk ulusu" yaratmak üzere Türkiye’deki farklı kimlikleri dışlamak ve bütün bir toplumu mütecanis ve kaynaşık bir kitle haline getirmeye çalışmak olmuştur.

Böyle bir politikanın, başkaları yanında, Kürt kimliğinin de reddedilmesi anlamına geleceği açıktı. Nitekim, tek partili Cumhuriyet yılları Kürt kimliğinin genelde yok sayıldığı, zaman zaman da baskı altına alındığı bir dönem olmuştur. Gerçi 1946’dan itibaren çok partili kısmî demokratik siyasete geçilmesiyle birlikte Kürtler üzerindeki baskı azalmaya başlamıştır, ama etnik Türklüğü merkeze almak suretiyle Kürt kimliğini yok sayma politikası özünde aynı kalmıştır. Bu durumun, kendilerini haklı olarak yeni Türkiye’nin iki kurucu unsurundan biri olarak gören Kürtlerde bir gücenme veya incinme duygusu yaratmış olması anlaşılabilir bir durumdur.
Öte yandan, bu yeni Türk kimliği aynı zamanda, aşağı yukarı bütün modern benzerleri gibi, laik bir kimlik de olacaktı. Bu da yeni Türkiye’nin kuruluşuna hakim olan dinî referanslı yurtseverliğin tamamen terkedilmesi sonucunu doğurmuştur. Böylelikle, millî mücadele yıllarında Türklerle Kürtleri ortak yurtseverlik ekseninde kaderlerini birleştirmeye götürmüş olan bağlardan biri daha tamamen kopmasa da büyük ölçüde yara almıştır. "Din kardeşliği" bağını devre dışı bırakan bir siyasetin, ondan doğan "boşluğun" yerine aynı derecede güçlü bir moraliteyi koyamadığı sürece, birliği sağlam tutmasına ve Kürtler nezdinde sistemin meşruluğunu korumasına imkân yoktu. Türk milliyetçiliğinin bunu sağlayabileceği zaten düşünülemezdi, çünkü kendi farklı kimliklerinin bilincinde olan toplulukların gözünde bu taraflı bir duruştu, dolayısıyla birleştirici olamazdı.

Gerçi, Cumhuriyet’in devlet seçkinleri bu boşluğu doldurmak üzere, lâik yurttaşlık ekseninde yeni bir kamusal moralite oluşturma girişiminde bulunmuşlardır; daha doğrusu bu iddia en azından resmî söylemin hiç bir zaman büsbütün terk etmediği bir parçası olmuştur. Ne var ki bu girişim başarılı olmamıştır. Çünkü, her şeyden önce, Cumhuriyet bir yandan eşit yurttaşlık vurgusu yaparken, öbür yandan yurttaşlığı sivil olmaktan çok etnik bir temelde -yani, Türklük etrafında- kurma çabasından da vazgeçmemiştir. Açıktır ki, farklı etnik unsurlardan meydana gelen bir toplumda, çoğunluğu oluştursa da tek bir etnik kimliğe dayandırılmak istenen bir yurttaşlık modelinin kimliklere eşit nazarıyla bakması mümkün değildir. Dahası, sivil yurttaşlık moralitesi ancak özgürlük ve eşitliğe dayalı katılımcı bir demokratik sistem içinde oluşabilirdi. Oysa, tanımı gereği tek-partili bir rejim buna elverişli olmadığı gibi, çok-partili dönemde de ancak kısmî bir demokratikleşmeye izin verilmiştir.

Öte yandan, dinî bağın reddedilmesinin yaratacağı "boşluk"u doldurması öngörülen yeni moralitenin ikinci temel ayağını oluşturan "lâiklik" üstündeki vurgu da problemlidir. Çünkü, resmî anlayışta lâiklik özgürleştirici, barış kurucu ve eşit yurttaşlığı destekleyici bir özellik taşımamaktadır. Bu modelde lâiklik bir barış ilkesi olmak yerine, toplumu kontrol etme aracı olarak işlev görmüştür. Ayrıca, aynı anlayış, kişilerin dindar olmalarının onların yurttaşlık statüsünün tenzil edilmesini gerektiren bir kusur olarak görülmesine yol açmıştır. Bu ise muhafazakâr Kürt nüfus bakımından milliyetçi politikanın yol açtığı eşitsizliği pekiştiren bir unsur durumundaydı.

Ama belki de asıl sorun böyle bir "boşluk" fikrinin kendisindedir, belki de aslında "doldurulması gereken" bir boşluk söz konusu değildi. Dindaşlık bağının terkedilmesinin toplumda moral bir boşluk doğurduğu ve bu boşluğu dolduracak yeni bir kamusal ahlâkın inşa edilemediği düşüncesi, aslında, toplumun unsurları birbirine işlevsel olarak sıkı sıkıya bağlı bir organik yapı gibi algılanmasından ve onun pozitif olarak yeniden inşa edilmek istenmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa böyle bir anlayış "medenî" bir toplum tasavvuruyla bağdaşır değildir. Çünkü, kapsayıcı bir ortak değerler manzumesi etrafında oluşturulacak sıkı bir birlik düşüncesi ancak farklı vicdanları susturmakla gerçekleşebilir. Bunun maliyeti ise akla gelebilecek en büyük beşerî maliyettir: barışın ve özgürlüğün kaybı. Onun için, Türkiye Cumhuriyeti dinî bağı reddettikten sonra onun yerine başka bir şeyi ikame etmeye hiç çalışmasaydı, pek muhtemeldir ki bugün ne Kürt sorunu ne de hatta İslâm sorunu ortaya çıkardı.

III. Baskıcılık ve Merkeziyetçilik

Baskıcılık bütün toplumlarda uyum sorunları yaratır. Türkiye’de ise özellikle çok-partili dönem öncesinde baskıcılık Cumhuriyet’in temel özelliği idi. Bu özellik başta din, ifade, örgütlenme ve katılım özgürlükleri olmak üzere sivil ve siyasal haklar alanında kendisini göstermiştir. Daha da somutlaştırırsak, polis, jandarma ve tahsildar baskısı, kamu görevlilerinin halka karşı anlayışsızlık ve suiistimalleri, kamu düzenini sağlamada hak ve hukukun gözetilmemesi ve aşırı güç kullanılması, adaletsiz yargılamalar ve hak arama yollarındaki tıkanıklıklar, dernek ve parti örgütlenmesinin yasak veya son derece kısıtlı olması gibi baskı uygulamaları bu dönemin karakteristikleri arasındadır.

Bu anlamda baskıcılık rejimin genel karakteri olmakla beraber, Kürtler söz konusu olduğunda baskılar doğal olarak daha yoğun olarak hissedilmiştir. Kürt isyanlarının bastırılmasında ve sonrasında aşırı şiddet kullanıldığı ve adil yargılama ilkesinin gözetilmediği hissi veya kanaati bugün Kürtler arasında yaygındır. Bu arada, Kürt nüfus bakımından özel olarak önemli olan kültürel hakların tanınmamış olduğunu da tekrar hatırlamamız gerekir. Kürt kimliğinin yok sayılması politikasının bir sonucu, tabiatıyla, Kürtlerin Türk kimliğine tabi sayılması olmuştur. Bu politikanın bir gereği olarak, herkes gibi Kürtler de kendilerini Türk kabul etmeye ve "Türk olmak"la övünmeye zorlanmışlardır. Türkiye son yıllarda Avrupa Birliği’nin baskısıyla anadilde ifade üzerindeki anayasal yasağı kaldırmak dışında kültürel haklar alanında hala hiç bir iyileştirme yapmamıştır. Kaldı ki, bu anayasal "bağış"ın bile hayata geçirilmesi bürokrasi eliyle engellenmiş durumdadır.

Baskının kendisini gösterdiği başka bir alan da, genel olarak kamu idaresinin yapılanmasındaki aşırı merkeziyetçilik olmuştur. Bu durum, ülke düzeyinde, yerel halkın kendi ortak meselelerini kendi inisiyatifi ile kararlaştırıp sevk ve idare etmesine zemin oluşturacak sahici anlamda "yerel yönetim" birimleri oluşturulmasını engellemiştir. Bu durum, son yıllardaki demokratikleşme çabalarına rağmen hâlâ esaslı olarak değişmiş değildir. Sahici anlamda yerel yönetim kademelerinden yoksunluk elbette Türkiye toplumunun bütünü için bir sorundur, ama bu özellikle farklı kimlik grupları bakımından çok daha ciddî bir mahrumiyet olarak ortaya çıkmıştır.

Nihayet, Kürt sorununun -deyim yerindeyse- akut hale gelmesine 12 Eylül döneminin Kürt kimliğini aşağılamaya ve kaba şiddete dayanan politikalarının hızlandırıcı ve hatta kangrenleştirici bir etki yapmış olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Diyarbakır hapishanesinde Kürt "eylemciler"e yaşatılmış olan trajik tecrübenin Kürtlerde yarattığı travmaya bugüne kadar birçok gözlemci dikkat çekti. Esasen, militarist zihniyet ve şiddete dayalı yöntemler öteden beri, bu yola başvuranların sandığı gibi Kürtlerdeki kimlik bilincini azaltmak şöyle dursun, tam tersine Kürt sorununu sadece azdırmaya hizmet etmiştir.

IV. Temsil Sorunu

Türkiye’deki Kürtlerin baştan beri en büyük sorunlarından biri temsil sorunu olmuştur. Gerçi her dönemde parlamentoda "Kürt kökenli" milletvekilleri bulunmuş olsa da bu Kürt kimliğinin politik olarak temsil edildiği anlamına gelmemiştir. Başka bir ifadeyle, Kürtler Kürt olarak değil; fakat ancak Türk -veya Türk gibi- olarak temsil edilme şansına sahip olmuşlardır. Bu arada, "Kürt kökenli" milletvekilleri "rejim"le uyum sağladıkları veya "merkez"le özdeşleştikleri ölçüde sistem tarafından benimsendikleri ve takdir gördükleri için, bunlar Kürtlere ve Kürtlüğe özgü sorunları kamusal alana taşımaya genellikle cesaret edememişlerdir.

Yakın zamanlara kadar bu durum devam etmiş ve Kürt kimliğine dayalı partiler ancak 1990’lardan itibaren kurulmaya başlamıştır. Ne var ki, bu sefer de sistem söz konusu partileri kamu hayatından dışlamayı mümkün kılacak düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler başlıca iki tanedir: seçimlerde baraj uygulaması ve parti kapatma tedbiri. Genel seçimlerde % 10 barajı, başkaları yanında, Kürt kimliğini temsil eden partilerin de parlamentoya girmesini engellemiştir. Öte yandan, parti kapatma tedbiri de en çok Kürt partilerine uygulanmaktadır. Çünkü, Anayasa Mahkemesi, resmî ideolojiyle uyumlu olarak, kamusal meselelerde Kürtlüğe atıf yapılmasını ve kültürel haklar talebini "ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü"ne aykırı görmektedir. Böylece, Kürtlerin talepleri parlamentoya yansıtılamadığı gibi, bunların parlamento dışında dile getirilmesine de izin verilmemektedir.

Bu durumun Kürt vatandaşların ruh dünyasında nasıl derin bir yara açtığını ve sistemin meşruluğuna darbe vurduğunu, basiretleri milliyetçikle bağlanmış olan devlet seçkinleri ne yazık ki idrak edememektedirler. Esasen, azınlıkta olan bir kimlik grubunun, demokratik yollardan etkileme şansının kalmadığını hissettiği bir sistemi ilânihaye meşru saymaya devam edeceğini ummak safdillik olurdu. Onun için, orta vadede bu durumun Kürtler -veya en azından onların farklılık bilincine sahip olan önemlice bir bölümü- tarafından "etnik çoğunluk tiranlığı" olarak anlaşılma ihtimalini Türkiye’nin devlet seçkinlerinin ciddiye almaları gerekir.

Onun için, Kürt nüfusun PKK gibi terörist bir örgüte bile hatırı sayılır bir destek vermiş olmasına fazla şaşırmamamız gerekir. Böyle bir destek var; çünkü, hoşumuza gitsin gitmesin, Kürtler arasında PKK’yı kendilerinin sesini duyuran, bu anlamda kendilerini temsil eden politik bir organizasyon olarak gören çok sayıda insan var. "Dışarıdan" bakanlar olarak bu belki bize patolojik bir durum gibi görünebilir, ama daha soğukkanlı düşünürsek, bu durumun bir önceki paragrafta işaret ettiğim meşruluk kaybının bir göstergesi olduğunu anlayabiliriz.

V. Kimlik Bilincinin Küresel Yükselişi

Modern devletler esas olarak "ulus" temelinde kurulmuş olan devletlerdir. Uluslar ise hiç bir yerde verili gerçeklikler olmayıp devletlerce şu veya bu ölçüde inşa edilmiş kollektif kimliklerdir. Bu inşa süreci devletin egemenlik alanındaki bütün bir toplumun etnik ve kültürel bakımdan homojenleştirilmesini zorunlu kılmıştır. Modern ulus devletin bu özelliğinin, toplumun çoğunluğundan etnik, kültürel veya dinî olarak farklılaşan topluluklar için bir dezavantaj oluşturduğu açıktır. Bu durum, tabiatıyla, söz konusu grup veya topluluklarda genel toplumdan farklı olduklarına dair bir kimlik bilinci yaratmış veya zaten var olan bilinci pekiştirmiştir.

Öte yandan son on yıllarda, özellikle küreselleşmenin ve eski Sovyet dünyasının çözülmesinin etkisiyle, ulus devletler içindeki azınlıkların ve etnik grupların farklılık veya farklı kimlik bilinci daha da belirginleşmiştir. Sovyet imparatorluğunun dağılması sonucunda, Orta Asya’da, Doğu Avrupa ve Balkanlarda uzun yıllar baskı altında tutulan etnik kimlikler slef-determinasyon talepleriyle ortaya çıkmaya başlamış ve bunların önemli bir kısmı 90’lardan itibaren bağımsız devletlere dönüşmüşlerdir. Küreselleşmenin sınırları aşan etkisi de kimlik bilincinin dünya ölçeğinde hızla yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Küreselleşme toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimi ulus devletler tarafından kontrol edilemeyecek ölçüde artırmış ve çeşitlendirmiştir. Bu durum Batı’nın liberal demokrasilerinde de kimlik temelli politik arayışların ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. Liberal demokrasiler bu "meydan okuma"ya, genellikle, devlet yapılarını daha da adem-i merkezî hale getirmek -bu arada azınlıklara ve etnik gruplara coğrafî veya fonksiyonel özerklik tanımak- ve/veya sistemlerine çok-kültürcü kurumları dahil etmek suretiyle cevap vermişlerdir. Esasen bu süreç halihazırda devam etmektedir.

Şüphesiz Türkiye de bu etkiden kaçamamıştır. Kimlik bilincinin yükselmesine katkıda bulunan bu etkinin Türkiye’nin geleneksel Kürt sorununa yansıması, devletin baskıcılığına ilişkin olarak ötedenberi yapılagelen şikâyetlerin bu sefer Kürt kimliği etrafında daha belirgin olarak kendini göstermesi ve örgütlü Kürt hareketlerinin ortaya çıkması şeklinde olmuştur. Nitekim 1990’lardan itibaren Kürt etnik kimliğini temel alan siyasî partiler kurulmuş ve buna paralel olarak "kültürel haklar" talebi yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştır. Bu o kadar ateşli bir kimlik bilincidir ki, Kürtlerin önemli bir kesimi terörist yöntemlerle de olsa "Kürt davası"na dikkatleri çektiği düşüncesiyle PKK’yı ya el altından desteklemiş veya en azında ona karşı tavır almaktan kaçınmıştır. Bu noktada, devletten değil sivil ve "liberal" kesimlerden gelmiş olsa bile, PKK karşıtı bir söylemin Türkiye’nin güneydoğusunda muhatap bulma şansının çok azalmış olduğunu ibretle hatırlamamız gerekiyor.
Türkiye’deki Kürtlerin kendilerini genel toplumun çoğunluğundan farklı bir kimlik -hadi açıkca söyleyelim, ayrı bir "halk"- olarak algılamaları sürecine son yıllarda başka bir dış faktör daha etki etmektedir: Kuzey Irak’taki gelişmeler. Bu nokta diğer küresel faktörlerden çok daha önemlidir. Çünkü, Türkiye’nin Kürt vatandaşları Kuzey Irak’ta oluşan özerk Kürt yönetimine tabiatıyla sempatiyle bakıyor ve kendi durumlarını bununla karşılaştırıyorlar. Bu faktörün etkisi o kadar büyüktür ki, Kürt sorununun çözülmesi yolunda atılacak iyi niyetli adımların bile bu algıyı değiştirmesi ihtimali kalmamış gibidir. Burada, artık neredeyse geri döndürülemez bir aşamaya gelindiğini söylemek gerekir. Bu noktaya gelinmesinde, şüphesiz, Türkiye’nin Kuzey Irak’la ilgili resmî politikasının, akıl almaz bir şekilde, esas olarak Kürt karşıtı bir temelde yürütülüyor olmasının büyük bir etkisi vardır.

VI. Bitirirken

Bu yazıyı planlarken, Kürt sorununa yol açan "sosyo-ekonomik etkenler" başlıklı bir alt başlığa da yer vermeyi düşünmüştüm. Sonuçta böyle yapmamamın nedeni, bana göre sorunun asıl nedeninin sosyo-ekonomik değil özgürlükle ve kimliklere saygı talebiyle ilgili olmasıdır. Sosyo-ekonomik sorunlar belki Kürt sorununun daha yoğun olarak hissedilmesine yol açıyordur, ama kesinlikle bu sorunun temel nedeni değildir. Esasen, aşağı yukarı benzer sorunlar Türkiye’nin başka bölgelerinde de yaşanmaktadır. Kaldı ki, Batı dünyasındaki kimi tecrübelerin de gösterdiği gibi, refahın artmasının özgürlük ve özellikle de kimlik taleplerini ortadan kaldıracağının bir garantisi yoktur. Tabiî, bununla, bölgenin ekonomi ve refah sorunlarına kayıtsız kalınmasını öneriyor değilim; anlatmak istediğim bu konularda sağlanacak bir ferahlamanın Kürt sorununun çözümü demek olmadığıdır.

Gördüğünüz gibi, bu yazıda "Kürt sorununun çözümü" gibi bir başlık da yok. Buna da gerek duymadım; çünkü, başta belirttiğim gibi, toplumsal meselelerde eğer sorunun nedenlerini doğru teşhis etmek çözümün de anahtarıysa, o zaman Kürt sorununun çözümüne ilişkin olarak benden beklenebilecek öneriler o nedenlerin anlatımında saklıdır. Esasen, bu safhaya geldikten sonra Kürt sorununun bugünden yarına nihaî bir çözümü olduğunu da sanmıyorum. Çünkü, bu meselede bugüne kadar yapılan resmî hataların tamir ve telâfisi öyle kolay bir iş değildir. Bu sorunun -eğer varsa- çözümü özgürlük ve demokrasidedir ki bu da Türkiye gibi bir ülkede kısa vadede üstesinden gelinebilecek bir mesele gibi görünmüyor.

Kısaca tekrar belirtmek gerekirse, Türkiye’nin Kürt sorununun kaynağı resmî milliyetçilik ve "lâiklik" politikalarıdır. Bunlar modern ulus devletin iki temel ideolojik ayağıdır. Demek istediğim, aslında, ulus-devlet modelinin çeşitlilik, kimlik ve farklılık sorunlarıyla baş etmek için hiç de uygun olmadığıdır; aksine bu gibi sorunların kaynağı tam da bu modelin kendisidir. Olguları yanlış da yorumlamayalım: Batı demokrasilerinde bu problemin bize göre daha az göze batmasını ve bir ölçüde üstesinden gelinebilmesini sağlayan şey, onların Türkiye’den hem daha az milliyetçi hem de daha az lâikçi olmalarından başka bir şey değildir.

Öz

Bu denemede Türkiye’de Kürt sorununu ortaya çıkadığı düşünülen faktörler gözden geçirilmektedir. Deneme bu soruna, esas olarak, Türkiye’deki resmî ideolojinin başlıca unsurları durumunda olan "lâikçilik"le desteklenen milliyetçiliğin sebep olduğunu ileri sürmektedir. Türk ulus-devletinin Kürt kimliğini tanımamış ve Kürtlerin kültürel hak taleplerini gözardı etmiş olması Kürtlerin sistemden yabancılaşmalarına yol açmıştır. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti İslâm’ın politik meşruluğun temellerinden biri olmasını reddetmesinin kamu ahlâkında yarattığı boşluğu lâik yurttaşlık değerleriyle doldurmaya çalışmış olmakla beraber, bu girişim başarılı olmamıştır. Deneme, bugün gelinen aşamada Türkiye’nin Kürt sorununu çözmenin kolay bir yolu olmadığı sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulus-devlet, Kürt kimliği, kimlik bilinci/iddiası, laikçilik, kültürel haklar, kamusal ahlak

Abstract

This essay considers factors that are supposed to gave rise to Kurdish question in Turkey. It argues that mainly nationalism supported by "laicism", which have been the leading pillars of the state ideology in Turkey, caused that question. That Turkish nation-state failed to recognize Kurdish identity and ignored claims of Kurdish population to cultural rights led Kurds to be alienated themselves from the system. On the other hand, although Turkish Republic tried to fill the gap in public morality, caused by denying Islam as a basis for legitimacy, with an ethos of secular citizenship, this attempt did not succeed. The essay concludes that at this stage there would not be an easy way to resolve the Kurdish problem of Turkey.

Key Words: Nation-state, Kurdish identity, identity assertion, laicism, cultural rights, public morality

YENİ DÜNYA DÜZENİ DOSYASI /// PROF. DR. LÜTFULLAH CEBECİ : Yoksulluk, Yeni Dünya Düzeni ve İslam


Poverty, New World Order and Islam

Lütfullah Cebeci

Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi.

Dünyamız asırlardan beri, uzayda İlahî iradenin kendi için belirlemiş olduğu çizgide alabildiğine hızlı bir şekilde son kaderine doğru yol alıyor. İnsanlık da onunla birlikte kaderini kovalayıp, kıyametine doğru koşuyor.

Bu uzun zaman içinde hem dünya yıpranmış, hem insanlar kirlenmiş… İnsan için özel bir misafirhane olarak hazırlanıp, gerekli her türlü donanım ile teçhiz edilmiş, yeri ile göğü ile insanlığın hizmetine sunulmuş olan dünya (Lokman, 20), misafirleri olan insanlar tarafından sınır tanımaz bir şekilde kullanıla kullanıla kaynaklarını neredeyse tüketmiş ve suyu, havası, çevresi ile kirlenmiş; Kur’an’ın ifadesi ile "İnsanların ellerinin yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde, yani bütün dünyada fesat yayılmış/anormallikler ortaya çıkmış." (Rum, 41). İnsanlar dünyayı kirletmekle kalmamış, kendilerini de tarihinin hiç bir döneminde olmadığı kadar manevî kir ve pasların içine atmışlar; en güzel (Tin, 4) ve şerefli (İsra, 70) bir şekilde yaratılmış olmalarına rağmen hayvanlar derekesine, hatta daha da aşağılara düşmüşlerdir (A’raf, 179). Çünkü konumlarını, görevlerini ve sorumluluklarını unutmuş; kullandıkları maddî ve manevî uyuşturucular yüzünden akıllarını/kalplerini, gözlerini, kulaklarını gereği gibi kullanamaz olmuşlar, gerçek dünyadan kopup, sanal bir âlemde hayallere kapılmışlar, büyük bir sapkınlıkla ve ahmaklıkla kendi tanrılıklarını ilan etmişlerdir.

İnsan bu şekilde kendi gerçeğini tanımayınca, evrenin gerçeğini de göremez ve bütün bu âlemleri yaratan-yöneten yüce bir Rabbin varlığını kabul etmez hale geldi. Çünkü ancak "Kendini tanıyan, Rabbini de tanımış-bilmiş olur."1 Kendini dev aynasında görmeye başlayıp firavunlaşan insan, dünyanın gerçeklerinden sıyrıldı, kendini her şeyin merkezi sanır oldu.

Tarihin önceki asırlarında da böyle nemrutlar, firavunlar vardı; kendilerini tanrı ilan etmiş ve adamlarını toplayıp "Ben sizin en büyük rabbinizim." (Naziât, 23-24), "Ben de yaşatır ve öldürürüm." (Bakara, 258) demişlerdi. Fakat insanların çoğu onlar gibi azmış değillerdi; doğru veya yanlış, bir dine inanır, az-çok bir sınır tanırlardı. Çağımıza gelince insanların genelinin kimyası bozuldu; inançlar iyice zayıfladı; özellikle değişik şekillerde de olsa çoğu insanda bulunan ahiret inancı neredeyse kayboldu ve bu hayata verilen önem, her şeyi bastıracak şekilde arttı. Sonuçta bir çok insan nemrutlaştı/firavunlaştı ve İslam’ın ilk yıllarında peygambere direnen Mekke müşrikleri gibi, "Biz bir kere öldük mü iş biter, artık dirilmemiz mümkün değil…" (Duhan, 35) diye düşünmeye başladı. Böylece çoğu kimse hayat felsefesini, Kur’an’ın ifadesi ile bu "dünya hayat"a, yani "bu değersiz-alçak" şeye göre dizayn etmeye, değerler sistemini bu inanca göre revize etmeye başladı.

Böylece insanlar ve dünya daha hızlı kirlenmeye başladı: Adalet, merhamet, insaf, yardımlaşma, diğergamlık, fedakarlık, -tek kelimeyle ifade etmek gerekirse- "insanlık" zayıflamaya başladı; bireysellik, açgözlülük, bencillik, insafsızlık, zulüm, sömürü artmaya başladı. Bunun adını da önce küreselleşme, sonra da yeni dünya düzeni koydular. Bu düzende zayıfa, güçsüze, yoksula yer yoktu, daha doğrusu hizmetçi olmaktan ve sömürülmekten başka yer yoktu. Çünkü bu, gerek fert, gerek millet olarak, zengini daha zengin, fakiri daha fakir eden bir düzen idi.

Bu yeni düzenin arkasında, aralarında iç hesaplaşmalar ve menfaat çatışmaları olmakla beraber, Batı Dünyası var. Aslında "Batı" denince, Yahudi’nin güdümündeki Hıristiyan dünyası akla geliyor, kurdukları modern medeniyet de temelinde onların düşünce dünyasını barındırıyor. Fakat burada sözünü ettiğimiz Hıristiyanlık, Hz. İsa’nın (a.s.) peygamberi olduğu merhamet temelli dinden çok uzak. Zaten bütün peygamberlerin insanlığa ulaştırdığı ve ortak adı İslam olan dinlerin hepsi merhamet temellidir. Nitekim mesela, gökten inen o ilk Tevrat levhalarında "Rablerinden korkup çekinenler için hidayet ve rahmet" (A’raf, 154) olduğu bildirilmiş ve son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) hitaben Cenab-ı Allah, "Biz seni ancak bütün âlemlere rahmet olarak indirdik." (Enbiya, 107) buyurmuştur.

Hıristiyan dünyanın, izinden gittiklerini iddia ettiği Hz. İsa da bir rahmet pınarı idi. Allah ona İncil’i vermiş ve ona samimi olarak uyanların kalplerine bir şefkat ve merhamet yerleştirmişti (Hadid, 27). Fakat sonra aradan geçen asırlar, cahil ve art niyetli liderler ve ruhbanlar eliyle bu şefkat ve rahmet pınarını kuruttu. Çünkü bu eller kendi menfaatleri için Allah’ın mesajını değiştirdiler; insanın hem dünyasını, hem ahiret mutluluğunu garanti eden, dejenere olmamış fıtrata ve haddini bilen akla uygun olan bir din yerine, çelişkilerle dolu olan ve inananlarını sömürme temeline oturan bir din oluşturdular. Uzun zaman buna dayanan, sesini çıkaramayan insanlar, önce kontrolsüz bir şekilde de olsa bu duruma isyan ettiler. 14-15. yüzyılda başlayan Rönesans, hemen peşinden dinde, yani Hıristiyanlıkta reform hareketlerini getirdi. Zaten bunlar temelde dine, diğer bir ifade ile, kilisenin temsil ettiği Hıristiyanlığa bir tepki olarak doğduğu için; 17. asırdan itibaren Aydınlanma Felsefesinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Aydınlanma hareketi içinde yer alan felsefeciler, düşünce ve ifade hürriyeti, dini eleştiri, akıl ve bilim değerini öne almak, insanı her şeyin merkezine yerleştirmek, bir diğer ifade ile "tanrılaştırmak" gibi tavırları ile seküler düşüncelerin, ateizmin, deizmin ve bugünkü modern toplumların ortaya çıkmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu sonuç normal idi, çünkü aydınlanma felsefesinin ekseri düşünürleri ateist, yahut deist idi. Hıristiyanlıktan nefret eden bu düşünürler, batıl inançları, bağnazlığı ve sahip oldukları dini, insanlığın ilerlemesinin önündeki en büyük engel olarak görmüşler ve ona karşı çıkmışlardı. Bunu yaparlarken, ölçülerini kendilerince belirledikleri bir akıl ve bilime sarılmış; çoğunlukla evrene müdahale eden bir tanrının varlığını kabul etmemiş, yahut, evrene hiç müdahale etmeyen, yarattıktan sonra karışmayıp onu sadece seyreden bir tanrının olabileceğini kabul etmişlerdi.

Böylece kilisenin baskısından bıkmış insanları arkalarına alarak muharref Hıristiyanlığa bilim eliyle ağır bir darbe vurdular.2 Bunların sonucunda sanayi devrimi doğdu. Bu devrimin temelinde Batılıların denizaşırı seyahatlerle elde ettikleri çoğu gasp yoluyla gelen sermaye birikimi, hammadde aktarımı, diğer ülkelerin yer altı zenginliklerinin adeta çalınması ve köleleştirme vardır.3 18. yüzyılın ortalarında başlayan bu yeni gelişme ile Batılı toplumların yaşamlarında, köklü değişiklikler, üretim ve ulaşımda da büyük gelişmeler oldu. Makineleşme gelişti, nüfus daha hızla artmaya başladı. Buluşlar arka arkaya ortaya çıktı ve bu buluşlar üretimi artırırken üretim için harcanan fiziksel çaba giderek azaldı, yani insana/insan gücüne olan ihtiyaç azaldı.

Bozulmuş şekliyle bile insanları ahlaki davranmaya iten, kontrol eden bir dinin elinden kurtulmuş olan bu insanların dünyaya bakışları değişti; açgözlülük ve doyumsuzluk gibi duygular gönülleri tamamen sardı. Böylece peygamberlerin kurduğu sevgi ve şefkat medeniyetlerinin yerine, dünyanın başına bela olacak yeni bir medeniyetin, güçten ve menfaatten başka değer tanımayan bir medeniyetin ayak sesleri duyulmaya başladı

Bu yeni medeniyet, ruhbanlar eliyle bozulmuş olan o dinin işine gelen taraflarına da dayanarak dünyada bir sömürü dönemi başlatmıştır. "Batı kültüründe kendisinden olmayanı adamdan saymama düşüncesinin siyasete yansıması olan tahakküm, yine Hıristiyan kültüründe Kutsal Katolik Kilisesi’ne tanrı tarafından verilmiş görev olan ‘Hıristiyan olmayan dünyayı zorla dize getirme’ doktrini ile birleşince, Batının Batı dışına karşı aşırı derecede menfi bir tavır takınmasına yol açmış, her türlü sömürüye meşruiyet zemini oluşturmuştur. Bu zihniyet Kapitalizm çağı ile birlikte yeni bir veçhe kazanmış, sömürü ve talan, dünya çapında bir nitelik kazanmıştır. İşte bu dönemde bu talan ve yağmanın felsefesi de yapılmış, gücü olanın her şeye hakkı bulunduğu fikri genel bir kabul görmüş."4

Böylece sermaye, iş gücü ve teknolojinin sınır tanımaz bir biçimde güçsüzü ezmesi ve sömürmesi döneminin, yani küreselleşmenin kapıları ardına kadar açılmış; aslında normal şartlarda bütün insanlara yeterli olan dünya nimet ve imkanları, büyük oranda gücü elinde bulunduranların eline geçmiş ve şairin, "Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul; bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa…" dediği gibi, alabildiğine haksız bir paylaşım ortaya çıkmış; daha doğrusu güçlülerin dünya imkanlarını zorla gaspı durumu ortaya çıkmış. Bu dünya köyünün zorbası olan büyük sermayeli şirketler, bilimsel metotları da kullanarak, bir taraftan insanlığı fakir bırakırken, diğer taraftan semirdikçe semirmişlerdir.

Bu gerçeği görmek için şu rakamlara bakmak yeter: Bugün için dünyanın GSMH’sının, 35 trilyon Dolar civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bunun, 10.5 trilyon Doları ABD, 4.2 trilyon Doları Japonya ve 2.4 trilyon Doları ise Almanya tarafından elde edilmektedir. Dünyanın toplam hasılasının (yaklaşık) yarısını oluşturan bu üç ülkenin toplam nüfusu ise 500 milyon civarındadır. Yani 6 milyar olan dünya nüfusunun on ikide biri kadardır. UNICEF’in 2001 yıllığına göre, en gelişmiş yedi ülkede gelir, kişi başına 10-11 bin dolardan 30 bin dolar sınırına ulaşırken, geri kalmış ülkeler yerlerinde saymış, aradaki gelir farkları, uçurum olarak nitelenebilecek derinliğe ulaşmıştır. 1960’lı yılların başlarında en zengin ile en yoksul ülke arasında gelir farkı 30/l dolayında iken, günümüzde 80/l’e yükselmiştir.

Bu yüzden, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın verileriyle Birleşmiş Milletler 2000 İnsani Gelişme Raporu’na göre; dünya nüfusunun neredeyse yarısı, yani yaklaşık 3 milyar insan, günde iki dolar, 1.2 milyar insan ise bir dolardan da az bir gelirle yaşamaya çalışıyor. Diğer bir ifadeyle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde yetmişi yoksuldur. Dünyanın en fakir 61 ülkesinin dünya toplam gelirinden aldıkları pay sadece % 6 kadardır. Az gelişmiş 43 ülkede yaşayan 582 milyon insanın toplam gelirleri ise, sadece 146 milyar doları ancak bulmaktadır. İstatistiklere göre, 800 milyon insan, yani her 7 kişiden biri her gün yatağına aç giriyor.

Buna karşılık dünya nüfusunun altıda birini temsil eden gelişmiş ülkeler, toplam dünya gelirinin % 78’ine sahiptir. Dünya zenginlerinin sahip oldukları servet, ülkelere meydan okumaktadır. Human Development Report (İnsan Gelişimi Raporu) 2000’e göre, 1965-1995 yılları arasında dünyanın en zengini olan % 20’lik insan kitlesi, dünyadaki toplam gelirlerini % 70’den % 86’ya çıkarırken, en yoksul olan % 20’lik kitlenin geliri % 2.3’ten % 1.3’e düşmüştür. 1960’larda dünyanın en zengin % 20’lik kitlesi, en yoksul l milyar nüfusun gelirinin 30 katı fazla gelire sahipken, 1990’larda bu, 80 kat olmuştur.

Dünyanın zengin ülkeleri aslında kendi içlerinde de adil olmayan bir paylaşım uyguluyorlar, yani sadece geri kalmış diye isimlendirdikleri ülkeleri yoksullaştırmıyor, kendi insanının bir kesimini de aynı sona mahkum ediyorlar. Mesela, ABD’de 60 milyon, Avrupa Birliği ülkelerinde 80 milyondan fazla insan yoksulluk sınırında yaşıyor. Dünyanın en zengin ülkelerinde de çok fakir ve evsiz-barksız insanlar var. Chicago’da kira ödeyemediği için, 80 binden fazla insanın evsiz olduğu bildirilmiştir. Küreselleşme sürecinde zengin ve fakir Amerikalılar arasındaki uçurum öylesine açılmıştır ki, 1990’larda 2.5 milyon zengin, alt basamaktaki 100 milyon ile hemen hemen aynı oranda gelir elde etmeye başlamışlardır.

"Top 200; The Rise of Corporate Global Power" adlı raporda, dünyanın en büyük 100 ekonomisinin 51’inin şirketlerden oluştuğunu, sadece 49’unun ülkelerden oluştuğu, en büyük 200 şirketin toplam satışının yoksulluk içindeki 1.2 milyar insanın yıllık gelirinin 18 katı olduğunu; yine bu 200 şirketin satışlarının dünya ekonomik faaliyetlerinin dörtte birinden fazla, fakat dünya işgücünün yalnızca 0.78’ini istihdam ettiğini görüyoruz.

BM raporuna göre, dünyanın en zengin 225 kişisinin serveti, dünyadaki 2.5 milyar yoksula yetecek boyuttadır. 225 zenginin serveti l trilyon doları bulmaktadır. Dünyanın en zengin 3 kişisinin servetleri, en yoksul 48 ülkenin milli hasıla geliri toplamını aşmaktadır. Zengin ülkelerin tüketimi rekor seviyeye ulaşırken yoksul ülkeler her zamankinden daha çok açlık, sefaletle kıvranmaktadır. Oysa zenginlerin sadece kedi-köpek mamalarına harcadığı parayla yoksulların eğitim ve sağlık hizmetlerinin karşılanabileceği ifade edilmektedir.

Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yıllık raporunda, dünyadaki gıda üretiminin 6 milyar insan için yeterli olduğu, ancak çeşitli nedenlerden ötürü insanlara yiyecek ulaştırılamadığı ya da üretim yapılamadığı belirtilmiştir. 35 trilyon dolara ulaşmış olan yıllık dünya geliri, kuramsal olarak eşitlikçi-adil paylaşıldığında dünyada her kişi başına 5 bin dolar düşüyor. Demek ki, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, normalde dünyanın imkanları misafirlerinin hepsine yetebilecek kadar çoktur. Öyle ise dünyadaki beslenme sorunu, haksız paylaşımdan kaynaklanmaktadır. Nitekim, dünya servetinin yarısını elinde bulunduran 400 milyarderin % 4 oranında vergilendirilmesi olanaklı olsa, yeryüzündeki yoksulluk ve sağlık sorunu kökünden çözülmüş olabilecektir (Michel Chossudovsky, Yoksulluğun Küreselleşmesi, Çivi Yazıları, İstanbul, 1999).5

Dünya, hem üretilenler, imkanlar açısından, hem de doğal kaynaklar açısından yeterli olduğu halde dünyaya hakim olan güçler, yoksulluğu azaltmak yerine artırarak hem güçlerini ve kontrollerini, hem servetlerini artırıyorlar. Çünkü dünyanın ipi kimin elinde ise onun inanç ve kanaatleri genele hakim oluyor; sonuçta da bu günkü durumu ile, "paylaşımda adaletsizlik ve açgözlülük", "zulümde yardımlaşma" ve "sömürü için dayanışma" ortaya çıkıyor. Fakat Allah gerçek inananlara, "Ey iman edenler … birr ve takva/iyilik etme ve fenalıktan sakınma konusunda bir birinize destek olun, günah işleme ve düşmanlık/başkalarına saldırı konusunda yardımlaşmayın, Allah’tan ittika edin. (Çünkü) Allah cezalandırması çok şiddetli olandır. " (Maide, 2) diye sesleniyor.

Eğer bugün dünyanın hakim gücü Müslümanlar olsaydı, manzara aynı olur muydu; sömürü bu kadar yaygın, merhametsizlik bu kadar ileri; gücün zulüm ve gasp için kullanımı bu kadar kolay olur muydu? İnanan insanlar, kendilerinden olan bir tarafa, kendilerinden olmayanları bu kadar kolay harcarlar mıydı? Elbette hayır! Gönüllerinden bu yanlış düşünceleri geçirseler bile, dinleri ve imanları buna izin vermeyecekti. Dolayısıyla son asırlardaki yanlışlarımız, sorumsuzluklarımız ve tembelliklerimiz yüzünden, İslam dünyası mahkum, Batı Dünyası hakim olmuş ise, insanlığın bu yeni dünya düzeni yüzünden karşı karşıya kaldığı global yoksulluk ve kölelik günahına biz de ortağız. Çünkü biz bireysel sorumluluğunu yerine getirmekle kurtulacağını sanan bir inancın müntesipleri değiliz. "Dicle kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa adl-ı İlahi gelir de onu Ömer’den sorar." diye inanan bir dinin sahibiyiz.

Evet, Cenab-ı Allah insanları farklı imkanlara sahip olarak yarattı; kimini zengin, kimini yoksul kıldı; insanlık tarihinde bu gerçek hep var oldu. Fakat bunu birbirlerini ezsinler ve servetlerini Karun gibi diğer insanlara karşı bir silah olarak kullansınlar diye değil; çeşitli sorumluluklarla diğerlerine yardım etsinler, merhamet göstersinler, iyilik yarışında bulunsunlar, "insan" olduklarını gösterecekleri bir imtihandan geçsinler diye böyle düzenlemişti.

Öyle ise Müslüman’a düşen görev, zengini ile fakiri ile bu bilinçte olmak; bir taraftan alabildiğine helal yolla kazanmaya çalışırken, diğer taraftan yine dinin izin verdiği bir harcama ile, israfa düşmeden yaşamak; sonra imkanı oranında zekat, sadaka ve benzeri bütün yardım yolları ile, öncelikle dindaşlarına destek olmaktır. Müslüman’ın görevi bununla bitmemektedir; kendi içinde yoksulluğa karşı bir şeyler yaparken global yoksulluğa da çare aramalıdır.6 Çünkü günümüzde yoksulluğun rengi ve şekli çok değişmiş; küresel bir düzenin olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir.

Çünkü asrımızda milletlerarası mücadele artık ekonomik sahaya kaymış; savaşların şekli değişmiştir. Koca ülkeler bir tek kurşun atılmadan darmadağın ediliyor; bir gecede ülkenin maddi varlığı sıfıra indiriliyor ve teslim alınıyor. Siyon Protokolleri üçüncü maddesinde denildiği gibi, "Artık savaş ekonomik alana çekilmiştir." Sermayeyi elinde bulunduranlar "Tek Dünya Devleti" hedefine ulaşmak için, ekonomileri çökerterek ülkeleri ele geçirme gibi çağdaş bir yol keşfetmişlerdir. Nitekim banker James Warburg, 1950’de ABD Senatosu’nda yaptığı bir konuşmada, kendine güvenen bir edayla şöyle diyecektir: "Sevsek de sevmesek de bir dünya devletimiz olacak." Burada mesele Tek Dünya Devleti’nin fetihle mi, yoksa rızayla mı kurulacağıdır.7

Bugünkü adı küreselleşme olan bu dünya devleti kurma çalışmalarına çoğu hükümet ister istemez ortak olmaktadır. Richard Faik’in, "Yırtıcı Küreselleşme" (Küre Yayınları, İstanbul, 2001) adlı kitabında ifade ettiği gibi, Küresel Kapitalizmin oyun sahasına giren bir hükümetin, kendisinden istenen oyunu oynamaktan başka hiçbir seçeneği olmamakta; şayet bu oyunu oynamayı reddederse veya jeopolitik muhafızlar siyasi veya ideolojik sebeplerden ona bu oyunu oynama fırsatı vermezlerse ya sermaye kaçışı, ya durgunluk, ya da dış destek kaybı ve müzmin fakirlik gibi problemlerle karşılaşmaktadır. Çünkü post-modern bir sömürgecilik olarak değerlendirilmesi mümkün olan küreselleşme, küçük bir köy haline dönüşen dünyanın, güçlüler tarafından daha iyi kontrol edilebilmesine ve üretilen değerlerin çoğunluk kısmına el konulabilmesine imkan vermektedir.

Küresel firmalar rakip istememekte, onları ortadan kaldırmanın her yolunu denemekte ve piyasada tekel oluşturmak için büyük kavgalar vermekteler. Modern dünyada paraya ve kredi mekanizmalarına hükmedenler maalesef, toplumları yönlendirme gücüne sahip unsurlar olarak, dünyada krizler çıkarabilmekte ve dengesizliklerin en önemli sebeplerinden biri olmaktalar. Dolayısıyla küresel manada ve ülkelerin iç bünyelerinde ortaya çıkan göreli ve mutlak yoksulluğun da en önemli sebebi onlardır.8

Bu anlamda sefaletin küreselleşmesi dünya çapında ucuz emeğe dayalı bir ihracat ekonomisinin gelişimine destek olmaktadır. Ve arz kendi talebini ortaya çıkarmamakta, aksine yoksulluk düşük üretim maliyetleri anlamına gelmekte ve ucuz emek ekonomisinin bir girdisi olmaktadır. Bu durum küreselleşme sürecinin oluşturduğu zenginliğin giderek daha az sayıdaki varlıklı kesimde yoğunlaşması ve geri kalanların sistemin yararlarından dışlanması anlamına gelmektedir.9 Bunun için faiz ekonomisi kullanılmakta, faize dayalı iktisadi dünya sistemi adeta bütün haksızlıkların ve adaletsizliklerin kaynağı olarak, milletleri ağır faiz yükü altında ezmekte; Avrupa ve Kuzey Amerika başkentlerinde bulunan büyük bankalar dünyadaki krizlerin orkestra şefliğini yapmaktalar.10

Nitekim 1997’deki Rusya ve Uzak Doğu krizlerinde, yukarıda zikredilen uluslararası finans güçlerinin çok ciddi katkıları olmuştur. Benzeri bir şekilde 2000 ve 2001’deki ekonomik krizlerde ülkemizdeki dolar bazındaki GSMH 200 milyar dolar seviyelerinden 150 milyar dolar seviyelerine gerilemiştir. Ülkemizin göreceli olarak fakirleşmesine yol açan bu durum, kesimler arasındaki uçurumu daha da büyütmüştür. Son 11 yılda (1990-2001), dış borçlara ödediğimiz bir tarafa, sadece iç borç faizine ödediğimiz 190 Milyar Dolar ile neler yapılabileceği düşünülürse, nasıl bir tuzağa kapıldığımız daha iyi anlaşılır.

İşte bu noktada Müslüman’a yeni bir görev daha düşüyor: Bu küresel soyguna dur demek, bu insanlık dramını engellemek! Çünkü potansiyel olarak bu sömürü düzeninin önünde durabilecek tek alternatif, İslam’ın inanç ve hayat sistemidir. Bu yüzdendir ki, Batı dünyası ve özellikle küresel soygunun korsanları, artık göstermelik düşmanı olan "kızıl"ı bırakmış, hep içinde gizlediği asıl düşmanı olan "yeşil"e dönmüş ve onunla birlikte önünde durabilecek her şeyi terörist ilan etmiştir. Fakat bu kendiliğinden oluverecek bir iş değil, gayret ve fedakarlık isteyen bir önemli görevdir. Görevdir, çünkü Rabbimiz bize bütün asırlarda geçerli bir emir ile, "Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın, savaş atları yetiştirin ki, bu hazırlıkla Allah’ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilmeyip de ancak Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız." (Enfal, 60) buyuruyor; genel bir ifade ile "kuvvet hazırlığı"ndan söz ediyor. Her çağın farklı bir kuvveti ve savaşı var. O zaman Müslüman her çağa uyan bir güç hazırlığı içinde olmalıdır. Madem ki, çağın silahı sadece top-tüfek değil, sermaye, öyle ise biz de asıl savaş gücü ile birlikte buna da sahip olmalı ve bunları adalet ve yardım için kullanmalıyız. Meydanı sömürücülere bırakmamalıyız. İşte bu İslam’ın omuzlarımıza yüklediği ağır bir sorumluluktur ve gereği yapılmadıkça dünyadaki bütün zulümlerin vebali omuzlarımızda olacaktır.

***

Öz

Dünya ve insanlar günümüzde çok değişmiş ve kirlenmiş bir durumdadır. Bunun sonucu olarak zulüm ve sömürü her zamankinden ileri düzeydedir. Aslında dünyanın kaynakları yeterli olduğu halde, bu zulüm ve sömürü insanların ekserisini yoksulluğa mahkum etmiştir. Bugün dünyanın ipini ellerinde tutan Batı, bütün dinî ve ahlakî bağlarından kurtulmuş olarak merhametsiz bir dünya düzeninin kurulması için çalışmaktadır. Buna engel olabilecek, küresel soyguna dur diyebilecek ve bir sevgi medeniyeti kurabilecek yegane alternatif güç İslam’dır. Bunun için Müslümanlar’a büyük görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: İslam, Sömürü, Yoksulluk, Alternatif Güç, Küresel Soygun, Dünya Düzeni

Abstract

The world and people change and are corrupted in the contemporary world. As a result, exploitation and oppression is more obvious than all the times in past. Even the resources of the world are sufficient, this oppression and exploitation make most of the people subject to the poverty. The hegemonic West attempts to establish an uncompassionate world order that is exempted from all of the religious and ethical values. The mere alternative power is Islam which will stop this development and global plunder and to establish a civilization of passion. Therefore, Muslims should burden many duties.

Keywords: Islam, Exploitation, Poverty, Alternative Power, Global Plunder, World Order

Dipnotlar

1. Keşfu’l-Hafâ, 2/262 (Tasavvuf büyüklerinin hikmetli sözlerinden…)

2. Felsefe Sözlüğü, Ahmed Cevizci, Paradigma, İstanbul, 2000, s. 99-100; 651-654; Felsefe Sözlüğü, heyet, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2003, s. 138139; Felsefe Tarihi, Macit Gökberk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1980, s. 181-188, 200-206, 325-330.

3. Dünya Sistemi ve Yoksulluk İlişkisi, Erhan Erken 1/312, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003.

4. Küreselleşme, Küresel Köy, Küresel Yağma ve Küresel Yoksulluk, Durmuş Hocaoğlu, 1/284, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003.

5. Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003 içinde; Yoksulluk Coğrafyası, Ramazan Özey, 1/134- 147; Küreselleşme, Küresel Köy, Küresel Yağma ve Küresel Yoksulluk, Durmuş Hocaoğlu 1/ 291-293; Sefaletin Küreselleşmesi, Halil Mutioğlu , 1/301304; Dünya Sistemi ve Yoksulluk İlişkisi, Erhan Erken 1/311; Küreselleştirmenin Acımasız-Bilinçli Silahı: Yoksullaştırma, Ahmed Saltık, 3/330-350.

6. İslam’ın yoksulluk konusundaki temel bakışı için bakınız: Kur’an ve Yoksulluk, Lütfullah Cebeci, 2/286-303, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003.

7. Küreselleştirmenin Acımasız-Bilinçli Silahı: Yoksullaştırma, Ahmed Saltık, 3/330-350, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003.

8. Dünya Sistemi ve Yoksulluk İlişkisi, Erhan Erken, 1/314, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003.

9. Sefaletin Küreselleşmesi, Halil Mutioğlu, 1/305, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003.

10. Dünya Sistemi ve Yoksulluk İlişkisi, Erhan Erken, 1/315, Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003.

TEKNOLOJİ & BİLİM & UZAY DOSYASI /// VİDEO : İnsanolğu Başka Bir Gezegene Gitseydi Ne Olurdu ????


VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=sN2fMqCYVX0&feature=em-subs_digest

TERÖR DOSYASI /// VİDEO : Tarihteki İlk Canlı Bomba TÜRKTÜ !!


VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=z4_yfEWfaws&feature=em-subs_digest

ÖZEL BÜRO AÇIKLAMA : Maalesef ki Ülkemizin yabancı olmadığı bu terör eylemleri çoluk, çocuk, kadın demeden etrafta kim varsa zarar vermeyi, sağ kalanların ise içlerine korku tohumları ekmeyi amaçlıyor. Peki son zamanlarda terör örgütlerinin çok sık başvurdukları bir eylem çeşidi olan canlı bombalar ilk olarak nasıl ortaya çıktı?

Öncelikle işin içinde bomba olduğu için bu eylem türünün yakın zamanda çıktığını düşünebilirsiniz. Fakat bundan yaklaşık 1000 yıl önce intihar saldırılarının temelini atan biri ortaya çıktı. Hasan Sabbah..

Hasan Sabbah’ın Haşşaşi adını verdiği bu tarikat moğollar tarafından yok edildikten sonra uzunca bir süre intihar saldırıları kullanılmadı. Taa ki Çanakkale savaşına kadar.

Daha sonraları teknolojinin gelişmesi ve bombanın her savaşta kullanılması ile intihar saldırıları savaşlarda da görülmeye başlandı ve bunu bir savaş stratejisine dönüştürerek düzenli bir biçimde kullanan birlikler oldu.

Japonlar ilk başta bu intihar saldırılarının olumlu sonuçlandığını görünce deniz altılarda ve uçaklarda gönüllülerden oluşan özel kamikaze birlikleri bile kurdular. İlk kamikaze saldırıları Amerikan ordusunda şok etkisi yarattı ve büyük bir korkuya neden oldu. Hatta panik ve korkuyu engellemek için kamikazeler hakkında haber yapmak bile yasaklandı. Buna rağmen bu intihar saldırıları yarattığı korku kadar etki yaratamamıştır. 2.800 kamikaze pilotu hayatını kaybederken sadece 38 gemi batırılabilmiştir.

Bu tekniğin ortadoğuya gelmesi ise pek uzun sürmedi. 1973 yılında yapılan Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki savaştan sonraki kaos ortamında pek çok kez canlı bomba saldırıları kullanıldı. Daha sonraları ise canlı bombalar ortadoğudaki pek çok terör örgütü tarafından bir numaralı saldırı tekniği olarak benimsendi. Günümüzde ise canlı bombalar ortadoğu ile özdeşleşmiş durumda.

Türkiye de ise ilk canlı bomba saldırısı 1996 yılında gerçekleşti ve o günden bu güne tam 42 saldırı oldu. Bu saldırılarda ise 505 vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı.

Müzikler BuzzMyVideos’un üyelerine özel müzik arşivinden alınmıştır.

GÜNDEM ANALİZİ /// VİDEO : Şimdiki Zaman /// 23.10.2016 /// Metehan Demir – Naim Babüroğlu – Ero l Mütercimler – Gürkan Hacır


VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=RiZplXBeESM&list=TLGCHPoZvoQi2CAyMzEwMjAxNg

PARAPSİKOLOJİ & GİZEM DOSYASI /// VİDEO : 8 Ünlü Sanat Eserinde Saklanan Bilinmeyen Gizemler


VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=T-F543roCaE&feature=em-subs_digest

DİN & DİYANET DOSYASI /// VİDEO : Ayasofya’da ezan Yunanistan’ı kızdırdı


VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=uZg75cUkrzg&list=TLGC4wPgtd8rimMyMzEwMjAxNg

KÜRESEL GÜÇLER DOSYASI /// VİDEO : Gündem Ötesi – Küresel Güçler ve Ortadoğu – Ebubekir So fuoğlu ve Abdullah Çiftçi – 19.10.2016 – HD


VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=DgY_k3U1n4g&list=TLGCrJVmu_vsLoIyMzEwMjAxNg

YÜKSEK STRATEJİ

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu